Головна
Реферати » Реферати з економіки » Роль фінансів у діяльності міжнародних фінансово-кредитних організацій

Роль фінансів у діяльності міжнародних фінансово-кредитних організацій

Роль фінансів у діяльності міжнародних фінансово-кредитних організацій

Гроші в умовах ринкової економіки є єдиним засобом реалізації економічних взаємозв'язків господарських суб'єктів у всіх фазах відтворювального процесу і на всіх його організаційних рівнях .

Фінанси та кредит виступають грошово-вартісною формою від-ражения процесу відтворення валового суспільного про-продукту і національного доходу країни.

Гроші, фінанси і кредит виявляються тими економічними механізмами, грамотно використовуючи які держава здатна вирішувати виникаючі соціально-економічні протиріччя, сприяти розвитку ринкової економіки та підтримувати соці-ально стабільність.

Фінанси, кредит - це грошово-вартісні форми відображення процесу відтворення. Разом з тим, виступаючи формою відбиття реальних економічних процесів, грошова, фінансова і кредитна системи відокремлюються від свого натурально-речового змісту. При цьому вони набувають власне економічний зміст, свої форми конкретного вираження, виконують у процесі відтворення лише їм властиві функції.

Будь-яка економічна система в умовах ринку не може раз-виваться без добре організованого грошово-фінансового обслугову-вання.

Капітал вивозиться в двох основних формах: підприємець-ської і позичкової.

Підприємницький капітал, в свою чергу, вивозиться у вигляді прямих (створення за кордоном власного виробництва або покупка контрольного пакета акцій місцевої компанії) і у вигляді портфельних інвестицій (грошові вкладення, що не достатні для встановлення контролю).

Позичковий капітал - це вивіз за кордон особливого товару - де-шей. Позичковий капітал вивозиться в якості позик, кредитів. Метою таких операцій є отримання прибутку на капітал у вигляді відсотків.

З інституційних позицій світовий ринок позичкових капіта-лов - це сукупність кредитно-фінансових установ, через які здійснюється ринкове рух позичкового капіталу між країнами залежно від попиту та пропозиції на нього.

Суб'єктами міжнародних кредитних відносин можуть виступати як уряди держав в особі уповноважених на те організацій, так і окремі підприємства і великі об'єднань ня.

Кожна країна може виступати одночасно в ролі як за-позичальника, так і кредитора грошей.

Після Другої світової війни було створено кілька міжнарод-них спеціалізованих чисто економічних установ діяль-ність яких спрямована на здійснення грошово-кредитних операцій.

Найбільш великими серед них є Міжнародний валют-ний фонд (МВФ) і Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР). Обидві міжнародні організації були створені в липні 1944 р. на Бреттон-Вудської конференції (США). Початок діяльності цих спеціалізованих організацій ООН було визначено конфе-Ренцо з грудня 1945 Певну роль в МВФ і МБРР гра-ли промислово розвинені країни, що ставили перед собою завдання всесвітнього характеру. Однак Радянський Союз (хоча і принимав-ший участь в Бреттон-Вудської конференції) не долучився до рішень конференції з політичних мотивів і потягнув за собою країни з директивно-централізованою економікою. Сьогодні число членів Бреттон-Вудська організацій зросла з 44 в 1945 р. до більш ніж 180 країн наприкінці 90-х, зокрема, і за рахунок колиш-ших соціалістичних країн, зокрема Росії.

Разом з тим вплив економічно розвинених країн на діяль-ність цих установ є визначальним, оскільки йдеться про організації, які мають значними собст-веннимі ресурсами: Світовий банк - капіталом, Світовий валютний фонд - пайовими внесками країн-учасниць. Внесок кожної країни в ресурси цих організацій визначає її право голосу в кожному з них. Залежно від грошового внеску найбільше число го-лосов належить США - 19,42%, Японії - 5,52%, ФРН - 5,49%, Франції і Великобританії - по 5,27%.

Основна функція МВФ складається сьогодні у підтримці стабільності в міжнародних валютних відносинах, для того щоб сприяти економічному зростанню, розвитку міжнародної торгівлі і досягненню на цій основі високого рівня зайнятості і доходів. Стабільність в міжнародних валютних відносинах підтримується довірою у валютних відносинах між державного-вами, міжнародним співробітництвом і зменшенням ступені не-урегульованості платіжних балансів.

МВФ має значні технічні та фінансові можливо-сти для допомоги державам, що зазнають труднощі з урегулі-рованием платіжного балансу. Він може дозволити їм вдатися до запозичень на основі коштів фонду в конвертованій ва-люте, тобто скористатися відшкодовують згодом кредиту-ми. Ці запозичення надаються на підтримку економіч-ських програм оздоровлення, схвалених фондом.

Отже, МВФ має фінансовим механізмом, по-зволяют впливати в певному напрямку на еконо-мическую політику країн, які відчувають серйозні важко-сті у врегулюванні сальдо своїх платіжних балансів. Некото-які європейські країни вдавалися до його підтримці в 50-ті роки і внаслідок першого нафтового шоку. З початку 80-х років ува-ня МВФ зосереджено на країнах, що зазнають проблеми струк-турної заборгованості, тобто на більшості країн «третього ми-ра» .

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), частіше званий Світовим банком, почав функціонувати в 1946 р. Головним завданням банку було надання постраждалим від вої-ни країнам довгострокових кредитів на відновлення їх економі-ки, а також гарантування приватних позик за кордоном. Статут-ної капітал Світового банку було визначено в 40 млрд дол і розділений на 100 тис. акцій по 100 тис. дол кожна. Акції розподілялися між країнами-членами відповідно до їх кво-тами в МВФ. Внески вироблялися в розмірі 20% від суми під-писки, щоб створити ресурси, необхідні для роботи МБРР. Ос-тальне 80% підлягали сплаті на вимогу МБРР; 20% оплачений-ного капіталу вносилися в золоті і 80% - у національній валю-ті. Крім власного капіталу МБРР користується також позиковими засобами, які він залучає шляхом випуску облігаційних позик, придбаних інвестиційними трестами, банками, стра-ховимі і фінансовими компаніями, а також приватними інвесторами. Більшу частину позик МБРР надає із коштів, отриманих ним від розміщення на ринку капіталів своїх облігаційних зай-мов.

