загрузка...

трусы женские
загрузка...
Магнетронниє розпилювальні системи
Принцип дії магнетронній розпилювальної системи показаний на малюнку 1.1. Основними елементами пристрою є катод-мішень, анод і магнітна система. Силові лінії магнітного поля замикаються між полю
Кінетичне рівняння Больцмана.
Зміст:
Введення
Умовні позначення
(1 Функція розподілу.
(2 Зіткнення частинок.
(3 Визначення виду інтеграла зіткнень
і рівняння Больцмана.
(4.
Варіаційні принципи механікі
Варіаційні принципи Динаміки є, по суті, основними и до того ж найзагальнішімі законами руху матеріальніх систем. Класична механіка базується на законах Ньютона, встановленного для вільніх матеріальніх точок, и
Theory of metal passivation


РОЗМІРИ МОЛЕКУЛ
V = Sd - товщина шару, де
d - діаметр молекули
Vкаплі = 1 мм3
(молекула)
10-8 см (атома)

ЧИСЛО МОЛЕКУЛ


МАСА МОЛЕКУЛИ ВОДИ
,
де N - число молекул.

- відносна молекулярна маса

КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ
І ПОСТІЙНА АВОГАДРО
Один моль - це к-ть в-ва, в якому міститься стільки ж молекул або атомів, скільки атомів міститься в вуглець масою 0,012 кг.

- К-ть в-ва

молярна маса
Молярної масою М в-ва називають в-во, взяте в кол-ве одного благаючи.
Молярна маса
. - К-ть в-ва.
- Число молекул

МАСА В-ВА, містили
В БУДЬ-ЯКОМУ КОЛ-ВЕ В-ВА


Броунівський рух
Броунівський рух - це тепловий рух зважених в рідині (або газі) частинок.
Причина броунівського руху закл-ся в тому, що удари молекул рідини про частку не компенсують один одного, хаотичне, безладний рух самої рідини.
Взаємодія молекул
На відстанях, перевищує 2-3 діаметра молекул, діють сили тяжіння. У міру зменшення відстані між молекулами сила тяжіння спочатку збільшується, а потім починає спадати і спадає до нуля, коли відстань між двома молекулами стає рівним сумі радіусів молекул.
ІДЕАЛЬНИЙ ГАЗ
Ід. газ - це газ, що взаємодія між молекулами якого дуже мало. У ньому:
1. Відсутні сили міжмолекулярної взаємодії;
2. Взаємодія молекул відбувається тільки при їх зіткненні і є пружним;
3. Молекули ідеального газу не мають обсягу, являють собою матеріальні точки.
Тиск (ід. газу) створюється ударами молекул об стінки судини ~ n,
де n - концентрація молекул.
~

СЕРЕДНЯ ЗНАЧЕННЯ квадратом
ШВИДКОСТІ МОЛЕКУЛ
средн.значен. кв. швидкості
де N - число молекул в газі.
Квадрат модуля будь-якого вектора
середнє значення
середовищ. значен. квадр. проекцій швидкості
сер. квадрат проекції швидкості
Основні рівняння молекулярно-кінетичної теорії ГАЗУ
; ;
- Основн. зрівняний. МКТ газів.
; .
Тиск ідеального газу пропорційно твору концентрації молекул на середню кінетичну енергію поступального руху молекул.
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

АБСОЛЮТНА ТЕМПЕРАТУРА
~ T, де Т - абсолютна температура
= kТ , де k-коеф. пропорційності

граничною. тим-ру, при котор. тиск ідеал. газу звертається в нуль при пост. обсязі або обсяг ид. газу прагне до нуля при незмінному тиску, називають абсолютним нулем температури
постійна Больцмана
постійна Больцмана
Постійна Больцмана пов'язує температуру в енергетичних одиницях з температурою Т в кельвінах.
T = t +273
ТЕМПЕРАТУРА
МІРА середня кінетична
ЕНЕРГІЇ МОЛЕКУЛ.
Абсолютна температура є мірою середньої кінетичної енергії руху молекул.
І;
P = nkT, де n - концентрація молекул [
У рівних обсягах газів при однакових температурах і тиску міститься однакова кількість молекул.
СЕРЕДНЯ ШВИДКІСТЬ ТЕПЛОВОГО
РУХУ МОЛЕКУЛ
; , Де - маса молекул тіла
- середня квадратична швидкість

УРАВНЕНИЯ СТАНУ ІДЕАЛ. ГАЗУ
Ідеальний газ - це газ, що взаємодія між молекулами якого дуже мало.
, Де
NA - постійна Авогадро
m - маса газу
М - його молярна маса

Твір постійної Больцмана k і постійної Авогадро NA називають універсальною (молярної) газової постійної і позначають буквою R.
R =
- рівняння Менделєєва-Клапейрона
и
початковий стан газу кінцевий стан
- рівняння Клапейрона.

