загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з філософії » Основні закони матеріалістичної діалектики

Основні закони матеріалістичної діалектики

дивитися на реферати схожі на" Основні закони матеріалістичної діалектики "

НОВИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

Р Е Ф Е Р А Т

На тему:

ОСНОВНІ ЗАКОНИ матеріалістичної діалектики

- 2-

З Про Д Е Р Ж А Н І Е Р Е Ф Е Р А Т А:

діалектичний протилежностей ...................

I. ЗАКОН Єдність і боротьба протилежностей ......

1. Єдність і боротьба протилежностей ......

ДИАЛЕКТИКА кількісних і якісних змін.

I. ЯКІСТЬ І ВЛАСТИВОСТІ .............................

II. ЗАКОН переходу кількісних змін у

ЯКІСНІ ................................... .

1. Поняття про якість і количеста ............

2. Перехід кількісних змін у якісні - закон розвитку .. ...........

3. Скачки ........................... .........

"заперечення заперечення"

циклічність і поступального ЗМІН ...........

I. закону заперечення заперечення .......................

1. Діалектичне заперечення і його роль в розвитку ..................................

а) діалектичне та метафізичне понима - ня заперечення ..........................

2. Прогресивний характер розвитку ....... ....

а) розвиток як прогрес ..................

б) спіралевидний характер розвитку ........

- 3-

діалектичний протилежностей

Узагальнення повсякденних життєвих спостережень, досвідчених фак-тов, отриманих в різних науках, а також суспільно-істо-ричної практики, показало, що явищам дійсності притаманний полярний характер, що в будь-якому з них можна знайти про-тівоположность. У математиці - плюс і мінус, зведення в сте-пень і добування кореня, диференціювання та інтегрування; у фізиці - позитивні і негативні заряди; в механіці - тяжіння і відштовхування, дія і протидія; в жіміі
- аналіз і синтез хімічних речовин, асоціація та діссоціа-ція; в біології - асиміляція і дисиміляція, спадковість і мінливість, життя і смерть, здоров'я і хвороба; в фізіології вищої нервової діяльності - збудження і гальмування - такий побіжний перелік протилежностей, що відкриваються наукою.
Відкриття суперечливих, взаємовиключних, протилежного тенденцій в самих різних явищах і процесах мало принци-піальной значення для формування діалектико-матеріалістічес-кого світорозуміння, для осмислення процесів зміни, розви-ку.

Протилежними називають такі властивості предметів (явле-ний, процесів), які в деякій школі займають "гранично-ниє", крайні місця. Приклади протилежностей: верх - низ, праве - ліве, сухе - мокре, гаряче - холодне і т.д. Під діалектичними протилежностями розуміються такі сторони, тенденції того чи іншого цілісного, мінливого предмета
(явища, процесу), які одночасно взаємовиключають і взаімопредполагают один одного.

Ділектіческім протилежностям притаманне єдність, взаємозв'язків: вони взаємодоповнюють один одного, взаємопроникають, складним чином взаємодіють між соой. Відношення між діалектичними протилежностями завжди носить динамічний характер. Вони здатні переходити одна в іншу, мінятися місцями і т.д. Їхнє взаємне зміна приводить рано чи пізно до зміни самого предмета, сторонами якого вони є.
А в результаті азрушенія їх зв'язку вони перестають бути противо-положностей по відношенню один до одного. Таким чином, про диа-лектіческіх протилежностях безглуздо говорити порізно, поза їх суперечливого єдності в рамках деякого цілого.

Наприклад, атом являє собою єдність двох його необ-хідних складових: позитивно зарядженого ядра і отраца-тельно зарядженого електрона (якщо говорити про найпростішої структурі атома, тобто про атом водню). Очевидно, що їх єдність, взаємозв'язок визначають цілісність атома. При її руйнуванні і ядро ??атома, і електрон перетворюються в об'єкти, існуючі вже іншим чином, в якихось зв'язках. Соответс-твенно, вони перестають бути протилежностями - сторонами суперечливої ??єдності атома.

У зіткненні протівополоних сил, тенденцій осуществля-ються процеси зміни, розвитку як і вобществе (де це об-наружівается в досить наочній формі), так і в живій і неживій природі, якщо останню розглядати в процесі її еволюції, зростання складності й організованості. Складне, рухливе відношення між протилежностями було названо ди- алектіческім протиріччям. Інакше кажучи, термін "едінс-тво-і-боротьба протилежностей" і "діалектичне противоре-

- 4 - чие" містять в собі один і той же зміст.

Правда, треба враховувати, що якщо у суспільному житті боротьба протилежностей у філософському сенсі може бути від-несена і до реальної боротьби соціальних груп, людей, столкнове-нию їх реальних інтересів і т.д., то стосовно до природи, до свідомості (та багато в чому і до суспільства) слово "боротьба» не сле-дме розуміти буквально. Безглуздо бувальщина б думати, наприклад, що при вирішенні математичних задач "борються" операції додавання і віднімання, зведення в ступінь і добування кореня, що в процесі обміну речовин "борються" процеси асиміляції і діссімі-ляции речовин і т.д. Очевидно, що термін "боротьба противопо-хибність" по відношенню до всіх цих явищ має специаль-ний сенс, що слово "боротьба" вживається метафорично і що, мабуть, краще вживати його не окремо, а в складі формули "єдність-і-боротьба протилежностей ".

В історії культури здавна існували концепції, в ко торих визнавалася така полярність (боротьба протівоположнос-тей), але трактувалася в дусі взаимодополнительности, взаімоу-равновешенності, знаходження відомого балансу протилежних сил. Зокрема, це було характерно для міфологічного соз-нания і для тісно пов'язаних з ним ранніх філософських систем.
Основоположні полярності, так звані банарние опозиції
(типу низу і верху, світла й темряви, добра і зла, правого і ліво-го, жіночого та чоловічого начал) , були для міфологічної свідомості принципами як би якогось вселенського "гомеостазу", тобто постійно які відтворювалися циклів порушення і восста-новления рівноваги між цими полярностями.

Англійський філософ К.Поппер пісшет: "Якщо ми придивимося трохи до цих так званим суперечливим фактам, то обна-ружім, що всі приклади, запропоновані діалектиками, підтвер-ют всього-на-всього те, що в світі, в якому ми живемо, проявля-ється іноді структура, яку можна, мабуть, описати з по-міццю слова "полярність". Приклад такої структури - существова-ня позитивного і негативного електрики ".

Але вся справа в тому, що діалектика зовсім не обмежується фіксацією таких полярностей, а прагне зрозуміти їх "пульсацій цію", що дає ключ до з'ясуванню складних, динамічних, живих процесів існування, зміни і розвитку всього сущого. Соот-носіння протилежностей рухливо. Посилення або ослаблення
(руйнування) однієї зі сторін веде до зміни її ролі, значи-мости в рамках суперечливого єдності мінливого, разви-вающие предмета і, відповідно, впливає на роль і значення ня, " питома вага "інший протилежності, їх напруженого суперечливого єдності в цілому, його балансу, дисбалансу і т.д. Одним словом, тут відкривається цілий комплекс нелегких, але важливих проблем.

I. ЗАКОН Єдність і боротьба протилежностей

Закон єдності і боротьби протилежностей В.І.Ленін наз-вал суттю, ядром діалектики. Цей закон розкриває джерела, дійсні причини вічного руху і розвитку матеріального світу. Знання його має основоположне значення для по-нимания діалектики розвитку природи, суспільства і мислення, для науки, практичної революційної діяльності.

Аналіз суперечностей об'єктивної дійсності, розкрив-

- 5 - нення їх природи - найважливіша вимога всякого наукового дослі-нання і практичної дії.

1. Єдність і боротьба протилежностей

Кожен з нас не раз мав справу з звичайнісіньким маг-нітом і добре знає, що його головною відмітною ознакою є наявність таких взаємовиключних , але пов'язаних нераз-ної сторін, як північний і південний полюси. Як би ми не намага-лись відокремити північний полюс магніту від південного, нам це зроби-ти не вдасться. Розрізаний навпіл, на чотири, вісім і т.д. частин магніт все ж буде володіти тими ж двома полюсами.

Протилежності і є ті внутрішні сторони, тенден-ції, сили предмета, які виключають, а разом з тим і перед-вважають один одного. Відношення нерозривному взаємозв'язку цих сторін складає єдність протилежностей.

Суперечливі боку укладені у всіх предметах і яв-лениях. Всі вони являють собою органічний зв'язок, нераз-ної едніство протилежностей. Суперечливі не тільки елементарні частинки, але і утворений з них атом. У центрі його знаходиться позитивно заряджене ядро, навколо якого рухаються негативно заряджені електрони. Хімічний процес
- це суперечливе єдність асоціації (з'єднання) і діссо-циации (роз'єднання) атомів.

Протилежності мають місце і в живих організмах. Нас-ледственность - це тенденція організму зберігати набуті у спадщину властивості, мінливість ж - це його спроможність виробляти нові властивості, вдосконалюватися, разви-тися.

Психічна діяльність людини характеризується проти-воположнимі процесами збудження і гальмування, концентрації і іррадіації (поширення) збуджень в корі великих по-Лушар головного мозку.

Суперечливі боку притаманні і процесу пізнання. Чоло-вік користується такими протилежними і взаємопов'язаними при-емами дослідження, як індукція і дедукція, аналіз і сентез та ін.

Таким чином, суперечливість предметів і явищ світу носить загальний, універсальний характер. У світі немає предмета або явища, що не роздвоювалися б на протилежності.

Протилежності не тільки виключають, але і обов'язково передбачають одна іншу. Вони співіснують в єдиному предметі або явищі і один без одного немислимі. Ми вже відзначали нераз-ної єдність протилежних полючов магніту. Настільки ж нерозривно асиміляція і дисиміляція в живому організмі, аналіз і сентез - процесі пізнання. капіталістичне суспільство неможливе без прітівоположних класів.

Отже, ми встановили, що предмети і явища є єдність протилежностей. Який же характер цієї єдності? Ссу-ществуют Чи протилежності в цій єдності мирно або всту-пают суперечності, в боротьбу

Сторінки: 1 2 3 4 5
загрузка...

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар