загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з фізкультури і спорту » Результати та перспективи використання технології квантової біофізики в підготовці висококваліфікованих спортсменів

Результати та перспективи використання технології квантової біофізики в підготовці висококваліфікованих спортсменів

Доктор медичних наук, професор П.В. Бундз, Доктор технічних наук, професор К.Г. Коротков, Кандидат педагогічних наук О.І. Макаренко, Санкт-Петербурзький науково-дослідний інститут фізичної культури, Санкт-Петербурзький технічний університет інформаційних технологій, механіки та оптики

Концепція розвитку фізичної культури і спорту в Російській Федерації на період до 2005 р спеціальну увагу приділяє використанню в практиці підготовки висококваліфікованих спортсменів передових наукових технологій [1].

В даний час не викликає сумнівів той факт, що одним з новітніх науково-технічних досягнень на межі ХХI сторіччя є технології квантової біофізики та медицини [2, 13, 18].

Як відомо, основу квантової біофізики складає вивчення електронної структури біологічно важливих макромолекул і шляхів перетворення енергії в організмі на електронному рівні. Розвинені методи реєстрації спектрів люмінесценції використовують для вирішення багатьох проблем біології, медицини, сільського господарства та інших галузей.

В останні роки одержало розвиток ще один напрямок квантової біофізики - дослідження функціонування біологічних об'єктів, і зокрема психофізіологічного стану людини, методом газорозрядної візуалізації (ГРВ) [15, 16]. Метод ГРВ заснований на реєстрації оптоелектронної емісії біологічного об'єкта, стимульованої імпульсами електромагнітного поля.

Протікання імпульсного електричного струму в непровідних біологічних тканинах може забезпечуватися міжмолекулярним переносом збуджених електронів за механізмом тунельного ефекту з активованих перескоком електронів в контактній області між макромолекулами [20]. У зв'язку з цим можна припустити, що формування специфічних структурно-білкових комплексів в товщі епідермісу і дермиса шкіри забезпечує утворення каналів підвищеної електронної провідності, експериментально вимірюваних на поверхні епідермісу як електропунктурних точки. Гіпотетично наявність таких каналів у товщі сполучної тканини може бути асоційоване з "енергетичними" меридіанами [17]. Іншими словами, поняття переносу "енергії", характерне для уявлень східної медицини і ріжуче слух людині з європейською освітою і науковими традиціями, може бути асоційоване з транспортом електронновозбужденних станів по молекулярним білковим комплексам. При необхідності вчинення фізичної або розумової роботи електрони, розподілені в білкових структурах, транспортуються у відповідні структурно-функціональні комплекси і можуть забезпечувати підвищення коефіцієнта корисної дії окисного фосфорилювання, тобто енергетичного забезпечення функціонування локальної системи [12]. Таким чином, організм, мабуть, може формувати функціонально лабільні енергетичні депо, які є базисом для здійснення роботи, що вимагає миттєвої мобілізації і величезних енергоресурсів в умовах надвеликих навантажень, характерних, наприклад, для спорту вищих досягнень.

Рис. 1а. Схематичне зображення ГВР приладу. 1 - об'єкт дослідження; 2 - прозорий електрод; 3 - газовий розряд; 4 - оптичне випромінювання; 5 - генератор; 6 - оптична система; 7,8 - Відеоконвертер; 9 - комп'ютер; 10 - корпус

Принцип методу ГРВ полягає в наступному рис.1а): між досліджуваним об'єктом (1) і діелектричної пластиною (2), на якій розміщується об'єкт, подаються імпульси напруги тривалістю 10 мкс від генератора електромагнітного поля (5), через що на зворотному боці пластини (2) розвивається лавинний та / або ковзний розряд, параметри якого визначаються властивостями об'єкта. Світіння розряду з допомогою оптичної системи і ПЗС-камери (6-8) перетворюється в відеосигнали, які фіксуються в пам'яті комп'ютера (9) у вигляді одиночних кадрів біоелектрограмм (БЕО-грам). Обробка проводиться за допомогою спеціалізованого програмного комплексу, який дозволяє обчислювати набір параметрів БЕО-грам і на їх основі робити певні діагностичні ув'язнення.

Апаратний комплекс "Коррекс", використовуваний при проведенні ГРВ-графії, відповідає вимогам нормативних документів безпеки і дозволений до застосування Комітетом з нової медичної техніки МОЗ РФ і Держстандартом Росії з 1999 року, реєстраційний номер в державному реєстрі медичних виробів № 29/06111299 / 3064-02 від 23 січня 2002

Для характеристики БЕО-грам використовуються наступні показники: площа газоразрядного зображення, нормалізована площа, інтегральний коефіцієнт площі, ентропія зображення і коефіцієнт фрактальности . Досліджуються значення цих показників для кожного пальця руки, середні значення показників для пальців обох рук і окремо для правого і лівого, визначаються величини параметрів в секторах проекційних зон функціональних систем, запропонованих P. Mandel (1986) в модифікації К.Г. Короткова [15] (рис.1 б). У практично здорових людей величини коливань параметрів БЕО-грам (середньодобова і середня 10-хвилинна) становлять відповідно 6,6 і 4,1%. Сформований в ході спільних досліджень з фахівцями США, Швеції, Фінляндії та Словаччини банк даних дозволив визначити зону норми для вищевказаних параметрів БЕО-грам, характерних для практично здорових людей різних вікових груп і статі [16].

Апробація технології ГРВ-біоелектрографіі в спорті була проведена в 1999 - 2002 гг. на базі Північно-Західної Олімпійської Академії Росії (президент - академік В.У. Агеевец) у спільних дослідженнях СПбНІІФК та ??Академії фізичної культури ім. П.Ф. Лесгафта. У дослідженнях взяли участь чемпіони Олімпійських ігор і висококваліфіковані спортсмени училищ олімпійського резерву № 1, 2 та Центру олімпійської підготовки Санкт-Петербурга (середній вік - 18,3 ± 3,5 року), серед них 15 майстрів спорту міжнародного класу, 26 майстрів спорту та 42 кандидата в майстри спорту. Всього в комплексних лонгітюдних дослідженнях було проведено більше 348 людино-обстежень. За даними поглиблених медичних обстежень, всі спортсмени були практично здорові і активно виступали на міжнародних змаганнях і в збірних Росії та міста в видах спорту, де тренування на витривалість є домінуючою: у сучасному п'ятиборстві, тріатлоні, лижних гонках, ковзанярському спорті, академічному веслуванні та плаванні .

Рис 1б. ГРВ-діаграма практично здорової людини. Сектора діаграми відповідають проекційне вим зонам функціональних систем організму. Ліва і права діаграми побудовані по параметру JS пальців лівої і правої руки. Дві криві відповідають станам людини в різні дні одного тижня

Рис. 2а. Типізація БЕО-грам у групи практично здорових обстежених (зліва) і висококва ліфікованих спортсменів, що тренуються у виді спорту на витривалість (справа). Вибірки аналогічні по числу обстежених (65 осіб), співвідношенню осіб жіночої та чоловічої статі (45-55%) та віком (18,1 ± 2,3 року)

Рис. 2б. Результати кластерного аналізу для групи висококваліфікованих спортсменів УОР-2 С.-Петербурга (директор - І.І. Комаров). По осях відкладені ГРВ параметр JSL для лівої руки і дисперсія цього параметра DJSR для правої руки. Вісь R представляє рейтинг спортсменів за результатами річного змагального циклу. Видно, що поділ спортсменів на групи за величиною ГРВ параметрів корелює з ефективністю соревнова тельной діяльності

Отримані результати свідчать, що висококваліфіковані спортсмени мають ряд характерних особливостей паттернов БЕО-грам. По-перше, їх БЕО-грами відрізняються відносно високим ступенем структурованості в порівнянні з піддослідними (абітурієнти та студенти спортивних та неспортивних вузів того ж віку) контрольних груп. Максимальна структурованість БЕО-грам виявлена ??у спортсменів-плавців високої кваліфікації. По-друге, слід зазначити, що з великим ступенем ймовірності (87% випадків) БЕО-грами висококваліфікованих спортсменів, що тренуються на витривалість, відносяться до типів IIа і IIб за класифікацією, прийнятою в ГРВ-біоелектрографіі (рис. 2а). При цьому вкрай істотно, що як комбінаторика типів БЕО-грам, так і їх базові параметри (площа, фрактальні і ентропійні характеристики) достовірно різняться (р <0,05 - 0,01) у груп спортсменів, що мають різну ступінь функціональної готовності, яка визначалася за даними тестування стандартними верифікованими методами (рис. 2б). Багатопараметричний (кореляційний і факторний) статистичний аналіз, проведений з урахуванням експертних оцінок ефективності змагальної діяльності спортсменів [14], підтвердив (р <0,05) диференційно-діагностичну значимість параметрів БЕО-грам для визначення їх психофізичної витривалості [6, 7].

Друга важлива закономірність, виявлена ??в ході досліджень, - стійкий зв'язок базових параметрів БЕО-грам з генотипічними характеристиками спортсменів, визначальними їх психофізичну витривалість. Для оцінки генотипических можливостей спортсменів у спільних дослідженнях з фахівцями з молекулярної генетики та співробітниками Академії фізичної культури ім. П.Ф. Лесгафта був використаний метод визначення генотипів ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ), впроваджений в секторі біохімії спорту СПбНІІФКа В.А. Рогозкін (патент РФ 2002 року).

Як видно з таблиці, виявляється статистично достовірна залежність між генотипами АПФ, визначальними схильність спортсменів до м'язової роботи, і базовими параметрами БЕО-грам (см. Докладніше [8]).

Відмінності базових параметрів БЕО-грам в групах спортсменів з різними генотипами ангіотензинперетворюючого ферменту

Параметри Група 1 Група 2 Група 3 Достовірність відмінності, р
Генотип II Генотип ID Генотип DD 1-2 1-3 2-3
Коефіцієнт форми 2,15 ± 0,03 2,30 ± 0,06 2,50 ± 0,13 р <0,05 р <0,02 р <0,05
Довжина медіани 2,03 ± 0,31 2,29 ± 1,11 6,51 ± 1,43 - р <0,001 р <0,001
Площа 3942 ± 1123 8108 ± 1597 4134 ± 1362 - р <0,001 р <0,001
Довжина розривів 0,04 ± 0,03 0,14 ± 0,05 0,28 ± 0,19 р <0,05 р <0,001 р <0,001
Ентропія 3,32 ± 0,11 2,08 ± 0,11 1,95 ± 0,41 р <0,05 р <0,01 -

Рис. 3. Взаємозв'язок рейтингу висококваліф-товки спортсменів по психофізичному потенціалом із відносним кількістю спортсменів, що знаходяться в сприятливих триместрах індивідуального

Сторінки: 1 2 3
загрузка...

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар