Реферати » Реферати з економіки » Інфраструктура ринку

Інфраструктура ринку

дивитися на реферати схожі на "Інфраструктура ринку"

Інфраструктура ринку

План реферату

Введення

. Визначення поняття.

. Місце і роль в сучасній ринковій економіці.

Організаційно-правові та економічні складові інфраструктури ринку.

. Правова база

. Кредитна, банківська, податкова, страхова, митна системи.

. Біржі: товарно-сировинні, фондові, валютні, праці.

Інформаційні технології та засоби ділових комунікацій.

. Рекламні агентства.

. Консультаційні компанії.

Висновок. Інфраструктура ринку як швидко розвивається різноманіття ринкових відносин.

Визначення поняття

Як і всяка об'єктивно існуюча система, ринок має власну інфраструктуру. Термін "Інфраструктура" був вперше використаний ще на початку нинішнього сторіччя в економічному аналізі для позначення об'єктів і споруд, що забезпечують нормальну діяльність збройних сил. У 40-і роки на Заході під інфраструктурою стали розуміти сукупність галузей, що сприяють нормальному функціонуванню виробництва матеріальних благ і послуг. В економічній літературі колишнього
СРСР вивчення проблем інфраструктури почалося лише в 70-і роки.
Стосовно до ринку (ринковій економіці) інфраструктура являє собою сукупність організаційно-правових та економічних відносин, що зв'язує ці відношення при всьому їхньому різноманітті в одне ціле.

Кредитна система держави
Необхідність кредитних відносин в ринковій економіці загально відомі. З одного боку, в окремих фірм, приватних осіб та інших учасників ринкових відносин виникає тимчасово вільні грошові кошти: надлишки коштів у вигляді амортизаційних відрахувань, тимчасово вільні кошти у зв'язку з розбіжністю часу реалізації товарів і послуг і часу придбання нових партій сировини, матеріалів і тощо, а також у зв'язку з сезонним виробництвом; кошти, накопичені, але не використані для розширення виробництва, виплати заробітної плати, грошові доходи і заощадження населення. З іншого боку, в учасників ринкових відносин виникає потреба в додаткових коштах, понад тих, які вони мають на даний момент.

Виникає протиріччя, цілком можна розв'язати за допомогою особливої ??інфраструктури ринкового господарства - кредитної системи.

Кредитна система держави. Кредитна система - це сукупність кредитно-фінансових установ, що створюють, акумулюють і надають грошові кошти на умовах терміновості, платності і зворотності.

Кредитна система держави складається з банківської системи і сукупності так званих небанківських банків, тобто не банківських кредитно-фінансових інститутів, здатних акумулювати тимчасові вільні кошти і розміщувати їх за допомогою кредиту. У світовій практиці небанківські кредитно-фінансові інститути представлені інвестиційними, фінансовими і страховими компаніями, пенсійними фондами, ощадними касами, ломбардами і з кредитною кооперацією. Ці установи, формально не будучи банками, виконують багато банківських операції і конкурують з банками. Однак, незважаючи на поступове стирання відмінностей між банками і небанківськими кредитно-фінансовими інститутами, ядром кредитної інфраструктури залишається банківська система.

Вся сукупність банків у національній економіці утворюють банківську систему країни. В даний час практично у всіх країнах з розвиненою ринковою економікою банківська система має два рівні.

Перший рівень банківської системи утворює центральний банк (або сукупність банківських установ, виконують функції центрального банку, наприклад федеральна резервна система США). За ним законодавчо закріплюються монополії на емісію національних грошових знаків і ряд особливих функцій у сфері грошово-кредитної політики. Другий рівень у дворівневій банківської системи займають комерційні банки (приватні та державні).
Основні податки. Практика оподаткування в більшості країн з розвиненою ринковою економікою показує, що існують такі основні податки: прибутковий, ПДВ і внески на соціальне страхування.
Зупинимося докладніше на аналізі основних видів податків.
Прибуткові податки. Практика прибуткового оподаткування розрізняє: валовий дохід, відрахування і оподатковуваний дохід. Валовий дохід-це сума доходів, отриманих з різних джерел. Законодавчо, практично у всіх країнах, з валового доходу дозволяється відняти виробничі, транспортні, відрядження та рекламні витрати. Крім того, до обчислюватись відносяться різні податкові пільги: неоподатковуваний мінімум, суми пожертвувань, пільги, наприклад, для інвалідів, пенсіонерів і т. п. Таким чином: оподатковуваний дохід валовий дохід - вирахування.
При прибутковому оподаткуванні надзвичайно важливо розрахувати і встановити оптимальну ставку податку. Якщо ставки завищені, то підриваються стимули до нововведень, знижується трудова активність, частина підприємців йде в «тіньову» економіку.

Американські експерти на чолі з професором А.Лаффер спробували теоретично довести, що при ставці прибуткового податку вище 50% різко знижується ділова активність фірм і населення в цілому. Обгрунтуванням цьому служить так званий ефект Лаффера.

Якщо ставка прибуткового податку буде збільшуватися в порівнянні з rA, то відбудеться не збільшення, а зменшення суми податкових надходжень до бюджету, тобто Rв

 
Подібні реферати:
Інфраструктура ринку
Визначення поняття. Кредитна система держави. Прибутковий податок з юридичних осіб.
Кредитна система
Два поняття кредитної системи. Функціональна форма кредиту. Інституційна форма кредиту.
Ринок: поняття, структура, інфраструктура
За допомогою механізму рівноважних цін: а) максимально оптимально формуються структурні пропорції і обсяг виробництва; б) забезпечується раціональний розподіл органічних виробничих ресурсів; в) ви
Ринок і його інфраструктура
Ринковій економіці необхідна інфраструктура - система взаємозалежних спеціалізованих організацій, що обслуговують потік товарів, послуг, грошей, цінних паперів і робочої сили. Наприклад, на товарному ринку дійств
Банківська система
Рівні банківської системи країни. Функції та операції банків.
Грошово-кредитна політика зарубіжних країн
Лібералізація банківської системи Італії. Короткий огляд структури ощадбанків Німеччини. Австрійські ощадбанки і їх місце в національній банківській системі.
Теорії кредиту
Натуралістична теорія кредиту. Капиталотворческой теорія кредиту.
Банківська система Росії
Центробанк. Цілі, завдання та функції ЦБ РФ. Комерційні банки. Їх функції та форми власності.
Інфраструктура кредито-банківської системи
Банківська система, її елементи і взаємозв'язку. Форми та класифікації кредиту.
Роль грошово-кредитної політики на сучасному етапі
Сутність грошово-кредитної політики держави. Інструменти грошово-кредитної політики. Грошово-кредитна політика в Росії: підсумки та прогноз.
Кредитний ринок, сутність, функції, російський досвід
Які ж функції виконують гроші? Серед сучасних економістів існує декілька думок з приводу числа і тлумачень функцій грошей, але одностайно визнаються три: засіб обігу, засіб збереження бо
Прибутковий податок у СНД і країнах Балтії
Про ставки поодходних податків на пострадянському просторі.
Механізм функціонування кредитної системи
Дві основні форми кредиту. Комерційний кредит. Банківський кредит. Інші форми кредиту. Ринок позичкових капіталів.
Кредитна політика держави та механізм її реалізації в умовах ринку
Кредитно-банківська система. Основні напрямки грошово-кредитного регулювання. Інструменти регулювання кредитоспроможності банків.
Роль і функції банків у ринковій економіці
Питання про те, що таке банк, не є таким простим, як може здатися на перший погляд. У народному побуті банки - це сховище грошей. Насправді таке тлумачення банку не розкриває його суті, його справжнього призначення в народному господарстві.
Податки
Сутність податків. Принципи і концепції оподаткування. Основні податки. Прибуткові податки. Податок на додану вартість (ПДВ). Акцизи. Податок на майно юридичних осіб.
Реформа кредитно-банківської системи 1930-32, 1987-95 і 98 рр..
Становлення банківської системи. Центральний банк Російської Федерації: його освіту. Концентрація капіталу і активів найбільших банків.
Банківська система РФ
Причини централізації та регулювання банківської системи. Тенденція розвитку банківської системи. Центральний Банк Російської Федерації. "Мінуси" банківської системи Росії
Грошова політика: цілі та інструменти
Банківська система: Центральний Банк та комерційні банки. Цілі та інструменти кредитно-грошової політики.
Прибутковий податок і соціальні відрахування
В "розвинених країнах" податки на доходи громадян - одна з основних статей формування бюджетів (як державного, так і місцевих).

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар