Реферати » Реферати з економіки » Фінансовий контроль в Республіці Білорусь

Фінансовий контроль в Республіці Білорусь

Фінансовий контроль в Республіці Білорусь

Введення

Фінансовий контроль - одна з форм управління фінансами будь-якої ланки. Він полягає в постійній перевірці виконання господарських і фінансових операцій з точки зору їх законності, економічної доцільності, і досягнення позитивних кінцевих результатів роботи. Фінансовий контроль здійснюється на стадії розробки фінансових планів, проведення операцій, практично на всіх етапах руху грошових коштів. Фінансовий контроль проводиться фінансовою службою спільно з іншими відділами, які беруть участь у виконанні фінансових завдань, ведуть облік їх виконання та результативності.

Наявність фінансового контролю об'єктивно обумовлено тим, що фінансам, як економічної категорії притаманні не тільки розподільна, але і контрольна функції. Тому використання державою фінансів для вирішення своїх завдань обов'язково передбачає проведення з їх допомогою контролю за ходом виконання цих завдань. Фінансовий контроль здійснюється в установленому правовими нормами порядку всією системою органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в тому числі спеціальними контрольними органами за участю громадських організацій, трудових колективів і громадян.

Значення фінансового контролю виражається в тому, що при його проведенні проявляються, по-перше, дотримання встановленого правопорядку в процесі фінансової діяльності державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, громадянами і, по-друге , економічна обгрунтованість і ефективність здійснюваних дій, відповідність їх задачам держави. Таким чином, він служить важливим способом забезпечення законності та доцільності проведеної фінансової діяльності.

Фінансовий контроль - це основна форма державного контролю, що полягає в перевірці законності та ефективності дій, пов'язаних з утворенням, розподілом і використанням державних коштів.

В умовах ринкових відносин підвищується відповідальність фінансових служб за повну мобілізацію власних коштів, фінансовий стан підприємства, ефективних проведених операцій, кінцеві результати роботи, так як від цього багато в чому залежить конкурентоспроможність, процвітання підприємства.

Фінансовий контроль - складова частина, або спеціальна галузь, здійснюваного в країні контролю.

Фінанси за своєю суттю виконують три функції, в тому числі і контрольну. Контрольна функція фінансів проявляється у фінансовому контролі, найважливішому в системі державного контролю. Необхідність у фінансовому контролі випливає так само з управління фінансами держави. Специфіка фінансового контролю полягає в тому, що фінанси одночасно є і об'єктом і суб'єктом контролю.

У найзагальнішому плані реалізація контрольної функції фінансів полягає у виявленні відхилень від заданої економічною і фінансовою політикою нормативних приписів щодо функціонування всієї системи господарських і фінансових відносин. У вужчому значенні контрольна функція полягає у попередженні і усуненні виявлених в результаті контролю негативних явищ і фактів, дестабілізуючих розвиток економіки і фінансів, що завдають шкоди інтересам держави, трудових колективів і більшості населення.

Особливостями фінансового контролю є його всеосяжний і універсальний характер і те, що його об'єкти - це не тільки грошові кошти, а й матеріальні та трудові ресурси, так як товарно-грошові відносини виражаються в грошовій формі.

У сфері фінансового контролю перебувають практично всі органи державної влади та державного управління, підприємства, незалежно від форм власності, та частина населення, яка є учасниками фінансових відносин. Що стосується державних органів, то вони одночасно є суб'єктами та об'єктами фінансового контролю. Універсальність полягає в тому, що, незважаючи на специфіку всіх об'єктів фінансового контролю, останній використовує практично одні й ті ж прийоми і способи.

Отже, фінансовий контроль - це контроль за законністю і доцільністю дій в галузі освіти, розподілу і використання грошових фондів держави і суб'єктів місцевого самоврядування з метою ефективного соціально - економічного розвитку країни та окремих регіонів.

Фінансовий контроль притаманний усім фінансово - правовим інститутам. Тому крім загальних фінансово - правових норм, що регулюють організацію і порядок проведення фінансового контролю в цілому, є норми, що передбачають його специфіку в окремих фінансово - правових інститутах.

Основний зміст фінансового контролю у відносинах регульованих фінансовим правом, полягає в:

А) перевірці виконання фінансових зобов'язань перед державою і органами місцевого самоврядування організаціями та громадянами;

Б) перевірці правильності використання державними і муніципальними підприємствами, установами, організаціями знаходяться в їх господарському віданні або оперативному управлінні грошових ресурсів (бюджетних чи власних коштів, банківських позичок, позабюджетних і ін. Засобів.)

В) перевірці дотримання правил здійснення фінансових операцій, розрахунків і збереження коштів підприємствами, організаціями, установами.

Г) виявлення внутрішніх резервів виробництва - можливостей підвищення рентабельності господарства, зростання продуктивності праці, більш економного та ефективного використання матеріальних та грошових коштів;

Д) усуненні і попередженні порушень фінансової дисципліни. У разі їх виявлення у встановленому порядку застосовуються заходи впливу до організацій, посадовим особам і громадянам, забезпечується відшкодування матеріального збитку державі, організаціям

I. Фінансовий контроль - основна форма державного контролю

1.1 Система фінансового контролю.

Система фінансового контролю в РБ включає загальнодержавний або позавідомчий, відомчий, внутрішньогосподарський, незалежний (аудит) і громадський контроль.

Державний контроль здійснюється органами державної влади та державного управління. Національні збори і місцеві Ради здійснюють фінансовий контроль при розгляді та затвердженні бюджетів, заслуховування звітів, виконавчої влади про хід виконання бюджету. Постійні комісії Парламенту так же в процесі своєї діяльності аналізують і перевіряють фінансову інформацію. До подання на розгляд Парламентом проекту республіканського бюджету вони розглядають вказаний проект на предмет його відповідності чинному законодавству. Державний контроль здійснюють Комітет державного контролю (далі КГК), фінансові та податкові органи, Національний банк.

Відомчий фінансовий контроль здійснюють міністерства, відомства, інші органи управління щодо підприємств, організацій та установ, що входять в систему даного органу управління. Вищестоящі органи зобов'язані регулярно проводити на підвідомчих підприємствах документальні ревізії. У цих цілях у складі міністерств та відомств створюються контрольно-ревізійні управління (відділи, групи).

Внутрішньогосподарський фінансовий контрольосуществляется адміністрацією, працівниками фінансових служб і бухгалтерією. Його головні завдання полягають в безперервному спостереженні за станом фінансово-господарської діяльності, виявленні внутрішньогосподарських резервів, забезпечення збереження грошових коштів і матеріальних цінностей, усунення причин та умов, що сприяють розкраданням і безгосподарності.

Незалежний фінансовий контроль - це новий вид фінансового контролю. Його здійснюють аудитори за наявності ліцензії. Аудиторські організації та приватні аудитори надають допомогу в постановці бухгалтерського обліку, обчисленні податків, перевірці фінансових операцій до перевірок, що проводяться фінансовими контролерами. Це платний контроль: між аудитором та клієнтом укладається відповідний контроль.

Громадський фінансовий контрольв нинішніх умовах здійснюють профспілкові органи, ревізійні комісії, створювані в трудових колективах. До громадського ставляться так само листи і сигнали громадян, до правоохоронних, контрольні органи, редакції газет, в яких повідомляються факти зловживання у фінансовій сфері.

Проведені різними суб'єктами фінансової діяльності операції (Фінансова операція - дії суб'єктів права із засобами незалежно від форми і способу їх здійснення, спрямовані на виникнення, зміну або припинення пов'язаних з ними цивільних прав та обов'язків, а одно посвідчення або реєстрація таких діянь. Ст. 2 Закону Республіки Білорусь від 19.07.2000 «Про заходи щодо запобігання легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом» (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2000 г., № 75, 2/201)) посмикати особливому фінансовому контролю (Фінансова операція, яка підлягає особливому контролю, - фінансова операція, яка з урахуванням її суми, інших умов та інших фактичних даних підлягає реєстрації відповідно до цього Закону. Ст. 2 Закону Республіки Білорусь від 19.07.2000 «Про заходи щодо запобігання легалізації доходів , отриманих незаконним шляхом » (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2000 г., № 75, 2/201)).

1.2 Органи фінансового контролю

Всеохоплюючий характер фінансового контролю зумовлює велику кількість структур, в тій чи іншій мірі здійснюють функції в тій чи іншій галузі. Система органів, які здійснюють фінансовий контроль, може бути класифікована на органи, для яких контрольні функції в галузі фінансів не є основними, і органи, спеціально створені для здійснення фінансового контролю. До першої групи належать органи державної влади та державного управління загальної компетенції, для яких контроль за виконанням національних та регіональних програм з економічного і соціального розвитку є одним з напрямків їх управлінської діяльності. На їх права і обов'язки в цій області вказують закони, статути, положення. Так, в законі РБ «Про Кабінет Міністрів Республіки Білорусь» від 30 січня 1995р. останньому ставиться завдання здійснювати контроль за формуванням валютного фонду РБ і його витрачанням.

В Республіці Білорусь надається велике значення вдосконаленню державного контролю. У цих цілях реорганізуються колишні і створюються нові органи, у функції яких входить здійснення фінансового контролю. В 1994р. створена служба контролю адміністрації Президента, а в 1997р. - КГК. Скасовані в ці роки Контрольна палата, Департамент економічного контролю при Раді Міністрів, Контрольні функції в галузі фінансів здійснюють і місцеві органи влади і управління в межах своєї компетенції.

Вищим спеціалізованим органом фінансового контролю є КГК. Конституція РБ вказує на те, що цей орган здійснює державний контроль за виконанням республіканського бюджету, використанням державної власності, виконанням актів Президента, парламенту, Уряду та інших державних органів, що регулюють відносини державної власності, господарські, фінансові та податкові відносини. У функції комітету входить здійснення контролю за виконанням законодавчих актів, що регулюють відносини державної власності, господарські, фінансові та податкові відносини, збереженням і використанням державного майна і грошових коштів; витрачанням коштів державного бюджету, що виділяються на виконання державних соціально - економічних програм; інвестиційною діяльністю органів державного управління і господарюючих суб'єктів; використанням виконавчими і розпорядчими органами кредитів і валютних ресурсів; рухом валютних коштів на території Республіки Білорусь, а так же термінами і повної їх надходження від експорту товарів і послуг, станом контрольно-ревізійної роботи в органах виконавчої влади, а так само деякі інші завдання, прямо або побічно пов'язані з фінансовими відносинами.

Широкими повноваженнями в галузі фінансового контролю наділено Міністерство фінансів. Воно, зокрема, здійснює контроль

Сторінки: 1 2 3 4 5