ГАЗОВІ ЗАКОНИ
1. Ізотермічний процес («изос» - від грец. Рівний)
Закон Бойля-Маріотта
Процес зміни стану термодинамічної системи макроскопічних тіл при постійній температурі називають ізотермічним.
PV = const при T = const
~

I
II

Графіком є ??ізотерма (гіпербола)
Т1 T2, т.к. R1 R2
R1V1 = R2V2

2. Ізобаричний процес («Барос» - вага, тяжкість)
закон Гей-Люссака
Процес зміни стану термодинамічної системи при постійному тиску називається ізобарним
при P = const
V = T const; V ~ T; .
V P1

V1 P2

V2

OT

Графіком є ??ізобара (пряма)
V1 V2, P1
Щільність
Щільність
Щільність, або об'ємна маса, молока при 20 ° С коливається від 1027 до 1032 кг/м3.
Фізичні основи роботи лазерного принтера
Історія друку нерозривно пов'язана з розвитком писемності та мови, літератури, мистецтва, науки і техніки. Давним-давно, коли ще не було друкуючих пристроїв, всі документи, книги і т. п. відтворювалися в
Твердість. Надпровідність.
Зміст

1. Твердість
2
Ранкін Джон Вільям Маккуорн
З 1848 він починає ряд досліджень в молекулярній фізиці, яка займала його протягом всього життя. Але найбільші досл Повішайте та наукові праці Ранкін зробив у галузі технічної термодинаміки
Програма розвитку енергетичного комплексу
У зв'язку з нестабільною ситуацією в сусідній Чеченській Республіці і загальним економічним і політичною кризою в Росії, Дагестан опинився у важкому соціально-економічному становищі. Бюджет республіки за роки
Виробництво електроенергії на гідростанціях
Науково-технічний прогрес неможливий без розвитку енергетики, електрифікації. Для підвищення продуктивності праці першорядне значення має механізація і автоматизація виробничих процесів, заме
СТРЕЛА ЧАСУ
Поняття субстанції вкрай не однозначно як в природознавстві, так і в методології науки. Часто під субстанцією розуміють ті сутності, буттєвий статус яких відмінний від статусу матеріальних частинок-ферміонів, на
Ефект Холла
Зміст.

1. Загальні відомості
2
Дослідження та моделювання за допомогою комп'ютера електричних полів
Електричне поле
Електричне поле - особливий вид матерії, створюється електричними зарядами, основна властивість якого полягає у дії на інші електричні заряди.
Матеріальність електричного поля вдалося довести лише тоді, коли довели, що заряд q1 при переміщенні діє на заряд q2, що знаходиться на відстані r, не відразу, а через деякий час t = r / c, де c - швидкість світла у вакуумі (? 3 * 108 м / с). Запізнення змін взаємодії електричних зарядів доводить справедливість теорії поля.

Кулонівська сила
Поняття про кулоновской силі
Отже, розглянемо систему, що складається з двох електричних зарядів. Електричне поле, створюване одним зарядом, діє на інший заряд. Але з якою силою? Досліди Ш. Кулона, проведені в 1785 році, показали, що ця сила прямо пропорційна добутку абсолютних величин зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані між ними. Через те, що таку залежність встановив Кулон, силу взаємодії зарядів часто називають кулоновской.

Для розрахунків ввели коефіцієнт пропорційності, рівний силі взаємодії одиничних зарядів на відстані, рівному одиниці довжини (k = 9 * 109 H * м2/Кл2). Часто замість коефіцієнта пропорційності застосовують інший коефіцієнт, званий електричної постійної:

У цьому випадку закон Кулона буде виглядати так:

До цього мова йшла тільки про модуль сили, але куди ж спрямована ця сила? Знову-таки, експериментальним шляхом встановили, що вона діє по прямій, що сполучає центри зарядів. Кулонівська сила підпорядковується III законом Ньютона: заряди взаємодіють один з одним із силами, рівними за модулем, природа цих сил одна і та ж, і ці сили прикладені до різних тіл.
Кулонівські сили в системі зарядів. Принцип суперпозиції.
У попередньому пункті ми розглянули тільки систему з двох зарядів. А що робити, якщо зарядів більше ніж два? Виявляється результуюча сила, що діє на заряд q з боку кількох зарядів q1q2 ... qn дорівнює векторній сумі всіх кулонівських сил, створюваних кожним зарядом. Цей принцип називається принципом суперпозиції електричних полів, його можна записати так:

Справедливість принципу суперпозиції показує, що електричні поля різних джерел існують в одній точці простору і діють на заряди незалежно один від одного.

Напруженість
Напруженість як фізична величина
Розглянемо систему, що складається всього лише з одного електричного заряду. У даній системі кулонівських сил не існує, хоча електричне поле існує. Значить, для характеристики електричного поля треба ввести якусь нову фізичну величину. Таку величину назвали напруженістю електричного поля.
Напруженість - векторна величина, що чисельно дорівнює відношенню кулоновской сили, яка б діяла на заряд, поміщений в даній точці поля, до абсолютної величини цього заряду. За направлення вектора напруженості беруть напрямок вектора кулоновской сили, якщо величина заряду більше нуля, і напрям, протилежний напрямку вектору кулоновской сили, якщо величина заряду менше нуля.
У полі одного заряду напруженість вимірюється як:

Досвід показує, що якщо на точку простору діють одночасно електричні поля декількох джерел, то напруженість виявляється рівною векторній сумі напруженостей, створюваних кожним зарядом. Тобто

Це випливає з принципу суперпозиції електричних полів.
Напруженість електричного поля є основною силовий характеристикою електричного поля в даній точці. Незважаючи на всі переваги напруженості, ця фізична величина не дає наочного, легко сприйманого візуально, уявлення про електричному полі.
Лінії напруженості
Для наочного зображення електричного поля Майклом Фарадеєм були введені лінії напруженості.
Лінії напруженості - це такі лінії, в кожній точці яких вектор напруженості направлений по дотичній до цієї лінії.
Лінії напруженості електростатичного поля не замкнуті: вони починаються в позитивних електричних зарядах (або в нескінченності) і закінчуються в негативних електричних зарядах (або в нескінченності).
Лінії напруженості не перетинаються і не мають спільних точок (за винятком точок, де напряженнос
загрузка...

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар