Реферати » Реферати з економіки » Інвестиційні інститути

Інвестиційні інститути

Інвестиційні інститути.

Засновники: будь-які фізческіе і юрідіч.ліца

Ограніценіе: засновниками інвестиційних фондів не можуть бути що обмежуються організації.

Обмежувалися організації:

1.Деятельность інвеcт.фондов, в т.ч. чекових, не можуть брати участь в якості засновника, акціонера, депозитарію та керуючого наступній організації:

міністерства, відомства, і ін. органи ГОС.УПРАВЛЕНІЯ, т.ч. фонди майна і комітети з управління майном.

2. підприємства у власності громадських орагіназцій;

3. об'єднання преприятий, якщо хоча б одне з підприємств, що входять в об'єднання має всвоем статутному капіталі частку держави, місних органовсамоуправленія, громадських організацій та фондів (частку неприватного вкладу) 25% і більше.

Організаційно-правова форма інвестиційних інститутів: будь-яка, яка передбачає статус юрідіч.ліца, однак, інвестиційні фонди, в т.ч. чекові, можуть створюватися тільки у формі відкритих акціонерних товариств.

Види інвестиційних інститутів.

1. Посередник або фінансовий брокер: юридична особа.

2. Інвестіціоннийконсультант: йому заборонено здійснювати реєстрацію угод з цінними паперами. Єдиний вид Інв.І. може бути фізичною або юридичною особою.

Физ.лицо повинно мати атестат Мінфіну I категорії і зареєструватися в якості індивідуального пердпрінімателя.

3. Інвестиційна компанія.

Організовує випуск цінних паперів, видає гарантію по їх розміщенню на користь третіх осіб; здійснює купівлю-продаж цінних паперів від свого імені за свій рахунок (дилерська функція).

ІК може виконувати брокерську ф-цію, але тільки на фондовій біржі.

ІК має право: розміщувати власний ЦБ тільки юридичним особам. ЦБ інших емітентів ІК може продавати як юрид. так і фізичним особам.

4. Інвестиційний фонд.

Здійснює випуск акцій з метою мобілізації грошових коштів та їх вкладення виключно в ЦБ інших емітентів і на банківські вклади.

Інвестиційний інститути можуть суміщати один вид діяльності з іншим за одним винятком: діяльність ІФ з іншими видами ШІ суміщати з0апрещено.

Діяльність ШІ і керуючих інвестиційними фондами підлягає обов'язковому ліцензуванню.

Причини відмови у видачі ліцензії:

1. збитки по балансу;

2. неудовлетворітеьлная струтура статутного капіталу (тоько для ШІ);

3. відсутність в штаті фахівців з атестатом;

4. відсутність необхідного мінімального розміру статутного або власного капіталу:

вимоги до мінімального статутного капіталу встановлені для інвестиційних фондів: 1000 мінімальних зарплат. Для решти видів ІВ встановлені вимоги до мінімлаьному власному капіталу:

для інвестиційних компаній 250 млн. Руб

для консультантів та брокерів - 50 млн.руб.

Розрахунок власного капіталу, необхідного для отримання ліцензії інвестиційного інституту:

Статутний капітал + додатковий капітал + резервний фонд + нерозподілений прибуток + спецфонди + цільові фінансування та надходження + орендні обязателььства-Заборгованість учредителе по внесках до УК-нематеріальні активи.

Якщо заявляється кілька ліцензій, то власний капітал повинен відповідати максимальному зі встановлених для обраних видів діяльності.

Приклад:

для отримання ліцензії на право роботи на ринку цінних паперів в якості компанії брокера і консультанта представлені документи юрідічесокго особи, що має наступний баланс:

АКТИВ млн. Пасив млн.

Мат.актіви 200 уст.кап. 400

долгосроч.актіви 400 рез.фонд. 100

рассчети з учредіт.200 прибуток 100

расч.счет 300 долгосрч.займ 200

расч.с бюджетом 100

расч.по оплаті праці 100

1100 1100

відповідь 300

Спеціаліст може бути позбавлений атестата в след.случаях:

1. банкрутство інвестиційного інституту, якщо перебуваєте в штаті;

2. порушення законодавства, регулрующего ринок ЦБ;

3. порушення податкового законадательства;

4. використання конфіденційної інформації для здійснення операцій.

Ліцензіюючі органи (кр. Чекових інвестічіонних фондів)

1. Мінфін:

а) інвестиційні інститути з статутним капіталом 50 і більше млд.руб .;

Б) інвестиційні інститути з іноземною участю;

В) інвестиційні інститути не резиденти.

2. Територіальні управління Мінфіну: у всіх інших випадках.

Органи, ліцензуючі ЧИФ, в тому числі, ЧІФи соцзахисту:

1. Держкоммайна (ГКІ):

а) ЧІФи з УК 1 млд.руб. і більше;

Б) ЧІФи з іноземною участю.

2. територіальні комітети з управління майном: у всіх ост.случаях.

Банківська ліцензія пріравніваетя до ліцензії будь-якого ШІ.

Якщо як упавляющего інвестиційним фондом виступає банк або ШІ, то додаткової ліцензії на право деят-ти в якості керуючого не потрібно.

Керуючим інвестиційним фондом, в т.ч. чековим, може бути юридич. або фізична особа) ф.л. повинно мати атестат і зареєструватися в якості індивідуального підприємця).

Якщо кілька ліцензій юрідіч.ліцо хоче отримати:

За видасчу ліцензій інвестиційному інституту на право здійснення кількох видів діяльності одночасно, стягується одовременно збір, який визначається як максимальний з встановлених для обраних видів діяльності.

Якщо при розширенні видів діяльності в якості інвестиційного інституту новий вид діяльності передбачає сплату більшого, в порівнянні з раніше сплаченим едіномверменного збору, то виробляється доплата різниці.

В інвестиційних фондах виділяється два поняття: афільована група та афілійовані особи.

Інвестиційному фонду заборонені будь-які угоди, якщо:

протилежною стороною сделікі виступає афілійована особа.

Афілійована група фонду: сам фонд, його керуючий, все афілійовані особи фонду та його керуючого.

Афілійовані особи фонду та його керуючого:

1. керуючий; директора та посадові особи фонду та керуючого;

2. засновники фонду та керуючого;

3. акйціонери, яким належить 25 і більше% акцій фонду;

Будь-яке підприємство в которм афільованому особі належить 25 і боле% голосуючих (звичайних) акцій;

5) всі фонди з якими керуючий уклав договір про управління.

ТИПИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ.

1. Відкритий: фонд емітує акції із зобов'язанням їх викупу в акціонерів.

2. Закритий: фонд не має права викуповувати свої акції у акціонерів. ЧІФи є виключно закритого типу.

Уст.К-л ІФ, в т.ч. чекового, повинен бути сплачений засновниками протягом 30 днів з моменту реєстрації фонду.

УК ІФ, в т.ч. чекогового, може бути оплачений тільки:

1. грошовими среств;

2. цінними паперами;

3. нерухомий майном

Частка нерухомості не повинна перевищувати 25%. статутного капіталу фонду.

Структура ІФ, в т.ч. чекового.

Акціонери

Депозитарій Засновники Керуючий (з ліцензією або атестатом)

Аудитор

Аудитор фонду: не може бути афілійованою особою, але може бути ограничиваемой організацією.

Керуючий фонду: управляє активами фонду. Не може бути депозитарієм фонду. Може одночасно керувати кількома інвестиційними фондами, в т.ч. чековими. Мжет одночасно діяти в каестве нвестіціонного консультанта, якщо за договором керуючий підтверджує свою згоду на надання даного виду послуг.

Депозитарій фонду: юридична особа, що здійснює зберігання грошових коштів і цінних паперів фонду та облік руху цього майна.

Не може бути управителем фонду, кредитором фонду та гарантом фонду.

Кліринг: обчислення взаємних зобов'язань з переказу грошових коштів у зв'язку з операціями з цінними паперами.

Депонент: особа, яка на договорнгих ??основах користується послугами депозитарію.

Доміциліат рахунки депо: депозитарій в якому депонент тримає свій рахунок депо.

Депозитарна діяльність є ліцензованої. Ліцензію видає Федеральна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Якщо в ролі депозитарію виступає банк, то він повинен зареєструватися як депозитарію в територіальному управлінні ЦБ РФ.

Депозитарну діяльність можуть здійснювати тільки такі юр.лица:

1. Інвестиційні інститути, крім інвестиційних консультантів, інвестиц. Фондів, в т.ч. чекових. Т.е. - Це тільки брокери і компанії.

2. Банки

3. Фондові біржі

4.Спеціалізірованние депозитарії, тобто організації здійснюють депозитарну діяльність, як виняткову.

5. розрахункові депозитарні організації (РДО), що здійснюють як виняткові спільно депозитарну діяльність і діяльність з організації дережних рассчетов і клірингу грошових зобов'язань, що виникають з угод з цінними паперами.

РДО створюється у формі ЗАТ і повинна мати не менше 5 засновників.

Статутний К-л РДО повинен бути сплачений в момент отримання ліцензії на суму не меншу ніж еквівалент 20 тис.екю.

В розпорядженні будь-якого з акціонерів РДО повинно знаходитися не більше 20% голосів на загальних зборах акціонерів.

Депонентами РДО можуть бути тільки його акціонери.

Акціонером РДО можуть бути тільки:

Інвестиційні інститути

фондові біржі;

Банки;

Та ін. Депозитарії.

РДО є некомерційною організацією, тому не виплачує своїм акціонерам дивіденди.

При підготовці цієї роботи були використані матеріали з сайту studentu