Реферати » Реферати з економіки » Кадровий консалтинг - що це?

Кадровий консалтинг - що це?

Кадровий консалтинг - що це?

Наталія Ареф'єва, психолог, бізнес-консультант

Ще з радянських часів девіз "Кадри вирішують все!" не викликає сумнівів у тих, хто займався організацією бізнесу. У вас може бути перспективна бізнес-ідея, передове обладнання, ексклюзивне сировину, але якщо працівники недостатньо кваліфіковані або працюють "в півсили", ваша перевага буде значно знижено, а то і зовсім "зійде нанівець". Питання професійної кваліфікації досить специфічний, а організація бізнес-процесу і мотивація працівників стосується, мабуть, будь-якого керівника. Однак проблема стимулювання персоналу - це складна система взаємопов'язаних питань, по-цьому різні аспекти цієї сфери я розгляну в декількох статтях. Відразу спадає на думку поділ на матеріальне і нематеріальне стимулювання. Дослідження показують, що тільки близько 20% працездатних людей в ситуації, коли вони будуть повністю мате-ріально забезпечені, не стануть більше працювати. Це говорить про те, що у великому кількісних-ве випадків матеріальна мотивація не має вирішального значення.

У літературі існує кілька визначень двох основних понять, що стосуються сфери стимулювання персоналу. На першому з них - організаційній культурі підпри-ємства - базується мотивація і стимулювання персоналу (мова про це поняття детальніше йшла в попередньому номері бюлетеня), друге - кадровий консалтинг - це інструментарій для оптимізації роботи з персоналом. У своїй роботі я керуюся наступним їх по-розумінням:

Організаційна культура підприємства - унікальна для кожної організації сукупність формальних і "неписаних" норм поведінки і взаємодії, яким подчиня-ються члени організації, структура управління , система винагород і способів їх рас-пределенія, цінності, унікальні для даної організації, моделі комунікації, базисні переконання, які розділяються членами організації, що діють підсвідомо і визначав спосіб бачення себе та оточення. Організаційна культура (визначальна організаційну структуру підприємства і взаємодіє з нею) є той елемент орга-нізації, який дозволяє зробити бізнес-ідею реалізованої і ефективною, досягти еф-бництва праці та отримати вигоду з використання людського ресурсу.

Кадровий консалтинг - це система організаційно-психологічних заходів з діагностики та, при необхідності, корекції організаційної структури та / або культури підприємства (організації) з метою поліпшення виробничих показників, оптимізації соціально-психологічного клімату, посилення мотивації персоналу.

Щоб організація працювала чітко і злагоджено, щоб фахівці віддавали роботі максимум сил і здібностей, де треба чітко виконували вказівки, а де треба - проявляли творчий підхід до справи, і залишалися вірними своїй організації, потрібно, щоб організація задовольняла їх потреби. Відповідно, щоб підприємство було зацікавлене у задоволенні потреб працівника, необхідно, щоб і він задовольняв потреби підприємства.

Потреби підприємства щодо працівника це:

-працівник повинен заробляти для підприємства грошей більше, ніж витрачається на його заробітну плату;

-Працівник повинен робити точно те, що йому наказано технологією;

- Працівник повинен бути адекватно ініціативний, в потрібний час використовувати творчий підхід до реалізації своїх функцій;

- Працівник повинен вміти в нестандартній ситуації прийняти і реалізувати оптимальне рішення.

Потреби працівника відносно підприємства - це:

-підприємство має забезпечити матеріальний рівень працівника;

-Підприємство має забезпечити працівнику певний ступінь психологічного ком-форту (це дуже багатофакторне вимога);

-Крім того, працівник прагне до мінімізації витрат своєї праці.

Якщо за професійними якостями працівник відповідає свого робочого місця і робота на підприємстві задовольняє його провідні потреби, такий працівник буде отда-вать своєму підприємству максимум своїх сил, знань і здібностей. Він буде зарабати-вать для підприємства багато більше, ніж підприємство витратить на нього і організацію його роботи. Звучить перспективно! Але врахувати особливості і індивідуальність кожного працівника підприємства - дуже і дуже складне завдання.

Саме для вирішення подібного роду питань виник кадровий консалтинг.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту aup /

 
Подібні реферати:
Поняття кадрового потенціалу та його вплив на ефективність діяльності пр ...
У зв'язку з проведеними в Росії економічними реформами одним з ключових чинників підвищення ефективності діяльності промислового підприємства є ставлення до кадрів підприємства.
Рекомендації по мотивації для сучасних умов
Мотивуючі фактори організації праці, які ведуть до задоволення потреб вищих рівнів. Особливості Російської ментальності і мотивація. Мистецтво управління людьми.
Теорії мотивації на Заході
Сучасний підхід. Традиційний підхід. Теорія "х". Теорія "у". Теорія "z". Їх коротка характеристика і значення. Процесуальні теорії мотивації.
Трудові відносини
Наймання нового співробітника. Деякі зауваження. Трудовий договір і посадова інструкція.
Ділова кар'єра
Поняття та етапи кар'єри.
Проблемний трикутник. Рахункова помилка при звільненні
Проблема. Працівник при звільненні з організації отримав розрахунок. Пізніше з'ясувалося, що сталася переплата. Як така помилка відобразиться в обліку? На що вплинуть виправлення?
Управління продуктивністю
Управління продуктивністю - складова частина управління промисловим виробництвом. Управління продуктивністю, так само, як і управління взагалі, на наукову основу було вперше поставлено Ф.У. Тейлором.
Способи поліпшення мотивації праці
Розширення трудових функцій. Постановка цілей. Збагачення праці. Поліпшення умов праці. Способи негрошового стімулірованіяч і їх коротка характеристика.
Мотивація
Гарантія зайнятості і створення обстановки довіри. Заспокійлива дія успіхів західних корпорацій. Мотиваційна модель.
Проблеми управління процесами формування та використання кадрового потен ...
Сучасна система управління кадрами в умовах ринкової економіки представляє можливості розробки нової, більш гнучкої стратегії розвитку кадрового потенціалу підприємств, приводить до радикальних змін в системі управління кадрами.
Вивчення та формування соціально-псіхологічеслого клімату в органах правоп ...
Поняття соціально-психологічного клімату. Фактори, що визначають стан соціально-психологічного клімату. Діагностика соціально-психологічного клімату.
У що обходиться нераціональна оргструктура
Оптимізація оргструктури дає можливість підвищити ефективність компанії. Але сам процес змін далеко не простий. У статті розглянуті реальні ситуації з практики. Їх досвід допоможе застерегти від основних помилок.
Управління персоналом
Що таке управління персоналом. Лінійні та кадрові аспекти управління. Еволюція концепцій управління людськими ресурсами.
Чергування у вихідні, свята і вночі
Оплата роботи у вихідні та святкові дні. Оплата роботи у нічний час. Норма робочого часу. Офіційна позиція.
Зміни та внутріфірмові комунікації
Якими б не були організаційні зміни, їх основна ідея залишається незмінною - підвищення ефективності і продуктивності.
Концепція управління людськими ресурсами в організації
Управління за результатами. Управління у вигляді мотивації. Рамкова управління. Партисипативное управління.
Підвищення кваліфікації керівників, фахівців і службовців
Робота з підвищення кваліфікації. Підготовка керуючих. Система підвищення кваліфікації. Корисність підвищення кваліфікації. Досвід США.
Мотивація трудової діяльності
Трудова мотивація. Способи поліпшення мотивованості праці. Досвід зарубіжних країн. Теорія мотивації праці на заході.
Управлінська культура та її складові елементи
Нові умови господарювання, підвищення освітнього рівня та зрілості менеджерів. Специфіка культури управлінської праці. Раціональний розподіл робочого часу.
Опції менеджменту та їх взаємозв'язок
Поняття функцій менеджменту та їх взаємозв'язок. Планування. Організація. Контроль. Мотивація.

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар