Реферати » Реферати з економіки » Теорія Хекшера

Теорія Хекшера

дивитися на реферати схожі на "Теорія Хекшера"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

РОСТОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Економічний факультет

Р Е Ф Е Р А Т на тему:
«Розвиток теорії міжнародної торгівлі в концепції Хекшера-Олина. Парадокс

Леонтьєва »

(з дисципліни« Світова економіка » )

Виконала: Студентка 2 курсу

економічного факультету заочного відділення

Щербакова Таня

м. Ростов-на-Дону

2002

Зміст

стор

Введення ......................................... 3

1 . Теорія Хекшера-Оліна ...................... 5

2. Парадокс Леонтьєва .......................... 7

Висновок ...... ............................... 8

Література ...................................... 9

ВСТУП.

Теорія Давида Рікардо витікала з фактично існуючих у той час відмінностей у витратах виробництва певних видів товарів у різних країнах, з різними кліматичними умовами.

Наприкінці XIX початку XX століття відбулися істотні зрушення в економіці міжнародної торгівлі.

З 1928 р. промислові вироби займали близько 40% світового експорту, сировину і напівфабрикати 35%, продовольчі товари скоротилися до 25%.

Основні положення цієї теорії шведський економіст Хекшнер опублікував у своїй статті в газеті, а ось завдяки перекладу Олина і узагальнень економістів ця теорія успішно зайняла провідне місце в економіці міжнародних відносин.

Країни експортують ті товари, у виробництві яких більше використовується надлишковий фактор.

Основних факторів виділили три - це праця, капітал, земля.

Різні країни різною мірою наділені трудовими ресурсами, землею і капіталом. Наприклад

Швейцарія, Австрія, Англія, Америка країни з розвиненим капіталом. А
Росія, Індонезія, Китай це країни з багатими людськими ресурсами.

Але, в 1954 році американський вчений економіст Василь Леонтьєв спробував перевірити теорію Хекшера-Олина на основі повних витрат праці і капіталу на експорт та імпорт товарів. Передбачалося, що США експортує капіталомісткі товари, а імпортує трудомісткі, в результаті вийшов "Парадокс Леонтьєва"!

Відповідно до цієї сучасною теорією беруть участь вже не три, а чотири фактори - кваліфікована праця, земля, капітал і некваліфіковану працю.

1. Теорія Хекшера-Оліна.

У другій половині 19в зародилася, а в 20в отримала широкий розвиток теорія факторів виробництва.

Нова модель була створена шведськими економістами Елі Хекшером і
Бертелем Олином. Аж до 60-х рр.. ХХ ст. Модель Хекшера - Оліна панувала в економічній літературі. Олін в 1977 р. отримав
Нобелівську премію з економіки. Нобелівським лауреатом став і П.
Самуельсон, який зробив найбільший внесок у розвиток і уточнення моделі. На знак визнання його заслуг модель іноді називають моделлю Хекшера-Оліна-
Самуельсона.

Сутність неокласичного підходу до міжнародної торгівлі і спеціалізації країн полягає в наступному: з причин історичного та географічного характеру розподіл матеріальних і людських ресурсів між країнами нерівномірно, що пояснює відмінності відносних цін на товари, від яких, в свою чергу, залежать національні порівняльні переваги. Звідси випливає закон пропорційності факторів: у відкритій економіці кожна країна прагнути спеціалізуватися у виробництві товару, що вимагає більше факторів, якими країна відносно краще наділена. Олін сформулював цей закон ще коротше: «Міжнародний обмін - це обмін рясних факторів на рідкісні: країна експортує товари, виробництво яких вимагає великої кількості факторів, наявних в достатку» [1]

У відповідності з моделлю міжнародної торгівлі Хекшера-Оліна в процесі міжнародної торгівлі відбувається вирівнювання цін факторів виробництва. Суть механізму вирівнювання полягає в наступному.
Спочатку ціна факторів виробництва (заробітна плата, позичковий відсоток, рента і т.д.) буде порівняно низькою на ті з них, яких бракує.

Спеціалізація тієї чи іншої країни на виробництві капіталомістких товарів призводить до інтенсивного переливу капіталу в експортні галузі, відносно зростає попит на капітал порівняно з його пропозицією і відповідно зростає його ціна (відсоток на капітал). Навпаки, спеціалізація інших країн на виробництві трудомістких товарів обумовлює переміщення значних трудових ресурсів у відповідні галузі, внаслідок цього зростає і ціна робочої сили (заробітна плата).

Таким чином, відповідно з даною моделлю обидві групи країн поступово втрачають свої початкові переваги, відбувається нівелювання рівнів їх розвитку. Це створює умови для розширення кола експортних галузей, більш глибокого їх проникнення в міжнародний поділ праці з урахуванням порівняльних переваг, що виникли на новому рівні розвитку.

Статистика свідчить, що структура забезпеченості промислового розвитку країн виробничими ресурсами поступово вирівнюється. Це може означати, що теорія Хекшера-Оліна, заснована на обліку міжкраїнових відмінностей і відносної забезпеченості факторами виробництва, застаріває.
Крім того, центр ваги у міжнародній торгівлі поступово зміщується до взаємної торгівлі «подібних» країн «подібними» товарами, а зовсім не продукцією абсолютно різних секторів промисловості. Проблеми, що виникли останнім часом в результаті протиріччя емпіричних даних теорії Хекшера-Оліна, можна вирішити шляхом її розвитку або шляхом заміни.

2. Парадокс Леонтьєва

Відомий американський економіст російського походження Василь
Леонтьєв, досліджуючи в 1956 р. структуру експорту та імпорту США, виявив, що всупереч теорії Хекшера - Оліна в експорті США переважали відносно більш трудомісткі товари, а в імпорті - Капіталомісткі. Цей результат став відомий як парадокс Леонтьєва.

Подальші дослідження показали, що протиріччя, виявлене В.
Леонтьєвим, може бути усунуто, якщо при аналізі структури торгівлі враховувати більше двох факторів виробництва.

Яке пояснення дав своєму парадоксу В. Леонтьєв? Він висунув гіпотезу, що в будь-якій комбінації з даними кількістю капіталу один людино-рік американського праці еквівалентний трьом людино-років іноземного праці. А це означає, що США і справді трудоізбиточние країна, так що ніякого парадоксу немає.

В. Леонтьєв також припустив, що більша продуктивність американського праці пов'язана з більш високою кваліфікацією американських робітників. Він провів статистичну перевірку, яка показала, що США експортують товари, що вимагають більш кваліфікованого праці, ніж праця на виробництво «конкуруючого імпорту» . Для цього В. Леонтьєв розбив всі види праці на п'ять рівнів кваліфікації і обчислив, скільки людино-років праці кожної кваліфікаційної групи потрібно на виробництво 1 млн. дол американського експорту і «конкуруючого імпорту» . Виявилося, що експортні товари зажадали значно більш кваліфікованої праці, ніж імпортні.

Висновок

Модель з трьома факторами є подальшою модифікацією і удосконаленням теорії Хекшера - Оліна, включення кваліфікованої праці вкладається в її стандартну теорему, принципова схема не змінюється, країна спеціалізується на виробництві товару, що вимагає переважно надлишкового фактора, економічний механізм, що забезпечує таку спеціалізацію, колишній - вирівнювання цін на фактори виробництва.

Таким чином на основі теорії Д. Рікардо про порівняльні переваги з'явилися її сучасні модифікації, що дозволяють пояснити спрямованість тієї частини міжнародного товарного обміну, яка пов'язана, в першу чергу, з відмінностями окремих країн у наділеного природно-кліматичними і мінеральними ресурсами, а модель Хекшера - Оліна - ті напрямки спеціалізації, переважно міжгалузевої, які пов'язані з використанням кваліфікованої та некваліфікованої робочої сили, капіталу і сільськогосподарських угідь. література

1. А. В. Стригін. Світова економіка. «Іспит» , Москва 2001.

2. Економіка. Підручник. Под ред. А.С.Булатова.М., 1994

3. Линдерт П.Х. Економіка світогосподарських зв'язків. - М., 1992,
-----------------------
[1] Линдерт П.Х. Економіка світогосподарських зв'язків. - М., 1992, с.34


 
Подібні реферати:
Всесвітнє господарство
"Всесвітнє господарство" розкриває зміст цього поняття, а також включає історичний і теоретичний нарис вивчення світогосподарських зв'язків.
Теорії міжнародної торгівлі
Теорії порівняльної переваги. Теорія абсолютної переваги. Теорія міжнародної торгівлі Хекшера - Оліна. Теорія міжнародної торгівлі Леонтьєва. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі.
Міжнародний поділ праці
Міжнародний поділ праці - спеціалізація окремих країн або галузей виробництва цих країн на виробництві певних видів товарів і послуг для міжнародного обміну.
Квитки Світова економіка за осінній семестр 2000
1) Переваги міжнародної спеціалізації виробництва, його форми і організація в умовах НТР. 2) Вільні промислові зони, їх призначення і регулювання функціонування. 3) Методика побудови
Ефективність світової торгівлі
Виграш від світової торгівлі. Розподіл виграшу. Закон попиту та пропозиції. Мультиплікатор зовнішньої торгівлі.
Міжнародна торгівля і валютний курс
Теоретичні основи міжнародної торгівлі. Основні показники світової торгівлі. Зовнішня торгівля Росії. Міжнародні валютні відносини. Поняття валюти. Аналіз поведінки валютного ринку. Валютний курс.
Міжнародна торгівля
Традиційною і найбільш розвинутою формою міжнародних економічних відносин є зовнішня торгівля. На частку торгівлі припадає близько 80 відсотків усього обсягам міжнародних економічних відносин. [1]
Міжнародний поділ праці
Почнемо з того, що в сучасній економічній літературі не існує поняття " світова економіка ". Але всі визначення так чи інакше характеризують світову економіку як цілісну систему, що складається з взаим
Міжнародний поділ праці і новий економічний порядок
Економічна сутність МРТ. Новий економічний порядок. Міжнародна спеціалізація і кооперування виробництва: сутність, форми, напрямки розвитку. Місце і роль України в МРТ.
Економісти, лауреати Нобелівської премії
В «Основах економічного аналізу» вища математика в з'єднанні з аналізом з'явилася вихідним пунктом єдиного підходу до статичної та динамічної теорії, за яку Семюелсон в майбутньому отримає Нобелівську пре
Теорія Сміта і Рікардо
Меркантилісти стверджували, що держава повинна продавати на зовнішньому ринку якомога більше будь-яких товарів, а купувати якомога менше. Але якщо всі країни будуть дотримуватися такої доктрини, то про международн
Світова торгівля як форма міжнародних економічних відносин
Теорії міжнародної торгівлі. Динаміка і структура міжнародного обміну. Практика регулювання зовнішньоторговельних зв'язків.
Міжнародна торгівля в системі світових господарських зв'язків країн
Міжнародна торгівля в системі світових господарських зв'язків країн. Значення і роль міжнародної торгівлі у розвитку економіки різних країн. Платіжний баланс, валютні курси і дефіцит зовнішньої торгівлі.
Зовнішня торгівля
Меркантилізм і теорія «Свободи торгівлі» . Рух факторів виробництва. Меркантилістська теорія міжнародної торгівлі.
Міжнародна торгівля в системі міжнародної економіки
Роль міжнародної торгівлі в системі міжнародної економіки. Специфічні риси міжнародної торгівлі. Економічна основа торгівлі. Спеціалізація і порівняльні переваги. Виграш від міжнародної торгівлі.
Стратегія інтеграції в національну економічну систему
Економічні етапи національної економіки. Проблеми інтеграції національної економіки у світову економічну систему. Підприємницька здатність - фактор стратегічного розвитку зовнішньоекономічних відносин.
Міжнародні економічні відносини та їх регулювання
Введення Для будь-якої країни роль зовнішньої торгівлі важко переоцінити.
Неокласична економіка
Сьогоднішня мікроекономічна теорія в цілому дуже мало відрізняється від того, про що писав Маршалл. Маршалл схематично розбив мікроекономічну теорію на чотири частини.
Шпаргалки з економіки
Світове господарство (МХ) - закономірності та етапи формування. Інтернаціоналізація госп життя. Міжнародна торгівля: види, структура, закономірності розвитку.
Світове господарство і міжнародна торгівля
Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Теорії міжнародної торгівлі. Міжнародна торгівля.