Головна
Реферати » Реферати з економіки » Аудит банків

Аудит банків

наявність всіх необхідних реквізитів і підписів, відповідність зазначених у документах сум цифрами і прописом, виявляє випадки підчисток в касових документах.

Досвід показує, що в ряді випадків клієнти неправильно заповнюють оголошення і проте бухгалтерські працівники безперешкодно оформляють їх.

Слід перевірити, чи є підписи відповідальних виконавців на довідках касирів прибуткових кас про загальну суму прийнятих грошей, який складають по закінченню операційного дня. Самі суми, відбиті в довідках, виписуються аудиторами і зіставляються із записами в прибуткових касових журналах. Касові обороти, зазначені в довідках, повинні збігатися з сумою прийнятої готівки, відображеної в касовій книзі, і відповідати записам у прибуткових касових журналах. Аудитору необхідно переконатися в тому, що в прибутковому касовому журналі за кожен день мається підпис не тільки головного бухгалтера, а й завідувача касою.

При перевірці правильності організації та оформлення касових операцій з видачі готівкових грошей аудитору слід звернути увагу на наступне:

касири видаткових кас отримують необхідну для їх операцій суму готівки під звіт . Тому аудитор повинен перевірити, чи ведеться в банку книга реєстрації сум, виданих під звіт. Тому аудитор повинен перевірити, чи ведеться в банку книга реєстрації сум, виданих під звіт, чи правильно відображаються в ній видаються суми, чи відповідають суми прописом сумам в цифровому вираженні, чи маються на книзі підписи касирів і завідуючого касою;

В організації касових операцій з видачі готівкових грошей крім касира і відповідального виконавця приймає участь третя особа - контролер. Аудитор повинен перевірити, чи мається такий контролер в банку. Встановлюється, де розташоване робоче місце контролера (воно має перебувати по можливості в безпосередній близькості від каси). Перевіряється правильність ведення контролером видаткового касового журналу;

Аудитор повинен звернути увагу на те, чи є у контролера і у відповідального виконавця зразки підписів та відбитків печаток клієнтів;

Підставою для видач готівки видатковими касами служать такі види грошових видаткових документів:

грошовий чек, за яким гроші видаються підприємствам, організаціям і установам незалежно від форми власності;

Видатковий касовий ордер, за яким кошти видаються індивідуальним позичальникам, вкладникам банку;

Слід мати на увазі, що головним видатковими касовими документом є грошовий чек. Аудитор повинен перевірити, чи не видавалися гроші на підставі будь-яких інших документів. Примірники грошових чеків та інших витратних касових документів, підшиті за кожен день, повинні зберігатися в приміщенні видаткової каси банку.

В банку повинен здійснюватися суворий контроль і облік за видачею грошових чеків, тому аудитору слід перевірити дотримання чинного порядку контролю й обліку за видачею грошових чеків.

Аудитор візуально перевіряє послідовність проведення видаткових касових операцій, яка повинна бути наступною:

грошові чеки або інші витратні касові документи клієнт пред'являє операційному працівникові, який після їх перевірки видає особі , котра отримує гроші, контрольну марку від грошового чека або відривний талон від видаткового касового ордера;

Після оформлення видаткових касових документів операційний працівник підписує їх і передає контролерові;

Контролер перевіряє правильність оформлення видаткової касової операції, реєструє її записом у видатковому касовому журналі і дає розпорядження про відображення операції по особовому рахунку клієнта. Після цього видатковий касовий документ передається касиру видаткової операційної каси;

Касир перевіряє наявність підписів відповідального виконавця і контролера і тотожного цих підписів наявним зразкам, сличает суму, поставлену на документі цифрами, з сумою, вказаною прописом, перевіряє наявність розписки в отриманні грошей на документі, відомостей про пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу одержувача грошей. Після цього викликається одержувач грошей (за номером видаткового документа), у нього питається сума одержуваних грошей, номер видаткового документа звіряється з номером контрольної марки або талона в касу і останні приклеюються відповідно до чека або ордеру. Касир підготовляє гроші, видає їх одержувачу і підписує видатковий документ.

Подальша перевірка правильності ведення видаткових касових операцій ведеться за допомогою аналізу банківських документів. Перш за все, розглядаються грошові чеки і видаткові касові ордери, що зберігаються в видаткових операційних касах. У процесі аналізу аудитор звертає увагу на:

правильність заповнення всіх реквізитів видаткових касових документів;

Відповідність сум, проставлених на документі цифрами, з сумою, вказаною прописом;

Наявність на видаткових касових документах розписки в отриманні грошей, відомостей про надане документі, що засвідчує особу одержувача грошей;

Дотримання термінів дії чеків. Чеки повинні прийматися банками в плині 10 днів з дня їх виписки без виправлень дати, позначеної на документі. Аудитор зіставляє дату виписки чека з датою його проводки, яка повинна бути проставлена ??на чеку;

Наявність підписів клієнтів і посадових осіб банку (відповідального виконавця, контролера, касира);

Наявність відбитка печатки клієнта;

Наявність помарок або підчисток у видаткових касових документах, що вважається грубим порушенням касової дисципліни.

Для перевірки дотримання ліміту залишку каси ці ліміти зіставляються з фактичними залишками за кожен день. Розглядаються причини порушення ліміту, якщо вони носять систематичний характер.

За результатами перевірки каси і касових операцій проводиться бесіда з завідувачем касою і головним бухгалтером, де обговорюються виявлені недоліки і заходи щодо їх усунення. Після цього аудитор складає відповідний розділ аудиторського висновку.

3. Аудит бухгалтерського обліку.

При аудиті бухгалтерського обліку треба, перш за все, мати на увазі, що облік і звітність в комерційних банках здійснюється відповідно до правил, встановлених Центробанком.

Банки публікують у пресі свої річні баланси і звіти про прибутки та збитки після підтвердження достовірності наданих відомостей незалежної аудиторської службою. На жаль, публікуючи у пресі річні баланси, багато комерційних банків довільно групують статті балансу, не дотримуються однаковість, а отже, і змістовну сторону публікованих звітів, що заважає їх грамотному осмисленню. При аудиторських перевірках звертається увага на правильність складання щоденних балансів. Обов'язково повинні бути звірені залишки по рахунках аналітичного і синтетичного обліку. При перевірках дотримання правил ведення бухгалтерського обліку та порядку оформлення грошово-розрахункових операцій часто виявляються численні недоліки і недбалості, і навіть недостовірність балансу.

Іноді допускаються виправлення документів шляхом підчисток і поправок недозволеним способом, виправлення помилкових записів після укладення бухгалтерського журналу, неправильне зазначення в меморіальних ордерах найменувань рахунків госпорганів по дебіту і кредиту. Всі ці та інші огріхи можуть створювати умови для всякого роду зловживань.

Обов'язковій перевірці при аудиті піддається правильність юридичного оформлення діючих рахунків госпорганів і обгрунтованість операцій по ним. Зауваження в основному типові: відсутність заяв на відкриття рахунку, на картках немає найменувань власника рахунку, картки не завірені належним чином, допускається відкриття рахунків без державної реєстрації клієнта. Виявляються факти, коли журнал реєстрації відкритих рахунків не сброшюровивался, чи не опечатувався і не завіряються підписом головного бухгалтера. Іноді неправильно використовуються балансові рахунки, зокрема депозитні рахунки ведуться в режимі розрахункового рахунку і по них проводились операції на відшкодування витрат з капітального ремонту та будівництву, в покриття збитків від видавничої діяльності, на відшкодування витрат з медичного обслуговування персоналу, на матеріальну допомогу, преміювання, покупку автомашин, транспортні витрати та інші операції.

4. Аудит аналітичного і синтетичного обліку в банках.

Метою аудиторської перевірки в частині постановки бухгалтерського обліку в комерційних банках є перевірка та підтвердження достовірності та реальності бухгалтерської звітності і насамперед балансу банку. Одночасно стан бухгалтерської роботи перевіряється і з іншого боку - з точки зору відповідності застосовуваних методів ведення обліку чинним нормативним документам і банківському законодавству.

Аудитори також перевіряють правильність розрахунків нормативів ліквідності, встановлених Центральним банком, аналізують фінансово-господарську діяльність банку, тим самим перевіряють не тільки якість роботи бухгалтерського персоналу, але і менеджерів банку з точки зору правильності обраної тактики і стратегії банку з підтримки своєї ліквідності, захисту від кредитних та інших банківських ризиків, підвищенню прибутковості банку.

При оцінці стану бухгалтерського обліку з точки зору відповідності його організації діючим нормативним документам і банківському законодавству ретельно перевіряється організація в банку аналітичного і синтетичного обліку.

Основними формами аналітичного обліку в банках є: особові рахунки, картотеки документів, операційні журнали. По кожному балансовому і позабалансовому рахунку синтетичного обліку відкриваються особові рахунки аналітичного обліку за видами врахованих коштів, цінностей з підрозділом по їх призначень і власникам. Спільними для всіх форм особових рахунків є наступні реквізити: дата здійснення операції, номер документа, на підставі якого проводиться запис, номер кореспондуючого рахунку, умовний цифровий код, суми оборотів по дебіту і кредиту рахунку і сума залишку. У заголовку особового рахунку вказуються його номер і довідкові дані. За номером рахунку визначається його характер (пасивний або активний) і забезпечується правильне "читання", розкодування записів в особовому рахунку.

Особові рахунки ведуться в банках у двох примірниках: другі екземпляри видаються щодня клієнтам.

Аудиторська перевірка особових рахунків організується в основному з метою визначення дебетових сальдо по рахунках, виявлення нереальних, недостовірних оборотів, а також документів, які послужили підставою для записів по рахунках з відхиленнями від прийнятого порядку їх оформлення. При цьому перевіряється, як банки організують контроль за законністю здійснюваних операцій по суті операцій і за формою, як організована банківська безпека, які використовуються форми захисту банківського документообігу, що виключають можливість проникнення в нього фальшивих документів.

В ході аудиторської перевірки обороти в особових рахунках повинні підтверджуватися первинними документами, а також відповідними оборотами по кореспондентському рахунку в розрахунково-касовому центрі (РКЦ). Станом на 1 січня банком повинні складатися всі особові рахунки з видачею клієнтам виписок. За даними цих виписок клієнти повинні представити

Сторінки: 1 2 3 4 5