Головна
Реферати » Реферати з економіки » Сутність і функції фінансів

Сутність і функції фінансів

Сутність і функції фінансів

Реферат по предмету: Фінанси, грошовий обіг і кредит виконав: Студент IV курсу гр. 7212 Кірсанов Е.А.

Московський Державний Індустріальний Університет

Факультет: Економіки, менеджменту та інформаційних технологій

Москва, 2001

1. Введення

Перш, ніж почати розкривати суть даної теми, я хотів би розглянути основні поняття, які відносяться до фінансів в цілому і безпосередньо до теми «Сутність і функції фінансів» .

ФІНАНСИ (від французького finances - грошові кошти), сукупність економічних відносин в процесі створення і використання фондів грошових коштів. Виникли вони, тобто фінанси, при регулярному товарно-грошовому обігу з розвитком держави і його потреб у грошових ресурсах. Держава через систему фінансів (державний бюджет, місцеві фінанси, фінанси підприємств) перерозподіляє частину національного доходу відповідно до цілей економічної і соціальної політики.

ФІНАНСИ - Сукупність грошових коштів держави, підприємства, а також система їх формування, розподілу і використання.

ФІНАНСОВА СИСТЕМА - 1) сукупність різних сфер фінансових відносин у рамках даної країни. При соціалізмі вихідне ланка фінансової системи - фінанси соціалістичних підприємств (об'єднань) і галузей господарства. 2) Сукупність фінансових установ країни. У широкому сенсі охоплює і кредитні установи.

ФІНАНСОВІ ГРУПИ - найбільші фінансово-промислові об'єднання, в основі яких лежить союз кількох сімей або груп. Виникли в кінці 19 - початку 20 ст. В кін. 80-х рр.. в США близько 30 фінансових груп, у Великобританії та Франції приблизно по 10, в Японії близько 7 фінансових груп.

ФІНАНСОВІ РЕФОРМИ - 1860-х рр.. в Росії, перетворення фінансової системи: зосередження державних доходів у Державному казначействі, централізація фінансового контролю, публікація розписи державних доходів і витрат, заміна винного відкупу акцизом, установа Державного банку.

Так як в даному рефераті розглядатимуться сутність і функції фінансів, то я хотів би коротко сказати і про них.

СУТНІСТЬ - це внутрішній зміст предмета, що виражається в єдності всіх його різноманітних властивостей і відносин.

ФУНКЦІЯ (від латинського functio - виконання, здійснення) - діяльність, обов'язок, робота; зовнішній прояв властивостей якого-небудь об'єкта в даній системі відносин (наприклад: функція грошей, функція фінансів).

2. Необхідність фінансів

Фінанси є однією з найважливіших економічних категорій, що відображає економічні відносини в процесі створення і використання грошових коштів. Їх виникнення відбулося в умовах переходу від натурального господарства до регулярного товарно-грошового обміну і було тісно пов'язано з розвитком держави і його потреб в ресурсах.

Одним з головних ознак фінансів є їхня грошова форма виразу і відображення фінансових відносин реальним рухом грошових коштів.

Реальний рух грошових коштів відбувається на другій і третій стадіях відтворювального процесу - у розподілі й обміні.

На другій стадії рух вартості в грошовій формі відбувається відокремлено від руху товарів і характеризується її відчуженням (переходом з рук одних власників в руки інших) або цільовим відокремленням (у рамках одного власника) кожної частини вартості. На третій стадії розподілена вартість (у грошовій формі) обмінюється на товарну форму. Відчуження самої вартості тут не відбувається.

Таким чином, на другій стадії відтворення має місце односторонній рух грошової форми вартості, а на третій - двосторонній рух вартостей, одна з яких знаходиться в грошовій формі, а інша - в товарній.

Бо на третій стадії відтворювального процесу відбуваються постійні обмінні операції, що не вимагають будь-якого суспільного інструменту, тобто фінансам тут немає місця.

Областю виникнення і функціонування фінансів є друга стадія відтворювального процесу, на якій відбувається розподіл вартості суспільного продукту за цільовим призначенням і суб'єктам господарювання, кожен з яких повинен отримати свою частку в виробленому продукті. Тому, важливою ознакою фінансів як економічної категорії є розподільний характер фінансових відносин.

Фінанси істотно відрізняються від інших економічних категорій, що функціонують на стадії вартісного розподілу: кредиту, заробітної плати і ціни.

Первісною сферою виникнення фінансових відносин є процеси первинного розподілу вартості суспільного продукту, коли ця вартість розпадається на складові її елементи, і відбувається утворення різноманітних форм грошових доходів і накопичень. Подальше перерозподіл вартості між суб'єктами господарювання і конкретизація цільового її використання теж відбувається на основі фінансів.

Розподіл і перерозподіл вартості за допомогою фінансів обов'язково супроводжується рухом грошових коштів, приймаючих специфічну форму фінансових ресурсів. Вони формуються у суб'єктів господарювання і держави за рахунок різних видів грошових доходів, відрахувань і надходжень, а використовуються на розширене відтворення, матеріальне стимулювання працюючих, задоволення соціальних та інших потреб суспільства. Фінансові ресурси виступають матеріальними носіями фінансових відносин, що дозволяє виділити фінанси з загальної сукупності категорій, що у вартісному розподілі. Це відбувається незалежно від суспільно-економічної формації, хоча форми і методи, за допомогою яких утворюються і використовуються фінансові ресурси, мінялися в залежності від зміни соціальної природи суспільства.

Використання фінансових ресурсів здійснюється в основному через грошові фонди спеціального цільового призначення, хоча можлива і нефондова форма їх використання. До переваг фондової форми відносяться: можливість тісніше відповідати задоволення будь-якої потреби з економічними можливостями, забезпечення концентрації ресурсів на основних напрямках розвитку суспільного виробництва, можливість повніше залучати суспільні, колективні та особисті інтереси.

На підставі усього вищевикладеного можна дати таке визначення: фінанси - це грошові відносини, що виникають у процесі розподілу і перерозподілу вартості валового суспільного продукту і частини національного багатства в зв'язку з формуванням грошових доходів і накопичень у суб'єктів господарювання і держави, а також використанням їх на розширене відтворення, матеріальне стимулювання працюючих, задоволення соціальних та інших потреб суспільства.

Умовою функціонування фінансів є наявність грошей, а причиною появи фінансів служить потреба суб'єктів господарювання і держави в ресурсах, що забезпечують їх діяльність.

Фінанси незамінні тому, що дозволяють пристосувати пропорції виробництва до потреб споживання, забезпечуючи в сфері господарювання задоволення постійно мінливих відтворювальних потреб. Це відбувається за допомогою формування грошових фондів цільового призначення. Розвиток суспільних потреб призводить до зміни складу і структури грошових (фінансових) фондів, створюваних у розпорядженні суб'єктів господарювання.

За допомогою державних фінансів відбувається регулювання масштабів суспільного виробництва в галузевому і територіальному аспектах, захист навколишнього середовища і задоволення інших суспільних потреб.

Фінанси об'єктивно необхідні, тому що обумовлені потребами суспільного розвитку. Держава ж може, з огляду на об'єктивну необхідність фінансових відносин, розробляти різноманітні форми їх використання: вводити або скасовувати різні види платежів, змінювати форми використання фінансових ресурсів і т. Д. Держава не може створювати те, що об'єктивно не підготовлено ходом суспільного розвитку. Воно встановлює тільки форми прояву об'єктивно назрілих економічних відносин.

Без фінансів неможливо забезпечити індивідуальний і суспільний кругообіг виробничих фондів на розширеній основі, регулювати галузеву і територіальну структуру економіки, стимулювати найновіші впровадження науково-технічних досягнень, задовольняти інші суспільні потреби.

3. Сутність фінансів

Фінанси являють собою економічні відносини, пов'язані з формуванням, розподілом і використанням централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів з метою виконання функцій і завдань держави і забезпечення умов розширеного відтворення.

Під централізованими фінансами розуміються економічні відносини, пов'язані з формуванням і використанням фондів грошових коштів держави, акумульованих у державній бюджетну систему й урядових позабюджетних фондах, під децентралізованими фінансами розуміються грошові відносини, що опосередковують кругообіг грошових фондів підприємств.

Фінанси - невід'ємна частина грошових відносин, тому їх роль і значення залежать від того, яке місце грошові відносини займають в економічних відносинах. Однак не всякі грошові відносини виражають фінансові відносини.

Фінанси відрізняються від грошей як за змістом, так і по виконуваних функцій.

Гроші - це загальний еквівалент, за допомогою якого насамперед вимірюються затрати праці асоційованих виробників, а фінанси - економічний інструмент розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту (ВВП) і національного доходу, знаряддя контролю за утворенням і використанням фондів грошових коштів. Головне їх призначення полягає в тому, щоб шляхом утворення грошових доходів і фондів забезпечити не тільки потреби держави і підприємств в грошових коштах, а й контроль за витрачанням фінансових ресурсів.

Фінанси висловлюють грошові відносини, які виникають між:

- підприємствами в процесі придбання товарно-матеріальних цінностей, реалізації продукції і послуг;

- підприємствами і вищестоящими організаціями при створенні централізованих фондів грошових коштів та їх розподілів;

- державою і підприємствами при сплаті ними податків у бюджетну систему і фінансуванні витрат;

- державою та громадянами при внесенні ними податків і добровільних платежів;

- підприємствами, громадянами і позабюджетними фондами при внесенні платежів і одержанні ресурсів;

- окремими ланками бюджетної системи;

- органами майнового та особистого страхування, підприємствами, населенням при сплаті страхових внесків та відшкодування шкоди, при настанні страхового випадку;

- грошові відносини, що опосередковують кругообіг фондів підприємств.

Головним матеріальним джерелом грошових доходів і фондів служить національний дохід країни - новостворена вартість або вартість валового внутрішнього продукту за вирахуванням спожитих у процесі виробництва знарядь і засобів виробництва. Обсяг національного доходу визначає можливості задоволення загальнодержавних потреб і розширення суспільного виробництва. Саме з урахуванням розмірів національного доходу і його окремих частин - фонду споживання і фонду нагромадження - визначаються пропорції розвитку економіки та її структура. Ось чому в усіх країнах надається важливе значення статистиці національного доходу.

Без участі фінансів національний дохід не може бути розподілений. Фінанси - невід'ємне сполучна ланка між створенням і використанням національного доходу. Фінанси, впливаючи на виробництво, розподіл і споживання, носять об'єктивний характер. Вони висловлюють певну сферу виробничих відносин і відносяться до базисної категорії.

Сучасна економіка не може існувати без державних фінансів. На певних етапах історичного розвитку ряд потреб суспільства можуть фінансуватися тільки державою. Це атомна промисловість, космічні дослідження, ряд нових пріоритетних галузей економіки, а також

Сторінки: 1 2 3