загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з фінансових наукам » Стан ринку цінних паперів на Україні

Стан ринку цінних паперів на Україні

СТАН РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

Проголошення Україною політичної та економічної незавісімос-
ти, відмова від централізованого управлінняі планування привели до ре-
рішучій змінам в структурі національної економіки . Перехід до
ринку неможливий без накопичення капіталу для інвестицій в производс-
твенную і соціальну сфери, роздержавлення економіки шляхом прива-
тизации . Ці Пpоцесс роблять надзвичайно необхідним створення ринку
цінних паперів (РЦБ) і головного його інституту - фондової біржі (ФБ). В
цьому напрямку вже зроблені рішучі кроки - з січня 1992 на-
чала діяти Українська фондова біржа (УФБ), на основі якої
недавно організований Український фондовий союз.

Будь РЦБ підрозділяється на первинний і вторинний. На первинному
ринку відбувається розміщення нових випусків цінних паперів (ЦП) і він ха-
рактер тим, що покупець платітденьгі за ЦБ безпосередньо емі-
тенту. Первинне розміщення ЦБ може відбуватися шляхом прямого обраще-
ня емітента до інвесторів або через посередника. В Україні такого роду
операціями займаються інвестиційні фонди, довірчі (трастові)
суспільства і торговці ЦП, зокрема, банки. Папери, придбані ин-
Вестор при емісії, можуть бути перепродані. Такі угоди купівлі-про-
дажи раніше випущених ЦБ скоюються на вторинному ринку.

Операції з ЦП відбуваються або на ФБ, або на позабіржовому ("уліч-
ном") ринку. До торгів на ФБ, як правило, допускаються досить качест-
ються і високоліквідні ЦБ. Процедура допуску ЦБ на біржу називається
л і з т і н г о м. ФБ висуває жорсткі умови як до своїх членів, так
і до емітентів, які хочуть , щоб їхні акції продавалися на торгах.
Тому в біржовому обороті продається відносно невелика кількість
акцій, що випускаються на Україні. Але багато компаній домагається того, что-
б їхні акції котирувалися на біржі тому, що це дає ряд преиму-
чо вин, а саме:

- внесення до котирувального Беллютень акцій робить їх більш з-
мими для широкої публіки і більш доступними для покупки,
що підвищує їх привабливість, довіру покупців і т.д .;

- При випуску нових ЦБ компанія несе менше витрат, пов'язаних з
їх розміщенням;

- Котирування акцій на біржі підвищує авторитет фірми і може при-
вести до підвищення попиту на її продукцію;

- Компанія має можливість розширити коло своїх акціонерів;

- Допуск до котирування дозволяє формувати реальні ціни на ак-
ції, точніше визначити потенціал компанії і вартість активів.

Основні типи фондових операцій:

- касові операції;

- Термінові угоди;

- Ф'ючерсні операції;

- Ф'ючерсний контракт;

- Опціон;

- Угоди з преміями;

- Арбітражні операції;

- Пакетні угоди.

На думку С.В.Сімовьяна, стосовно до України можна сказати,
що у нас, в силу дуже специфічного розвитку, роль ФБ неможливо
оцінити, настільки вона незначна. Створена в 1992 р в м.Києві УФБ
спочатку постаралася монополізувати торгівлю ЦБ.Для цього в закон "Про
цінні папери і фондову біржу" було внесено положення про тому, що ин-
формація про випуск акцій і облігацій підприємств обов'язково повинна
бути опублікована в офіційному виданні УФБ. Крім того, на полуофіці-
альном рівні велися розмови про те, що торгівля ЦБ може вестися
тільки через УФБ, брокерське місце на якій варто було тоді 1,5
млн.крб.

На ФБ усього світу все більшого поширення набувають нові тих-
нологии торгівлі ЦП - автоматизовані системи торгівлі. Така іннова-
ція була впроваджена і на УФБ за допомогою французьких фахівців. Соз-
дан Центральний депозитарій, в роботі якого використовується программ-
ное забезпечення. Ценртальний депозитарій забезпечує здійснення
угод по ЦП, надає послуги щодо їх збереження, а також клірингу
ші послуги. До операцій в Центральний депозитарій допускаються ЦБ, ко
торие офіційно котируються на УФБ або на позабіржовому ринку.

Говорячи про систему електронних торгів на біржі, варто відзначити точ-
ку зору вищеназваного С.В.Сімовьяна, який досить критично
відгукується про стан РЦБ в Україні. Він вважає, що використання
зарубіжних інформаційних систем в Україні це даремна трата грошей
і часу, оскільки Українське законодавство в сфері фінансів ме-
няется практично щодня, і ніяка найдосконаліша імпортна
система не в змозі передбачити химерну фантазію наших законодате-
лей. Приміром, спосіб визначення коефіцієнтів ліквідності і платі-
жеспособності комерційних банків, а також визначення інших економі
чеських нормативів банківської діяльності кардинально змінювався п'ять разів
за період з липня 1993 р лютий 1994 Тому будь-яка велика ор-
ганизация повинна на даному етапі мати свій власний штат роз
чиков інформаційних систем, щоб мати можливість встигати за всіма
змінами.

Однією з неодмінних умов становлення РЦБ є без-
ність інвестицій в ЦБ. Інвестори повинні бути впевнені в беззбитковості
вкладень, в регулярності і стабільності отримання доходу. Законами Ук-
раїни "Про цінні папери і фондову біржу" та "Про господарські общест-
вах" передбачено ряд положень щодо забезпечення безпеки вкладень в
ЦБ:

- встановлення статутного фонду АТ на рівні не менше 1250 міні-
-мінімальних зарплат;

- Заборона випуску акцій для покриття збитків, пов'язаних з хо-
зяйственной діяльністю АТ;

- Необхідність дотримання емітентом інформаційних зобов'язань

перед акціонерами і т.д.

Стаття 1 Закону "Про цінні папери і фондову біржу" визначає ц
е н н и е б у м а г і як "грошові документи (у багатьох країнах , і
товаророзпорядчі документи, наприклад, коносаменти - його власник
має право розпорядження вантажем і право його отримання), які свиде-
тельствуют право володіння, або боргові відносини, визначають взаимо-
відносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і пре
чати, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або про-
центів, а також можливість передачі грошових та інших прав, які ис-
ходять з цих документів, іншим особам.

Все ЦБ можна розділити на 2 групи - грошові та капітальні ЦБ.
Грошові ЦБ оформляють запозичення грошей - це боргові ЦБ. Дохід по
цим ЦБ носить разовий характер. Боргові ЦП, як правило, є
короткостроковими (з терміном погашення до 1 року). Капітальні ЦБ випус-
каються з метою утворення збільшення капіталу підприємства, необ
ходимо для розвитку проізводства.Капітальние ЦБ поділяються на
боргові й часткові ЦБ. До пайовою ЦБ відносять всі види акцій, а також
інвестиційні сертифікати. До боргових ЦБ відносять всі види облігацій,
заставні депозитні та ощадні сертифікати.

Відповідно до статті 3 Закону "Про ЦБ і ФБ" встановлюється,
що в Україні можуть випускатися і звертатися наступні види ЦБ:

-акції;

-облігаціі Внутрішніх республіканських і місцевих позик;

-облігаціі Підприємств;

-казначейскіе Зобов'язання республіки;

-сберегательние Сертифікати;

-векселя;

-пріватізаціонние Паперу.

Крім того слід враховувати, що Постанова Верховної Ради
про порядок введення в дію вищеназваного Закону встановлює від-
слушну режим для спеціальних видів ЦБ - акцій трудового колективу і
акцій підприємств (організацій). Відповідно до цієї постанови
з 01.01.1992 р їх емісія припиняється, а такі ЦП, випущені раніше
відповідно до законодавства СРСР, можуть звертатися тільки до
01.01.1997 р

Але крім

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар