Головна
Реферати » Рефераты по экономике » Лизинг

Лизинг

смотреть на рефераты похожие на "Лизинг"

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ, СТРАХОВОЇ І

БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Кафедра фінансів

ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

БАКАЛАВРА

на тему

"ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ"

Виконала:

студентка ІV курсу

спеціальності фінанси


Резник Вікторія

Науковий керівник: канд. екон. наук, доцент

Пікус Руслана
Володимирівна

Київ 2000

ПЛАН

Вступ...3
І. Теоретичні основи фінансового лізингу...6

1. Становлення лізингу як самостійного інституту...6

2. Ознаки та види лізингу...15 а) лізинг як економічна категорія...15 б) об'єкти та суб'єкти лізингових відносин ...16 в) класифікаційна характеристика видів лізингу...19

3. Привабливість та переваги лізингу...26

ІІ. Стан та розвиток лізингових відносин в Україні...31

1. Етапи та загальна система лізингового процесу...31

2. Підготовка та обгрунтування лізингової угоди...41

3. Правові норми договору лізингу...46

4. Участь банків в лізингових операціях...50

ІІІ. Застосування зарубіжного досвіду фінансового лізингу в практиці
України...56

1. Стимулювання розвитку лізингових відносин...56

2. Розвиток законодавчої бази лізингу в Україні...61

3. Лізингова діяльність українських банків...66

Висновок...69

Література: ...74

ВСТУП

Актуальність обраної теми викликана розвитком лізингових операцій на
Україні й інтеграції вітчизняного лізингу у світову фінансову систему. Ряд головних українських лізингових компаній вдало адаптували в наші умови досвід країн із розвинутими лізинговими відносинами. В західних країнах протягом останніх сорока років склалася висока культура проведення лізингових операцій, що вважаються найбільш складним різновидом банківської діяльності.

Рівень розвиненості лізингових відносин, як правило, є своєрідним показником розвиненості всієї економіки країни. У нас питома вага лізингу в загальному обсязі інвестицій у виробництво складає менше 1,5%, у той час як у країнах, що успішно розвиваються, цей показник досягає 25 - 30% і більше.

Для структурної перебудови народного господарства Україна гостро потребує інвестицій. По розрахунках Міністерства економіки, обсяг інвестицій необхідно потроїти, але інвестиційна активність стримується високими відсотками комерційних банків і несприятливим інвестиційним кліматом на Україні. Сьогодні в промисловості приблизно 57% машин і устаткування експлуатується понад десять років, що вкрай багато для підтримки конкурентноздатності економіки. З іншого боку, в промисловому виробництві зберігається величезне число незагруженого основного капіталу, що постійно потребує великих витрат - як на поточне обслуговування й утримання на балансі підприємств, так і не менше значних витрат на консервацію.

Ефективним виходом з такого становища, добре апробованим на Заході, - є лізинг - форма промислового інвестування, що дозволяє надавати додаткові гарантії інвесторам у порівнянні з традиційним кредитуванням.

Переваги лізингу в порівнянні з іншими засобами інвестування складаються в тому, що підприємствам даються не кошти, контроль за обгрунтованою витратою яких не завжди можливий, а безпосередньо засоби виробництва, необхідні для відновлення і розширення виробничого апарату.

Зацікавленість у лізингу виявляють представники малого бізнесу, що, не маючи достатніх засобів і не прибігаючи до притягнення кредитів, можуть в цьому випадку використовувати у виробництві нове прогресивне устаткування і технології.

У розвитку лізингу зацікавлені не тільки лізингоотримувачі, як споживачі устаткування, але і виробники, оскільки за рахунок лізингу розширюється ринок збуту виробленого ними устаткування.

Для інвесторів лізинг забезпечує, необхідний прибуток на вкладений капітал при більш низькому ризику (у порівнянні зі звичайним кредитуванням) за рахунок діючого захисту від неплатоспроможності клієнта.

Лізинг має високий потенціал активізації економічного співробітництва з закордонними країнами, в зв'язку з чим міжнародний лізинг одержує все більше поширення.

Метою дипломної роботи є розгляд лізингового процесу, видів лізингових угод, форм лізингу, аналіз розвитку лізингу в банках, формулювання шляхів розвитку лізингових відносин..

Задачами дипломної роботи є:

1) Дослідити український ринок лізингових послуг, шляхи і форми його розвитку в багатоукладній економіці.

2) Проаналізувати нормативну базу по лізингу на Україні, виявити її плюси та мінуси.

3) Дослідити проблеми економічного регулювання, оподатковування, і фінансування лізингу.

4) Розглянути можливості і шляхи вдосконалення міжнародного лізингу на

Україні.

У першому розділі даної роботи докладно освітлюється історія виникнення лізингових відносин, робиться спроба відбити вплив історичних процесів, що стосуються даної сфери, на розвиток лізингу на початковому етапі в країнах
Західної Європи і США.

Дається широке визначення поняття «лізинг» . Широко розглядаються види і форми лізингової діяльності, що діють в світі, і знайшли своє застосування на Україні. Приводиться класифікація лізингових угод по різноманітних ознаках, і даються конкретні приклади їхнього практичного використання.
Приводяться схеми, що дають чітке уявлення про лізингові взаємовідносини.

В другому розділі докладно освітлюються етапи лізингового процесу, розглядаються підходи виробника, лізингодавця та лізингоотримувача до укладання угоди. Згадується робота українських банків на ринку лізингових послуг.

Третій розділ пропонує можливі шляхи розвитку лізингу на Україні, детальний огляд законодавства щодо лізингу, розглянуто становлення лізингових взаємовідносин у нашій країні та реальна робота українських підприємств і організацій на ринку лізингових послуг.

Дослідження даних питань дозволяє виявити умови і намітити перспективи подальшого розвитку українського ринку лізингових послуг.


 
Подобные рефераты:
Экономическая сущность лизинга
Перехід до ринкової системи господарських відносин звалив на наших, необізнаних щодо безлічі форм підприємництва людей масу нових термінів, понять, підходів до ведення справ, давно вже канонізованих в практиці
Товарные рынки Украины
Тенденції і суперечності розвитку зовнішньої торгівлі України в 1992-1995 рр. Україна належить до країн з високою експортною квотою у валовому внутрішньому продукті (ВВП).
Оцінка фінансового стану підприємства
Одним із важливих законів є Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 р. №697-XII. Метою цього закону є забезпечення вільного економічного самовизначення громадян, використання природних, економічних, на
Державне регулювання ЗЕД
Міжнародні економічні відносини є однією з найбільш динамічно розвинутих сфер економічного життя. Економічні зв'язки між державами мають багатовікову історію. Протягом сторіч вони існували переважно як зовніш
Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на суча ...
Серед загальнонаукових методів можна виділити структурно-функціональний метод, який передбачає розгляд будь-якого економічного явища як системного з обов'язковим аналізом функцій взаємодіючих елементів. Так, з
Реструктуризація підприємств
Деформована структура промисловості викликала високий рівень матеріало-та енергоспоживання. «Тим більше, що за останні роки ця ситуація ще більше погіршилась. Так, наприклад, в галузевій структурі значно зрос
Проблемы рынка труда Украины
Рух товарів та послуг у здоровій економіці, орієнтованій на критерії ефективності і здатній до саморегулювання, відбувається на основі ринкових відносин. У ринковій економіці товар робоча сила купується і прод
Интеграция Украины в мировое хозяйство
1. Об'єктивні основи зовнішньоекономічних зв'язків України 2. Основні напрями, форми і суб'єкти зовнішньоекономічних відносин України 3. Роль економічної реформи в інтеграції України у світову економ
Методичка для дипломников
У вступі дипломного проекту з технічних, економічних, соціальних та екологічних позицій освітлюється призначення проектованого об(екту, області його пристосування, рівень корисності для споживача, пояснюються
Інтеграція України у світове господарство
Унікальність переважаючої більшості країн колишнього СРСР полягає в тому, що вони виникли на руїнах відносно цілісної економічної і політичної системи. У зв'язку з цим ним об'єктивно необхідні час і відповід
Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці
З початку 90-х років ці проблеми гостро стали перед Україною: без прийняття твердих і послідовних мір проти монополізму не можна сподіватися на успіх економічної реформи і перехід до ринкової економіки. Успіх
Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні
Становлення малого бізнесу України проходило (і зараз проходить) в динамічних, часто змінюваних умовах. З перших років здійснення економічної реформи в Україні, попри об'єктивні труднощі перехідного періоду, ві
Исследование украинского рынка сельскохозяйственной и пищевой продукции
Національний орган з стандартизації України (Держстандарт України), створюючи національну систему технічного регулювання, орієнтується на довгострокові стратегії Міжнародної організації з стандартизації ISO, а
Особливості перехідної економіки України
Тому в період розбудови незалежної Української держави гостро постало питання про економічні реформи. Перехід до ринку - одна з ключових проблем, вирішення якої визначить перспективи розвитку економіки України
Персонал підприємства
Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку економіки є люди; їх майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності. Існує непересічна залежність конкурентоспроможності економ
Інноваційна діяльність підприємства
За масштабністю і ступенем впливу на ефективність діяльності певних ланок суспільного виробництва усі новини та нововведення можна об'єднати у дві групи - локальні (поодинокі, окремі) та глобальні (великомасш
Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення
Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю товарно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валов
Сутність витрат та методи їх зниження
Відхід від централізовано - планової системи господарювання і перехід до ринкової економіки по-новому порушує питання про методи ведення економічної діяльності підприємства. Традиційні структури та форми госпо
Державне і договірне регулювання оплати праці
Заробітна плата - це економічна категорія, що відображає відносини між власником підприємства (або його представником) і найманим працівником з приводу розподілу новоствореної вартості (доходу).
Ринкова інфраструктура
система заснувань і організацій (банків, бірж, ярмарків, страхових компаній, консультаційних і інформаційно-маркетингових фірм і т.д.), забезпечуючих вільний рух товарів і послуг на ринку.