загрузка...

трусы женские
загрузка...
На главную » Рефераты по финансовым наукам » Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

План.

Вступ
1. Вексельний обіг в Україні: становлення і розвиток
2. Вексель, та його функції в країнах з розвинутою економікою
Висновок
Література

Вступ

Вексель - цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання терміну визначену суму грошей власнику векселя.
В залежності від мети і характеру операцій, які лежать в основі випуску векселів, а також їх забезпечення, окрім комерційного розрізняють фінансові, казначейські, бланкові, фіктивні та інші векселі.
Векселі, походження яких не викликано реальним переміщенням ні товарів, ні грошей є фіктивними. До них відносяться: бронзові, дружні та зустрічні векселі.
Вексель - це один з важливих кредитно-розрахункових документів, який виконує функції платіжного документа і може використовуватися як інструмент для інкасування боргів.
Вексель починає циркулювати на ринку, виконуючи такі функції грошей, як засіб обігу і як засіб платежу. Завдяки таким властивостям вексель зменшує потребу в грошах, значно прискорює оборот товарів оскільки вирішує проблему взаєморозрахунків між товаровиробниками.
У практиці вексельного обігу існує три можливості використання векселя:
1) власник зберігає вексель у своєму активі до настання строку платежу і особисто пред'являє його до оплати;
2) власник векселя замість грошей використовує вексель, протягом строку його дії для погашення власних грошових зобов'язань;
3) власник векселя може продати його до настання строку платежу банку, тобто врахувати вексель. Але банк заплатить йому не повну суму, що зазначена на векселі, а утримує з вексельної суми відповідний процент. При цьому банк бере на себе вексельні зобов'язання
Фактор безумовності платежу, серйозні наслідки протесту підкреслюють перевагу векселя над іншими формами боргових зобов'язань.

1.Вексельний обіг в Україні:
становлення і розвиток

3 вексельним обігом пов'язуються небезпідставне сподівання щодо оздоровлення вітчизняної економіки. Однак формування вексельних відносин серед суб'єктів господарської діяльності, яке викликало позитивні економічні зрушення, виявило водночас i не мало негативних явищ. Останні значною мірою пояснюються пошуковим характером відродження векселя, застосування якого у господарському обороті припинилося внаслідок проведення фінансово-кредитної реформи 1930-1932 років, що призвело до втрати практичного досвіду здійснення вексельних операцій суб'єктами підприємництва. Так само і державні інститути втратили або ж зовсім не набули досвіду державного регулювання вексельних відносин, у зв'язку з чим виникають численні протиріччя, якими супроводжується розвиток вексельного законодавства в Україні. Подолання вад періоду становлення вексельного o6iry є першочерговим завданням, вирішення якого потребує поєднання зусиль державних інститутів, фахівців у галузі вексельного права та фінансів, а також суб'єктів підприємницької діяльності.
Універсальність сфери застосування, різноманітність видів та форм, у яких векселі можуть виступати на внутрішньому i зовнішньому ринках, а також функції, що їх векселі виконують у господарському обороті, перетворили вексель на один із провідних фінансових інструментів ринкової економіки1.
Як сказано у Законі України від 14 жовтня 1992 року № 2680-XII "Про
цінні папери i фондову біржу", "вексель - цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю)"2.
Таке стисле визначення, привело до того, що сфера використання векселів у господарському обороті стала надзвичайно широкою. Виконуючи роль безготівкових грошей, вексель може застосовуватись як інструмент розрахунків у всіх випадках, коли господарські операції здійснюються з відстрочкою платежу. Це означає, що засобом o6iry в період, який збігається з терміном наданої відстрочки, слугують не гроші як такі, а відображені у грошовій формі боргові зобов'язання, функції яких може виконувати вексель. Тільки на момент настання терміну платежу дія векселя як засобу розрахунків закінчується I гроші, виконуючи функцію засобу платежу, завершують процес обміну. На цьому етапі векселедержатель може також погасити векселем свою заборгованість перед векселедавцем і, таким чином, завершити господарську операцію без залучення коштів. Отже, застосування векселів одночасно дає змогу розвантажити банківську систему та прискорити i здешевити розрахунки між суб'єктами підприємницької діяльності.
3 огляду на сказане слід зауважити, що приписування векселю невластивої йому функції платіжного засобу, яке є досить поширеним у вітчизняній нормативно-правовій i спеціальній літературі, навряд чи можна визнати правомірним.
Застосування в o6iгy двох видів векселів - простих i переказних - забезпечує гнучку систему їх використання залежно від характеру господарської операції i кількості суб'єктів, що беруть у них участь, а також відповідно до стану дебіторської заборгованості векселедавця, який визначає потенційну можливість переведення боргу.
Якщо умови дають можливість векселедавцю розрахуватися з векселедержателем наявними коштами або якщо векселедавець не має боржників, на яких він міг би перевести свій борг перед векселедержателем, інструментом розрахунків має бути простий вексель. Якщо ж господарська операція включає кілька суб'єктів, пов'язаних взаємними борговими вимогами, або векселедавець для забезпечення розрахунків з векселедержателем має попередньо стягнути борг зі свого боржника, доцільним буде застосування переказного векселя. Схема розрахунків за переказним векселем у цьому разі буде раціональнішою та ефективнішою, ніж за умов оформлення такої угоди простими векселями.
Кожен із названих видів векселів може набувати різноманітних форм.
Основними формами векселя є комерційні (товарні) та фінансові векселі.
Комерційні векселі застосовуються як інструмент у розрахунках за поставлену продукцію, виконані роботи або надані послуги. В даній ситуації відстрочка платежу є, власне, комерційним кредитом.
Фінансові векселі обслуговують позики, які суб'єкти господарської діяльності надають один одному за рахунок наявних тимчасово вільних коштів.
Нині в Україні фінансові векселі представлено банківськими векселями, які, по суті, виконують роль депозитних сертифікатів i за своїм змістом та спрямованістю можуть бути лише умовно віднесені до фінансових векселів.
Застосування інших форм векселів в Україні заборонено, оскільки вони є занадто зручними інструментами для зловживання i у сфері господарських
відносин, i у сфері розрахунків із бюджетом.
Форма, в якій вексель виступає у господарському обороті, до певної міри зумовлена його функціями.
Важливою функцією векселя є його спроможність бути знаряддям комерційного кредиту в умовах, коли особливого значення в Україні набувають такі чинники економічного розвитку, як фінансове забезпечення та фінансове регулювання діяльності суб'єктів підприємництва.
Фінансове забезпечення передбачає формування фінансових ресурсів за
рахунок прибутку, залучення акціонерного капіталу, кредитів i в окремих
випадках бюджетних асигнувань. Наймобільнішою та найефективнішою формою фінансового забезпечення в умовах обмеженості джерел власних коштів є кредитування підприємств, яке здійснюється у вигляді банківського або комерційного кредиту.
Призначення банківського кредиту полягає у концентрації та раціональному розміщенні тимчасово вільних фінансових ресурсів відповідно до потреб національної економіки й окремих суб'єктів підприємницької діяльності. Виконуючи роль посередника, комерційний банк отримує за це відповідну винагороду - складову позикового відсотка, який сплачує позичальник. Застосування комерційного кредиту дає змогу укладати угоду безпосередньо між кредитором i позичальником, прискорюючи рух фінансових ресурсів i суттєво знижуючи їх вартість. В умовах існування банківського i комерційного кредиту суб'єкти підприємницької діяльності отримують можливість обирати ту форму кредиту, яка найбільше відповідає економічній ситуації, що призвела до утворення дефіциту коштів.
За рахунок розвитку комерційного кредиту в економіці утворюється конкуренція фінансового i промислового капіталу, що є однією з умов формування ринкової інфраструктури. Водночас комерційна форма кредиту перебуває у тісній взаємодії з банківським кредитуванням. Пряме банківське кредитування постачальника підсилює його здатність до комерційного кредитування. У той же час банківські позики, надані покупцям, скорочують їх потребу в комерційному кредиті. Непряме банківське кредитування за умов застосування суб'єктами підприємництва комерційного кредиту здійснюється у формі обліку векселів та у формі видачі позики під заставу векселів.
Розширення облікових i заставних операцій банків із векселями є важливим чинником розвитку комерційного кредиту i застосування векселів суб'єктами підприємницької діяльності. Впевненість постачальників у тому, що банк у будь-який час обслугує вексель або надасть позику під вексельну заставу, створює сприятливі умови для надання ними своїм клієнтам відстрочки платежу у вигляді комерційного кредиту.
3 іншого боку, не можна недооцінювати i впливу комерційного кредитування на розвиток кредитної діяльності банків: застосування суб'єктами підприємництва комерційного кредиту зменшує тиск на банківську систему, оскільки не всі векселедержателі звертаються до банків щодо обліку векселів або прийняття їх у заставу; завдяки безумовному характеру платежів за векселями знижуються банківські ризики

Страницы: 1 2 3 4 5
 
Подобные рефераты:
Финансовое право. Контрольная
Питання 1. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ Громадянське суспільство не може успішно функціонувати та розвиватись без держави
Вексель.Бух Учет операций с векселями в КБ
ПЛАН. Введение 1. Понятие векселя 2
Вексель: проблемы практического использования
Восстановление вексельного обращения в стране, в которой почти забыли о существовании этого рыночного инструмента, не может не сталкиваться с огромными трудностями.
Акцепт векселя
Развитие рыночных отношений в России все более настойчиво ставит проблему развертывания системы эффективных средств расчетов.
Вексель и вексельное обращение
Введение. Несмотря на все проблемы и препятствия, Россия и Кыргызстан постепенно вступают на путь цивилизованных рыночных отношений, что влечет за собой необходимость применения инструментов, облегчающих осуществление хозяйственных операций субъектами экономики.
Анализ рынка банковских векселей
Содержание . Введение 4 1) История возникновения векселя.8 2) Теоретическое описание.10 3) Построение рейтинга банковских векселей.17 4) Корпоративные векселя в сравнении с банковскими векселями.22 5) Состояние рынка банковских векселей в марте 1999 года..25 6) Анализ работы Сбербанка с векселями..26 7) Вексельные операции в банке..28 Заключение..35 Список используемой литературы..37 Сектор банковских векселей Введение. После краха рынка ГКО и потери практически всех средств, инвестированных в госбумаги, многие операторы перенесли свои операции в сектор векселей банков и компаний, своевременно погашающих свои обязательства.
Вексельное обращение /ИК "Единство"/
ВВЕДЕНИЕ В настоящее время в экономике нашей страны сложилась двойственная ситуация.
Состояние рынка ценных бумаг на Украине
СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В УКРАИНЕ Провозглашение Украиной политической и экономической независимос-ти, отказ от централизованного управленияи планирования привели к ре-шительным изменениям в структуре национальной экономики.
Ценные бумаги и их рынки
Содержание 1. Общая характеристика российского рынка ценных бумаг стр
Финансовое планирование и прогнозирование лизинговых платежей
Оглавление: АННОТАЦИЯ ВВЕДЕНИЕ. 3 ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛИЗИНГА 6 1.1
Учет операций с негосударственными ценными бумагами в коммерческих банках
Содержание. Введение. Глава 1. Негосударственные ценные бумаги, их виды и классификация. 1.1. Ценные бумаги, их место и роль на финансовом рынке._________3-13 1.2. Классификация ценных бумаг.
Рынок ценных бумаг
Содержание. Введение. Глава 1. Сущность рынка ценных бумаг и основы его организации. 1.1
Анализ работы и некоторые стратегии на рынке ГКО
Оглавление Введение 1. Глава I 1.1. Участники рынка ГКО 1.2. Клиенты дилеров на рынке ГКО 2. Глава II 2.1. Функции Банка России на рынке ГКО 2.2. Значок ГКО: готов к ответу по бюджету 3. Глава III 3.1. Стратегия управления портфелем 3.2. Методы технического анализа 3.2.1. Анализ ожиданий участников рынка ГКО 3.2.2. Метод MACD 3.2.3. Анализ политических рисков и их влияние на рынок ГКО 4. Глава IV 4.1. Хеджирование 4.2. Расчетные форвардные контракты на индексы ГКО 4.3. Фьючерс на ГКО 4.3.1. Основные принципы фьючерса 4.3.2. Базовые стратегии торговли фьючерсом на ГКО 4.3.3. Арбитражные операции 5. Глава V 5.1. Долгосрочные перспективы доходности ГКО 5.1.1. Факторы влияющие на спрос 5.1.2. Факторы влияющие на предложение 5.2. Прогноз
Деятельность с ценными бумагами
Содержание ВВЕДЕНИЕ Введение в CASE - технологии. Введение в предмет деятельности. 1.
Становление рынка ценных бумаг в России
Введение. Преобладающим типом инвестиционных инструментов на российском рынке ценных бумаг являются акции акционерных обществ.
Центральный банк РФ как субъект бюджетного процесса
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ БАНКА РОССИИ ФУНКЦИИ БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА РОССИИ ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА Заключение о состоянии и перспективах развития ЦБ РФ, банковской системы России Список использованной литературы ВВЕДЕНИЕ Центральный банк Российской Федерации (Банк России) был учрежден 13 июля 1990 г.
Финансовая политика России на современном этапе развития
Содержание 1 Сущность и цели финансовой политики 3 1.1 Содержание финансовой политики 3 1.2 Виды финансовой политики 4 2. Финансовая политика в России 5 2.1.
Правовое регулирование валютного контроля
Содержание Введение Глава 1. Валютный контроль: понятие, цели, нормативное закрепление. 1.1 Проблемы валютного регулирования 1.2 Виды валютного контроля 1.3 Система органов валютного контроля Глава 2
Акция как финансовый инструмент на примере банковской деятельности
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1 АКЦИИ:ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 1.1. Происхождение акций 1.2. Сущность акций и виды акций 1.3. История российского рынка акций 1.4. Акции в современной России 1.5. Банки и банковские акции 1.6. Сделки банков с ценными бумагами ГЛАВА 2 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК: ЭМИССИЯ АКЦИЙ, ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ И РАБОТА С СОБСТВЕННЫМИ АКЦИЯМИ 2.1 Описание акций коммерческого банка "Текстиль" 2.2.
Организация казначейской системы исполнения бюджета
ВВЕДЕНИЕ Федеральный бюджет является одним из главных инструментов государственного регулирования экономики, стимулирования производственных и социальных процессов.
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар