загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з управлінських наук » Управління матеріальними ресурсами підприємства

Управління матеріальними ресурсами підприємства

Зміст
Введення ........ .................................................. .................... 3
1. Створення бази сировини і матеріалів ............. ............................. 4
1.1. Аналіз цінності сировини і матеріалів ............................... 4
1.2. Визначення оптимальної кількості замовлень ............... 6
1.3. Вибір підприємств - постачальників .................................. 8
2. Зберігання сировини і матеріалів, підготовка їх до руху ... 11
3. Економічне використання ресурсів ....................... ......... 16
4. Управління матеріальними ресурсами на прикладі конкретного підприємства ...................... ................ ................................ 22
Висновки та пропозиції ......... .............................. ............. 25
Список літератури ......................... ................................. 26
Введення
Управління матеріальними ресурсами підприємства відіграє велику роль в управлінні підприємством в цілому.
Матеріальні ресурси являють собою частину оборотних фондів підприємства, тобто тих засобів виробництва, які повністю споживаються в кожному виробничому циклі, цілком переносять свою вартість на готову продукцію і в процесі виробництва змінюють або втрачають свої споживчі властивості.
Для організації прибуткової роботи підприємства необхідне створення правильної і реальної структури руху матеріальних ресурсів підприємства. У сучасному менеджменті існує велика кількість варіантів управління матеріальними ресурсами підприємства.
У своїй роботі, я поставила метою проаналізувати структуру існуючих методів управління матеріальними ресурсами підприємства, виділити систему і простежити рух матеріальних ресурсів від моменту визначення необхідності забезпечення виробничого процесу сировиною і матеріалами до моменту виходу кінцевого продукту.
Досягнення цієї мети можливе шляхом комплексного аналізу існуючих методів управління матеріальними ресурсами підприємства, періодичного матеріалу, статей і аналітичного матеріалу на дану тему.
1. СТВОРЕННЯ БАЗИ СИРОВИНИ І МАТЕРІАЛІВ
1.1. Аналіз цінності сировини і матеріалів
Найбільшу частку матеріальних ресурсів підприємства складають основні матеріали. До них належать предмети праці, що йдуть на виготовлення продукції і які створюють основний її зміст. (При виготовлення автомобіля - це метал, скло, тканина та ін.).
До допоміжних відносяться матеріали, споживані в процесі обслуговування виробництва або додаються до основних матеріалів (мастильні, обтиральні, пакувальні матеріали, барвники і т. Д.).
Промислові підприємства в даний час оснащені сучасною обчислювальною технікою, за допомогою якої стає можливим моделювання матеріальних потоків з урахуванням впливу різних факторів внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, а також розробка систем управління матеріальними ресурсами.
Існують основні принципи формування та функціонування системи управління матеріальними ресурсами:
1. Самостійність підприємств - постачальників і підприємств споживачів у використанні матеріальних ресурсів.
2. Саморегулювання.
3. Ресурсозбереження та противитратної.
4. Комплексність.
5. Оперативність.
6. Сприйнятливість до науково-технічному прогресу; та ін.
Перераховані принципи повинні діяти одночасно, бо вони визначають умови рівноважного стану й ефективного функціонування системи.
Для дозволу основних проблем в рамках створення бази сировини і матеріалів існують різноманітні методи прийняття рішення, в особливості:
- ABC- аналіз (початковий аналіз);
- Метод оцінки за системою балів;
- Аналіз вартості сировини і матеріалів;
- Математичні моделі рішень.
Розглянемо докладно аналіз вартості сировини і матеріалів.
Метод аналізу вартості найчастіше застосовується тоді, коли потрібно зниження витрат і ціни виробів, що випускаються з метою поліпшення результатів господарської діяльності підприємства або збільшення шансів збуту готової продукції.
В результаті аналізу вартості сировини і матеріалів може:
- відбутися скорочення витрат на сировину і матеріали;
- Заощаджуватися робочий час при виготовленні виробів з цієї сировини і матеріалів;
- Підвищуватися якість готової продукції, а також,
- відбутися зниження витрат для реальних інвестицій.
Послідовність одного такого оцінного аналізу сировини і матеріалів, наведена нижче, є типовою для здійснення аналізу в багатьох областях підприємницької діяльності.
1. На підготовчому етапі оціночного аналізу спочатку формулюються цілі дослідження сировини і матеріалів, а також з'ясовуються організаційні підготовчі рішення.
2. Потім здійснюється збір інформації про власну продукцію, а також про аналогічні виробах, що використовуються для порівняння.
3. На наступному етапі, за допомогою дослідження фактичного стану сировини і матеріалів, розкриваються слабкі місця у виробництві власної продукції.
4. Потім виявляються пропозиції щодо поліпшення якості власної продукції та технологічного процесу її виробництва.
5. Після цього піддаються оцінці можливі варіанти щодо величини витрат і доходів при виготовленні власної продукції.
6. Потім з цього масиву корисної інформації вибираються найбільш реалізовані рішення.
7. Останнім кроком оціночного аналізу сировини і матеріалів є введення цього оптимального варіанту у виробництво. (2)
1.2. Визначення оптимальної кількості замовлень
Раціональна організація матеріально-технічного постачання і збуту значною мірою зумовлює на підприємстві рівень використання засобів виробництва, зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції, збільшення прибутку і рентабельності. Цим визначається роль і значення матеріально-технічного постачання і збуту в системі виробничого менеджменту.
Постачання виробництва необхідними матеріальними ресурсами є початковою ланкою виробничого процесу, а збут готової продукції - його завершенням. Під матеріально технічним постачанням підприємства розуміється процес забезпечення його всіма видами матеріально-технічних ресурсів в необхідні терміни та в обсягах, необхідних для нормального здійснення його виробничо-господарської діяльності. Від організації постачання, своєчасності надходження матеріальних ресурсів у виробництво в необхідному асортименті, кількості і належної якості в значній мірі залежать рівномірний і ритмічний випуск готової продукції, її якість і ефективність діяльності колективу підприємства.
Основним завданням підприємства з організації та управління матеріально-технічним постачанням є своєчасне, безперебійне і комплектне постачання виробництва всіма необхідними матеріальними ресурсами для здійснення виробничого процесу в точній відповідності з затвердженими плановими завданнями. При цьому сам процес постачання має здійснюватися при мінімальних транспортно-складських витратах і найкращому використанні матеріальних ресурсів у виробництві.

У процесі планування матеріально-технічного постачання необхідно визначити:
1. Які види матеріальних ресурсів необхідні для забезпечення виробничо - господарської діяльності підприємства.
2. Кількість матеріальних ресурсів, який буде потрібно для виконання виробничої програми.
3. Необхідні площі складських приміщень для зберігання матеріальних ресурсів.
4. Витрати на матеріально-технічне постачання.
Існує безліч методів визначення кількості замовлених матеріальних ресурсів. Всі вони мають свої особливості, переваги і недоліки, які необхідно враховувати, щоб зберегти час і скоротити витрати. (8)
При визначенні оптимальної кількості замовлень слід враховувати:
- незалежні від кількості замовлень витрати (F), які утворюються в якості постійних вихідних витрат, необхідних для здійснення запиту пропонованого сировини і матеріалів, обліку та порівняння пропозиції, а також здійснення самого процесу замовлень,
- процентну ставку витрат для здійснення складського зберігання сировини і матеріалів (1),
- калькуляционную процентну ставку (Z), яка відповідає бажаному середньому нарахуванню відсотків за товари, збережені на складі,
- закупівельну ціну (P), складованого сировини і матеріалів.
- І загальну потребу в сировині і матеріалах в перебігу певного періоду (R).
Оптимальна кількість замовлень (q) є тим самим коефіцієнтом, який призводить до найнижчих загальних витрат (KL) і до найнижчих видатках для здійснення процесу постачання виробництва сировиною і матеріалами на їх замовлення (KB).
Загальні витрати для здійснення складського господарства KL, які залежать від вартості складованого сировини і матеріалів, від витрат на утримання складських запасів, від відсоткової ставки і тривалості строків зберігання, визначаються як:

Витрати, необхідні для здійснення постачання виробництва сировиною і матеріалами, залежать від частоти надходження матеріалів, що замовляються за певний період часу:

Таким чином, вираз для визначення загальних витрат для матеріально-технічного постачання виробництва сировиною і матеріалами має вигляд:
Оптимальна кількість замовлень отримують за допомогою визначення значення q з цього виразу після прирівнювання до нуля значення K: (2)
1.3. Вибір підприємств - постачальників сировини і матеріалів
В умовах ринкової економіки однією з основних задач підприємця є оптимальний вибір з великого числа підприємств - постачальників, які пропонують свою продукції, яка підходить для даного підприємства, гідних постачальників сировини і напівфабрикатів , допоміжних матеріалів, комплектуючих виробів і пр. продукції.
Вищою мірою при виборі підприємства - постачальника сировини та матеріалів є такі чинники:
- підприємство-замовник має піти на договірні відносини з різними підприємствами-постачальниками сировини і матеріалів. Таким чином, забезпечується можливість уникнути односторонньої залежності.
- У підприємства-замовника повинні бути договірні відносини з підприємствами-постачальниками, обмеженими безмежним кількістю поставок (знижки за оптове кількість поставки сировини і матеріалів).
- Кількість постачальників слід оптимізувати.
Визначення методів і форм постачання залежить від складності продукції, що випускається, складу комплектуючих виробів і матеріалів.
Розглянемо найбільш часто використовувані методи і форми:
1. Закупівля товару (матеріальних ресурсів) однією партією.
Передбачає поставку товарів великою партією за один раз (оптові закупівлі на товарно-сировинних біржах,

Сторінки: 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар