Реферати » Реферати з економіки » Економіка підприємств будівництва

Економіка підприємств будівництва

дивитися на реферати схожі на "Економіка підприємств будівництва"

Зміст

Частина I. Загальні положення та вихідні дані:

1. Введення ... 2

2. Вихідні дані ... 4

Частина II. Визначення договірної ціни на БМР за обсягом ... 6

Частина III. Обчислення росту продуктивності праці ... 8


Частина IV. Розрахунок показників використання основних

виробничих фондів ... 14


Частина V. Розрахунок показників використання оборотних коштів ... 19

Частина VI. Обчислення собівартості будівельно-монтажних робіт ... 23

Частина VII. Розрахунок прибутку, що залишається в розпорядженні організації ... 28

Частина VIII. Кількісна оцінка факторів, що впливають на величину від реалізації продукції ... 30

Частина IX. Обчислення рівня рентабельності виробництва і капіталу

... 32

Частина X. Кількісна оцінка факторів, що впливають на рівень рентабельності капіталу ... 34

Література ... 37

Частина 1. Загальні положення та вихідні дані

Введення

Договірна ціна (ДЦ) [ 1] на будівництво (виконання будівельно-монтажних робіт) - ціна на будівельну продукцію, встановлювана підрядником і замовником при укладенні договору підряду на капітальне будівництво, в тому числі за результатами проведення конкурсів (торгів).

ДЦ визначається підрядником і замовником з використанням, в якості рекомендованих, державних норм і цін. Відомість ДЦ є обов'язковим додатком до договору підряду.

В ДЦ включаються:

. кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт (БМР) по об'єкту,

. інші витрати, що відносяться до діяльності підрядника;

. вартість інших робіт, що доручаються за договором підряднику

(проектні роботи, забезпечення обладнанням та ін.);

. резерв коштів на непередбачені роботи і витрати, обчислюваний від вартості СМР і інших витрат, у розмірі, встановленому за домовленістю між замовником і підрядником;

. витрати, пов'язані з формуванням ринкових відносин, що не знайшли відображення в державних нормах і цінах. Розрахунок ДЦ здійснюється в наступній послідовності:

Продуктивність праці [2] - це ефективність затрат праці а процесі виробництва. Сутність зростання продуктивності праці полягає в підвищенні його технічної оснащеності, в результаті якого знижується сукупні витрати живої і минулого упредметненого праці на виробництво продукції.

Економічне значення росту продуктивності праці полягає в зниженні витрат живої і минулого упредметненого праці на виробництво продукції, в зниженні його вартості.

Найважливішим фактором підвищення прибутку (доходу) будівельних організацій є зниження собівартості будівельно-монтажних робіт шляхом більш ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Собівартість СМР [3] - виражене у грошовій формі витрати на виконувані власними силами будівельно-монтажні роботи, пов'язані з використанням у процесі будівельного виробництва машин, механізмів та інших основних фондів, матеріальних, трудових та інших виробничих ресурсів. Собівартість продукції - один з найважливіших показників ефективності роботи організації. У ній концентровано відбивається результати господарської діяльності колективу. Чим менше витрати на виробництво, тим нижча собівартість одиниці продукції, дешевше її виробництво. Показники собівартості орієнтують підприємство на економія всіх видів ресурсів, забезпечують спрямованість виробничої діяльності на виконання встановлених завдань по введенню в дію об'єктів і виробничих потужностей з найменшими витратами. Розрізняють кошторисну, планову і фактичну собівартість СМР. Кошторисна собівартість - витрати, необхідні для виробництва СМР за встановленими нормами. Кошторисна собівартість, збільшена на суму нормативної прибутку, на суму нормативної прибутку, необхідного для нормального функціонування підприємства, представляє собою кошторисну вартість будівництва. Планова собівартість - кошторисна собівартість за вирахуванням передбачених планом накопичень. Фактична собівартість - дійсні витрати підрядної організації на виробництво робіт. Вона відрізняється від планової в результаті зміни умов виробництва робіт і витрат на їх виконання, в порівнянні з планом.

Прибуток, за своєю природою, виступає як частина вартості (ціни) додаткового продукту, створеного працею працівників матеріального виробництва. Визначається як різниця між кінцевою ціною і повною собівартістю одиниці продукції. Прибуток в СМО - це прибуток від реалізації продукції, СМР, надання послуги інших фінансових результатів, що враховуються при плануванні прибутку.

Одним з найважливіших узагальнюючих показників, що характеризують економічну ефективність роботи будівельних організацій, є рентабельність. Рентабельність у будівництві - це відношення прибутку до собівартості або кошторисної вартості виконаних будівельно-монтажних робіт.

Основні виробничі фонди - частина засобів виробництва, яка використовується в перебігу декількох виробничих циклів і зберігає при цьому повністю або частково натуральну форма, переносячи свою вартість за допомогою конкретної праці працівника на готовий конкретний продукт частинами, в слідстві чого відшкодування вартості і надходження її в оборот в кожен момент також здійснюється також частинами. Потрібно відрізняти основні виробничі і невиробничі фонди. Невиробничі фонди не беруть участь безпосередньо в матеріальному виробництві, не переносять свою вартість на виготовляється, а служать для задоволення побутових і культурних потреб робітників. ОПФ, в свою чергу, діляться на активні і пасивні. Активна частина безпосередньо впливає на предмет праці, визначає технічний рівень (робітники і силові машини та устаткування, транспортні засоби, інструмент).
Пасивна частина побічно бере участь в процесі будівництва, створюючи умови для його здійснення (будівлі, споруди, передавальні пристрої та інші фонди).

Зростання обсягу виробництва у підвищення його ефективності в багатьох визначається оснащеністю будівництва основними виробничими і їх технічним станом. Для оцінки рівня оснащеності будівництва основними виробничими фондами та їх технічного стану застосовується наступна система показників. Фондовіддача [4] характеризує з'їм будівельної продукції з одиниці їх вартості, враховує всі елементи основних елементів ОФ і орієнтують організації на поліпшення кожного з них. Фондоемкость характеризує вартість ОПФ в розрахунку на одиницю виконаних СМР. Фондвооруженность відображає величину вартості ОПФ на одного робітника.

Оборотні кошти являють собою сукупність грошових коштів, вкладених в оборотні фонди і фонди обігу. Частина їх функціонує у сфері виробництва, інша - у сфері обігу. До оборотних виробничих фондів в основному відносяться виробничі запаси, основні матеріали, допоміжні матеріали, інструмент, хозинвентарь та інші малоцінні та швидкозношувані предмети, а також незавершене будівництво і витрати майбутніх періодів. Фонди обігу складаються з грошових коштів в розрахунках, грошові кошти та інші оборотні кошти.

Прибуток СМР визначається як різниця між договірною ціною і фактичною собівартістю СМР. Якщо фактична вартість будівництва перевищить договірну ціну, різниця між ними відноситься на результати фінансово-господарської діяльності відповідних підрядних і субпідрядних організацій.

У процесі виробничо-господарської діяльності будівельних організацій реалізується планові завдання по введенню об'єктів в експлуатацію з мінімальними витратами ресурсів. Для управління діяльністю будівельної організацій (наприклад, контролю та своєчасного корегування) необхідно мати не тільки повну інформацію про стан роботи, але і вміти зіставляти з плановими завданнями, нормативними величинами, результатами діяльності інших організацій, вивчати її зміни в часі. Процес такого зіставлення та вивчення називається аналізом.

Вихідні дані

1. Кошторисна вартість будівництва об'єкта Зі = 2,8 млрд. Руб.
2. Частка кошторисної вартості СМР в кошторисної вартості будівництва об'єкта
УСМР = 43,4%
3. Частка витрат на обладнання в кошторисної вартості будівництва об'єкта УОБ = 47,5%

4. Частка інших робіт і витрат кошторисної вартості будівництва об'єкта
УПРЗА = 9,1%
5. Обсяг СМР в договірних цінах, що виконується власними силами, в звітному (передує планованому) році

О = 112 млрд. руб.
6. Відсоток зростання обсягу СМР в договірних цінах, виконуваного власними силами в планованому році (О = 10,1%
7. Чисельність (середньооблікова) працівників строительно-виробничого персоналу (СПП) в звітному році = 710 чол
8. Відсоток зміни (+ збільшення; - зниження) чисельності працівників
СПП в планованому році (Y = - 1,2%
9. Середньооблікова чисельність робітників на БМР у звітному році
(фактична) = 466 чол
10.Чісленность робітників на БМР у звітному році (планова) = 452 чол
11.Чісленность працівників СПП в звітному році (планова) = 729 чол
12.Чісло днів відпрацьованих одним робітником у звітному році
(планове / фактичне) Я = 280/275 днів
13.Чісло час роботи протягом зміни в звітному році (плановане / фактичне) tсм = 7,2 / 6,9 год
14.Среднегодовая вартість ОПФ будівельного призначення в звітному році
= 36550 млн. руб.
15.Стоімость ОПФ на початок планованого року = 36660 млн. руб
16.Із них в консервації = 560 млн. руб
17.Поступленіе ОПФ в планованому році = 3320 млн.руб
18.Вибитіе ОПФ в планованому році = 1120 млн. руб
19.Процент зміни ("+" '-збільшення; "-" - Зниження) чисельності робочих на СМР в планованому році =-0,7%
20.Средній розмір оборотних коштів у звітному році = 32030 млн. Руб
21.Средній розмір оборотних коштів у планованому році = 33100 млн. руб
22.Удельний вага (частка) матеріальних витрат у обсязі СМР звітного року
УМЗ = 40 , 8%
23.Фонд оплати праці працівників СПП в звітному році Фот = 16820 млн. руб
24.Коеффіціент росту середньомісячної зарплати одного працівника СПП в планованому році К = 7,2%
25.Удельний вага (частка) інших витрат в обсязі СМР звітного року УПЗ = 10,5%
26.Доходи від позареалізаційних операцій Двн = 980 млн. руб
27.Расходи по позареалізаційних операціях Рвн = 890 млн. руб

Частина II. Визначення договірної ціни на БМР по об'єкту.

1. Відповідно до заданої технологічної структурою капітальних вкладень визначається кошторисна вартість БМР по об'єкту (Ссмр), а також вартість інших робіт і витрат (Спрз).

Ссмр = (Со (УСМР) / 100% = (2800 млн.руб (43.4%) / 100% = 1215200000. Руб.

Спрз = (Со (УПРЗА) / 100% = (2800 млн. руб. (9.1%) / 100% = 254 800 000. руб.

2. Визначаються інші витрати (Спзп), що відносяться до діяльності підрядника, за умови, що вони складають 17.5% від усієї величини інших витрат.

Спзп = Спрз (17.5% = 254,8 млн.руб (17.5% / 100% = 44,59 млн.руб

3.Определяем сума

Сторінки: 1 2 3 4