Реферати » Реферати з економіки » Аналіз господарської діяльності

Аналіз господарської діяльності

дивитися на реферати схожі на "Аналіз господарської діяльності"

Контрольні завдання з предмету «Аналіз господарської діяльності » .

Задача № 1:
Показати перетворення двох факторних моделей
N = F xf і N = Fa x fa
В одна відображатиме залежність обсягу випуску продукції від середньорічної вартості основних промислово-виробничих фондів, питомої ваги і фондовіддачі їх активної частини, де N - обсяг продукції, F-середньорічна вартість основних промислово-виробничих фондів. Fa - середньорічна вартість активної частини основних промислово-виробничих фондів. f-фондооотдача основних промислово-виробничих фондів, fa - фондовіддача активної частини основних промислово-виробничих фондів.

Рішення Задачі №1: f = N: F

Задача №4:
Розрахувати кількісний вплив факторів на результативний показник, використовуючи спосіб ланцюгових підстановок і абсолютних різниць, а також дані такої таблиці:

| № | Показники | За планом | За звітом |
| 1 | Випуск вироби тис. шт . | 9000 | 10000 |
| 2 | Питома витрата матеріалу на 1000 шт. | 0,152 | 0,150 |
| | вироби т. | | |
| 3 | Собівартість 1 тонни матеріалу тощо. | 74 | 75 |
| 4 | Матеріальні витрати на весь випуск виробі | 101232 | 112 500 |
| | т. | | |

Рішення завдання №4:
1. 10 000-9000 = 1000 перевиконання плану;
2. 0,152-0,150 = 0,002 зменшення питомої витрати матеріалу на 1000шт. виробі;
3. 74-75 = [1] збільшення собівартості на 1 тону від планового;
4. 101 232-112500 = [11268] збільшення матеріальних затрат на весь випуск виробі від планового;

Примітки:

Незважаючи на збільшення собівартості на випуск 1 тонни матеріалу і збільшення матеріальних витрат на весь випуск виробі, перевиконання плану з випуску виробів за даними наведеної таблиці досягнуто із за зменшення питомої витрати матеріалу на 1000 шт. виробі.

Задача №7:

Визначити вплив зміни структури основних промислово виробничих фондів на їх віддачу, якщо відомо: зростання питомої ваги активної частини фондів склав 0,3%, фактична фондовіддача з 1 тенге активної частини основних промислово-виробничих фондів - 2,6 тенге планова - 2,7 тенге.

Рішення завдання №7:

0,3% х 2,7: 2,6 = 0,312% планове зростання питомої ваги активної частини фондів;

0,312-0,3 = 0,012% не до збільшення питомої ваги активної частини фондів;

2,7-2,6 = 0,1 не до використання фондів (зменшення фондовіддачі);
Примітки:
В результаті проведених змін структури основних промислово виробничих фондів за даними наведеної таблиці ясно, що не до збільшення питомої ваги активної частини фондів на 0,012% призвело до увменьшенію показника фондовіддачі на 0,1 тенге.


Задача № 10:

За наведеними нижче даними визначити кількісний вплив факторів на результативний показник. Розрахунок зробити способом різниць у відсотках:

| № | Показники | За планом | За фактом |
| 1 | Фонд заробітної плати робітників тис. Тенге | 246 000 | 238 000 |
| 2 | Середня чисельність робітників чол. | 163000 | 150000 |
| 3 | Середня заробітна плата 1 робітника тенге | 1509,202 | 1585,667 |

Рішення завдання №10:

1. 246 000-238 000 = 8000 тг. - Економія фонду заробітної плати тенге;
2. 8000: 246000 х 100 = 3,25% - економія фонду заробітної плата в%;
3. 163 000-150 000 = 13 000тг. - Зменшення середньої чисельності робочих чол .;
4. 13000: 163000 х 100 = 7,97% - зменшення середньої чисельності робітників у

%;
5. 1509,202-1585,667 = 76,465 - збільшення середньої зарплати 1 робочого тенге;
6. 76,465: 1509,202 х 100 = 5,06% - збільшення середньої зарплати 1 робітника в

%;

Примітки:
За даними наведеної таблиці ясно, що в результаті зменшення середньої чисельності робітників було досягнуто зменшення фонду заробітної плати, незважаючи на збільшення середньої заробітної плати.

Задача №13:
Обчислити кількісний вплив факторів на результативний показник, використовуючи інтегральний прийом і дані наведеної нижче таблиці:

| № | Показники | За планом | За звітом |
| 1 | Випуск товарної продукції тис. тенге | 4594 | 4622 |
| 2 | Середньорічна вартість машин і устаткування | 415 | 400 |
| | тис. тенге | | |
| 3 | Фондовіддача з 1 тис. тенге вартості машин і | 11069,88 | 11555,00 |
| | устаткування тенге | | |

Рішення завдання №13

1. 4622: 4594 х 100 = 100,61% перевиконання плану;
2. 400: 415 х 100 = 96,39% зменшення середньорічної вартості;
3. 11555: 11069,88 х 100 = 104,38% збільшення фондовіддачі;

Примітки:
В результаті аналізу даних вищенаведеної таблиці збільшення випуску товарної продукції на 0,61% досягнуто в результаті зменшення середньорічної вартості на 3,61% і збільшення фондовіддачі на 4,38%

Задача №16:

Способом пайової участі визначити роздільне вплив зниження собівартості реалізованої продукції і підвищення оптових цін на зростання прибутку від реалізації продукції у відсотках. Для розрахунку використовувати дані такої таблиці:

| № | Показники | Кількісно вираз |
| | | показника |
| 1 | Зростання суми прибутку від реалізації продукції тис. | 80,0 |
| | тенге в тому числі за рахунок: | |
| А. | Додаткового зниження собівартості | 50,0 |
| | реалізованої продукції | |
| Б | Підвищення оптових цін | 30,0 |
| 2 | Зростання прибутку від реалізації продукції в | 16,00 |
| | відсотках | |


Рішення завдання №16

1. 50: 80 х 100 = 62,5% - відсоткова частка за рахунок додаткового зниження собівартості;
2. 30: 80 х 100 = 37,5% - відсоткова частка за рахунок підвищення оптових цін;

Задача №19:
Визначити резерв збільшення обсягу випуску продукції в частині предметів праці, якщо об'єм не допоставок листової сталі склав 59 тис. Тг. обсяг використання листової сталі не за призначенням - 40тис.тг. зниження залишку листової сталі на кінець року порівняно з початком року - 20тис. тенге, плановий рівень материалоотдачи - 1,7тенге, фактичний - 1,6 тенге.
Рішення завдання №19

1. 1. (40тис.тг. + 20 тис.тг.) - 59 тис.тг. = 1тис.тг.

Задача № 22:

Обчислити величину комплектного поточного та перспективного резерву по реузльтатм наведеного аналізу:

| № | Вид резерву збільшення обсягу випуску | Величина | Поточний | Перспектив |
| | продукції | резерву в | резерв | ний |
| | | тис.тг. | | |
| 1 | Підвищення змінності роботи | 40 | 40 | |
| | устаткування | | | |
| 2 | Зниження чистого ваги виробі | 20 | 20 | |
| 3 | Ліквідації цілоденних втрат робочого | 95 | 95 | |
| | часу | | | |
| 4 | Ліквідації внутрізмінних втрат | 74 | 74 | |
| | машинного часу | | | |
| 5 | Підвищення питомої ваги робітників у | 15 | | 15 |
| | загальної чисельності промислов. | | | |
| | Проізвод.персонала. | | | |
| 6 | Зниження трудомісткості виготовлення | 125 | | 125 |
| | продукції | | | |
| 7 | Компенсація недогрзуза окремих видів | 48 | | 48 |
| | матеріальних ресурсів | | | |
| | Разом: | 417 | 229 | 188 |

Задача № 23:

Визначити величину явного резерву збільшення балансового прибутку, якщо в звіті підприємства відображено наступне:

| Прибутки | Сума | Збитки | Сума |
| Прибутки від реалізації | 5028 | Збитки від реалізації | |
| Штрафи, пені та неустойки | 14 | Збитки від списання боргів за | |
| отримані | | закінченням строків позовної | |
| | | давності | |
| У тому числі | | Штрафи співі і неустойки | 15 |
| | | сплачені | |
| За недопоставку | 4 | У тому числі | |
| | | За недопоставку продукції | 12 |
| | | Збитки минулих років, | |
| | | виявлені у звітному році | |
| | | Інші збитки | 60 |
| | | У тому числі | |


| | Збитки від знесення будинків | 8 | |
| | | Напрямок в колгосп на | 52 |
| | | прибирання | |
| Разом: | 5042 | Разом: | 75 |


Сальдо прибутку: 4967

Величина явного резерву збільшення балансового прибутку це: штрафи, співі і неустойки 15 тис. тг.