Головна
Реферати » Реферати з економіки » Загальні рекомендації з управління ліквідністю банку

Загальні рекомендації з управління ліквідністю банку

Загальні рекомендації з управління ліквідністю банку

Самойлов Євген Володимирович

Ліквідність - один з основних і найбільш складних факторів, що визначають фінансовий стан і надійність банку. Під ліквідністю банку розуміється здатність банку виконати свої зобов'язання перед клієнтам, причому не тільки з повернення вкладених у нього коштів з виплатою відповідної винагороди, а й з видачі кредитів.

У даній статті хочу представити свої рекомендації, що сприяють підвищенню ліквідності і платоспроможності банку, що виявився на межі своєї ліквідності, а це можливо через помилки в його політиці, недооцінки ринку, недоліків у аналітичній роботі і інших причин, і який змушений вдаватися до термінових заходів.

По-перше, банку з нестійким положенням можна порадити поліпшити організаційну структуру банку, тобто приділити увагу розвитку менеджменту, зокрема, створити, наприклад, службу внутрішнього аудиту, що дозволило б знизити зловживання усередині банку.

По-друге, банку необхідно оцінювати ліквідність балансу шляхом розрахунку коефіцієнтів ліквідності. У процесі аналізу балансу на ліквідність можуть бути виявлені відхилення убік як зниження мінімально допустимих значень, так і їхнього істотного перевищення. У першому випадку комерційним банкам потрібно в найкоротший термін привести показники ліквідності у відповідність із нормативними значеннями. Це можливо за рахунок скорочення, насамперед, міжбанківських кредитів, кредиторської заборгованості й інших видів залучених ресурсів, а також за рахунок збільшення власних коштів банку.

У той же час, особливості його роботи як установи, що засновує свою діяльність на використанні коштів клієнтів, диктує необхідність застосування показників ліквідності. Максимальна ліквідність досягається при максимізації залишків у касах і на кореспондентських рахунках стосовно інших активів. Але саме в цьому випадку прибуток банку мінімальний. Максимізація прибутку потребує не збереження коштів, а їх використання для видачі позичок і здійснення інвестицій. Оскільки для цього необхідно звести касову готівку і залишки на кореспондентських рахунках до мінімуму, то максимізація прибутку ставить під загрозу безперебійність виконання банком своїх зобов'язань перед клієнтами.

Отже, суть банківського управління ліквідністю складається в гнучкому сполученні протилежних вимог ліквідності і прибутковості. Цільова функція управління ліквідністю комерційним банком полягає в максимізації прибутку при обов'язковому дотриманні встановлюваних і обумовлених самим банком економічних нормативів.

По-третє, банк повинен визначати потребу в ліквідних коштах хоча б на короткострокову перспективу. Як вже зазначалося, прогнозування цієї потреби може здійснюватися двома методами. Один з них припускає аналіз потреб у кредиті й очікуваному рівні внесків кожного з головних клієнтів, а інший - прогнозування обсягу позичок і внесків. Обидва розглянутих методи мають недолік: вони спираються на середній, а не граничний рівень ліквідності. Це може бути достатнім для оцінки ліквідності банківської системи в цілому, але воно не підкаже керівництву окремого банку, яка повинна бути його касова готівка на наступному тижні, щоб покрити вилучення внесків і заявки на кредит. Тільки аналіз рахунків окремих клієнтів банку дозволяє йому визначити потреби в готівці на даний момент.

У вирішенні цього завдання допоможе також попереднє вивчення господарських і фінансових умов на місцевому ринку, специфіки клієнтури, можливостей виходу на нові ринки, а також перспективи розвитку банківських послуг, у тому числі, відкриття нових видів рахунків, проведення операцій по трасту, лізингу, факторингу і т.д. Причому, крім місцевих чинників, необхідно враховувати також і загальнонаціональні чинники. Наприклад, зміни в грошово-кредитній політиці, у законодавстві і т.д.

Вивчення всього цього, а також прогнозування допоможе банку більш точно визначити необхідну частку ліквідних коштів в активі банку. При цьому банк повинен спиратися на свій досвід.

По-четверте, підтримка ліквідності на необхідному рівні здійснюється за допомогою проведення визначеної політики банку в області пасивних і активних операцій, вироблюваної з урахуванням конкретних умов грошового ринку й особливостей виконуваних операцій. Банку необхідно розробити грамотну політику управління активними і пасивними операціями.

Список літератури

Аргунов І. А. "Прибутковість і ліквідність: аналіз фінансового стану банку" - М., "Банківський журнал" № 3, 2000 р.;

Білих Л. П. "Стійкість комерційних банків. Як банкам уникнути банкрутства "-М.: Банки і біржі, ІО" ЮНИТИ ", 1999 р.;

Інструкція Банку Росії № 1 від 01.10.97 р. «Про порядок регулювання діяльності банків» ;

Федеральний закон РФ від 3.02.1996 р. № 17-ФЗ «Про банки і банківську діяльність (із змінами на 01.11.2002 р.)» ;

Юденков Ю. Н. "Експрес-аналіз банківського балансу" - М., "Бухгалтерія і банки" № 1, 1999 р.

 
Подібні реферати:
Прогнозування залишку грошових коштів на поточних рахунках клієнтів
У процесі управління ліквідністю банку особливе місце займає проблема прогнозування передбачуваного залишку грошових коштів за зобов'язаннями до запитання.
Інструментарій регулювання грошової ліквідності
Ліквідність грошового ринку підвищується при значному надходження іноземної валюти. Звідси виникає необхідність у стерилізації рублевої ліквідності.
Складнощі при оцінці ліквідності кредитної організації
Умови роботи російських банків спочатку такі, що, практично всім доводиться ризикувати. Звідси одвічні суперечки і конфлікти інтересів між банком та його клієнтами, між банком та наглядовими органами.
Система тестів з оцінки кредитоспроможності підприємств і організацій
Оцінка ліквідності активів підприємств і організацій. Оцінка забезпеченості підприємств і організацій власними коштами.
Управління кредитними ризиками
Конкурентоспроможність і стабільність функціонування банку. Ризики в діяльності банку.
Касові операції банків
Касові активи комерційних банків США із застрахованими депозитами. Резервні рахунки у федеральних резервних банках. Кореспондентські рахунки в інших банках.
Методи оцінки банківських ризиків
Метод експертних оцінок. Аналітичний метод. Комплексний метод оцінки банківських ризиків. Складність в оцінці ризику.
Еволюція міжбанківських розрахунків
Розрахунки, засновані на встановленні двосторонніх кореспондентських відносин. Розрахунки через централізовані кореспондентські рахунки.
Сутність банківських ризиків та їх класифікація
Компоненти банківського ризику. Кредитний ризик. Фінансовий ризик. Ризик незбалансованої ліквідності. Валютний ризик. Ризик фінансової надійності окремого банку.
Бухгалтерський облік операцій виконання банківського переказу
Виконання кредитових переказів клієнтів банку. Бухгалтерський облік грошових коштів в іноземній валюті, що надійшли на користь фізичної особи. Облік доходів і витрат в іноземній валюті.
Аналіз господарської діяльності
Основою ліквідності підприємства є ліквідність балансу, яка визначається як ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у грошову форму відповідає терміну пога
Банківські перекази на рахунки Міністерства фінансів і Національного банку ...
Порядок проведення грошових переказів за системою SWIFT. Функції та обов'язки співробітників банку.
Активні операції, їх роль і місце в банківській діяльності
Класифікація активних операцій. Думки вітчизняних учених.
Основи організації кореспондентських відносин
Кореспондентський рахунок. Розмір банківського залишку коштів у банках-кореспондентах. Рахунки ЛОРО і НОСТРО.
Класифікація і поняття валютних операцій комерційних банків Росії
Відкриття та ведення валютних рахунків клієнтури. Неторгові операції комерційного банку. Встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками. Операції по міжнародних розрахунках, пов'язані з експортом та імпортом товарів і послуг.
Виконання банківських переказів в білоруських рублях
Банківські перекази в білоруських рублях за зовнішньоекономічними угодами. Порядок розрахунків за системою SWIFT. Відображення операцій в звітності банків.
Правове забезпечення діяльності банків Беларуссии
Банківське законодавство. Цілі і функції Національного банку. Нормативні правові акти Національного банку.
Клірингові розрахунки
Модернізація системи міжбанківських розрахунків. Міжбанківські розрахунки з великим і терміновим платежах. Грошові перекази за міжбанківськими розрахунками.
Фінансовий аналіз
Фінансовий стан фірми. Основні фінансові показники фірми. Показники прибутковості і обораціваемості. Коефіцієнти.
Державне регулювання банківської діяльності
Державне регулювання банківської діяльності в ринковій економіці здійснюється насамперед у рамках самої банківської системи і знаходить своє вираження у впливі на комерційні банки Центробанку.