загрузка...

трусы женские
загрузка...

Харакатхо

В А З О Р А Т И М А О Р И Ф И Ч У М Х У Р И И Т О Ч И К И Т О Н

У Н И В Е Р С И Т Е Т И Т Е Х Н И К И И Т О Ч И К И С Т О Н

Б А Н О М И А К А Д Е М И К М. О С И М И

КАФЕДРАИ ФИЗИКА

Лабораторияи механика, физикаи малекулави ва термодинамики

ХИСОБОТИ

Кори лаборатории № 6

______________________________

______________________________

______________________________

|Факултаи энергетики, курси II , гурухи "6547А" |
| |Ном, номи падар |Имзо |Таърих |
|Тахияи |Умаров Нозим Чамшедович | | |
|Санчид | | | |
|Химояро кабул| | | |
|кард | | | |

ОМУХТАНИ КОНУНХОИ ХАРАКАТИ ЧАРХЗАНИ

ДАР РАККОСАКИ ОБЕРБЕК

Максади кор: санчиши тачрибавии муодилаи асосии инамикаи харакати чархзани ва муайяан кардани моменти инерцияи чисмхои сахт.

Лавозимот: раккосаки Обербек, штангенциркул, качмуйи борчахо.

Назарияи метод ва тафсири дастгох

Муодила асосии динамикаи харакати чархзании чисми сахт:

M = (?

(1)


Шабехи муодилаи асосии динамикаи харакати пешрави:

F = m?

(2)

мебошад, ки дар он М - момменти гардишовари кулли куввахои ба чисм таъсиркунанда, (-моменти инерцияи ин чисм нисбат ба мехвари чархзани, ? - шитоби кунчии харакати чархзанист. Дастгохи ба ном раккосаки салибшакли Обербек имкон медихад, ки дар тачриба моменти гардищовари куввахо ва шитоби кунчиро чен карда чен карда, моменти инерцияи раккосак ва хосияти аддитиви (чамъшавандаги) - и он мавриди санчиш карор ёбад. Ин раккосак аз ду диск (курс) - и радиусхояшон гуногун иборат аст, ки ба он чорто милаи таксимоти сантиметридор нисбат ба якдигар тахти кунчи рост чойгирбуда (салабшакл) васл карда шудаанд ва раккосак дар гирди мехвари уфуки
(таввасути шарикоподшипгик) чарз зада метавонад. Ба милозо борхои якандозаи массаашон m1 чуфт-чуфт дар сасофаи якхелаи муайян аз мехваи чархзани чойги ркарда, моменти инерцияи раккосакро тагйир додан имконпазир аст (расми 1).

Ба дискхо як нуги расмони дар нуги дигараш платформа (сахн)-и массааш малум овезнбударо андармону печонида мешавад. Бо таъсироти платформа ва борчахои дар он чойгирмекардаи массаашон муайян 10 (расми 2) расмони печонида кушода ва таввасути кувваи тарангии расмон (Т) ба харакати чрхзании собитшитоб (? = const) медарояд.

Дар втулка (гилофа)-и поёнии кафо (5) электромагнити тормодиихи махкам аст, ки хангоми ба он васл кардани шиддати электри бо ёрии муфта
(пайвастгар)и фрикциони (таввасути моиш харакатовар ё аз харакат боздоранда) раккосак дар холати ороми нигох дошта ё рахо дода, имконияти ба харакат даровардани он фарохам оварда мешавад.

Кронштейни (дастак) харакатманди 4-ро ба рафти сутунпояи 1 кучонда дар вазъияти ихтиёри махкам ва бо хамиг ин ё он баландии борчахои 10-ро мукаррар сохтан мумкин аст. Барои ба хисоб гирифтани баландии афтиши платформа (h) сутунпоя шкалаи таксимоташ милиметри дорад. Дар кронштейни 4 ва кронштейни бехаракати 3 датчикро (василахои ба кайдгири)-и фитоэлектри
11 ва 12 шинонда шудаанд. Датчики 11 хисобгираки вактро бо кор меандозаду датчики 12 импулси электрии анчоми кайди вактро ангезонида, электромагнитро ба манбайи шиддати дойими васл менамояд ва харакати раккосак катъ меёбад.

Дар асоси 2-и дастгох 7 шинонда шудаанд, ки бо ёрии онхо мавкейи шокули (вертикали)-и сутунпояро танзим додан имконпазир аст. Дар хамин асос барои чен ардани тули вакти афтиши платформаю борчахо миллисониясанчи 13 чойгир мебшад. Руяи пеши асос чузхои идоравии зеринро дарбар гирифтааст:

СЕТЬ - пахши ин клавиша (тугма) Баьди васли дастгох ба шабакаи шахри медарорад ва чарогакхои дадтчмкхои Фотоелектрирофурузон мегардонад
.

СБРОС-пахши ин тугма ададхои индикатор (нишондиханда)-и миллисиониясанчро ба сифр (нуль) - х о Табдил медихад (агарто ин дам дар он ададхои дигар сабт ефта бошад).

ПУСК-тугмаи идораи электро-магнит, пахши он электро-магнитро рахо дода импулсе меангезад, ки ба андозагирии вакт ичозат мефармояду озод кардани тугма электромагнитро ба кор андохта, харакати раккосакро кат месозад.

Тамоми система, чи тавре ки зикр ёфт, бо тасироти кувваи тарангии расмон ба харакати чархзани медарояд ва моменти гардишовари он мувофики формулаи

M = T'ri

(3) муайян карда мещавад, ки дар ин ифода ri - радиуси диски ба он ресмон кашида аст. Кувваи тарангии ресмонро ба татбики муодилаи (2) ба харакати пешравии платформаю борчахои массаашон m (бо назардошти таъсири ду кувва - кувваи тарангии ресмон T ва кувваи вазнинии P = mg ба ин ба ин систем) дар шакли проэкция ба рафти тири координатии шокулан ба поён равонбурда дарёфтан мумкин аст: ma = mg - T ё худ T = m (g - a)

(4)
Дар ин ифода (? - шитоби хаттии харакати пешравии платформаю борчахо мебошад, ки онро тавассути кимати баландии ёфтиш h ва тули вакти харакат дар он t муайян мекунад:

a = 2h / t2 (5)

Шитоби кунчии харакати чархзании раккосак ?бо шитоби а таносуби содда дорад:

? = а / ri (6)

Пас, моменти кувваи тарангии ресмон (мувофики конуни сейуми Нютон Т = Т будунашро ба ътибор мегирем) бо формулаи

M = m ( g-a ) ri = m (g - ) ri

(7)

мукаррар карда мешавад. Аз ин ифода бамеояд, ки массаи борчахои 10 ва рудиуси дискро тагёир дода, моменти кувваи гардишоварро дигар кардан икон дорад.

Агар моменти куввахои соиш Мс назар ба М хеле хуркд бошад (Мс «М), барои ба ин бовари хосил кардаг машки иловагии кои мазкурро ба чо овардан кифоя аст, муодилаи (1)-ро бо назардошти формулахои (5) - (7) ба намуди

( = mr2i ( - 1) (8)

овардан душвор нест, Махз хамин формула барои муайян кардан моменти инерцияи раккосак мавриди истифода карор меёбад.

Тачрибаи кор


1. Борхои m1 - ро, агар онхо дар милахр чойгир бошанд, чудо карда як су гузоред.
2. Бо ёрии штангенциркул радиусхои дискхо r1 ва r2 - ро чен карда дар чадвали 1 ба кайд гиред.

ЧАДВАЛИ № I


| | | |t1 |t2 |t3 |t4 |t5 | | | | | |1 | | | | | | | | | | | | | |2 | | |
| | | | | | | | | | |3 | | | | | | | | | | | | | |
Сипас графики вобастагии ? = f (М) - ро месозанд (дар три абциссахо киматхои М ва дар тири ординатах киматхои ? - ро баргузор кардан тавсия карда мешавад). Порчае, ки ин график дар тири абциссахо о кимати ?=0 идома додан мебуррад (расми 3), кимати Мс - ро медихад: М1 = Мс = Fс. r.

-----------------------
1

m1

m1

mg

m1

m1

T

2h

2

6

8

4

m

10

11

m1

9

5

1

3

12

7

t

n

1

n

1

n

? i=1

2h

gt2

n ??t2i

_i=1______

n(n-1)

М

?

3

0 Мс=М1

 
Подобные рефераты:
Ракосакхо
Асоси дастгох поячахои танзими дорад, онхо ба дуруст чойгир кадани дастгох имкон фарохам меоваранд. Дар асос сутунпоя щинонда шудааст, кт ба онхо кронштейн (дастак) - хои ночунбони болоиву харакатманди поёни м
Харакатхо
Хангоми ба руяи бори болои (тарафи рост)-и массааш М ва бори тарафи рости массааш М+m - и бо ресмон баста таркибёфта ба харакати собитшитоб медарояд. Ин аз он сабаб бармеояд, ки дар мавриди ба назар нагирифтан
Дарачабанди
Дар кори мазкур асбоби андозагири иктидори чараён - ваттметр дарачабади карда мешавад. Барои ин новобаста ба ваттметр бо ёрии амперметр кувваи чараён 1 ва волтметр шиддат U - ро ба кайд гирифта иктидори чараён
Муковиматхо
Хотиррасон месозем, ки ду коидаи Кирхгофро барои хисобу китоби занчирхои мураккабу шохадори электри мешниход шудаанд. Мувофики коидаи якум суммаи алгебравии куввахои чараён дар гиреххои занчир баробари сифр ас
Гармигунчоишхо
Процессхое, ки бе мубодилаи гарми бо мухити атрофи системаи термодинамики (масалан газ) сурат мегиранд, процессхои адиабати (аз юнони ногузар) ном гирифтаанд. Ин гуна процессхо бо муодилаи Пуассон:
Электростатикахо
Фазои атрофи чисми электрнок назар ба оне, ки чисм нейтрали бошад, дорои хосиятхои фарккунанда мешавад. Чунончи, дар холи бо ягон чойи ин фазо ворид сохтани чисми дигари электрнок он дучори таъсироти кувва мег
Ваттметрхо
Одамон хануз аз замонхои кадим дар бораи мавудияти майдони магнитии замин огох муданд, акрабаки сабуки магнитии дар нуги ресмон овезон хар гох ба самти муаяйн нигаронида мешавад. Чи тавре ки маъхазхо собит мен
Активият
Барои чен кардани теъдоди В-заррахо асбобхое истифода мешаванд, ки радиометрхо ном гирифтанд. Дар радиометр дастгохе, ки мавчудиятизаррахои электрнокро ба кайд мегирад, хисобгирак ёд мешавад.. Дар кори мазкур
Рушноихо
Агар бо ягон предмет бо самти амуд аз кабати шиша газары афканем, тавре зохир мегнардад, ки гуё прелмети ба мо наздиктар чойгир бошад. Ин ходиса дар натичаи гикасти шуох дар зудуди моддаи шаффоф ва хаво гуи ме
КМ
Чи тавре ки маълум аст дар рушнои рушнои пурра поляризация шуда лапишхои вектори шадидияти майдони электри Мавч В дар 1 хамвори ба самти пахш гардидани мавчи электромагнити амуд ба вукуъ меояд. Дар рушноии кис
Варіаційні принципи механіки
Варіаційні принципи динаміки є, по суті, основними і до того ж найзагальнішими законами руху матеріальних систем. Класична механіка базується на законах Ньютона, встановлених для вільних матеріальних точок, і
Закони збереження в механіці
ВСТУП Закони збереження енергії, імпульсу та моменту імпульсу відносяться до числа тих найбільш фундаментальних принципів фізики, значення яких важко переоцінити.
Законы сохранения в механике
Закони збереження енергії, імпульсу та моменту імпульсу відносяться до числа тих найбільш фундаментальних принципів фізики, значення яких важко переоцінити. Роль цих законів особливо зросла після того, як вияс
Ефект Ганна
1. Реферат Дана робота містить 21 сторінку та складається з 6 розділів: вступу, рефератної частини, теоретичної сторони ефекту Ганна, практичної сторони - діодів та генераторів Ганна, висновку та списку використаної літератури
Измерение ускорения свободного падения
Когда выключатель включен, то поле в катушке удерживает магнит от падения. Когда размыкаешь цепь, то поле исчезает, то под действием силы тяжести магнит начинает падать с ускорением g . А в это время осциллогр
Все формулы школьной физики
Механика кинематика [pic] [pic] движение по окружности [pic] закон всемирного тяготения [pic] закон Гука сила трения [pic] [pic] сила и импульс [pic] закон сохранения импульса [pic]
Все формулы школьной физики
Механика кинематика движение по окружности закон всемирного тяготения закон Гука сила трения сила и импульс закон сохранения импульса закон сохранения энергии давление на стенку давление столба жидкости сила Архимеда Молекулярная физика давление идеального газа уравнение сост.
Краткий справочник по физике.
Файл содержит формулы из курса физики, которые будут полезны учащимся старших классов школ и младших курсов вузов.
Измерение ускорения свободного падения
Аннотация Производились измерения ускорения свободного падения путем бросания маленького магнита через 3 соленоида.
Физика (7-10 классы)
|Магнитная |B |B = F/Il = |Тл|Справочные таблицы по физике | |индукция | |M/IS, где M | | | | | |-момент сил| | | |Сила Ампера |F |F = Ibl(sin(|Н | | |Сила Лоренца|FЛ|FЛ = |Н | | | | |q(B(s
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар