Головна
Реферати » Реферати з економіки » Поняття і оцінка зобов'язань. Види короткострокових і довгострокових зобов'язань

Поняття і оцінка зобов'язань. Види короткострокових і довгострокових зобов'язань

Поняття і оцінка зобов'язань. Види короткострокових і довгострокових зобов'язань.

Зобов'язання (Liabilities) виникають в результаті вчинення фірмою різних угод і є юридичною підставою для подальших платежів за товари та надані послуги. Зазвичай зобов'язання слід реєструвати відразу при їх виникненні, а в кінці періоду необхідно вносити коригувальні записи про нараховані та відстрочених зобов'язаннях.

Зобов'язання зазвичай оцінюються сумою грошей, необхідної для оплати боргу, або, в умовах ринку, вартістю товарів або послуг, які необхідно надати.

Короткострокові зобов'язання (short-term or current liabilities) - це зобов'язання, які повинні бути виконані протягом року або звичайного операційного циклу компанії залежно від того, який період довше.

Довгострокові зобов'язання (long-term liabilities) - це зобов'язання, які повинні бути виконані в період більше одного року або операційного циклу після дати звіту. До короткострокових зобов'язань часто відносять частина довгострокових зобов'язань, яка повинна бути погашена в звітному періоді.

Зобов'язання підрозділяють на фактичні, оціночні та умовні.

Фактичні зобов'язання (definitely determinable liabilities) виникають з договору, контракту або на основі законодавства, їх сума може бути строго і однозначно підрахована. До них належать рахунки розрахунків з постачальниками, короткострокові векселі до оплати, дивіденди до виплати, акцизний збір до виплати, що підлягають виплаті в поточний період частки довгострокових боргів, зобов'язання по зарплаті, дохід, отриманий авансом.

Оціночні зобов'язання (estimated liabilities) - це зобов'язання, точна сума яких не може бути визначена до настання певної дати. Прикладами оціночних зобов'язань можуть служити заборгованість з податку на прибуток, з податку на майно, гарантійні зобов'язання, резерв на оплату відпусток.

Умовні зобов'язання (contingent liabilities) - це неіснуючі зобов'язання, вони можуть стати або не стати реальними зобов'язаннями в залежності від того, відбудуться чи не відбудуться певні події, що випливають з минулих операцій, в майбутньому. Умовні зобов'язання виникають у разі відкладеного судового розгляду, при податкових спорах, за наявності дисконтованих векселів до отримання, гарантуванні боргів іншій компанії, порушенні державних інструкцій.

Умовне зобов'язання відображається у фінансовій звітності, якщо дотримуються дві умови: 1) вона повинна бути ймовірним і

2) його величина може бути кількісно надійно оцінена.

Якщо ці умови не дотримуються, то інформація про умовні зобов'язання повинна відображатися у примітках до фінансових звітів.

Існують три основні типи зобов'язань по заробітній платі: зобов'язання з виплати заробітної плати; зобов'язання з утримання податків та інших платежів із заробітної плати;

Зобов'язання з податків на фонд заробітної плати.

Облік зобов'язань

Поточні (короткострокові) зобов'язання - зобов'язання по товарах і послугах, придбаним, але не оплаченими, невиплаченими податках і будь-які інші нарахування і витрати, а також отримані аванси, попередня оплата, комерційний акцепт, векселі до оплати, короткострокові позики, поточна частина довгострокових зобов'язань.

Поточні зобов'язання повинні бути погашені до 1 року.

Види поточних зобов'язань:

1) фактичні зобов'язання виникають з договору, контракту або на основі законодавства, можуть бути точно підраховані:

а) брутто-метод - відображається загальна вартість заборгованості.

Приклад: Рахунки до оплати 300, 2/10, n/30

покупка 300

рахунки до оплати 300

оплата

рахунки до оплати 300

cash 300

знижка 300 * 2/100 = 6

рахунки до оплати 300

cash 294

знижка 6

б) нетто-оцінка - придбання покупки відображається з урахуванням знижки

1.1.

Покупка 294

рахунки до оплати 294

1.2. оплата

рахунки до оплати 294

знижка 6

cash 300

2) векселя до оплати

покупка 300

рахунки до оплати 300

рахунки до оплати 300

векселя до оплати 300

12% на рік, на 60 днів, Номінал = 300, відсоток за векселем 300 * 12/100 * 60/360 = 6 $

вексель до оплати 300

відсоток 6

cash 306

3) поточна частина довгострокових зобов'язань 5 років - 500000 $, 1/5 частина заборгованості-100000 $

4) незароблені доходи - зобов'язання по товарах і послугах, які компанія повинна поставити в рахунок авансу, отриманого від покупця:

1декабря 600 $ - 2 міс

сash 600

незароблені рентні доходи 600

31грудня (пройшов 1 місяць)

незароблені рентні доходи 300

рентні доходи 300 (до звіту про прибутки)

Довгострокові зобов'язання (понад 1 року) включають строкові позики банків, страхових компаній, емісію облігацій, незабезпечених боргових зобов'язань або векселів . Т.к. точну% ставку по облігаціях передбачити не можна, то їх продають з премією або з дисконтом.

Номінал облігації = 100 000, 9% 2 рази на рік, 5 років - 100000 * 9% / 2 = 4500 (відсотки),

з дисконтом - 4000 :

cash 96000

несамортізірованная знижка за облігаціями 4000

облігації до оплати 100 000

(несамортізірованная знижка амортизується в момент виплати%, 2 рази на рік по 4500, 4000/10 раз = 400 списуємо кожного разу при виплаті%

витрати з виплати% 4900):

несамортізірованная знижка 400

cash 4500

з премією - 5000:

cash 105000

несамортізірованная премія 5000

облігації до оплати 100 000

5000/10 раз = 500,

витрати з виплати% 4000

несамортізірованная премія 500

сash 4500

облігації до оплати 100 000 + несамортізірованная премія 4500 = 104 500.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту sergeev-sergey.narod/start/glava.html

 
Подібні реферати:
Класифікація рахунків за економічним змістом
Наведено індексація корреспонденсткіх рахунків.
Аналітичні фінансові документи і методи їх інтерпретації. Цикл руху ...
Баланс, звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів.
Акціонерний капітал і його структура
Структура акціонерного капіталу. Випуск акцій.
Бухгалтерський облік коштів
Короткострокові активи. Облік касових операцій. Облік операцій на валютному рахунку.
Визначених забезпеченості випуску боргових зобов'язань пpедпpиятия його зі ...
Надійність вкладень в боргові цінні папери. Особливості обліку в інвестиційних фондах.
Курсова різниця за кредитами і позиками, отриманими в іноземній валюті
Порядок бухгалтерського обліку курсових різниць регулюється ПБО 3/2000, згідно з п. 3 якого курсова різниця - це різниця між рублевої оцінкою відповідного активу або зобов'язання, вартість яких виражена в іноземній валюті.
Резервні вимоги як інструмент регулювання економічних процесів
| Період | Норматив перерахування від обсягу залучених коштів | | 1.06.91 - | 2% | | 31.01.92 | | | | | Період | Рахунки до запитання і рахунки | Зобов'язання понад 1 року | | | з терміном погашення
Облік фінансового векселя - векселя банку
Облік товаpних векселів. Облік індоксіpованія векселів. Облік казначейських зобов'язань КО.
Формування та розвиток інвестиційної діяльності компанії
| Найменування показника | Код рядка | Усього | За договорами, | За договорами, | | | | | укладеними до | укладеним | | | | | 15.11.95 | після 15.11.95 | | Надходження страхових | 01 | 39,8 | - | 39,8 | | пла
Фінансовий аналіз як інструмент порівняльного аналізу положення фірм у від ...
Порівняльний фінансовий аналіз є одним з важливих розділів аналізу фінансової звітності. Він дозволяє отримати уявлення не тільки про те, як виглядає фірма в зіставленні з її минулим становищем.
Аналіз господарської діяльності
Основою ліквідності підприємства є ліквідність балансу, яка визначається як ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у грошову форму відповідає терміну пога
Облік заробітної плати в Росії і за кордоном
У 1970 році Американський інститут присяжних бухгалтерів заявив, що функція обліку - "забезпечити кількісну інформацію, головним чином фінансового характеру, про господарюючих суб'єктів ( economic entity) в ц
Облік рахунків до отримання. Методи формування поправки по сумнівних боргу ...
Дебіторська заборгованість (Accounts Receivable) відноситься до оборотних засобів і являє собою суми, належні компанії від покупців, яким було надано кредит.
Визнання курсових різниць у бухгалтерському обліку
Визнання курсових різниць у покупця (імпортера). Визнання курсових різниць у постачальника (експортера).
Порядок розрахунків чеками
При розрахунках чеками треба пам'ятати, що перша передача чека від чекодавця до чекодержателю не є оплатою.
Види і зміст безготівкових розрахункових зобов'язань
У вітчизняній цивілістиці традиційно визнавалося, що при безготівкових розрахунках у формі платіжних доручень між платником і кредитною організацією платника виникає договірне зобов'язання перекладу.
Бухгалтерський облік операцій за договором безпроцентної позики
Організація, що виступає в якості позичальника, враховує суму основного боргу (далі - заборгованість) відповідно до умов договору безпроцентної позики в сумі фактично надійшли грошових коштів або у вартісній оцінці речей.
Облік нарахування і виплати пpоцентов деpжателям облігацій
Облік фінансових вкладень. Вкладення в пpоізводние цінні папери.
Облік фінансового результату від реалізації по оплаті
Вибір моменту визнання доходу отриманим є однією з проблем, інтерес до якої не випадковий. Саме від того, коли відобразити в обліку дохід як отриманий, залежать величина балансового прибутку, сума подат
Аналіз операцій з векселями
Аналіз прибутковості фінансових векселів. Оцінка вартості фінансових векселів. Облік векселів.