Головна
Реферати » Реферати з економіки » Бюджетне пристрій Російської Федерації та проблеми його вдосконалення

Бюджетне пристрій Російської Федерації та проблеми його вдосконалення

Фінансова Академія при Уряді Російської Федерації

Кафедра фінансів

Курсова робота

на тему: "Бюджетне пристрій Російської Федерації та проблеми його вдосконалення "

Студентки групи ВК 2-1 Котельникова І. В.

Науковий руководітельПрофессор

Нікольський П. С.

Москва

1997

ЗМІСТ:

ВСТУП 1

1. бюджетнимпристроєм РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ.

1.1. Бюджетна система Російської Федерації.

1.2. Бюджетний федералізм: проблеми і перспективи.

1.3. Напрями реформування сучасного бюджетного устрою Російської Федерації.

2. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ бюджетного дефіциту і державного боргу.

 

ВИСНОВОК 29

ВСТУП.

Прийняття в січні цього року Державною Думою Закону про Федеральний бюджет на 1997 рік привернуло до проблеми бюджетної політики держави пильну увагу засобів масової інформації. Зі сторінок газет і журналів не сходили інтерв'ю та статті впливових економістів і політологів, які сперечалися про достоїнства і недоліки нового бюджету, з телевізійних екранів доносилися судження про його нездатність вирішити поставлені перед державними фінансами проблеми. Думки часто були настільки суперечливі, що захотілося розібратися самій в складному бюджетному механізмі і визначитися у своєму ставленні до головного фінансового документа країни на весь 1997 рік - Державному Бюджету. Саме тому при виборі теми для написання курсової роботи я зупинилася на проблемі вдосконалення бюджетного устрою Російської Федерації: на моє переконання, це питання найбільш повно вбирає в себе найважливіші проблеми сучасного бюджетного механізму.

Ці проблеми логічно розділити на дві основні групи. До першої слід віднести ті з них, які визначаються федеративним устроєм нашої країни: питання вдосконалення міжбюджетних відносин і необхідності формування системи бюджетного федералізму, що, керуючись віковим досвідом провідних західних країн, дозволить стабілізувати і зміцнити російську державність, підвищить керованість існуючої ринкової системи і в кінцевому підсумку оптимізує структуру доходів і витрат як федерального бюджету, так і місцевих бюджетів. А звідси випливає і друга група проблем чинного бюджетного пристрою - власне фінансова. Підвищення прибутковості бюджету та оптимізація його витрат, проблема збалансованості державного бюджету і необхідність управління державним боргом - саме ці фінансові аспекти бюджетного пристрою визначають рівень соціально - економічного розвитку країни, якість життя населення. Зрештою, саме ці показники і визначають ефективність всієї проведеної державою економічної політики.

Користуючись такою умовною класифікацією, для отримання вичерпного результату проблему вдосконалення бюджетного пристрою Російської Федерації необхідно розглядати з двох позначених вище сторін. Разом з тим хотілося б підкреслити нерозривний зв'язок, який існує між названими аспектами проблеми. Зміни у сфері міжбюджетних відносин неминуче відбиваються на власне фінансовій стороні бюджетів всіх рівнів; значні зміни в бюджетних доходах або витратах вимагають відповідного коректування бюджетної системи. Бюджет - це складний комплекс фінансових відносин, і тому підхід до вирішення його проблем повинен бути також комплексним. Саме тоді можливо повноцінне функціонування державного бюджету як найбільш ефективного інструменту державного регулювання економіки.

Що ж може служити матеріалом для дослідження? В першу чергу, це конкретні показники бюджету, відображені в Законі про Федеральний бюджет Російської Федерації на 1997р., Опублікованому в офіційному виданні законодавчих органів влади Росії. Це і дані Держкомстату, що характеризують як суто фінансові показники Державного бюджету, так і деякі конкретні аспекти міжбюджетних відносин в Російській Федерації. Нарешті, це з'явилися останнім часом монографії та публікації у періодичних виданнях, присвячені досліджуваних проблем, серед яких хотілося б особливо виділити деякі роботи. Що вийшла в 1996 р. монографія В.М. Сумарокова "Державні фінанси в системі макроекономічного регулювання" показує найбільш ефективні методи державного фінансового регулювання економіки, чимале місце приділяючи проблемам бюджетної політики в перехідний період, одночасно проводячи цікаві паралелі з вже подолали цей етап державами. Спільна стаття заступника Голови Ради Федерації В. Кокова і професора Ю. Любімцева "Бюджетний федералізм: проблеми і перспективи", опублікована в журналі "Економіст" за листопад 1996 р., цілком присвячена проблемі становлення в Росії істинно федеративних відносин між бюджетами різних рівнів. Нарешті, стаття московського економіста С. Хурсевич "Бюджетний федералізм і бюджетний дефіцит" ("Фінанси", № 4, 1996) чітко описує зв'язок між винесеними в заголовок проблемами і намічає деякі шляхи вдосконалення бюджетної системи Російської Федерації.

***

Таким чином, важливість і актуальність розглянутої проблеми підтверджується авторитетними економістами, що присвячують їй чималу частину своїх досліджень. Підтверджується вона і самим життям: адже більшість з стоять на сьогоднішній день перед державою проблем у тій чи іншій мірі обумовлено триваючим кризою бюджету. Саме тому проблемі вдосконалення бюджетного пристрою слід приділити гідне місце і в процесі вивчення фінансової науки: адже зрештою кому як не випускникам Фінансової Академії належить вирішувати стоять перед бюджетом нашої держави настільки серйозні проблеми?

1. бюджетнимпристроєм РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ.

Перш ніж говорити про бюджетний устрій Російської Федерації, виявляти його достоїнства і недоліки необхідно визначити, що, власне, являє собою бюджет держави. У найзагальнішому вигляді їм є план доходів та видатків держави на поточний рік, складений у формі балансу і має силу закону. У будь-якій країні державний бюджет - ведуча ланка фінансової системи, єдність основних фінансових категорій: податків, державних витрат, державного кредиту - в їх дії. Проте, будучи частиною фінансів, бюджет можна виділити в окрему економічну категорію, що відображає грошові відносини держави з юридичними і фізичними особами з приводу перерозподілу національного доходу (частково і національного багатства) у зв'язку з утворенням і використанням бюджетного фонду, призначеного на фінансування народного господарства , соціально-культурних заходів, потреб оборони та державного управління [3, стор 252].

Саме за допомогою бюджету держава має можливість зосереджувати фінансові ресурси на вирішальних ділянках соціального і економічного розвитку, за допомогою бюджету відбувається перерозподіл національного доходу між галузями, територіями, сферами суспільної діяльності. Ні одна з ланок фінансів не здійснює такого множинного і багаторівневого перерозподілу коштів, як бюджет. Разом з тим, відображаючи економічні процеси, що протікають в структурних ланках економіки, бюджет дає чітку картину того, як надходять у розпорядження держави фінансові ресурси від різних суб'єктів господарювання, показує, чи відповідає розмір централізуемих ресурсів держави обсягом його потреб.

Таким чином, при правильному підході бюджет об'єктивно може бути не просто засобом державного економічного регулювання, він може реально впливати на зростання економіки і соціальної сфери, прискорення темпів науково-технічного прогресу, оновлення і вдосконалення матеріально-технічної бази суспільного виробництва. Але тут важливо підкреслити, що прояв властивих бюджету властивостей, його використання як інструменту розподілу та контролю можливе тільки в процесі людської діяльності, що знаходить своє вираження в створюваному державою бюджетному механізмі, який є конкретним вираженням бюджетної політики, відбиваючим націленість бюджетних відносин на вирішення економічних і соціальних завдань.

Для Росії ж в силу її федеративного устрою важливу роль набуває не просто вироблення грамотного бюджетного механізму, а правильне співвідношення бюджетів різних рівнів, діючих на території країни, що й складає поняття бюджетної системи. Навіть грамотно побудований і збалансований федеральний бюджет не в змозі повною мірою виконувати свої перерозподільчі та контрольні функції за відсутності належного бюджетного механізму безпосередньо на місцях. Таким же чином не може проявлятися ефект проведеної на місцях бюджетної політики в умовах її постійного протистояння незбалансованого федеральному бюджету. Важливе значення має єдність бюджетної системи, яке грунтується на принципах самостійності, гласності, повноти і реальності всіх вхідних в неї бюджетів [5, стор 31].

Організаційні принципи побудови бюджетної системи, її структура, взаємозв'язок поєднуваних у ній бюджетів визначає бюджетне устрій держави. Що ж являє собою бюджетне пристрій Російської Федерації, як відбувається взаємодія бюджетів всіх рівнів? Відповідь на це питання багато в чому визначить причини деяких проблем сучасного бюджету, намітить шляхи до його вдосконалення.

1.1. Бюджетна система Російської Федерації.

Як уже згадувалося, бюджетна система в першу чергу визначається чинним державним устроєм. В унітарних (єдиних) державах бюджетна система включає дві ланки: державний бюджет і численні місцеві бюджети. У федеративних державах, яким є Росія, бюджетна система складається з трьох ланок: державний бюджет (або федеральний бюджет, або бюджет центрального уряду); бюджети членів федерації (штатів - у США, земель - у ФРН, провінцій - в Канаді, суб'єктів Федерації - в Росії); місцеві бюджети [4, стор 199].

Державна бюджетна система Російської Федерації функціонує відповідно до Закону РРФСР "Про основи бюджетного устрою і бюджетного процесу в УРСР" від 10 жовтня 1991 р. і включає:

1 . Республіканський (федеральний) бюджет;

2. 21 республіканський бюджет у складі російської Федерації, 55 крайових і обласних бюджетів, міські бюджети Москви і Санкт-Петербурга, 10 окружних бюджетів автономних округів, бюджет автономної Єврейської області (всього - 89);

3. Близько 29 тисяч місцевих бюджетів (міських, районних, селищних, сільських).

При цьому бюджети нижчестоящих органів самоврядування не входять своїми доходами і витратами в бюджети вищих рівнів [4, стор 200].

Важливою самостійною частиною бюджетної системи

Сторінки: 1 2 3