Головна
Реферати » Реферати з економіки » Сутність міжнародної торгівлі

Сутність міжнародної торгівлі

дивитися на реферати схожі на "Сутність міжнародної торгівлі"

1. Сутність міжнародної торгівлі та її роль в системі світогосподарських зв'язків
Зовнішня торгівля є важливою і історично найпершої формою міжнародних економічних відносин. Вона являє собою обмін товарами між государственнооформленными національними господарствами.
У сучасних умовах у міжнародній торгівлі беруть участь всі суб'єкти світового господарства. В її основі лежить міжнародний поділ праці.
Розвиток міжнародної спеціалізації виробництва та поглиблення названого поділу праці (у вигляді загального, приватного і одиничного) породжують різноманіття форм і напрямів міжнародної торгівлі. Глибокий вплив на неї надає науково-технічна революція, що прискорила якісне перетворення всіх елементів продуктивних сил і зрушення в географічній і товарній структурі світових товаропотоків.
Масштаби участі окремих національних господарств у міжнародній торгівлі пов'язані з рівнем розвитку в них товарного виробництва і товарного обігу. Відомо, що зачатки товарного виробництва, товарного обігу та зовнішньої торгівлі існували вже при рабовласницькому ладі.
Однак у всіх докапіталістичних формаціях внаслідок переважання натурального господарства в міжнародному обміні брала участь лише незначна частина продукції. Розвиток товарного виробництва і ринкової економіки дало потужний поштовх до розширення міжнародної торгівлі як особливої ??сфери товарного обігу - між національними господарствами.
З розвитком ринкової економіки необхідність зовнішнього ринку зростає.
Формування великої машинної індустрії в якості основи масового виробництва, поглиблення поділу праці та спеціалізації, збільшення оптимальних розмірів підприємств вимагають більш активної участі національних господарств у міжнародній торгівлі по лінії як експорту, так і імпорту. Реалізація товарів за кордоном дозволяє частково вирішувати притаманне ринковій економіці протиріччя між виробництвом і споживанням. Однак, не будучи повністю дозволеними за допомогою експорту товарів, ці протиріччя переносяться в сферу світогосподарських зв'язків, що знаходить вираз у гострій конкуренції, характерною для міжнародної торгівлі.
Разом з тим участь в ній веде до інтенсифікації відтворювального процесу в національних господарствах по ряду напрямків: посилюється спеціалізація, створюється можливість організації масового виробництва, підвищується ступінь завантаження устаткування, зростає ефективність впровадження нових техніки і технологій.
Одночасно з цим збільшення зовнішньоторговельного обміну, зростання ролі експорту і імпорту в національних економіках сприяють синхронізації економічного циклу в світовому господарстві. Взаємозв'язок і взаємозалежність країнових господарських комплексів посилюються настільки, що порушення у функціонуванні економіки будь-якого великого учасника світового ринку неминуче спричиняють міжнародні наслідки, включаючи розповсюдження кризових явищ на інші країни.
Таким чином, місце міжнародної торгівлі в системі міжнародних економічних відносин визначається тим, що, по-перше, через неї реалізуються результати всіх форм світогосподарських зв'язків - вивозу капіталу, виробничої кооперації, науково-технічного співробітництва.
По-друге, розвиток міжнародної торгівлі товарами в кінцевому рахунку визначає динаміку міжнародного обміну послугами. По-третє, зростання і поглиблення міжрегіональних та міждержавних взаємозв'язків виступають важливою передумовою міжнародної економічної інтеграції. По-четверте, тим самим міжнародна торгівля сприяє подальшому поглибленню міжнародного поділу праці та інтернаціоналізації господарських зв'язків.

2. Особливості динаміки і географічної структури сучасної міжнародної торгівлі
Аналіз динаміки міжнародної торгівлі ведеться за двома основними напрямками: за вартістю і з фізичного обсягу. Вартісні показники світового експорту та імпорту можуть обчислюватися як у валютах провідних промислово розвинених країн (найчастіше в доларах США), так і міжнародних рахункових валютних одиницях - СДР та ЕКЮ. В умовах хронічної інфляції та значних коливань курсів провідних світових валют показники динаміки міжнародної торгівлі за вартістю і з фізичного обсягу підчас значно різняться. Для оцінки стану міжнародної торгівлі важливі дані про вартість товарного експорту та імпорту в поточних цінах.
Особливості, якими характеризується сучасний етап розвитку міжнародної торгівлі, такі.
1. Прискорення розвитку міжнародної торгівлі після другої світової війни.
Якщо за перші чотири десятиліття становлення сучасної структури міжнародної торгівлі (у 1913 г.) експорт за вартістю зріс приблизно втричі, в міжвоєнний період під впливом світової економічної кризи
1929-1933 рр. зростання в цілому майже не було, то за чотири десятки років після другої світової війни товарний експорт збільшився за вартістю більш ніж в
37 разів. Тільки з 1985 р по 1995 р цей показник більш ніж подвоївся, причому в даний час він перевищує 5 трлн. дол. Водночас слід враховувати, що ці дані відображають не тільки реальне зростання товарообміну, а й підвищення цін під впливом інфляції.
2. Вирішальне значення в розвитку міжнародної торгівлі факторів, що діють у сфері виробництва. В кінцевому рахунку її зростання в реальному вираженні спирається на збільшення промислового і сільськогосподарського виробництва. Як показали економіко-математичні дослідження, зовнішня торгівля виявляє високу ступінь кореляції з коливаннями промислового виробництва та валового внутрішнього продукту. Хоча світова торгівля в своєму розвитку не слід автоматично за зміною темпів виробництва, в її динаміці знаходять відображення структурні зрушення і циклічні коливання світового господарства.
Значно вплив циклічних коливань на розвиток міжнародної торгівлі. До початку 70-х років економічні кризи, як правило, викликали лише деяке зниження темпів її зростання. За перші 25 років післявоєнного розвитку лише один раз в 1958р. було зафіксовано абсолютне скорочення вартості світового експорту в поточних цінах (на 4,9%) і світового імпорту
(на 6,7%). В сучасних умовах вплив циклічних економічних криз на динаміку міжнародної торгівлі зросло. Так, світова економічна криза 1980-1982 рр. у зовнішньоторговельній сфері проявився в абсолютному зниженні обороту міжнародної торгівлі в поточних цінах в
1981-1983 рр., зріст якого відновився лише в період післякризового пожвавлення економіки і відбувався повільніше, ніж в 60-70-х роках . Спад виробництва в світовому господарстві в 1991-1993 рр. спричинив за собою зниження темпів зростання міжнародної торгівлі в 1991-1992 рр. і абсолютне падіння світового експорту та імпорту в 1993 р в поточних цінах. Відновлення зростання світової економіки виразилося в розширенні світового товарного експорту та імпорту в 1994-1995 рр.
3. Випереджаючий розвиток зовнішньоторговельної сфери в порівнянні з національним виробництвом, яке зумовило до життя тенденцію до зростання експортної квоти економіки. Дана квота обчислюється як відношення експорту товарів і послуг до валового внутрішнього продукту країни і показує, яка частка всієї виробленої національної продукції реалізується на світовому ринку. В останні десятиліття на експорт надходить зростаюча частка продукції, виробленої в рамках національних господарств. Якщо в 1978-1987 рр. на експорт прямувало 13,8% вартості всієї виробленої у світі промислової продукції, в 1990 г. - 15,2, то в 1995 р - 17%. Однак у деяких країн, особливо активно беруть участь у міжнародному поділі праці, експортна квота вище: в 1995 р вона склала у Німеччині 23%, Франції - 23,5,
Великобританії - 28,3, Італії (у 1994 р) - 23%. Зростає відношення експорту товарів і послуг до ВВП в Японії і США незважаючи на такі особливості внутрішніх ринків цих країн, як високий ступінь диверсифікації і величезні масштаби (США). Так, у 1995 р експортна квота Японії склала 9,4%, США
- 11,1%. Особливо велика роль експорту в економіці малих країн Західної
Європи: у 1995 р цей показник склав в Нідерландах - 53%, в Бельгії -
72,6%. Зростаюче залучення цих країн у світову економіку проявляється в тому, що закордонні ринки збуту грають для них більш важливу роль в реалізації вироблених товарів і послуг, ніж національні.
Слід виділити і таке поняття, як експортна квота окремих галузей промисловості. Якщо вона вища, ніж по економіці в цілому, легко виявити напрямок спеціалізації країни в міжнародній торгівлі. Наприклад. про міжнародної спеціалізації Німеччини (економіка якої значною мірою залежить від зовнішніх ринків) можна судити з того, що експортна квота її електротехнічної та хімічної промисловості, загального машинобудування і автомобілебудування вище, ніж в середньому по національної продукції.
В умовах посилення інтернаціоналізації господарських зв'язків виявляється тенденція до зростання імпортної квоти економіки. У 1995 р цей показник становив у Німеччині 22%, у Франції-21,2, в Італії (1994 г.) - 20,1, в
Великобританії - 29%. Залежність США і Японії від імпорту товарів і послуг істотно нижче - імпортна квота в цих країнах в 1995 р склала 12,4 і 8% відповідно. Це свідчить на користь тези про якісно новий етап взаємозалежності національних економік - про зростаючий вплив на національні господарства відбуваються на світовому ринку процесів.
4. Глибокі зрушення, що відбулися в 90-х роках в географічній конфігурації міжнародної торгівлі під впливом політичних та економічних змін у світі.
Як показує табл., Провідна роль у міжнародній торгівлі належить промьштленно розвиненим країнам. На початку 90-х років у зв'язку з труднощами переходу від планової до ринкової системи господарства, з розпадом СРСР і РЕВ зовнішньоторговельне становище колишніх соціалістичних країн різко погіршився.
Проте вже до середини 90-х років разом зі стабілізацією економічного становища в ряді з них відновилося зростання економіки, в результаті чого проявилася тенденція до збільшення частки країн з перехідною економікою у світовому експорті та імпорті.
5. Збільшення в 90-і роки питомої ваги країн, що розвиваються у світовій торгівлі. Це явище якісно відрізняється від зростання частки країн, що мав місце в 70-і роки, коли він був пов'язані з підвищенням цін на нафту та інші

Сторінки: 1 2 3 4