Реферати » Реферати з економіки » Механізми проведення підрядних торгів і аналіз тендерної документації

Механізми проведення підрядних торгів і аналіз тендерної документації

Механізми проведення підрядних торгів і аналіз тендерної документації

Підрядні торги у будівництві - дуже цікаве явище. Проводяться вони з метою пошуку найбільш оптимальної реалізації інвестиційного проекту. Підрядні торги зазвичай проводяться Замовником - інвестором або Замовником - забудовником після укладення ними контракту на будівництво об'єкта. Організатор може доручити на договірній основі проведення торгів організаціям - виконавцям, які мають відповідні сертифікат або ліцензію.

Коло обов'язків

Виконавця визначається в договорах, що укладаються з ним Організатором. Зазвичай в підрядних торгах беруть участь наступні сторони:

Організатор

Претенденти

Учасники підрядних торгів

Конкурсна комісія Організатор торгів зазвичай здійснює такі функції:

організує, приймає участь і контролює діяльність Конкурсної комісії, залучає до комісії незалежних експертів, фахівців, організації;

Приймає рішення про проведення торгів з випуском офіційних розпорядчих актів (наказів, розпоряджень);

Визначає вид торгів (відкриті або закриті) та необхідність проведення попереднього кваліфікаційного відбору;

Спільно з Конкурсною комісією визначає умови торгів (стартову ціну підряду, терміни будівництва і проектування об'єкта, критерії оцінки пропозицій претендентів, місце і терміни проведення торгів, екологи-етичні вимоги та ін. Відповідно до умов контракту , укладеного з Замовником - забудовником);

Доручає підготовку тендерної документації Виконавцю або призначає спеціаліста для підготовки конкурсної документації;

В разі відкритих торгів доручає Виконавцю публікацію оголошень про торги в засобах масової інформації або розсилає запрошення поштою або іншими засобами зв'язку на адресу конкретних потенційних учасників - при закритих торгах;

Визначає суму завдатку в залежності від стартової ціни підряду (контрактної вартості матеріалів);

Веде журнал обліку, реєстрації претендентів та учасників торгів;

Визначає ціну тендерної документації, яка надається претендентам за певну плату;

В разі необхідності продовжує терміни подання заявок та пропозицій від претендентів за їх письмовими проханнями і своєчасно інформує про це всіх інших претендентів та членів Конкурсної комісії;

Передає для затвердження в Конкурсну комісію розроблену тендерну документацію по предмету торгу;

Здійснює збір, реєстрацію та зберігання заявок і пропозицій претендентів торгів;

Реєструє відгук заявок та пропозицій;

Направляє запрошення претендентам на участь в торгах;

При необхідності спільно з Конкурсною комісією призначає повторний торг, якщо за результатами попереднього торгу не було визначено переможець (або переможець вчасно не підписав контракт і (або) річний договір) або з інших причин;

Передає на розгляд керівнику комплексу перспективного розвитку апеляції на рішення Конкурсної комісії;

Вносить пропозиції і готує проекти рішення про ліквідацію або реорганізацію Конкурсних комісій;

Організує облік надходжень від претендентів завдатку та тендерної документації;

Здійснює оплату послуг спеціальних організацій, членів Конкурсної комісії, консультантів і експертів, що беруть участь в проведенні підрядного торгу;

Направляє претендентам тендерну документацію (після її попередньої оплати);

Направляє претендентам повідомлення про проходженні ними в необхід-екпортувати випадках попередньої кваліфікації або про відмову в цьому;

Направляє учасникам торгів повідомлення про результати підрядних торгів;

Фінансує всі витрати з підготовки та проведення підрядного торгу;

Спільно з Замовником - забудовником уточнює остаточні умови контракту і річного договору з Генпідрядником (Генпроектувальником) - переможцем торгів за результатами торгу;

Спільно з Замовником - забудовником підписує контракт і річний договір з Генпідрядником (Генпроектувальником) - переможцем торгів. Претенденти здійснюють такі функції:

попередньо знайомляться з предметом торгу, вивчають вимоги, пропоновані до розробки та оформлення тендерної документації;

Спрямовують і реєструють у Виконавця торгів заявки, анкети, гарантійні листи та інші документи;

Після кваліфікаційного відбору та отримання від Організатора торгу запрошення на участь у торзі спрямовують і реєструють свої пропозиції та інші документи;

Оплачують завдаток;

В разі перемоги підписують у встановлені терміни контракт і річний договір на виконання функцій Генпідрядника (або проектувальника, субпідрядника).

Претенденти мають право:

звертатися до Організатора торгів з проханням про продовження прийому заявок та пропозицій;

Отримувати від Організатора торгів відповідну інформацію щодо умов та порядку проведення торгів; відкликати свою заявку до встановленого терміну закінчення прийому пропозицій (відгук заявки має бути зареєстрований);

Поряд з пропозиціями, складеними відповідно до умов тендерної документації, представляти альтернативні пропозиції, якщо вони ефективніше умов, передбачених Організатором торгів;

Оглядати місце розташування об'єкта торгу;

Відмовитися письмово від участі в торзі після остаточної дати подання пропозицій (в цьому випадку завдаток учасниці не повертається);

Відмовитися від підписання контракту або річного договору, якщо учасник став переможцем торгів (його задаток в цьому випадку йому теж не повертається).

Функції, права, обов'язки і відповідальність членів Конкурсної комісії

Члени Конкурсної комісії з проведення підрядного торгу виконують такі функції:

розробка і затвердження регламенту Конкурсної комісії;

Спільно з Організатором торгу визначають вид торгу, терміни, місце та необхідність проведення попередньої кваліфікації претендентів;

Обговорення та затвердження тендерної документації;

Формування і призначення кваліфікаційної комісії для проведення відбору претендентів;

Розтин конвертів і оголошення пропозицій у присутності претендента, перевірка відповідності оформлення пропозицій та іншої документації вимогам і умовам, передбаченим тендерною документацією;

Встановлення термінів розгляду та оцінки пропозицій претендентів у день їх оголошення у залежності від складності предмета торгу і оголошення цього терміну на засіданні, коли відбувається оприлюднення;

Оформлення протоколу про розтин конвертів і оголошенні пропозицій претендентів;

Оцінка пропозицій та визначення переможця або прийняття інших рішень за результатами торгів;

Оформлення і підписання протоколу про результати торгів;

Затвердження протоколу про результати торгів головою Конкурсної комісії.

Члени Конкурсної комісії мають право:

спільно з Організатором торгів продовжити термін прийому заявок та пропозицій учасників торгів, а також термін оцінки пропозицій претендентів;

В разі, якщо найнижча ціна, запропонована претендентами, значно перевищує стартову ціну підряду, відхилити всі пропозиції і призначити повторний торг;

В разі незгоди з результатами торгів письмово викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу про результати торгу, про що в протоколі робиться відмітка. Члени Конкурсної комісії мають такі обов'язки:

присутнім і вирішувати питання на засіданнях Конкурсної комісії;

Брати участь в роботі кваліфікаційної комісії;

Об'єктивно розглядати й оцінювати пропозиції претендентів і приймати рішення про переможця торгів (або про проведення повторного торгу);

Не допускати розповсюдження конфіденційних відомостей по предмету торгу.

Члени Конкурсної комісії несуть відповідальність:

за порушення рівних конкурсних умов для всіх претендентів;

За порушення положень, правил та процедур проведення торгу,

за порушення об'єктивності оцінки пропозицій претендентів.

Ми розглянули права, обов'язки та типові функції учасників торгів. Тепер приступимо до розгляду пропозицій претендентів. Претенденти повинні представити в складі тендерних пропозицій:

обгрунтування пропонованої ціни підряду;

Обгрунтування термінів будівництва;

Дані по організації матеріально - технічного постачання;

Технічні свідоцтва на застосування нових матеріалів, виробів і конструкцій, сертифікатів відповідності;

Інші документи, що обгрунтовують пропозиції учасника торгів.

Розробка та оформлення тендерної документації повинні відповідати наступним вимогам:

тендерна документація повинна бути розроблена таким чином, щоб усі претенденти трактували положення, викладені в ній, однаково;

При описі умов і пропозицій повинні прийматися загальноприйняті позначення та найменування відповідно до вимог діючих нормативних документів;

Інформацію, які містяться в пропозиціях претендентів, не повинні допускати двозначних тлумачень;

Всі документи, представлені претендентами і входять до складу тендерної документації, повинні бути підписані керівниками та скріплені відповідною печаткою;

Підчищення і виправлення, наявні в тендерній документації, повинні бути завізовані підписами керівників і скріплені печаткою підприємства;

Всі примірники тендерної документації повинні мати чітку друк текстів;

Тендерна документація, яка надається претендентами, повинна бути заповнена за всіма пунктами, інакше пропозиції претендента вважаються недійсними;

Пропозиції направляються претендентом Організатору торгів в запечатаних подвійних конвертах по одному екземпляру. На внутрішньому конверті вказується найменування об'єкта конкурсу та дата, встановлена ??при прийомі пропозицій. На зовнішньому конверті - додатково встановлений адреса для прийому пропозицій (зовнішній конверт реєструється);

Тендерна документація повинна бути представлена ??особисто претендентом або направлена ??рекомендованим листом з повідомленням. Пропозиції претендентів повинні враховувати:

вимоги та умови, сформульовані у тендерній документації;

Наявність реальних фінансових, технічних та організаційних можливостей реалізації функцій Генпідрядника, передбачених контрактом, річним договором та іншими нормативними документами;

Наявність інфляційних процесів в економіці, що викликає подорожчання витрат і вимагає прогнозування росту цін;

Можливості в залученні субпідрядних організацій для будівництва об'єкта торгів;

Забезпеченість машинами, механізмами й устаткуванням, матеріалами, конструкціями, деталями, а також можливість їх реальних поставок в необхідні терміни;

Наявність і готовність будівельного майданчика до провадження робіт;

Скрутність виробництва будівельно - монтажних робіт;

Можливості по забезпеченню виробництва робіт електроенергією, водою, теплом, засобами зв'язку;

Наявність нормативної, технічної, дозвільної та іншої документації для ведення робіт;

Необхідність проведення додаткових робіт і послуг, крім основних, передбачених предметом торгів;

Наявність невирішених проблем, що потребують вирішення до проведення робіт за контрактом;

Визначення термінів будівельно - монтажних робіт виходячи з реальних умов і забезпечення всім необхідним.

Тендерні пропозиції претендента повинні представляти собою техніко - економічне обгрунтування, яке складається з технічної та економічної частин. У технічній частині містяться відомості та документи (у тому числі креслення, специфікації, плани, графіки робіт та ін.), Що характеризують способи виконання претендентом технічних умов контракту.

В економічній частині вказується ціна підряду, за якою претендент готовий взятися за поспіль, і обгрунтування цієї ціни (тобто за рахунок яких заходів учасник знизить ціну підряду, порівняно зі стартовою ціною). В пропозиціях претендента можуть бути зазначені субпідрядні організації, які він має намір залучити до виконання спеціальних робіт, графіки організації будівництва, якщо вони відмінні від проектів організації будівництва, представлених в проектно - кошторисної документації. Ці графіки можуть згодом стати додатками до контракту.

При обгрунтуванні можливості претендента в поставках

Сторінки: 1 2