Реферати » Реферати з економіки » Контроль за діяльністю ЧИФов

Контроль за діяльністю ЧИФов

Контроль за діяльністю ЧИФов

Контроль здійснює ліцензує орган. Він має право вимагати від фонду любогл документа, в Перевірка діяльності ЧІФа здійснюється протягом місяця.

Результати перевірки ліензіующій орган сообшает ліцензіату письмово не пізніше 3-х днів після її закінчення. Ліцензує орган має право призупинити дію ліцензії у разі внесеніетізмененія в документи на підставі яких Чифу було видано ліцензію без наступної письмової увеомленія про це ліцензує органу в 10-ти денний термін.

Про зупинення ліцензії ліцензує орган повідомляє ЧИФ письмово не пізніше 3-х днів з моменту прийняття рішення.

Рішення про призупинення ліцензії набирає чинності з дня вручення повідомлення Чифу.

З 1.01.94 ЧІФам дозволено купувати 25% АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (не більш).

ЧІФи можуть купувати акції один одного. У інвеастіціонних фондах, в т.ч. чекових не створюються резервні фонди і спецфонди за винятком ЧИФов соціального захисту. У чіфах соціального захисту може створюватися страховий фонд. Кошти цього фонду використовуються на страхування життя і здоров'я акціонерів фонду.

Керуючий і його афілійовані особи не можуть становити більшість у раді директорів фонду. Інвестиційні фонди, в т.ч Чекові, не мають права:

випускати привілейовані акції та боргові цінні папери;

Видавати гарантії і здійснювати заставні операції;

Залучати позикові кошти мають право фонди тільки при виконанні наступних умов:

1. Тільки інвестиційні фонди відкритого типу;

2. Тільки на суму, що не перевищує 10% вартості чистих активів фонду;

3. Тільки на термін не більше 3 місяців;

4. Тільки для покриття витрат на викуп своїх акцій у акціонерів.

Фондам ЗАБОРОНЕНО:

1. Інвестувати більше 5% своїх чистих активів у цінні папери одного емітента;

2. Набувати більш 10% цінних паперів одного емітента (а в ЧТФах - 25%);

3. Придбавати акції емітента, якщо в результаті цього придбання афілійованої групі фонду належатиме 10 і більше% Глос акцій даного емітента (депозитарій фонду в його аффілійовану групу не входить);

4. Набувати боле 15% облігацій та інших боргових обяательств одного емітента.

Якщо фонд купує тільки боргові ЦП, то норма 15%, якщо фонд купує і акції та боргові ЦП - то 10%.

5 інвестувати в ЦБ інших ІФ, крім ЧИФов;

6. Купувати ЦБ свого керуючого, ьдепозітарія, аудитора, засновників та акціонерів володіють акціями фонду, составляющмі більше 5% його КК.

Чекові інвестиційні фонди не мають права:

1. Інвестувати в підприємства не на території Російської Федерації;

2. Купувати опціони і ф'ючерси.

Розрахунок вартості чистих активів інвестиційного фонду, в тому числі чекового.

Завдання: загальні збори акціонерів банку із статутним капіталом 1 млд.руб. і резервним фондом 250 млн. руб. приймає рішення про капіталізацію коштів резервного фонду банку. На момент прийняття цього рішення КК сплачений в розмірі 100%. Розрахувати максимальну суму, яку банк може направити на ці цілі.

150 млн. руб.: На капіталізацію направлияют кошти 10% від КК = 100млн.; 250 (резервний фонд) - 100 = 150 млн. руб.

Завдання: банк купив 500 акцій АТ А на 500 тис руб

1000 акцій АТ В на 1 млн руб

200 акцій АТ С на 200 тис.руб

Через 3 м-ца ринкова ціна акцій склала:

АТ А 800 руб.

АТ У 1200

АТ С не має ринкової ціни.

Визначити суму резерву, що створюється під знеціненні цих цінних паперів.

АТ З 50% баланс ст-ти

АТ А (1000-800) * 500 = 100 000

200 * 500 = 100000

Завдання: інвестор володіє 100 акціями АОА. АОА оголошує про консолідацію своїх акцій в пропорції 3/4. Вказати, якою кількістю акцій буде володіти інвестор після консолідації.

75 акцій. 100 - 4

х-3 х = 75

Завдання: вказати максмальн можливий співвідношення номінального обсягу другого випуску акцій до номінального обсягу першого випуску акцій АТ, при якому придбання 18 % акцій другого випуску не повинно сопроводждаться повідомленням про цю операцію Мінфіну.

Завдання: Ао розмістило 3 випуску акцій. Відомо що загальний номінальний обсяг 3-го випцска в 2 рази перевищує номінальний обсяг другого випуску. Вказати максимально можливе співвідношення номінального обсягу другого випуску до номінального обсягу першого випуску при якому придбання 25% акцій третього випуску не повинно супроводжуватися повідомленням про цю операцію Мінфіну.

Завдання: акціонер набуває 22% акцій другого випуску, які за своєю загальною номінальною вартістю в 2 рази перевищує номінальний обсяг першого випуску. чи повинен акціонер повідомити будь-кого про що відбулася угоді.

Норма Мінфіну 15% +1 акція

Завдання: Ао зареєструвало проспект емісії 1000 акцій 2-го випуску на суму 1 млн. руб., Припускаючи їх розміщення за номіналом . Однак, у зв'язку із зміною ситуації на ринку рада директорів прініает рішення про продаж акцій за ціною нижче номіналу (98%). Оцінити законність рішення.

За законом про АТ - не є законним.

Якщо дано баланс:

актив тис пасив

осн.ср-ва 1000 КК 2000

розрахунок з учред.1000

некоректно

При підготовці цієї роботи були використані матеріали з сайту studentu

 
Подібні реферати:
Визначених забезпеченості випуску боргових зобов'язань пpедпpиятия його зі ...
Надійність вкладень в боргові цінні папери. Особливості обліку в інвестиційних фондах.
Інвестиційні фонди
Розрахунок балансової вартості чистих активів фонду. Ринкова вартість чистих активів фонду. Опpеделение ціни pеалізуемих фондів цінних паперів дpугих емітентів.
Інвестиційні інститути
Види інвестиційних інститутів. Причини відмови у видачі ліцензії. Афілійовані особи фонду.
Операції з купівлі-продажу акцій і аудит фондів
Траснферт-агент. Аудитор фонду та його обов'язки. Звітність за результатами фінансового року.
Різноманітність змішаних форм в інвестиційних фондах
"двухцелевой" фонди. Інвестиційна політика фонду. Практика, застосовувана в США.
Структури інвестиційних фондів
Рада директорів. Адміністративна структура. Керуючий фонду. Банк-депозитарій.
Інвестиційні фонди
Історія інвестиційних фондів. Дві основні юридичні форми фондів: корпорація і траст.
Акціонерне товариство: поняття, освіта, установчий документ, статутний ...
Поняття акціонерного товариства. Види АТ. Освіта АТ.
Статутний капітал
Як правильно збільшити статутний капітал. Традиція, яку не варто слідувати. Зменшення статутного капіталу.
Закриті та відкриті інвестиційні фонди
Головна мета інвестиційних трастів. Перевага відкритих інвестиційних фондів.
Пpичине відмови в pегистpации акцій АТ
Способи pазмещения АТ своїх акцій. Оpгана, pегістpіpующіе випуск акцій та облігацій пpедпpиятий-небанков. Випуск облігацій банками.
Випуск акцій акціонеpнимі товариствами
Робота виконана у вигляді відповідей на актуальні питання.
Акціонерний капітал і його структура
Структура акціонерного капіталу. Випуск акцій.
Прибутковий податок з фізичних осіб
Шкала прибуткового оподаткування. Платники податку - фізичні ліца.Випуск і обpащение цінних паперів.
Конвертація
Природа конвертації. Види і типи конвертації, їх класифікація. Консолідація. Дроблення. Зміна обсягу прав за акціями.
Реквізити сеpтіфікатов
госудаpственного pегістpаціонний номеp акцій і облігацій. Житлові сеpтіфікати.
Податкові пільги для інвестиційних фондів. Фактори залучення інвесторів
Принцип диверсифікації активів фонду. Професійний інвестиційний менеджмент.
Характеристика банку та аналіз платежів, що проводяться банком
Цілі діяльності банку. Фонди банку. Приклади банківських операцій: зарахування та списання коштів.
Поділ інвестиційних фондів по цілях інвестицій та з політики формуван ...
Аргессівние і консервативні фонди. 7 груп фондів з політики формування портфеля.
Пайові інвестиційні фонди (ПІФи)
Умови пеpвічного pазмещения інвестиційних паїв. Розміщення та викуп інвестиційних паїв. Ціна pазмещения викупу паїв.

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар