Головна
Реферати » Реферати з економіки » Планування потреби в персоналі

Планування потреби в персоналі

дивитися на реферати схожі на" Планування потреби в персоналі "

Дніпропетровський автотранспортний технікум

Реферат

Планування потреби в персоналі

Виконав:

Бойко
С.А. група
ОП-32

Керівник:

Цоцко
О.В.

Дніпропетровськ 2002р.

1. Зміст, завдання і технологія планування потреби в персоналі.

Планування потреби фірми в персоналі, необхідному для виконання плану виробництва та реалізації продукції, здійснюється в плані по праці і персоналу (рис.1).

Значення і роль плану з праці та персоналу фірми визначаються наступним моментами:

. витрати на утримання персоналу становлять значну частину витрат підприємства, визначають ціну реалізації продукції і її конкурентоспроможність;

(Персонал фірми є найважливішим чинником проізводства.Іменно від нього залежить, наскільки ефективно використовуються на підприємстві засоби і предмети праці, наскільки успішно працює підприємство в цілому. Тому на кожному підприємстві повинна розроблятися і здійснюватися кадрова політика, що служить вихідною базою для планування персоналу;

(нині зростає колективний і інвестиційний характер праці. Це виражається у розробці та реалізації на підприємстві значного числа різних інноваційних проектів, в яких задіяна велика кількість працівників. Ефективність цих проектів багато в чому залежить від того, наскільки скоординовані зусилля виконавців, що може бути забезпечено тільки на планомірній основі.

(рівень оплати праці в колишніх республіках СРСР невиправдано низький. Відповідно низький питома вага витрат на оплату праці в собівартості продукції. Основну частку в собівартості займають матеріальні витрати. Підвищити рівень заробітної плати можна тільки на основі раціонального планування праці.

Метою розробки плану з праці та персоналу є визначення раціональної (економічно обгрунтованої) потреби фірми в персоналі та забезпечення ефективного його використання в планованому періоді часу.

Рис1. Структура плану з праці та персоналу.

До числа основних завдань, які вирішуються в процесі планування праці, відносяться наступні:

(створення здорового і працездатного трудового колективу, здатного виконати намічені тактичним планом мети;

(формування оптимальної статево-віковою та кваліфікаційної структури трудового колективу фірми;

(підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу фірми;

(вдосконалення організації праці ;

(стимулювання;

(створення сприятливих умов праці та відпочинку для персоналу;

(підвищення продуктивності та якості праці;

(забезпечення оптимального співвідношення між чисельністю персоналу, заробітною платою і продуктивністю праці в планованому періоді;

(ротація персоналу (прийом, звільнення, переведення на іншу роботу);

(оптимізація коштів на утримання персоналу тощо

Процес планування праці є складовою частиною тактичного планування. Однак, якщо планування матеріально-речових факторів виробництва не являє собою труднощі, то планування персоналу є найбільш складним. Це обумовлено тим, що кожен член трудового колективу фірми має свої потенційні трудові можливості, риси характеру і в цьому відношенні він неповторний.
Отже, трудовий колектив як об'єкт тактичного планування не являє собою суму працівників фірми, а характеризується синергетичним ефектом, оцінити який надзвичайно складно.

У відповідності зі структурою тактичного плану планування персоналу охоплює планування праці і планування оплати праці. Для цього в плані по праці і персоналу виділяються три розділи:

- план по праці;

- План за чисельністю персоналу та план по заробітній платі.

Зміст та інформаційні зв'язки плану з праці та персоналу з іншими розділами тактичного плану фірми представлені на малюнку 2

В плані по праці і чисельності фірми розраховуються показники продуктивності праці; визначається трудомісткість виготовлення одиниці продукції і планованого обсягу товарного випуску, чисельність працюючих у розрізі різних категорій персоналу, планована величина витрат на утримання персоналу фірми і її структурних підрозділів, чисельність вивільнюваних (звільняються) і прийнятих на роботу працівників; намічаються заходи з удосконалення організації праці, підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів, формуванню та використання кадрового резерву; готуються вихідні дані для планування фонду оплати праці і фонду заробітної плати, середньої заробітної плати працівників фірми і т.д.

План по праці і персоналу пов'язаний з основними розділами тактичного плану: плану виробництва і реалізації продукції; нормами і нормативами; планом інновацій; планом по витратах; фінансовим планом; економічною ефективністю виробництва; планом по фондах і т.д.

Рис.2. Зміст та інформаційні зв'язки плану по праці і персоналу з іншими розділами тактичного плану.

План по праці і персоналу пов'язаний з основними розділами тактичного плану: плану виробництва і реалізації продукції; нормами і нормативами; планом інновацій; планом по витратах; фінансовим планом; економічною ефективністю виробництва; планом по фондах і т.д.

План по праці і персоналу розробляється на основі плану виробництва і реалізації продукції, оскільки чисельність персоналу безпосередньо пов'язана з обсягами продукції, що випускається і надаваних послуг. У той же час потреба в персоналі залежить від ступеня обгрунтованості застосовуваних на підприємстві норм і нормативів часу, обслуговування, чисельності, керованості та ефективності, що знаходить своє відображення у відповідному розділі тактичного плану.

Фінансовий план і план по фондах характеризують економічні можливості і результативність господарської діяльності, визначають розмір коштів, що спрямовуються на оплату праці, і впливають на величину витрат на утримання персоналу фірми. У свою чергу величина витрат на утримання персоналу впливає на рівень витрат фірми і відображається в плані по витратам.

План інновацій фірми містить заходи з удосконалення організації праці, а також інші інновації. На основі тактичного плану формуються вимоги до кваліфікаційно-професійному рівню персоналу фірми виходячи з планованих змін у техніці, технології, організації виробництва, праці та управління.

Відповідно до зазначених вимог в плані по праці і персоналу складається план розвитку персоналу, який встановлює завдання з прийому нових співробітників, скороченню або переведення працівників на іншу роботу, підготовці і підвищенню кваліфікації персоналу фірми. З урахуванням плану розвитку персоналу та тактичних цілей фірми уточнюються функції, повноваження і відповідальність структурних підрозділів фірми, виробнича і організаційна структура, складається новий штатний розклад, а також плануються інші реструктуризаційні заходи. В процесі планування розвитку персоналу формується кадровий резерв працівників на висунення на вищі посади (реєстр кадрів фірми).
Основна мета планування розвитку персоналу (підвищення ефективності використання трудового потенціалу фірми.

Розглянемо технологічний процес планування праці і чисельності працюючих.

Технологічний процес планування праці і чисельності представляє собою послідовність взаємопов'язаних процедур, які мають певний набір вихідних даних, алгоритм розрахунку показників і закінчений результат (рис.3), в процесі планування виконуються такі планові розрахунки:

(аналізує виконання плану з праці та чисельності за попередній період;

(розраховуються планові показники продуктивності праці;

(визначається нормативна трудомісткість виготовлення одиниці продукції, робіт і товарного випуску;

(налічується плановий баланс робочого часу одного працюючого;

(розраховується потреба в персоналі, його планова структура і рух;

(планується розвиток персоналу.

Рис.3. Алгоритм планування потреби в персоналі.

2. Аналіз виконання плану з праці за попередній період.

Основними завданнями даного аналізу є:

(оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами;

(оцінка ефективності використання трудових ресурсів;

(виявлення резервів економії трудових ресурсів та розробка заходів щодо їх використання.

Забезпеченість фірми трудовими ресурсами визначається порівнянням фактичної кількості працівників у базисному періоді за категоріями і професіями з плановою потребою. Особливу увагу має бути приділена кадрам провідних професій. В результаті аналізу виявляється дефіцит (надлишок) кадрів в цілому по фірмі і її структурним підрозділам.
При цьому визначаються причини, що зумовили розбіжність фактичної наявності трудових ресурсів з плановими установками.

По кожному структурному підрозділу, і в цілому по фірмі аналізуються такі показники: загальна чисельність працівників; чисельність промислово - виробничого персоналу (ППП) і його питома вага в загальній чисельності; чисельність робітників і їх питома вага в чисельності ППП; додаткова потреба в персоналі (всього, у тому числі
ППП); додаткова потреба в кадрах робітників і фахівців; забезпечення додаткової потреби в кадрах робітників за рахунок випускників професійно - технічних навчальних закладів, служби зайнятості населення та інших зовнішніх джерел; вивільнення робітників і службовців; використання вивільненої чисельності персоналу і т.п.

Динаміка чисельності персоналу може оцінюватися такими показниками:

1.Індекс середньооблікової чисельності працюючих (Iчсс) визначається відношенням середньооблікової чисельності працюючих у фірмі
(структурному підрозділі) у розрахунку на один календарний день у звітному
(планованому) році (Чсс 1) і в базовому році (Чсс 0):

Чсс 1

Iчсс =---

Чсс0

2. Індекс питомої ваги персоналу даної категорії (Iувi) визначається відношенням питомої ваги і-й категорії працівників у загальній чисельності персоналу в

Сторінки: 1 2 3