Реферати » Реферати з економіки » Спеціалізація і кооперування виробництва в світовому господарстві

Спеціалізація та кооперування виробництва в світовому господарстві

дивитися на реферати схожі на "Спеціалізація та кооперування виробництва в світовому господарстві"

Російська Федерація

Міністерство освіти

Нижневартовский економіко-правовий інститут (філія )

Тюменський Державний університет

Економічний факультет

Кафедра економіки

Курсова робота з дисципліни: « Світова економіка »

« Спеціалізація і кооперування виробництва

в світовому господарстві »

Виконала:
Студентка курсу
Групи
Заочне відділення
Спеціальність «Менеджмент організації»

Підпис ____________

Нижньовартовськ - 2003

Зміст:
Введення 3

I. (МРТ) Міжнародний поділ праці 4
1.1. Визначення і загальні характеристики 4
1.2. Види і форми МРТ 10

II. Порівняльні витрати. Теорія порівняльних переваг. 11
2.1. Вплив процесів торгівлі та обміну 14
2.2. Новий економічний порядок 15

III. Міжнародна спеціалізація і кооперування виробництва. Сутність.
Форми. Напрямок розвитку. 18

Висновок 25

Cписок використаної літератури 26


Введення

Зовнішньоекономічна сфера світового господарства володіє в наш час складною структурою. Вона включає міжнародну торгівлю, міжнародну спеціалізацію і кооперацію виробництва, науково-технічне співробітництво
(НТС), спільне будівництво підприємств і їх подальшу експлуатацію на міжнародних умовах, міжнародні господарські організації, різного роду послуги і багато іншого. Всесвітніми продуктивні сили роблять міжнародна спеціалізація і кооперація виробництва, які проявляються в планетарному масштабі. Під впливом спеціалізації і кооперації народжується «додаткова» сила, яка є як би дармовий і діє одночасно з матеріально-речовими і особистісними факторами суспільного виробництва. Результати діяльності кожної ланки утворюється виробничої системи активно використовуються постійно зростаючим числом учасників кооперації, що приводить в кінцевому рахунку до посилення цілісності цієї системи. Остання все в більшій мірі знаходить специфічні властивості, що виділяють її із загальної орбіти світогосподарських зв'язків, і потенціал, перевищує суму потенціалів складових її частин.

У цій роботі я б хотіла висвітлити питання спеціалізації та кооперації виробництва в світовому господарстві, як частина єдиного цілого - міжнародний поділ праці (МРТ).


I. (МРТ) Міжнародний поділ праці

1.1. Визначення і загальні характеристики

В основі об'єднання національних господарств у єдине всесвітнє господарство лежить міжнародний поділ праці (МРТ), що представляє собою спеціалізацію окремих країн на виробництві певних видів продукції, якої країни обмінюються між собою.

Міжнародний поділ праці - об'єктивна основа міжнародного обміну товарами, послугами, знаннями, розвитку виробничого, науково-технічного, торговельного та іншого співробітництва між усіма країнами світу незалежно від їхньої економічної розвиненості і характеру суспільного ладу.
Суть МРТ полягає в зниженні витрат виробництва і максимальному задоволенні потреб споживачів. Саме МРТ є найважливішою матеріальною передумовою налагодження плідної економічної взаємодії держав у масштабах усієї планети. МРТ - що цементує основа світового господарства, що дозволяє йому прогресувати у своєму розвитку, створювати передумови для більш повного прояву загальних
(універсальних) економічних законів, що дає підставу говорити про існування світового господарства.

В багатосторонній системі МРТ є неминучим участь будь-якого і кожного держави в світогосподарських зв'язках, безвідносно до рівня їх економічного розвитку. Сутність міжнародного, так само як і громадського в цілому, поділу праці виявляється в динамічній єдності двох процесів виробництва - його розчленовування й об'єднання. Єдиний виробничий процес не може не расчленяться на відносно самостійні, відособлені один від одного фази, не концентруватися по окремих стадіях виробництва на визначеній території, в окремих країнах. Разом з тим це одночасно й об'єднання відокремлених виробництв і територіально-виробничих комплексів, встановлення взаємодії між країнами, які беруть участь в системі МРТ. В відокремленні (і спеціалізації) різних видів трудової діяльності, їх взаємодоповненні і взаємодії - основний зміст поділу праці. Інакше кажучи, поділ праці є одночасно спосіб з'єднання праці. Необхідність підвищення продуктивності праці, що обумовлює економічний і соціальний прогрес, - рушійна сила в розвитку поділу праці, у тому числі й міжнародного. МРТ здійснюється з метою підвищення ефективності виробництва, служить засобом економії витрат суспільної праці, виступає засобом раціоналізації суспільних продуктивних сил.

Міжнародний поділ праці можна визначити як важливу ступінь розвитку суспільного територіального поділу праці між країнами, яке спирається на економічно вигідну спеціалізацію виробництва окремих країн на тих чи інших видах продукції і веде до взаємного обміну результатами виробництва між ними в певних кількісних і якісних співвідношеннях. МРТ відіграє зростаючу роль у здійсненні процесів розширеного виробництва в країнах світу, забезпечує взаємозв'язок цих процесів, формує відповідні міжнародні пропорції в галузевому і територіально-страновом аспектах. МРТ, як і поділ праці взагалі, не існує без обміну, який займає особливе місце в інтернаціоналізації суспільного виробництва.

Основним спонукальним мотивом МРТ всім країн світу, незалежно від їх соціальних і економічних відмінностей, є їх прагнення до отримання економічних вигод від участі в МРТ. Оскільки в будь-яких соціально-економічних умовах вартість утворюється з витрат засобів виробництва, оплати необхідної праці і додаткової вартості, то всі товари, що надходять на ринок, незалежно від їх походження беруть участь у формуванні інтернаціональної вартості, світових цін. Товари обмінюються в пропорціях, що підкоряються законам світового ринку, в тому числі і закону вартості. Реалізація переваг МПП у ході міжнародного обміну товарами і послугами забезпечує будь-якій країні при сприятливих умовах одержання різниці між інтернаціональною і національною вартістю експортованих товарів і послуг, а також економію внутрішніх витрат шляхом відмови від національного виробництва товарів і послуг за рахунок більш дешевого імпорту.
До числа загальнолюдських спонукальних мотивів до участі в МРТ, використанню його можливостей відноситься необхідність вирішення глобальних проблем людства спільними зусиллями всіх країн світу. Діапазон таких проблем дуже великий: від охорони навколишнього середовища та вирішення продовольчої проблеми в планетарному масштабі до освоєння космосу.

Під впливом МРТ торговельні зв'язки між країнами ускладнюються і збагачуються, все більше переростаючи в комплексну систему світогосподарських зв'язків, у якій торгівля в традиційному її розумінні хоча і продовжує займати провідне місце, але поступово втрачає своє значення.
Зовнішньоекономічна сфера світового господарства володіє в наш час складною структурою. Вона включає міжнародну торгівлю, міжнародну спеціалізацію і кооперацію виробництва, науково-технічне співробітництво
(НТС), спільне будівництво підприємств і їх подальшу експлуатацію на міжнародних умовах, міжнародні господарські організації, різного роду послуги і багато іншого. Всесвітніми продуктивні сили роблять міжнародна спеціалізація і кооперація виробництва, які проявляються в планетарному масштабі. Під впливом спеціалізації і кооперації народжується «додаткова» сила, яка є як би дармовий і діє одночасно з матеріально-речовими і особистісними факторами суспільного виробництва. Результати діяльності кожної ланки утворюється виробничої системи активно використовуються постійно зростаючим числом учасників кооперації, що приводить в кінцевому рахунку до посилення цілісності цієї системи. Остання все в більшій мірі знаходить специфічні властивості, що виділяють її із загальної орбіти світогосподарських зв'язків, і потенціал, перевищує суму потенціалів складових її частин.

При всій складності і суперечливості сучасний світ в економічних відносинах є певна доцільна система, що об'єднується міжнародно усуспільненим виробництвом, досягненням щодо високого рівня розвитку. МРТ - це той «інтегратор» , що утворив з окремих елементів всесвітню економічну систему - світове господарство.
Будучи функцією розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, МРТ створило об'єктивні умови для зростаючого взаємозв'язку і взаємозалежності відтворювальних процесів усіх країн, розширило межі інтернаціоналізації до загальносвітових.

При розгляді світового господарства як системи варто враховувати також породжувану МРТ взаємовигідність економічного спілкування між різними країнами, що є рушійною силою цієї системи. Спільність економічних відносин, що додає їм всесвітній характер і всесвітній масштаб, складається в збігу об'єктивних потреб у взаємному економічному спілкуванні і глибинних економічних інтересів усіх країн.
Збіг ні в якій мірі не означає їхньої однорідності, так само як і єдиної політико-економічної природи відносин, з яких виявляються ці інтереси.

Знамення часу - інтеграція, причому інтеграція загальна, а не тільки міжнародна. Відбувається інтеграція капіталів, виробництв, праці.

Інтеграція економічного життя у світі йде по багатьом усе більш множащимся напрямками. Це:

1) інтернаціоналізація продуктивних сил шляхом повсюдного поширення технологічного способу виробництва: через обмін засобами виробництва і технологічними знаннями, а також у формі міжнародної спеціалізації та кооперації, що пов'язують господарські одиниці в цілісні виробничо-споживчі системи; шляхом виробничого співробітництва, міжнародного переміщення виробничих ресурсів; через формування глобальної матеріальної, інформаційної, організаційно-економічної інфраструктури, що забезпечує здійснення міжнародного обміну.

2) прояв інтернаціоналізації через МРТ.

3) зростання масштабів і якісна зміна характеру традиційної міжнародної торгівлі упредметненими товарами, в силу чого вона робить нині незмірно більший вплив на інтернаціоналізацію економічного життя, ніж в 20-30-і роки цього століття.

4) міжнародне переміщення фінансових і виробничих ресурсів, що забезпечує переплетення і взаємозалежність економічної діяльності в різних країнах. Таке переміщення відбувається у формі міжнародного кредиту чи закордонних інвестицій.

5) все більш важливим напрямком міжнародного співробітництва стає сфера послуг, яка розвивається швидше, ніж сфера матеріального виробництва.

6) швидко зростає міжнародний обмін науково-технічними знаннями.
Фронт світової науки і техніки стрімко розширюється. У поєднанні з їх швидким розвитком це приводить до того, що нині жодна країна поодинці не в змозі вирішувати всі питання НТП і тим більше бути лідером на всіх напрямках розвитку науки і техніки.

7) дедалі більше зростають масштаби міжнародної міграції робочої сили, до якої починають підключатися як експортерів Росія та інші держави на території колишнього СРСР.

8) одночасно зі зростаючою інтернаціоналізацією впливу виробництва та споживання на природне середовище росте потреба в міжнародному співробітництві, спрямованому на вирішення глобальних проблем сучасності (охорона природного середовища, освоєння Світового океану, космосу, допомога голодуючому населенню країн, що розвиваються і

Сторінки: 1 2 3 4