загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати за управлінськими наукам » Побудова ефективної системи управління персоналом організації

Побудова ефективної системи управління персоналом організації

Зміст
Введення
Глава 1 Методичні основи системи управління персоналом
1.1 функції системи управління
1.2 Організаційна структура системи управління
1.3 Кадрове забезпечення
1.4 Нормативно-методичне забезпечення системи УП
1.5 Правове забезпечення
Глава 2. Принципи і методи побудови системи управління персоналом
2.1 Методи управління персоналом
2.2 Побудова системи управління персоналом організації
2.3 Розвиток і вдосконалення системи управління
2.4 Сучасна концепція кадрових служб
Глава 3 Оцінка результативності системи УП
3.1 Економічна ефективність системи. Критерії ефективності
3.2 Функціонально-вартісної аналіз
Глава 4 Передовий зарубіжний та вітчизняний досвід побудови систем управління персоналом на прикладі США, Японії, Європейських країн і РАО «ГАЗПРОМ»
Висновок
Програми
Література
рехода до ринкової економіки відбуваються принципові зміни в системі управління підприємствами . Наслідком таких змін стають нови підходи до організації та якості управління підприємством, а також до управлінським кадрам.
Для подолання економічної кризи необхідно вирішити ряд проблем, пов'язаних зі зміною в системі управління персоналом (УП) організації. В силу цього особливу важливість і практичну значимість набуває ефективне управління персоналом. Донедавна це поняття практично було відсутнє в управлінській практиці, хоча в кожній організації існувала підсистема управління персоналом (відділ кадрів), в обов'язки, якої входили прийом і звільнення працівників, навчання і перепідготовка кадрів і т.д. Але відділи кадрів, як правило, мали низький організаційний статус, є слабкими в професійному відношенні. Вони були структурно роз'єднані з іншими підрозділами, які виконували функції управління кадрами (відділ праці та заробітної плати, юридичний відділ та ін.). І, як наслідок, він не був ні методичним, ні інформаційними, ні координуючими центром кадрової роботи організації.
Сучасним кадровим службам не достатньо тільки оформляти накази і розпорядження, зберігати кадрову інформацію. Вони поступово повинні перетворюватися на центри з розробки та реалізації стратегії організації праці, мета якої підвищення виробничої, творчої віддачі й активності персоналу, розробка і реалізація програм розвитку кадрів, забезпечення справедливої ??оплати праці і т.д.
При переході до ринку відбувається повільний відхід від колишнього ієрархічного управління, жорсткої системи адміністрування до ринкових взаємовідносинам. Тому необхідна розробка нових підходів до побудови системи управління персоналом організації - побудова організаційних структур, відповідно, з якими весь відлік функцій управління ведеться не зверху вниз, а знизу вгору. Звідси орієнтація не на ієрархічні вертикальні структури, а на різноманітні форми горизонтальних зв'язків.
Отже, формування ефективної системи УП є однією з найбільш важливих задач сучасного менеджменту. У даній дипломній роботі будуть викладені методичні основи системи УП, принципи і методи її побудови, оцінка ефективності її роботи, а також аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду побудови систем управління.
У роботі були використані матеріали з книг Иванцевич Дж. Та Лобанова А.А. , Мескона М.Х. , Кибанова А..Я., Бавикін В., Самигіна С.І. і Столяренко Л, Д., Шкатулла В.І. та ін. авторів.
Лава 1. Методичні основи системи управління
ез управління людьми не може існувати жодна організація. Без кваліфікованих кадрів організація не зможе досягти своїх цілей. Навряд чи оскаржимо той факт, що доходи будь-якої фірми в першу чергу залежать від того, наскільки професійно працюють в ній фахівці. Управління персоналом спрямоване на досягнення ефективної діяльності організації та справедливості взаємин між працівниками. Гнучка організація праці, самоорганізація працівника і груп трудящих, їх свідоме участь не тільки у виробничому процесі, а й в управлінні виробництвом стає відправною точкою створення систем управління людськими ресурсами.
Система передбачуваності
1900 Звичність
1930,1950 піддається екстраполяції
1970 Несподівано, але пізнаване
1990 Несподівано і невпізнанно
Майбутнє є повторення минулого
- Регламентація за допомогою інструкцій
Фінансовий контроль
Управління на основі контролю (стабільність системи управління)
Майбутнє передбачувано шляхом екстраполяції
- Складання поточних бюджетів
Складання бюджетів капіталовкладень
Довгострокове планування
Управління на основі екстраполяції (реактивність системи управління)
передбачуваність тільки проблеми і нові можливості
Управління на основі передбачення (акцент системи управління на передбачення)
- Стратегічне планування
Вибір стратегічних позицій
Частково передбачувані окремі аспекти зовнішнього середовища фірми
Управління на основі гнучких екстрених рішень (акцент системи управління на дослідження)
- Управління на основі ранжирування стратегічних завдань
Управління в умовах несподіваних подій

Стабільність
Реактивність
Передбачення
Дослідження
Творчість (для систем управління майбутнього)

Головні ознаки, що характеризують еволюцію системи управління

Схема 1 Еволюція систем управління (№ 5, том 1, стр.513).
У своєму розвитку теорія і практика управління пройшла кілька етапів розвитку. Еволюція систем УП представлена ??на схемі 1
Кожна система складається з певних елементів. Система УП не є винятком. Структура елементів системи управління представлена ??в таблиці 1 (№ 5, том 2, стор.14). У ній також представлена ??порівняльна характеристика різних підходів до управління персоналом.
Таблиця 1
Структура основних елементів, що формують систему
управління персоналом
Зміст елеметов
Елементи Вміст елементів при класичному підході до управління
Зміст елементів при акценті в управлінні на персонал
Ресурси фірми
Фізичний і грошовий капітал
Фізичний і грошовий капітал
Людські ресурси
Витрати на персонал
Прямі витрати
Довгострокові інвестиції
Залучення персоналу на фірму
Грошовий стимул
Активний пошук
Реклама
Соціальні пільги
Витрати на навчання
Мінімальні
Визначаються за принципом «витрати - вигода»
Форми навчання
На робочому місці
Поза фірми, включаючи загальну освіту
Соціальна інфраструктура
Відсутня
Формуються окремі компоненти за принципом «витрати - вигода»
Стиль керівництва
Авторитарний
Визначається ситуацією
Організація праці
Індивідуальна
Індивідуальна
Групова
Регламентація виконавця
Жорстка
Різна ступінь свободи в організації праці
Мотивація до праці
Індивідуальна
Поєднання морально-економічних стимулів, використання різних мотивів діяльності
Горизонти (терміни) планування
Короткостроковий
Період життєвого циклу людських ресурсів
Функції кадрових служб
Переважно облікові
Переважно аналітичні та організаційні
Управління кадрами як система представлена ??на рис. 1.1.

Керуючий кадрами
діє на ринку праці

Управління робочою силою

Вихід системи - зростання продуктивності праціБлок 1 - Запуск
Наймання
Вибір
Переговори
Укладення контракту

Блок 2 - Процеси
Навчання
Тренування
Умови роботи
Медичне обслуговування
Профілактика та вирішення конфліктів
Припинення найму

Блок 3 - Випуск
Виконання роботи

Рис.1.1 Управління кадрами як система (№ 20, стор. 9).

Система управління кадрами проходить у своєму розвитку 3 стадії:
1. Аналіз ситуації - визначення потреби в робочій силі, виходячи з планів розвитку виробництва, аналізу робочої сили, пошук альтернатив та інше.
2. Постановка цілей - кадрові цілі повинні збігатися з цілями організації. Цілі включають заходи з підвищення продуктивності та посиленню обороту робочої сили.
3. Контроль - зіставлення досягнутих результатів з планом, усунення відхилень, які можуть включати наймання, навчання працівників.
Цей підхід розглядає робочу силу як певний ресурс, але він має суттєві відмінності від інших видів ресурсів, які полягають у наступному:
- найманий працівник може відмовитися від умов, на яких керівництво збирається його використовувати;
- Він може звільниться за власним бажанням;
- Він може страйкувати;
- Він може переобучатся іншим професіям;
- Рівень оплати його праці є об'єктом тривалих переговорів;
Концепція

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар