Головна
Реферати » Реферати з економіки » Види оплати праці в будівництві

Види оплати праці в будівництві

дивитися на реферати схожі на" Види оплати праці в будівництві "

Удосконалення мнтодологіі зміни економії трудових витрат від поліпшення основних форм організації праці робітників.

Найважливішим методологічним питанням в економічному аналізі продуктивності праці в будівництві є класифікація комплексу організаційно-технологічних факторів, які впливають на показники виробничо-господарської діяльності будівельної організації. При цьому слід розрізняти чинники від резервів, що часто ототожнюється в науково технічній літературі. Фактори є причиною, умовою утворення резервів зростання продуктивності праці, а резерви - наслідком дії різних факторів. На відміну від факторів росту продуктивності праці, які не можуть бути кількісно оцінені, резерви можуть вимірюватися в одиницях трудомісткості (наприклад ч.-дні) або в процентах до досягнутого або планованому рівню продуктивності праці.

Класифікація факторів багато в чому повторює класифікацію резервів зростання продуктивності праці.

За часом освіти резерви можуть бути поділені на перспективні і поточні, які ще називають потенційними.

Внутрішньовиробничим резерви поділяються залежно від мета їх утворення на резерви в допоміжному та обслуговуючому господарстві, в основному виробництві та в управлінні. Залежно від структури робочого часу вони діляться на резерви зниження трудомісткості будівельно-монтажних робіт (продукції) і на резерви поліпшення використання робочого часу. За структурою витрат робочого часу їх можна поділити на резерви зниження трудомісткості робіт; резерви використання фонду робочого часу; резерви раціонального використання кадрів.

Найбільш перспективним напрямком використання резервів є зниження трудомісткості будівельно-монтажних робіт, яке відображає розвиток технічного прогресу в будівництві.

Другий напрямок-краще використання фонду робочого часу, де маються ще вельми значні резерви однак, вони поступово скорочуються і мають певні оптимальні межі.

Третього напрям - поліпшення використання кадрів. Ці резерви пов'язані із зміною методики визначення продуктивності праці, заснованої на обліку затрат праці всіх категорій працівників, а також з поліпшенням використання робітників відповідно до кваліфікацією, професією і досвідом, тобто з виявленням найбільш раціональних форм поділу і кооперації праці.
У даний роботі розглядаються методичні основи визначення зниження трудових витрат за рахунок поліпшення основних форм організації праці робітників.

Проектування (розробка наукових рекомендації) раціональних форм організації праці передбачає зменшення чисельності робітників за рахунок перевиконання ними норм виробітку. Зменшення чисельності робітників у розрахунку на 1 млн.руб. вартості монтажних робіт визначається за загальною формулою:

Де: Eot - еконмія затрат праці (зменшення чисельності основних робітників) за рахунок впровадження комплексу заходів, що поліпшують організацію праці, чол.);

Rp - планова чисельність робітників до впровадження заходів по вчиненню організації праці по всіх професій, чол.

K - кількість професій, за якими передбачається поліпшення організації праці.

Оpr - обсяги робіт певного виду, наведені від різновидів по трудозатратам до єдиної, усередненої величиною виміру

Nvp - норма часу по наведеному виду робіт, чол.- годину.

Fg - річний фонд робочого часу на одного робітника певної професії (люд.-год.)

Vpr - фактична наведена норма виработекі по даному виду робіт на 1 робітника, в натуральних одиницях виміру;

Як відомо, при розрахунку виробітку на одного робітника а натуральному вираженні виникають труднощі в зіставленні і вимірі обсягів однорідних виконаних робіт, т.к. вони мають значну різницю у витратах праці.

Для усунення цього недоліку в розрахункову формулу введений показник зміни одного виду робіт з приведенням до умовної одиниці, якою визначається за наступною формулою.

Де O - обсяги робіт даного виду по кожній їх різновиди, в натуральних одиницях виміру.

H - норми часу на виконання одиниці роботи по даному виду робіт по ЕНіР., Люд.-год.

P - кількість різновидів робіт по даному виду робіт.

Np - норми часу на одиницю робіт по ЕНиР (ВНіР), до якої наведено всі різновиди робіт люд.-год.

Аналізуючи резерви раціонального використання кадрів, слід звернути увагу на оптимальні межі розподілу і кооперації праці робітників.

Економія витрат праці від поліпшення зайнятості робітників на роботах відповідно до своєї кваліфікації, можна визначити за формулою:

Epk - економія витрат праці робітників за всіма видами кваліфікацій чол. ;
Po, Pp - відсотки зниження продуктивності праці в результаті використання робочих нижче своєї кваліфікації відповідно в звітному і плановому році (визначається за формулою 4);
Rp - чисельність робочих розглянутих професій за планом (або приведена чисельність робочих до праці робітника I розряду.), Чол. (Див. Формула 5); k - кількість професій, прийняте в розрахунок;

При цьому використання робочих за заниженим розряду в порівнянні зі складністю робіт знижує продуктивність праці, що можна визначити за формулою.

Де: Pk - зниження продуктивності праці робітників k професії при використанні їх нижче присвоєної кваліфікації в%.

Kp, Ko - тарифні коефіцієнти, відповідні среденй розряду робітників і середньому розряду робіт.

Реалізація резервів продуктивності праці від вдосконалення кооперації та поділу праці вимагає всебічної характеристики професійного та кваліфікованого складу робітників у ланках, бригадах і на будівельних дільницях.

Угрупування робочих робітників за професіями і кваліфікації полегшує встановлення таких умов:

- використання робітників відповідно до їх спеціальності і кваліфікації;

- Відповідність чисельно-кваліфікаційного складу робітників, складності та трудомісткості виконуваних робіт.
Тільки при прагненні до створення оптимальних зазначених умов з розділення і кооперації праці, можна удосконалювати майстерність робітників, забезпечувати зростання продуктивності праці. Враховуючи, що в будівництві важко домогтися оптимального використання робочих по їх професіями і кваліфікації в наслідок наявної структури робіт (особливо при будівництві великих об'єктів, коли диспропорція співвідношення робітників різних професій неминуче), необхідно в кожному випадку виходити з продуманих критеріїв суміщення професії і перекваліфікації.
Раціональне поєднання професій дозволяє зменшити простої, виниклі особливо на стиках закінчення одних і почала інших процесів, і шляхом переміщення працюючих в бригаді і на ділянці зменшити приховані втрати робочого часу.

Для розрахунку оптимальної кооперації праці робітників слід враховувати фактичну чисельність робітників за професіями, зміни обсягів робіт за видами, трудомісткість цих робіт, зайнятості робітників по основній професії.

Розрахунок чисельності робітників з професії можна визначити за формулою:

Rp = Rf * Ko * Kt * Kk
Де:
Rp - розрахункова планова чисельність робітників по обумовленою професії (чол.);
Rf - фактична чисельність даної професії за період, що передує планованому (чол.);
Ko - коефіцієнт зміни обсягів робіт, що вимагають застосування праці робітників відповідних професій;
Kt - коефіцієнт зміни трудомісткості робіт за даною професією;
Kk - коефіцієнт зайнятості робітників по професії.

Для поліпшення використання робітників не тільки за кваліфікацією, а й за професіями слід враховувати сформовані умови виробництва і зайнятість робітників по основній професії.

Коефіцієнт зайнятості робочих по основний професії має свої межі і визначається за формулою.

Де:

Kzp - коефіцієнт зайнятості робітників на видах робіт у відповідності зі своєю професією;

Opr - приведені обсяги робіт, що підлягають виконанню по основній роботі;

Tsm - тривалість зміни, в годинах;

Dr - прийнята (розрахована) тривалість виконання робіт даного виду, в змінах;

Rpr - чисельність робочих за даною професією (можна прийняти наведену до I розряду), чол .;

Vp - вироблення на робітника за планом, в натуральних одиницях виміру.

Приріст продуктивності праці від можливого зменшення чисельності робітників за рахунок реалізації намічених заходів щодо вдосконалення організації праці визначається за формулою:

Де:

P - приріст продуктивності праці від зменшення чисельності робітників за рахунок вдосконалення організації праці, у%;

Eot - зменшення чисельності робітників від поліпшення організації праці, чол. ;
Rs - розрахункова середньооблікова чисельність робітників, обчислена на обсяг виробництва планованого періоду по виробітку базисного періоду, чол.

Як показують дослідження, пропозиції щодо вдосконалення форм організації праці, які мають значні резерви, в планах організаційно-технічних заходів будівельних організацій достатнього відображення не має. Комплексне планування і дослідження питань розподілу і кооперації праці сприяє підвищенню продуктивності праці, а отже, і ефективності виробництва.
---