Реферати » Реферати з економіки » Економічний аналіз

Економічний аналіз

дивитися на реферати схожі на "Економічний аналіз"

Завдання 1.

Обсяг готової продукції в попередньому періоді склав 540 млн. руб. Заплановано обсяг готової продукції на звітний період з приростом на
13,5%. Виконання плану за звітний період склало 94,6%.

Проаналізувати зміну обсягу готової продукції за трьома видами динаміки в абсолютному та відносному вираженні.

| Показати | предше. | Звітний | Планова | Виконання | Фактична |
| ль | | період | динаміка | плану | динаміка |
| | період | | | | |
| | План | Фактично |
| Готова продукція, млн. руб. | 400 | 450 |
| Реалізована продукція, млн. | 650 | 500 |
| руб. | | |

| Показник | План | Фактично | Зміна | Вплив |
| | | | (+ /-) | чинників |
| Обсяг готової продукції (млн. | 400 | 450 | +50 | +50 |
| руб.) | | | | |
| Обсяг реалізації готової | 650 | 500 |-150 | |
| продукції | | | | |
| Залишки: | | | | |
| на початок | 250 | 50 |-200 |-200 |
| на кінець |---|---|---| |

? РП = +50-200) =-150

Висновок: незважаючи на перевиконання плану по випуску готової продукції, обсяг реалізації фактично виявився менше запланованого на 150 млн. руб. Причиною цього є те, що обсяг залишків продукції на початок періоду виявився на 200 млн. руб. менше запланованого.

Завдання 3.

За наведеними даними проаналізувати використання обладнання, а також визначити суму втрат (накопичень) в обсязі готової продукції за рахунок використання устаткування.
| Показники | Звітний рік |
| | План | Фактично |
| Обсяг готової продукції, млн. | 340 | 410 |
| руб. | | |
| Встановлено верстатів | 10 | 10 |
| З них працюючих: | 9 | 8 |
| Фонд часу роботи | 14200 | 13999 |
| обладнання, год. | | |

| Показники | Звітний рік | Змін. (+ /-) |
| | План | Фактично | |
| Кількість станкочасов | 127800 | 111992 |-15808 |
| Вироблення | 2,66 | 3,66 | +1 |

1) Знайдемо кількість станкочасов в плані і фактично.

Фонд брешемо. * У працюючих верстатів = 14200 * 9 = 127 800 (план)

Фонд брешемо. * У працюючих верстатів = 13999 * 8 = 111992 (факт)

2) Знайдемо вироблення

Обсяг продукції / кількість станкочасов = 340000/127800 = 2660,41

Обсяг продукції / кількість станкочасов = 410000/111992 = 3660,98

3) Розрахуємо коефіцієнти а) коефіцієнт використання встановленого обладнання

План: Кисп = 9/10 = 0,9

Факт: Кисп = 8/10 = 0,8

0,8-0,9 =-0,1

Показник означає, що обладнання, використовувати яке планувалося на 90%, фактично використовується лише на 80%. б) коефіцієнт екстенсивного навантаження

Кекст = Тст.ч.I / Tст.чo = 111992/127800 = 0,876 в) коефіцієнт інтенсивного навантаження

Кинт = ВI / Вo = 3660,41 / 2660,98 = 1,376 г) інтегральний коефіцієнт

Кинтегр = Кинт * Кекст = 1,376 * 0,876 = 1,2

Те, що використання обладнання будується за рахунок інтенсивного навантаження - позитивний ознака.

? ДП (ст.ч.) =? Т * В0 = (-15808) * 2660,41 =-42055761

? ДП (вир.) = ? В * ТI = 1000 * 111 992 = +111992000

? = +70 млн. руб.

Висновок: з проведеного аналізу можна зробити висновок, що на даному підприємстві, незважаючи на перевищення фактичного обсягу готової продукції над плановим, втрати склали 42055761 руб. за рахунок скорочення в порівнянні з плановим кількості працюючих верстатів і фонду часу роботи обладнання.

Завдання 4.

Проаналізуйте ефективність використання основних засобів через узагальнюючий показник фондовіддачі, якщо запланований обсяг готової продукції склав 630 млн. руб., А фактичне виконання за обсягом готової продукції склало 98%.

Середньорічна вартість основних засобів за планом - 315 млн. руб., А фактична середньорічна вартість основних фондів збільшилася на 1.5%

| Показник | План | Фактично | Зміна |
| Обсяг готової продукції | 630 | 617,4 |-12,6 |
| Середньорічна вартість | 315 | 319,7 | +4,7 |
| основних засобів | | | |
| Показник фондовіддачі | 2 | 1,93 |-0,07 |

1) Плановий показник фондовіддачі

ФО = ДП / ОС = 630/315 = 2
2) Фактичний показник фондовіддачі

ФО = ДП / ОС = 617.4/319.7 = 1,93
3) Вплив зростання середньорічної вартості основних засобів на обсяг продукції, що випускається

? ГП (ОС) = 4,7 * 2 = 9.4
4) Вплив зменшення коефіцієнта фондовіддачі на обсяг продукції, що випускається

? ГП (ФО) =-0,07 * 319,7 =-22,38

Висновок: обсяг випуску готової продукції знизився тільки за чет зниження в фондовіддачі. Приріст вартості основних засобів на 4.7 млн. руб. мав збільшити обсяг своєї продукції на 9.4 млн. руб.


Завдання 5.

Обсяг готової продукції на звітний період часу запланований в обсязі 420 млн. руб. при середньооблікової чисельності 38 осіб.
Фактичне виконання плану за обсягом готової продукції склало 98% при скороченні чисельності на 2 людини.

Визначити втрати (накопичення) в обсязі готової продукції за рахунок зміни продуктивності праці.

| Показник | План | Фактично | Зміна (+ /-) |
| Обсяг продукції | 420 | 411,6 |-8,4 |
| Чисельність | 38 | 36 |-2 |
| СР вироблення | 11,053 | 11,43 | +0,38 |

1) Планова середня вироблення = 420/38 = 11,053
2) Фактична середня вироблення = 411, 6/36 = 11,43
3) Оцінка впливу чисельності

? Q (a) =? a * b0 = (-2) * 11.053 =-22.106
4) Оцінка впливу середнього виробітку

? Q (b) =? b * aI = 0.38 * 36 = 13.68
Висновок : За рахунок підвищення продуктивності праці обсяг готової продукції виріс на 13,68 млн. руб.

Завдання 6.

Дайте оцінку використання трудових ресурсів на підприємстві, якщо в першому півріччі кількість працівників становила 33 людини, середня вироблення одного працівника становила 5600 руб. У другому півріччі чисельність працівників зросла на 3 людини, середня вироблення виросла на 3%

| Показник | I півріччя | II півріччя | Зміна (+ /-) |
| Чисельність | 33 | 36 | +3 |
| СР вироблення | 5600 | 5768 | +168 |

3) Оцінка впливу чисельності

? Q (a) =? a * b0 = 3 * 5600 = 16800
4) Оцінка впливу середнього виробітку

? Q (b) =? b * aI = 168 * 36 = 6048

Висновок: Оцінка використання трудових ресурсів на підприємстві позитивна.

На продуктивність позитивно впливає і збільшення чисельності працівників і збільшення середньої вироблення

Завдання 7.

Проаналізуйте динаміку трудових ресурсів підприємства, зміна структури трудових ресурсів за 2 роки.

| Чисельний склад | Попередній рік | Звітний рік |
| працюючих (чол.) | | |
| | | План | Фактично |
| Всього працюють: | 1200 | 1100 | 1110 |
| У тому числі: | 1000 | 1050 | 1100 |
| ППП | | | |
| З них: робітники | 750 | 740 | 750 |


| Показник | предше. | Звітний | Планова | Виконання | Фактична |
| | | період | динаміка | плану | динаміка |
| | період | | | | |
| Обсяг готової | 409 | 450 | +41 | +41 |
| продукції | | | | |
| Залишки: | | | | |
| на початок | 120 | 92,4 |-27,6 |-27,6 |
| на кінець | 92,4 | 95,2 | +3 | - 3 |
| Обсяг реалізації | 436,6 | 447,2 | +10,6 | |
| готової продукції | | | | |

? РП = +41 + (-27,6-3) = 10,4

Висновок: Обсяг реалізації готової продукції у звітному періоді зріс на

10,4 млн . руб. Фактор зростання обсягу готової продукції у звітному періоді в порівнянні з попереднім позитивно впливає на обсяг реалізації, однак негативний вплив становлять факт падіння залишків на початок звітного періоду і факт збільшення залишків на кінець періоду.


 
Подібні реферати:
Аналіз господарської діяльності
Незважаючи на збільшення собівартості на випуск 1 тонни матеріалу і збільшення матеріальних витрат на весь випуск виробі , перевиконання плану по випуску виробів за даними наведеної таблиці досягнуто із за
Контрольна робота з теорії статистики фінансів і кредиту
У теорії і практиці планування, обліку та статистики в цілях відображення результатів промислово-виробничої діяльності підприємств на різних стадіях процесу виробництва застосовується ряд взаємопов'язаність
Аналіз виробничої програми
Завдання аналізу виробничої діяльності, показники ВП, ТП, РП. Виконання плану, динаміка і структура виробництва та реал. продукції.
Планування потреби в персоналі
(персонал фірми є найважливішим чинником проізводства.Іменно від нього залежить, наскільки ефективно використовуються на підприємстві засоби і предмети праці, наскільки успішно працює підприємство в цілому. Пое
Аналіз і використання основних виробничих фондів та обладнання
Одним з найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва на промислових підприємствах є забезпеченість їх основними фондами в необхідній кількості та асортименті та більш повне їх використання
Вплив зміни в структурі підприємства й продукції на вартісні показу ...
Аналіз використання виробничих потужностей. Аналіз фондовіддачі. Вплив зміна величини основних фондів та їх фондовіддачі на зміну обсягу продукції.
Аналіз резервів зростання продукції
Аналіз факторів групи,, Трудові ресурси ". Аналіз факторів групи,, Предмети праці".
Сільське господарство
Інформація про валовий дохід ЗАТ "Яшма", руб. | Показник | Факіческі | Звітний рік (1998) | відхилення | У% до | | | за минулий | | | минулого року | | | рік (1997) | | | | | | | План | факт |% | Від план
Економіка підприємств будівництва
Договірна ціна (ДЦ) [1] на будівництво (виконання будівельно-монтажних робіт) - ціна на будівельну продукцію, встановлювана підрядником і замовником при укладанні договору підряду на капітальне будів
Аналіз господарської діяльності СФГ Світанок
| | Код | Початок періоду | Кінець періоду | | | стр. | | | | Валюта балансу | 780 | 15,131,880 | 25,996,760 | | Підсумок I розділу активу | 80 | 9,622,590 | 9,554,610 | | Підсумок II розділу активу | 180 | 1,822,670 | 5
Аналіз економічної діяльності підприємства
Економічний аналіз - глибоке дослідження економічних явищ на підприємстві, тобто виявлення причин відхилення від плану і недоліків у роботі, розкриття резервів, їх вивчення, сприяння комплексному про
Аналіз використання засобів праці тривалого користування
Аналіз наявності та стану засобів праці тривалого користування.
Теорія економічного аналізу
Особливості фінансового та управлінського аналізу.
Продуктивність: фактори екстенсивного та інтенсивного росту
| Показник | Значення | | Обсяг товарної продукції, млрд. руб.: | | | 1 рік | 145 | | 2 рік | 165 | | Чисельність працівників, осіб | | | 1 рік | 145 | | 2 рік | 160 |
Аналіз використання основних засобів
Економічна сутність основних засобів: основні поняття. Методика аналізу використання основних засобів. Аналіз показників структури та руху основних засобів. Факторний аналіз показників рентабельності та фондовіддачі активної частини ОПФ.
Аналіз трудових ресурсів
Актуальність дослідження даної проблеми на сучасному етапі зростає все більше і більше. Це обумовлено відбуваються перетвореннями суспільного ладу, реорганізацією форм власності, заміною адм
Бюджетування в системі фінансового менеджменту
Поняття і процес бюджетування. Види бюджетів.
Економічний аналіз ефективного використання трудових ресурсів на підпр ...
Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних фор
Види оплати праці в будівництві
Найважливішим методологічним питанням в економічному аналізі продуктивності праці в будівництві є класифікація комплексу організаційно-технологічних факторів, що роблять вплив на показники

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар