Реферати » Реферати з економіки » Контрольна робота з теорії статистики фінансів і кредиту

Контрольна робота з теорії статистики фінансів і кредиту

дивитися на реферати схожі на "Контрольна робота з теорії статистики фінансів і кредиту"

Задача 1
Статистика виробництва та реалізації продукції.

В теорії та практиці планування, обліку та статистики з метою відображення результатів промислово-виробничої діяльності підприємств на різних стадіях процесу виробництва застосовується ряд взаємопов'язаних показників обсягу промислової продукції в грошовому вираженні.

Такими показниками є:
1. Валовий оборот
2. Валова продукція
3. Товарна продукція
4. Відвантажена продукція
5. Реалізована продукція

Вартість всього обсягу продукції, виробленої за певний період усіма промислово-виробничими цехами підприємства, називають валовим оборотом (ВО).

Частина валового обороту представляє так званий внутризаводской оборот (ВЗО) - вартість продукції, виробленої одними і спожитої іншими цехами підприємства протягом одного і того ж періоду.

Показник, що характеризує загальний результат промислово виробничої діяльності підприємства за даний період в грошовому вираженні, називається валовою продукцією (ВП).

ВП = ВО-ВЗО

Кінцевий результат промислово-виробничої діяльності, повністю підготовлений в звітному періоді до відпустки на сторону, тобто для використання за межами основної діяльності, характеризує показник обсягу товарної продукції в грошовому вираженні (ТП). У вартість товарної продукції на відміну від валової не включають внутрішньозаводські елементи валової продукції (ВЗЕ) (вартість зміни залишків незавершеного виробництва і напівфабрикатів, інструментів і пристосувань власного виробітку).

ТП = ВП-ВЗЕ

Показник вартості відвантаженої продукції (ОП) у статистичній звітності, як правило, не наводиться, але може бути легко визначений з урахуванням наявних даних про вартості залишків готових виробів (Огі) на складах підприємства і даних про вартість виробленої товарної і реалізованої продукції.

ОП = ТП-(Огі

Реалізована продукція (РП) відрізняється від обсягу відвантаженої продукції на величину зміни залишків продукції відвантаженої, але з різних причин не оплаченої замовниками (ОПнеоплач ).

РП = ОП-(ОПнеоплач

Взаємозв'язок показників може бути представлена ??наступним чином:

або РП = Кр * Ко * Кт * Кв * ВО, де

Кр - коефіцієнт реалізації

Ко - коефіцієнт відвантаження

Кт - коефіцієнт товарності валової продукції

Кв - коефіцієнт, що характеризує співвідношення валової продукції і валового обороту

Розглянута модель може бути використана для оцінки впливу зміни всіх включених в неї чинників зміну результативного показника - обсягу реалізованої продукції:


| Найменування показника | Попередній рік | Звітний рік |
| | тис. руб. | тис. руб. |
| Валовий оборот | 1095,6 | 1195,7 |
| Валова продукція | 1023,6 | 1138,7 |
| Товарна продукція | 914,5 | 1125 , 6 |
| Відвантажена продукція | 885,3 | 1099,3 |
| Реалізована продукція | 882,4 | 1075,1 |

IРП = 0,981 * 1,009 * 1,106 * 1,019 * 1,091 = 1,218

Висновки:

Проведений аналіз показує, що обсяг реалізованої продукції в поточному періоді зріс на 21,8%, у тому числі за рахунок збільшення обсягу валового обороту на 9,1%. Коефіцієнт, що характеризує співвідношення валової продукції і валового обороту зріс на 1,9%, що говорить про те, що ступінь готовності виробів, вироблених на підприємстві, збільшилася, внутрішньозаводський оборот зменшився. На зростання обсягу реалізованої продукції найбільш значний вплив (10,6%) надало зростання товарності виробленої продукції, таким чином, в поточному періоді знизилося накопичення внутрішньозаводських елементів, і значить служби внутрішньовиробничого оперативного планування працювали більш чітко. Коефіцієнт відвантаження виріс на 0,9%; це означає, що відправка готової продукції споживачам відбувалася трохи швидше, ніж у попередньому періоді. Єдиним показником, які надали негативний вплив на ріст реалізованої продукції, став коефіцієнт реалізації, що склав 98,1% від рівня попереднього року, що говорить про труднощі в оплаті продукції замовниками.

Завдання 2

Статистика трудових ресурсів та їх використання.

Чисельність працівників підприємства може бути виражена моментними (на певну дату) і інтервальними (середніми за період) показниками.

Залежно від поставленої мети можна користуватися різними категоріями чисельності: списковим, явочним і числом фактично працюючих.

Під обліковим числом працівників або обліковим складом розуміють всіх працівників, прийнятих на постійну, сезонну або тимчасову роботу на один день і більше.

Явочное число показує, скільки чоловік з числа перебуваючих у списку з'явилося на роботу, а число фактично працюючих - скільки чоловік з числа що з'явилися приступило до роботи. Розбіжність між явочним числом і числом фактично працюючих осіб виникає через цілоденних простоїв (коли працівники з'явилися на роботу, але з не залежних від них причин до роботи не приступили). Загальна чисельність працівників, що з'явилися і не з'явилися на роботу, дорівнює їх облікової чисельності. Середнє явочне число і середнє число фактично працювали обчислюються тільки за робочі дні. Тому ці середні непорівнянні із середнім обліковим числом робочих, обчисленим за календарні дні. [1]
Визначимо основні показники чисельності для даного прикладу:
Середнє число фактично працюючих:Середнє явочне число:Середнє списочное число:Показники руху чисельності працівників.
Рух чисельності працівників розглядається в двох напрямках:
1.Внешняя оборот (прийом та вибуття працівників з підприємства)
2.Внутренняя оборот (перехід працівників з однієї категорії в іншу)
Для характеристики руху працівників використовуються абсолютні показники і відносні.
Абсолютні показники характеризуються числом звільнених і прийнятих працівників. Відносні показники характеризуються коефіцієнтами:
Коефіцієнт зовнішнього обороту з прийому:Коефіцієнт загального обороту з прийому:
, де Тс - число прийнятих працівників з боку
Тп - число працівників, які перейшли з інших категорій в робочі


Коефіцієнт зовнішнього обороту з вибуття:
, де Твиб-число вибулих працівників


Коефіцієнт загального обороту з вибуття:
, де Тп.р. - Число працівників, які перейшли з робочих в інші категорії


Коефіцієнт плинності кадрів [2]:
де Тж - число працівників, звільнених за власним бажанням
Тпрог - число працівників, звільнених за прогул і порушення трудової дисципліни


Показники використання робочого часу.
Повна тривалість робочого дня:Коефіцієнт використання тривалості робочого дня:

Припустимо, що в нашому прикладі планова тривалість робочого дня встановлена ??на рівні попереднього року, тоді

Число днів, відпрацьованих одним працівником:Коефіцієнт використання числа днів одного робітника:

Якщо план по числу днів, відпрацьованих одним працівником, встановлений на рівні попереднього року, то

Інтегральний коефіцієнт використання трудових ресурсів:


Висновки:
Середньооблікова чисельність працівників у звітному році зросла з 257 до 267 чол. (На 3,8%), середнє число фактично працюючих збільшилась на 5,5%.
Коефіцієнт плинності кадрів у звітному році склав 0,116. Середня тривалість робочого дня в поточному періоді знизилася і склала
98,7% від рівня попереднього року. У той же час середня кількість відпрацьованих одним працівником робочих днів збільшилася на 1,2%. В результаті, коефіцієнт використання робочого часу практично не змінився (99,9% від рівня попереднього року).
Задача 3
Статистика продуктивності праці.
Продуктивність праці характеризується кількістю виробленої продукції (робіт, послуг) в одиницю часу або на одного працівника.
Для характеристики рівня продуктивності праці використовуються 2 показника:
- прямий - вироблення
- зворотний - трудомісткість
Вироблення - це відношення обсягу виробленої продукції до числа працівників або загальним затратам часу.
Трудомісткість - зворотний показник.
У статистиці продуктивності праці вирішуються такі:
1. оцінка рівнів продуктивності праці і з взаємозв'язок
2. методи вимірювання продуктивності праці і індекси продуктивності праці
3. факторний аналіз середньорічного виробітку.
Рівень продуктивності праці можна оцінити наступними показниками:
Середньогодинна вироблення:Середньоденна вироблення:Середньорічне виробництво одного робітника:Факторний аналіз середньорічного виробітку.
, Де dраб - частка робітників у загальній чисельності персоналу Wч = a
Тч = b
Тд = - c dраб = d
1. Вплив зміни середньогодинного виробітку на середньорічну вироблення.
- Відносна зміна
(a1-a0) b1c1d1 - абсолютна зміна

(0,00291-0,00295) * 7 , 9 * 320,6 * 0,79 =-0,08
2. Вплив зміни тривалості робочого дня на середньорічну вироблення:
- відносна зміна
(b1-b0) a0c1d1 - абсолютна зміна

(7,9-8,0) * 0,00295 * 320,6 * 0,79 =-0,075
3. Вплив зміни числа днів, відпрацьованих одним працівником середньорічну вироблення:
- відносна зміна
(c1-c0) a0b0d1 - абсолютна зміна

(320,6-316,7) * 0,00295 * 8 * 0,79 = 0,073
4. Вплив зміни частки робітників у загальній чисельності персоналу на середньорічну вироблення:
- відносна зміна
(d1-d0) a0b0c0 - абсолютна зміна

(0,79-0,78 ) * 0,00295 * 8 * 316,7 = 0,075
Висновки:
Аналіз продуктивності праці показав, що в звітному періоді продуктивність праці знизилася. Середньорічне виробництво в поточному році склала 7,378 цн. / Раб. (7,471 цн. / Раб. В попередньому році). За результатами факторного аналізу середньорічний вироблення можна зробити висновок, що продуктивність праці знизилася за рахунок зниження середньогодинної вироблення на 1,4%, а також за рахунок зниження середньої тривалості робочого дня на
1,3%. Однак зростання числа днів, відпрацьованих одним працівником викликав збільшення продуктивності праці на 1,2% (або на 0,073цн. / Раб.). Іншим фактором, що позитивно вплинув на продуктивність праці, виявився такий фактор як частка числа робітників у загальній чисельності персоналу. Зростання цього фактора викликав збільшення середньорічного виробітку на 1,3% (або на
0,075цн. / Раб. В абсолютному вираженні).
Завдання 4
Статистика оплати праці.
Заробітна плата розглядається в статистиці в двох аспектах:
1. як частина доходу конкретного працівника
2. як одна зі статей витрат , що входять до складу собівартості виробленої продукції.
Статистика заробітної плати вирішує такі:
1. визначення рівнів заробітної плати та встановлення взаємозв'язків між ними
2. вивчення складу фондів заробітної плати (годинного фонду, денного, за місяць, за рік)
3. індекси заробітної плати
4. факторний аналіз середньорічної заробітної плати
Відносне зміна рівня заробітної плати може бути визначене за допомогою індексів заробітної плати. в рамках кожного конкретного підприємства можна визначити абсолютне і відносне зміна фонду заробітної плати працівників під впливом різних факторів (середньої заробітної плати та чисельності працівників).
- Вплив зміни середньої заробітної плати
- вплив зміни чисельності працівників плати

| Найменування показника | Попередній рік | Звітний рік |
| Середня заробітна плата одного | 0,31 | 0,34 |
| працівника, тис. руб. | 0,27 | 0,29 |
| зокрема робочих | | |
| Середньооблікова чисельність, чол | 257 | 267 |
| зокрема робочих | 200 | 211 |


Визначимо індекси заробітної плати для загального числа

Сторінки: 1 2