загрузка...

трусы женские
загрузка...
На главную » Рефераты по финансовым наукам » Финансовое право. Контрольная

Финансовое право. Контрольная

Питання 1. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ

Громадянське суспільство не може успішно функціонувати та розвиватись без держави. Держава, в свою чергу, як організація публічної влади, неминучою умовою реалізації притаманних їй завдань та функцій передбачає наявність державних фінансів. Державні фінанси - це цілісна система суспільних відносин, пов"язаних з формуванням, використанням та розподілом централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів з метою виконання завдань і функцій держави, а також забезпечення умов розширеного відтворення. Тобто фінансова діяльність держави зумовлена об"єктивною необхідністю і є процесом збирання, розподілу, перерозподілу та використання централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів, що забезпечують практичне виконання функцій державою.
На різних етапах розвитку людської цивілізації зміст фінансової діяльномті держави не був однаковим. У рабовласницькому та феодальному суспільствах фінансові потреби держави задовольнялись переважно шляхом встановлення різноманітних натуральних повинностей і зборів. Основними видатками докапіталістичних держав були видатки на утримання монарха та його оточення, державного апарату, будівництво громадських споруд - доріг, портів, храмів, зрошувальних систем тощо, а також видатки на ведення війн. Причому витрати на ведення війн, як правило, перевищували за своїм обсягом всі інші видатки держави, разом взяті. Головними доходами держави в цих суспільствах були: надходження від доменів (державного майна) та регалій (монопольного права монарха на окремі промисли і торгівлю певними товарами - сіллю, прянощами тощо), воєнні трофеї, данина з поневолених народів, періодичні натуральні та грошові збори всередині країни, повинності, мито, позики.
Із занепадом феодалізму та поступовим утвердженням в його надрах капіталістичного способу виробництва все більшого значення стали набувати чисто грошові доходи й видатки держави, а питома вага натуральних зборів і повинностей скорочувалась. Також в історичних рамках феодалізму на межі XVI-XVII століть сталася ще одна епохальна подія у розвитку фінансів - повністю відділилася від власності монарха і стала самостійною державна казна. Саме тоді з"явилися власне кредит, а дещо пізніше - державний бюджет.
Державні фінанси зіграли роль потужного важеля первісного нагромадження капіталу, що мало місце головним чином у XVI - XVIII століттях. З їх допомогою з колоніальних країн у метрополії перекачувались величезні багатства, які потім перетворювались у капітал. Державні податки і позики все частіше стали застосовуватись у виробничих інтересах для створення й розвитку перших капіталістичних підприємств. Важлива роль у нарощуванні первісних капіталів належала системі протекціонізму, яка давала можливість першим вітчизняним капіталістам встановлювати на товари і послуги, що вони виробляли чи надавали, особливо високі ціни, одержувати надприбутки, спрямовувати їх переважно на розширене відтворення. В капіталістичній державі, коли товарно-грошові відносини набули всеосяжного характеру, фінанси стали виражати економічні відносини по утворенню, розподілу та використанню фондів грошових коштів в процесі розподілу та перерозподілу національного доходу. Основні засоби капіталістичних держав зосереджувались у державному бюджеті.
Для державних фінансів капіталістичних країн ХІХ століття було характерним дуже швидке зростання видатків, постійне перевищення їх над доходами казни, що зумовлювалось насамперед мілітарізацією економіки. Ще більше поширилась ця тенденція на межі ХІХ-ХХ століть, коли майже у всіх капіталістичних країнах видатки держав на воєнні потреби значно перевищили половину їх прибутків. Крупні кошти витрачалися також на утримання державного апарату - парламенту, міністерств і відомств, поліції, тюрем та ін.Видатки на соціальні потреби - освіту, охорону здоров"я, страхування - були мізерними. Основним джередом доходів держави були податки, переважно непрямі.
У ХХ столітті відбулося повне зрощення капіталістичної держави з монополіями, дальше розширення функцій держави. Держава стала забезпечувати не лише обороноздатність країни, охорону приватної власності, свободу підприємництва і правопорядок, але й безпосередньо брала участь у процесі виробництва, розподілу і використання суспільного продукту. В умовах державного монополістичного капіталізму, особливо після другої світової війни, в структурі державних видатків сталися нові глибокі зміни. Їх сутність полягає в тому, що, не дальше швидке зростання видатків в абсолютних величинах на мілітарізацію (особливо в США), питома вага їх в порівнянні з аналогічними видатками на початку ХХ століття значно скоротилась і водночас істотно збільшилась питома вага та абсолютні розміри видатків на соціальні цілі - освіту, охорону здоров"я та соціально забезпечення.
Демократизація суспільного життя в умовах розвинутої ринкової економіки привела до того, що в ряді країн Заходу державні видатки на соціальні цілі стали одними з головних.. На цій підставі навіть з"явились поняття "шведський соціалізм", "канадський соціалізм" тощо. Значного поширення набули видатки по втручанню держави в економіку, зокрема в декілька разів збільшилися державні капітальні вкладення в електроенергетику, вугільну, газову та інші базові галузі промисловості, на підтримку сільського господарства - однієї з найбільш опікуваних галузей економіки. В найрозвинутіших капіталістичних країнах за рахунок держанвих коштів була створена атомна промисловість.
Нині на Заході істотно зросла питома вага державного сектору економіки. Прагнучи збільшити зайнятість населення і скоротити безробіття, уряди видають підприємцям,які розширюють виробництво, субсидії для капіталовкладень. Різко зросли державні видатки на науково-технічний прогрес і в розвинутих країнах Заходу досягають нині до п"ятдесяти - сімдесяти відсотків усіх видатків на дані цілі. Держава стала активно допомагати монополіям власної країни в гострій конкурентній боротьбі на світовому ринку, надаючи фірмам, що експортують продукцію, найрізноманітніші пільги. Видатки по регулюванню процесу розширеного відтворення у багатьох країних досягли в наш час двадцяти і більше відсотків загальної суми видатків державного бюджету. З"явились якісно нові державні видатки на охорону довкілля, подолання економічної відсталості деяких районів, надання субсидій і кредитів країнам, що розвиваються.
Втручання держави в процес розширеного відтворення і сферу соціальних відносин в новітній час перейшло державні кордониТак, країни Європейського Співтовариства створили міждержавні фонди грошових коштів, що використовуються для фінансування сільського господарства, подолання структурного безробіття, перепідготовки і передислокації робочої сили, подолання істотних диспропорцій у розвиткуокремих регіонів цих країн.
Таким чином, в умовах соціально орієнтованої економіки різко розширилась сфера фінансових відносин, у яких бере участь держава, поле фінансової діяльності держави в цілому. Значного розвитку набули регіональні і місцеві фінанси, позабюджетні і спеціальні урядові фонди, фінанси державних підприємств. Проте, не дивлячись на це, фінансових ресурсів, що акумулюються з їх допомогою, не вистачає на покриття все зростаючих видатків держави. Бюджети капіталістичних країн характеризуються крупними хронічними дефіцитами, зростанням державних позик, збільшенням державного боргу.
Виключно високого розвитку набули в наш час фінанси приватних національних і транснаціональних корпорацій. За їх організаційною структурою це частіше всього акціонерні товариства. Останнє зумовлено тим, що випуск акцій - одна з найефективніших форм мобілізації капіталу. Вона дозволяє трансформувати грошові збереження у виробничі інвестиції. Без акцій, облігацій, кредитів та інших елементів фінансового ринку корпорації повинні були б знаходитись на самофінансуванні, що різко обмежувало б їх можливості розвитку. Фінансова сторона діяльності акціонерних товариств та підприємств інших форм власності набуває все більшого значення.
При цьому необхідно мати на увазі, що коли фінанси підприємств загальнодержавної та муніципальної фрм власності належить розглядати в цілому як децентралізовані грошові фонди держави, то фінанси підприємців-приватників слід розглядати з точки зору державного впливу на них зовсім з інших позицій. Доцільно пригадати зауваження з цієї нагоди відомого французького юриста-фінансиста Поля Марі Годме, який писав, що "в жодному випадку не слід забувати про фундаментальні відмінності між державними і приватними фінансами. Головна відмінність між ними зумовлена тим фактом, що стан приватних фінансів залежить від законів ринкової економіки. Так, попит і пропозиція на ринку зумвлюють визначення розміру облікового відсотка. Стан же і динаміка державних фінансів визначаються рішеннями держави і діями публічної влади". Поль Годме стисло сформулював відмінні риси приватних фінансів від державних, які можна звести до наступного:
* держава може в примусовому порядку забезпечити власні доходи за допомогою системи податків та інших обов"язкових платежів, в той час як примусового виконання по відношенню до самої держави ніколи не буває. Приватні особи не можуть в примусовому порядку забезпечити власні доходи і, відповідно, можуть виявитись неспроможними виконати свої зобов"язання;
* державні фінанси пов"язані з грошовою системою, яка більшою або меншою мірою управляється державою, тоді як ця грошова система не залежить від волі

Страницы: 1 2 3 4 5 6
 
Подобные рефераты:
Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃ ...
План. Вступ 1. Вексельний обіг в Україні: становлення і розвиток 2
Финансовое право
1. Каковы полномочия в области финансов палат Федерального собрания, Президента и Правительства РФ? Финансовую деятельность осуществляют все без исключения государственные органы, так как выполнение функций государства по всем направлениям связано с использованием финансов
Вексельное обращение /ИК "Единство"/
ВВЕДЕНИЕ В настоящее время в экономике нашей страны сложилась двойственная ситуация.
Деятельность с ценными бумагами
Содержание ВВЕДЕНИЕ Введение в CASE - технологии. Введение в предмет деятельности. 1.
Вексель и вексельное обращение
Введение. Несмотря на все проблемы и препятствия, Россия и Кыргызстан постепенно вступают на путь цивилизованных рыночных отношений, что влечет за собой необходимость применения инструментов, облегчающих осуществление хозяйственных операций субъектами экономики.
Развитие финансового контроля и его эффективность в РФ
СОДЕРЖАНИЕ 1. Понятие и значение финансового контроля3 - 6 2
Организация казначейской системы исполнения бюджета
ВВЕДЕНИЕ Федеральный бюджет является одним из главных инструментов государственного регулирования экономики, стимулирования производственных и социальных процессов.
Денежная система РФ
ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА РФ В условиях рыночных отношений в стране действовал закон от 25 сентября 1992 года о денежной системе Российской Федерации.
Финансовая система США
Содержание: Введение 1. Звенья финансовой системы США 1.1
Принципы приватизации имущества государственных предприятий в Украине
П Л А Н 1.ВВЕДЕНИЕ 2.ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЯ ФИНАНСОВОГО ПРАВА 2.1 Содержание науки 2.2 Методология науки 2.3 Основные категории 3.ПРИНЦИПЫ ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ 3.1 Понятие приватизации 3.2 Принципы приватизации 3.3 Законодательство Украины о приватизации 3.4 Субъекты приватизации 3.5 Споры,возникающие в процессе приватизации 4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 5.ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА В В Е Д Е Н И Е В отличие от других социальных идей и политических ориентаций демократическое правовое государство при верховенстве правового закона и приоритете прав человека и гражданина практически воспринято обществом как будущее государственного строя Украины.
Рынок ценных бумаг
Содержание. Введение. Глава 1. Сущность рынка ценных бумаг и основы его организации. 1.1
Анализ рынка банковских векселей
Содержание . Введение 4 1) История возникновения векселя.8 2) Теоретическое описание.10 3) Построение рейтинга банковских векселей.17 4) Корпоративные векселя в сравнении с банковскими векселями.22 5) Состояние рынка банковских векселей в марте 1999 года..25 6) Анализ работы Сбербанка с векселями..26 7) Вексельные операции в банке..28 Заключение..35 Список используемой литературы..37 Сектор банковских векселей Введение. После краха рынка ГКО и потери практически всех средств, инвестированных в госбумаги, многие операторы перенесли свои операции в сектор векселей банков и компаний, своевременно погашающих свои обязательства.
Акция как финансовый инструмент на примере банковской деятельности
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1 АКЦИИ:ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 1.1. Происхождение акций 1.2. Сущность акций и виды акций 1.3. История российского рынка акций 1.4. Акции в современной России 1.5. Банки и банковские акции 1.6. Сделки банков с ценными бумагами ГЛАВА 2 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК: ЭМИССИЯ АКЦИЙ, ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ И РАБОТА С СОБСТВЕННЫМИ АКЦИЯМИ 2.1 Описание акций коммерческого банка "Текстиль" 2.2.
Обращение бумаг на предьявителя
Предъявительские бумаги - самый распространенный и излюбленный предпринимателями вид ценных бумаг.
Финансовая политика России на современном этапе развития
Содержание 1 Сущность и цели финансовой политики 3 1.1 Содержание финансовой политики 3 1.2 Виды финансовой политики 4 2. Финансовая политика в России 5 2.1.
Становление рынка ценных бумаг в России
Введение. Преобладающим типом инвестиционных инструментов на российском рынке ценных бумаг являются акции акционерных обществ.
Правовое регулирование валютного контроля
Содержание Введение Глава 1. Валютный контроль: понятие, цели, нормативное закрепление. 1.1 Проблемы валютного регулирования 1.2 Виды валютного контроля 1.3 Система органов валютного контроля Глава 2
Рынок государственных ценных бумаг
1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ГКО. 1.1.Необходимость выпуска государственных ценных бумаг. В условиях рыночной экономики финансовое здоровье государства, его перспективы определяются прежде всего состоянием государственного бюджета, величиной его дефицита, а также величиной государственного долга - агрегированной характеристикой этого дефицита. В развитых странах мира накоплен большой опыт в управлении государственным долгом прежде всего рыночными методами, связанными с использованием различных финансовых инструментов, призванных обеспе-чивать результативное воздействие на величину государственного долга и его структуру.
Анализ работы и некоторые стратегии на рынке ГКО
Оглавление Введение 1. Глава I 1.1. Участники рынка ГКО 1.2. Клиенты дилеров на рынке ГКО 2. Глава II 2.1. Функции Банка России на рынке ГКО 2.2. Значок ГКО: готов к ответу по бюджету 3. Глава III 3.1. Стратегия управления портфелем 3.2. Методы технического анализа 3.2.1. Анализ ожиданий участников рынка ГКО 3.2.2. Метод MACD 3.2.3. Анализ политических рисков и их влияние на рынок ГКО 4. Глава IV 4.1. Хеджирование 4.2. Расчетные форвардные контракты на индексы ГКО 4.3. Фьючерс на ГКО 4.3.1. Основные принципы фьючерса 4.3.2. Базовые стратегии торговли фьючерсом на ГКО 4.3.3. Арбитражные операции 5. Глава V 5.1. Долгосрочные перспективы доходности ГКО 5.1.1. Факторы влияющие на спрос 5.1.2. Факторы влияющие на предложение 5.2. Прогноз
Дополнительная эмиссия акций
ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1 1. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭМИССИИ 3 2
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар