Головна
Реферати » Реферати з економіки » Аналіз резервів зростання продукції

Аналіз резервів зростання продукції

Аналіз резервів зростання продукції.

Запитання:

Аналіз факторів групи ,, Трудові ресурси ".

Аналіз факторів групи ,, Предмети праці ".

1. Аналіз факторів групи ,, Трудові ресурси ".

В аналізі необхідно опр. вплив вчинила на ВП слід. ф-ов:

1) Чисельність робітників.

2) Продуктивність праці або середньорічна. вироботка на 1-го робітника.

В аналізі необхідно опр. % Перевиконання пл. і заг. суму перевиконання.

Приклад: ВП пл.-32000, звіт-33005, DВП = + 1005.

Чср. (Середньооблікова чисельність раб.) Пл. - 4000, отч. - 4100, DЧср. = + 100

Для опр. впливу на ВП ф-ов групи ,, Трудові ресурси "використовуємо формулу:

Пт = ВП / Ч ср пл. =-8, Отч. = - 8,05

Розрахуємо вплив факторів на ВП:

1) DВП = DЧср. * ВП / ЧСР. пл. = +100 * 8 = + 800

2) DВП = DПт * Ч ср отч. = 0.05 * 4100 = 205

Загальний вплив = 205 + 800 = 1005.% перевиконання пл. = DВП / ВПпл.х100 = 3.14%

3. Аналіз факторів групи ,, Предмети праці ".

В задачу ан. входить опр. вплив на рез-т ВП слід-їх факторів:

1) Змінити-ие надходження мат. від постачальників.

2) Редагувати. норм витр. мат-ів.

Приклад:

ВП: пл.-2000, отч.-2100 DВП = + 100.

Надходження у виробництво мат. лімітуючі ВП: пл.-20000, отч.-16800 DQ =-3200.

Норма витр. мат. на 1 виріб: пл.-10, отч.-8 DN =-2.

Рішення:

1) Вплив ф-ов поставки мат. від постачальника: DВП = DQ / Nпл = 3200/10 =-320 од.

2) За рахунок зрад-ия норми: DВП = DN = ВП отч.-Qточ ./ Nпл. = ВПотч. - ВПn пл. = 2100-16800 / 10 = 420

Загальний вплив = 420 - 320 = +100.

Аналіз трудових ресурсів

Запитання:

Завдання аналізу трудових ресурсів (АТР)

Аналіз руху робочої сили і використання робочого часу

Аналіз продуктивності праці та з / п (Див.)

Резерви зростання продуктивності праці

1. Завдання аналізу трудових ресурсів (АТР)

Трудові ресурси - це головні ресурси у виробництві без яких виробництво неможливе. Склад трудових ресурсів в промисловості:

робочі

ІТП

службовці

учні

МОП

Охорона

Завдання аналізу трудових ресурсів:

опр. структуру по класифікації, тобто середньо розрядність ТСР = a (Рi * Чi) / a Чi,

де a (Рi * Чi) - a розрядів * кол-во раб. мають ці розряди; a Чi - a всіх працівників.

Проаналізувати рух робочої сили

виконання плану по чисельності

вимір і використання робочого місця

опр . відносного відхилення чисельності від планової

оцінка та аналіз використання робочого часу

аналіз коефіцієнта змінності

2. Аналіз руху робочої сили і використання робочого часу

Використання робочого часу опр. на основі фонду робочого часу, тобто часу відпрацьованого працівником за рік.

Календарний фонд робочого часу (265) = календарних рік - час відпусток і простою - лікарняні. Загальний фонд робочого часу = календарний фонд * у працівників.

Показники використання робочого часу:

Відносне і абс. відхилення фонду часу

УД кожного з видів втрат робочого часу в обсяг фонді робочого часу

Структура робочого часу:

Підготовчо-заключний час

Оперативне час:

основне - зміна предмета праці

допоміжне - підготовка обладнання для зміни предметів праці.

Час обслуговування робочого місця:

технічне обслуговування

організаційне - організація робочого місця

Час регламентованих перерв - це відпочинок і особисті потреби, перерви з організаційних причин.

Час нерегламентованих перерв

Види норм часу:

норма тривалості операцій (хв.) - Це необхідні витрати часу для виконання од. роботи на 1 верстаті.

Норма трудомісткості - це необхідні витрати часу на 1 робітника (чол / год)

норма чисельності - кількість працівників для виконання опр. обсягу робіт

норма виробітку - обсяг продукції на 1 раб. в од. часу.

Норма обслуговування - кількість обладнання при обслуговуванні 1 раб.

Норма керованості - це кол-во підлеглих у керівника

нормування завдання - це необхідний асортимент робіт для бригади

Методи вимірювання робочого часу :

1) Аналітичний - встановлюються норми витрачання робочого часу, на основі аналізу конкретного трудового процесу, а також різних режимів роботи обладнання і прийомів праці робітників.

Хронометраж - аналіз прийомів праці та тривалості трудових операцій.

Фотографія - при цьому встановлюється структура витрат робочого часу.

Фото-хронометраж

2) Сумарний метод

Статистичний - заснований на статистиці про фактичну роботі.

Досвідчений - основа минулих норм часу.

Етапи дослідження робочого часу:

Опр. режиму роботи обладнання і машинного часу

Проектування трудових прийомів і розрахунок тривалості їх виконання

Опр. норм обслуговування і норм часу

Опр. тривалості операцій та відповідність їх нормам часу

Зіставлення норм виробітку і норм завдання

Показники руху робочої сили:

До вибуття = Чвиб / Ч п.р. (Початок)

До прибуття = Ч прибулих / Ч к.г. (Кінець)

Абс. і відносне зміна робочої сили DЧабс. = Ч к.г.- Ч п.р. і DЧот = DЧабс - Чн.г. * 100

УД кожного виду робочого на початок і кінець року = чуд = Чгр / Ч н.г ... к.г.


3. Аналіз продуктивності праці та з / п (Див.)

Продуктивність праці характеризується ефективністю суспільної праці. Розрахунок продуктивності праці (Пт) грунтується на розрахунку обсягу продукції і розраховується за такими методами:

Натуральний Птн = ВП (натурально) / Ч ср

Вартісний Птw = ВП (вартісної) / Ч ср

Трудовий Пт = В вироблення = ВП / Т, де Т-час на виробництво всієї продукції (чол / год).

Найоптимальніший для розрахунків натуральний і вартісної (ВП = Vпрод. * Ціну виробу).

Вихідною інформацією для аналізу явл. звіт промислового підприємства про виконання плану по праці. Починають з перевірки виконання плану по виробленню на 1 працівника або раб. виробничого персоналу, а також виконання норм виробітку. Аналіз виконання плану по виробленню проводиться шляхом порівняння фактичних даних з плановими. При аналізі використовуються наступні показники:

1) Середня продуктивність праці або виробіток Пт ср = В ср = ВП (ТП, НП) / Ч ср, де ТП - товарна і НП - нормована продукція.

2) Загальне число відпрацьованих усіма працівниками чол / днів Х = Ч ср * ФРВфакт (календарний рік робочого часу), де Х - загальне число чол / днів (ФВРф).

3) Загальне число відпрацьованих за рік працівниками чол / год х = Х * tдн., Де tдн. - Тривалість раб. дня (8час)

4) Середнє число явок на роботу в днях Я ср = Х / Ч ср

5) тривалість робочого дня tдн. = Х / Х

6) Середньо вироблення щоденна на 1 працівника Пт Х = ВП (ТП, НП) / Х

7) середньогодинна вироблення на 1 працівника Пт t = ВП (ТП, НП) / х

На виконання плану випуску продукції впливають:

зміна числа робочих DВП = DЧ СР * Пт пл ср

Зміна середньорічної чисельності вироблення DВП = DПт СР * Чот СР

Вплив факторів використання робочого часу:

зміна кількості днів явок на роботу = DВП = DЯ СР * Чот СР * Пт ср Хn план

зміна тривалості раб. дні = DВП = Dt * Xот * Пт ср tn звіт

зміни середньо годинної продуктивності = DВП = DПт СР t * Хотч

4. Резерви зростання продуктивності праці

Напрями розвитку резервів зростання продуктивності праці:

Народногосподарські резерви - зміна системи податків і кредитів і т.п.

Галузеві резерви-переклад підприємства даної відросли на госпрозрахунок, субсидування і пільги

Внутрішньовиробничі резерви зростання продуктивності праці:

Поліпшення технічного рівня виробництва (70%)

впровадження нової техніки

впровадження прогресивних технологій

автоматизація і механізація виробничих процесів

Удосконалення організації виробництва праці (10-20%)

- основні напрямки наукової організації праці

Зміна структури та обсягу продукції (±)

освоєння нових видів продукції

зняття з виробництва застарілої продукції

зміна УД різних видів продукції

Галузеві та інші фактори (±)

специфічний для окремих виробництв

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту shpori4all.narod /