загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з управлінських наук » Внутрішньозаводське планування конверсійної програми

Внутрішньозаводське планування конверсійної програми

В даній роботі розглянуті методи внутрішньозаводського планування на підприємстві, а також розроблений бізнес-план одного з нових конверсійних напрямків заводу з ремонту та виготовлення дослідних партій засобів вимірювань і автоматизації.
Визначено ефективність проекту і перспективність розвитку конверсійного напрямки.

Зміст
............................... .................................................. ..........
9-10
1. Про необхідність внутрішньозаводського планування
онверсіонной програми (літературний огляд) ....................

11-18
2. Методи внутрішньофірмовогопланування .. ..............................
19-39
2.1. Бізнес-планування ............................................... ................
20-36
2.2. Поточне планування ................................................ .............
37-39
3. Кошторисна планування на підприємстві. Його значення для
розрахунку собівартості продукції ................................... ..............

40-57
3.1. Кошторисів витрат приладового заводу .............................................. .
40-50
3.1.1. Прямі витрати ................................................ ................
44-46
3.1.2. Цехові витрати ................................................ .............
47-50
3.2. Аналіз кошторису витрат ............................................... ................
51-57
4. Бізнес-план по виробництву електродвигунів типу
ДК 64-250 на площах цеху електродвигунів.

58-88
4.1. Вступна частина ................................................ ...........................
58
4.2. Опис товару ................................................ .......................
59-63
4.3. Ринок збуту ................................................ .............................
64-67
4.4. Основні конкуренти ................................................ ..............
68
4.5. Аналіз технічної досконалості розробки ......................
69-71
4.5.1 . Порівняння по бально-індексному методу ..........................
69
4.5.2. Порівняння за методом Шонфельда .......................................
70-71
4.6. Планування виробництва ................................................ ......
72-73
4.7. Розрахунок витрат на виробництво електродвигунів .................
74-78
4.7.1. Розрахунок витрат на матеріали і комплектуючі
на одиницю виробу ................................ ..............................

74
4.7 .2. Розрахунок витрат на оплату праці при виготовленні
одиниці продукції ................................ .............................

76
4.7. 3. Розрахунок накладних витрат ............................................... .
76-78
4.7.4. Розрахунок планової калькуляції на виготовлення
двигуна типу ДК 64-250 і валових витрат ......................

78
4.8 Визначення оптової ціни на одиницю виробу ......................
79-80
4.9. Розрахунок точки беззбитковості і планованого прибутку ..........
81-82
4.10. Фінансовий план ................................................ ......................
83-84
4.11. Оцінка ефективності проекту ...............................................
85-86
4.12. Реклама ................................................. .....................................
87
4.13. Оцінка ризиків ................................................ ..........................
87
4.14. Висновок ................................................. .......................................
88
Висновок ......................................... ..................................................
89-90
Додаток № 1 .......................... .................................................. ........
91
Додаток № 2 .................... .................................................. ..............
92
Додаток № 3 .............. .................................................. ....................
93-95
Список літератури ....... .................................................. .....................
104-106Введення.
В даний час в країні бурхливо протікає процес формування та вдосконалення роботи діючих підприємств різних форм власності. Важливими завданнями, що стоять перед підприємствами, є: підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі впровадження науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, залучення інвестицій і т.д.
При цьому, внутрішньофірмове планування відіграє значну роль в реалізації цих завдань. Воно особливо важливо при розробці стратегії фірми, прийнятті управлінських рішень, контролю за їх виконанням. За допомогою внутрішньофірмовогопланування підприємства та організації обгрунтовують перспективи розвитку, здійснюють структурну перебудову виробництва, передбачають можливості отримання банківських кредитів, створюють умови для організації більш ефективної та рентабельної роботи.
Внутрішньофірмове планування є одним з основних компонентів менеджменту і тісно пов'язане з іншими економічними науками. До них відносяться економіка промисловості, бухгалтерський облік, економічна статистика, фінанси, організація і планування промислового підприємства. Саме тому сучасний кваліфікований менеджер повинен добре знати не тільки загальні закономірності і тенденції розвитку економіки, а й тонко розуміти прояв загальних, специфічних і приватних економічних законів у практиці свого підприємства, на підставі внутрішньофірмового планування бачити можливості підвищення ефективності виробництва.
У зв'язку з вищевикладеним, метою даного дипломного проекту стало внутрішньозаводське планування конверсійної програми з виробництва електродвигунів змінного струму на приладобудівному заводі.
В даний час на приладовому заводі виконується великий обсяг по конверсійних напрямками: організація серійного виробництва електродвигунів, теплолічильників ТСТ-1, і в перспективі планується виробництво мікроавтобусів. Унаслідок просторості конверсійних програм, в даній роботі в якості об'єкта внутрішньозаводського планування розглянуто одне з них. Напрямок дипломного проекту пояснюється тим, що внутрішньозаводське планування має першорядне значення на підприємстві, в ньому відображаються всі сторони діяльності підприємства: його організаційно-технічний рівень, фінансовий стан, рентабельність та багато іншого.
Ля досягнення поставленої мети в ході роботи вирішуються такі:
1. Обгрунтовано необхідність внутрішньозаводського планування конверсійної програми.
2. Розроблено бізнес-план з виробництва електродвигунів типу ДК 64-250 на площах цеху електродвигунів ПО за наступними напрямками:
* опис товару;
* Дослідження ринку збуту;
* Конкурентоспроможність продукту;
* План виробництва;
* Фінансовий план;
* Оцінка ризику;
* Стратегія фінансування.
3. На основі економічних розрахунків, наведених в бізнес-плані, робляться висновки про перспективи розвитку виробництва електродвигунів.
1. Про необхідність внутрішньозаводського планування
конверсійної програми (літературний огляд)
Перехід до ринкових відносин в нашій країні викликав кардинальні зміни в економічних відносинах. У цих нових умовах підприємства самостійно приймають господарські рішення по досить великому колу питань, пов'язаних з плануванням, фінансуванням, стимулюванням, технічним і соціальним розвитком виробництва. Несучи повну економічну відповідальність за результати своєї виробничо-господарської діяльності, підприємства зацікавлені в прийнятті аргументованих і компетентних рішень, спрямованих на повне ефективне використання всього виробничого потенціалу.
Наприклад, виробниче об'єднання ПО, яке є державним підприємством. ПО здійснює свою діяльність відповідно до цивільного Кодексом РФ і статутом підприємства [27].
Згідно зі статутом «цілями створення підприємства є виробництво продукції оборонного призначення, виробництво товарів народного споживання і надання послуг населенню для задоволення суспільних потреб та отримання прибутку» [27].
Просте перерахування цілей діяльності об'єднання в чому пояснює всю організаційну і технологічну складність даного виробництва (додаток 1). Саме тому, в якості об'єкта дослідження в даній роботі передбачається вибрати один з підрозділів ПЗ - приладовий завод (структура управління заводом в додатку 2).
Спочатку завод існував в якості конструкторського бюро контрольно-вимірювальних приладів і автоматики (ОКБ КВП), а потім, у міру розширення й ускладнення завдань, збільшення обсягу продукції, що випускається, в 1981 році з ОКБ КВП був виділений завод по ремонту та виготовленню дослідних партій засобів вимірювань і автоматизації (СІА). Таким чином, сьогодні приладовий завод є самостійним структурним підрозділом ПО, «здійснює права володіння, користування і розпорядження що знаходиться в його оперативному управлінні майном відповідно до цілями і діяльністю заводу, плановими завданнями і призначенням майна» [26]. Відповідно до положення про завод [26] перед колективом заводу стоять певні цілі:
1. Забезпечення підрозділів основного підприємства ПО нестандартизованими засобами вимірювань, контролю та автоматизації технологічних процесів для здійснення нормальної безаварійної діяльності підприємства;
2. Розробка і виготовлення засобів вимірювання та автоматизації, товарів народного споживання для реалізації стороннім замовникам.
Словами, основним напрямом діяльності заводу є створення широкої номенклатури засобів вимірювань, автоматизації, що забезпечують оперативний фізико-хімічних контроль, радіохімічний і дозиметричний контроль, внутрішньореакторних контроль енергорозподілу, контроль загальнопромислових параметрів, контроль за станом навколишнього середовища, а також ряд інших параметрів технологічних процесів.
Ромі того, в даний час виконується великий обсяг по конверсійних напрямками, які особливо бурхливо почали розвиватися лише в останні роки. Це пов'язано зі сформованою несприятливою ситуацією

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар