Реферати » Реферати з економіки » Аналіз використання основних засобів

Аналіз використання основних засобів

Реферат з дисципліни« Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності » виконав студент 4 курсу ГР. ГЕ-1-02 Гавриленко А.В.

Московський державний інститут радіотехніки електроніки і автоматики (ТУ)

Москва 2005

Введення

Цілями даної курсової роботи є розгляд питань, пов'язаних з ефективністю використання основних виробничих засобів. Основні засоби є невід'ємною частиною будь-якого підприємства і від підвищення ефективності їх використання залежать важливі показники діяльності підприємства, такі як фінансове положення, конкурентноздатність на ринку.

Проблема підвищення ефективності використання основних засобів підприємств займає центральне місце в період переходу України до цивілізованих ринкових відносин. Маючи чітке уявлення про роль основних засобів у виробничому процесі, чинниках, що впливають на використання основних засобів, можна виявити методи, напрями, за допомогою яких підвищується ефективність використання основних засобів підприємства, що забезпечує зниження витрат виробництва і зростання продуктивності праці. Цими причинами підтверджується актуальність обраної теми курсової роботи.

Ця курсова робота складається з двох частин: теоретичної та аналітичної частин.

У теоретичній частині дається поняття основних засобів підприємства, а також їх класифікація, прийнята в економіці. У цій частині дається методика проведення аналізу основних засобів з використанням методу ланцюгових підстановок, абсолютних і відносних різниць.

В аналітичній частині як приклад розглядаються конкретні дані і аналізується використання основних засобів в аналізованому 2003р. в порівнянні з базисним 2002 У процесі аналізу розраховуються показники використання основних засобів, проводиться факторний аналіз. Отримані результати зіставляються і виявляються ті причини, які потягли їх зміні.

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА.

1.1. Економічна сутність основних засобів: основні поняття.

Будь-який процес праці включає в себе два основних компонент: засоби виробництва, які в свою чергу діляться на предмет праці і засоби праці, робоча сила. Засоби праці в економіці прийнято називати основними засобами праці або основними фондами підприємства. Дамо визначення терміну основні засоби підприємства.

Основні засоби (фонди) - та частина виробничих фондів, яка бере участь у процесі виробництва тривалий час, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, а їх вартість переноситься на виготовлений продукт поступово, по частинах, у міру використання .

Основні виробничі кошти (фонди) - матеріально-технічна база суспільного виробництва. Від їх обсягу залежать виробнича потужність підприємства і значною мірою рівень технічної озброєності праці. Накопичення основних засобів і підвищення технічної озброєності праці збагачують процес праці, додають праці творчий характер, підвищують культурно-технічний рівень суспільства.

За чинною видовий класифікації основні виробничі засоби діляться на наступні групи:

1.Зданія-будівлі і будови, у яких відбуваються процеси основних, допоміжних і підсобних виробництв; адміністративні будівлі; господарські будови. У вартість цих об'єктів окрім вартості будівельної частини включається і вартість систем опалення, водопроводу, електроарматури, вентиляційних пристроїв і ін.

2. Споруди - інженерно будівельні об'єкти, які необхідні для здійснення процесу виробництва: дороги, естакади, тунелі, мости та ін.

3.Передаточние пристрою - водопровідна і електрична мережа; тепломережа, газові мережі, проводи, тобто об'єкти, що здійснюють передачу різних видів енергії від машин-двигунів до робочих машин.

4. Машини та обладнання:

-Силовий машини та обладнання, які включають усі види енергетичних агрегатів і двигунів;

-робочі Машини та обладнання, які безпосередньо впливають на предмет праці або його переміщення в процесі створення продукції;

-вимірювально І регулюючі прилади і пристрої і лабораторне обладнання, призначені для вимірювань, регулювання виробничих процесів, проведення випробувань і досліджень;

-вичіслітельная Техніка: електронно-обчислювальні, керуючі аналогові машини, а також машини і пристрої, застосовувані для управління виробництвом і технологічними процесами;

-Інші Та обладнання, які не віднесені до перерахованих підгруп.

5.Транспортние кошти-приналежний підприємствам рухомий склад залізниць, водний і автомобільний транспорт, а також внутрішньозаводські транспортні засоби: автокари, вагонетки, візки і ін.

6 . Інструменти і пристосування, що служать більше року і що стоять більш одного мільйона рублів за штуку.

7.Інструменти та інвентар, що служать менше року або стоять дешевше одного мільйона рублів за штуку, відносяться до оборотних засобів як малоцінні та швидкозношувані.

8. Виробничий інвентар та приладдя, призначені для зберігання матеріалів, інструментів і полегшення праці, - верстаки, стелажі, столи, контейнери і ін.

9. Господарський інвентар - предмети конторського та господарського призначення (меблі, вогнетривкі шафи, розмножувальні апарати, предмети протипожежного призначення та ін.).

10 Робітник і продуктивну худобу.

11. Багаторічні насадження.

12.Капітальние витрати на поліпшення земель (без споруд).

13.Прочіе основні засоби

Співвідношення окремих груп основних засобів в їх загальному обсязі представляє видову (виробничу) структуру основних засобів.

Основні виробничі засоби прийнято ділити на дві частини: активну і пасивну частину. До активної частини основних засобів відносять ті засоби, які беруть безпосередню участь у виробничому процесі (машини та обладнання). До пасивної ж частини основних засобів відносять ті засоби, які забезпечують нормальне функціонування виробничого процесу. В середньому по виробництву активна частина основних засобів складає 60%, а пасивна частина-40% від всього складу основних засобів. Найважливішими факторами, що впливають на структуру основних виробничих засобів є: характер своєї продукції, обсяг випуску продукції, рівень автоматизації і механізації, рівень спеціалізації і кооперування, кліматичні та географічні умови розташування підприємств.

Крім того, всі основні засоби діляться на основні виробничі засоби та основні невиробничі кошти. До основних виробничих засобів відносять засоби, які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі (машини, обладнання, верстати та ін.) Або створюють умови для виробничого процесу (виробничі будівлі, трубопроводи та ін.). До основних невиробничих засобів (фондам) відносяться житлові будинки, дитячі та інші об'єкти культурно-побутового обслуговування трудящих, які знаходяться на балансі підприємства. На відміну від виробничих засобів вони не беруть участь в процесі виробництва і не переносять своєї вартості на продукт, бо він не проводиться. Незважаючи на те, невиробничі основні засоби не роблять безпосереднього впливу на обсяг виробництва, зростання продуктивності праці, постійне збільшення цих засобів нерозривно пов'язано з поліпшенням добробуту працівників підприємства і підвищенням матеріального і культурного рівня їх життя, що в кінцевому рахунку позначається на результатах діяльності підприємства.

Основні засоби прийнято також класифікувати за такими ознаками:

По приналежності:

- власні кошти (що знаходяться на балансі підприємства);

- Орендовані (тимчасове використання за плату, лізинг основних засобів);

За характером участі в процесі виробництва:

- діючі;

- Знаходяться в запасі або консервації;

За тривалістю експлуатації виділяють наступні вікові групи:

- до 5 років;

- 6-11 років;

- 11-20 років;

- Понад 20 років.

Вікова структура, зокрема використовується для планування і відновлення, тобто для відтворення основних засобів.

За технічної придатності:

- придатне обладнання;

- Обладнання, яке потребує капітального ремонту;

- Обладнання, яке потрібно списати.

Отже, підведемо невеликий висновок. Основні засоби підприємства являють собою засоби праці, які беруть участь у виробництві, не втрачаючи своєї первинної форми, і переносять свою вартість на готову продукцію у вигляді амортизаційних відрахувань. Основні засоби діляться на виробничі і невиробничі, на активну і пасивну частини.

Для того, щоб оцінити ефективність використання основних засобів підприємством, необхідно підрахувати так звані показники використання основних засобів. Ці показники адекватно відображають ступінь використання основних засобів. Але, для того щоб оцінити використання основних засобів, крім розрахунку показників, необхідно ретельно проаналізувати ці показники і виявити ті чинники, які вплинули на їх значення. Методика аналізу основних засобів та їх використання викладається в наступному розділі.

1.2 Методика аналізу використання основних засобів.

Завдання аналізу:

- визначення забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів основними засобами і рівня їх використання по узагальнюючих і приватним показниками;

- Встановлення причин зміни їх рівня;

- Розрахунок вплив використання основних засобів на обсяг виробництва продукції та інші показники;

- Вивчення ступеня використання виробничої потужності підприємства і обладнання;

- Виявлення резервів підвищення ефективності використання основних засобів.

Для проведення аналізу основних засобів, як і для проведення будь-якого економічного аналізу необхідні відповідні дані. Джерелами даних для аналізу основних засобів є:

- план економічного і соціального розвитку підприємства,

-План технічного розвитку,

-форма №1 «Баланс підприємства» ;

-форма №5 «Додаток до балансу підприємства» ;

-форма №11 «Звіт про наявність та рух основних засобів» ;

-форма БМ «Баланс виробничої потужності» ;

- "Звіт про запаси невстановленого обладнання";

- "Звіт про виконання плану введення в дію об'єктів основних засобів та використанні капітальних вкладень";

- Інвентарні картки обліку основних засобів;

-проектно-Кошторисна документація та ін.

На основі цих даних проводиться аналіз основних засобів за такими основними напрямками:

- Аналіз наявності, структури і руху основних засобів на підприємстві

- Аналіз основних показників використання основних засобів

- Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства

- Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами

- Аналіз використання виробничих площ

Для того щоб проаналізувати діяльність підприємства за якийсь період роботи проводять вищеперелічений аналіз за декілька років діяльності підприємства . За звітний рік приймають один з років (базовий) роботи підприємства, а інші роки його діяльності називають аналізованими. Вироблений при цьому аналіз дозволяє чітко визначити ті чинники, які вплинули на результати роботи і виявити резерви підвищення основних продуктивних показників.

Розглянемо більш детально методику проведення аналізу основних засобів.

Аналіз основних засобів починається з аналізу наявності, структури і руху основних засобів на підприємстві. Як було зазначено вище, всі основні засоби діляться на виробничі і невиробничі основні засоби. Крім того, виробничу частину прийнято ділити на активну і пасивну частини. Така деталізація необхідна для виявлення резервів підвищення ефективності їх використання на основі оптимізації структури. Дані заносять в таблицю, в ній можуть бути відображені дані про зміну структури основних засобів за певний період (коли розглядаються декілька аналізованих років і один базисний). В цьому випадку розраховуються абсолютна зміна вартості основних засобів в уже згадуваному годе в порівнянні з базисним, а також темпи зростання вартості основних засобів на підприємстві.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6