Об'єктивні потреби світового господарства визначили виникнення в 60-ті роки євроринку - міжнародного ринку позикових капіталів.

Євроринок - це сукупність грошових коштів, представ-ляющих собою позичковий капітал за межами національних кордонів і не підлягають контролю з боку державних органів.

Євродолар, швейцарський еврофранк, німецька Евромарка - це однойменні валюти на рахунках банків, які знаходяться не в США, Швейцарії чи Німеччини, тобто не на батьківщині цих валют.

Міжнародні та національні фірми, що мають вільні сум-ми у конвертованій валюті, можуть у будь-який час обміняти їх на будь-яку валюту і вкладати на певний термін в банк будь-якої іншої країни.

Маса грошей, що перебувають в обігу, постійно зростає. За десятиліття - 1979-1989 рр.. - Вона збільшилася більш ніж у п'ять разів (з 1 трлн дол до понад 5 трлн дол.) Ці гроші, благо-даруючи удосконаленню засобів зв'язку, швидко переміщаються з однієї країни в іншу в залежності від величини процентної ставки і співвідношення курсів валют.

Узагальнення міжнародної практики ринку позикових капіталів дозволяє економічній науці виділити три його основні функ-ції: 1) перерозподіл; 2) економія витрат обігу; 3) концентрація і централізація позикових капіталів.

Список літератури

1. Економічна теорія національної економіки та світового госпо-дарства / Под ред. А.Г. Грязновой, Т.В. Чечелеве. - М., 1998.

2. Кірєєв А. Міжнародна економіка. - М., 1997.

3. Цивільний кодекс РФ. - М., 1998.

4. ФЗ РФ "Про основи податкової системи РФ" № 912 від 27 грудня 1996

5. Загальна теорія фінансів. - М., 1995.

 
Подібні реферати:
Рух позичкового капіталу
Під міграцією капіталу в позичкової формі розуміють всі міжнародні переміщення капіталу , за винятком ПЗІ і ПІ.
Характеристика світових фондових ринків. Значення індексу Доу-Джонса
Міждержавне регулювання міжнародних валютних відносин здійснюється спеціалізованими органами та інститутами.
Відносини МВФ і Росії
Фінансові умови участі Росії в МФВ. Обов'язки Росії як члена МВФ. Кредитна підтримка.
Діяльність транснаціональних банків при формуванні кредитної системи
Розвиток транснаціональних банків. Діяльність транснаціональних банків. Американські транснаціональні банки. Зовнішня експансія найбільших банків Франції.
Міжнародний ринок позикових капіталів
Світової, міжнародний та національні ринки позичкових капіталів, їх відмінності і зв'язок. Структура сучасного міжнародного ринку позикових капіталів.
Основні напрямки розвитку світової фінансової системи
Фінанси сучасного суспільства. Міжнародна фінансова система: визначення та шляхи розвитку. Сутність функціонування світових фінансових інститутів. Основні принципи формування світової фінансової системи.
Квитки Світова економіка за осінній семестр 2000
1) Переваги міжнародної спеціалізації виробництва, його форми і організація в умовах НТР. 2) Вільні промислові зони, їх призначення і регулювання функціонування. 3) Методика побудови
Міжнародна валютна система. Валютний курс. Конвертованість
Взаємозв'язок понять міжнародної валютної системи та міжнародних валютних відносин. Поняття і функції використання конвертованості і валютного курсу. Основні закономірності розвитку валютної системи.
Міжнародний Валютний Фонд
Міжнародний Валютний Фонд - міжурядова організація, призначена для регулювання валютно-кредитних відносин між державами-членами і надання їм фінансової допомоги при валютних ускладненнях.
Міжнародна валютно-фінансова система
Світова валютна система (МВС). Еволюція світової валютної системи (МВС). Причини кризи Бреттонвудської валютної системи. Європейська валютна система.
Економіка. Питання 35-44
Соціальна політика держави. Інтернаціоналізація госп життя. Міжнародна торгівля: види, структура, закономірності розвитку. Міжнародні валютні відносини.
Світова валютна система
Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини - складова частина і одна з найбільш складних сфер ринкового господарства. У них фокусуються проблеми національної та світової економіки, розвиток яких істо
Шпаргалки з економіки
Світове господарство (МХ) - закономірності та етапи формування. Інтернаціоналізація госп життя. Міжнародна торгівля: види, структура, закономірності розвитку.
Механізм функціонування кредитної системи
Дві основні форми кредиту. Комерційний кредит. Банківський кредит. Інші форми кредиту. Ринок позичкових капіталів.
Міжнародні фінансові системи та міжнародна система обліку та звітності
Екзаменаційні питання для студентів і викладачів.
Зовнішній державний борг Російської Федерації
Що таке фінанси? Поняття «фінанси» . Державний кредит. Класифікація державного кредиту. Державні позики. Зовнішній державний кредит. Міжнародні кредитно-фінансові організації.
Історичні етапи формування та розвитку валютної системи
Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини - складова частина і одна з найбільш складних сфер ринкового господарства. У них фокусуються проблеми національної та світової економіки, розвиток яких істо
Світова валютна система
Світова валютна система має важливе значення в світогосподарських зв'язках. Світова валютна система - це сукупність кредитно-грошових відносин, що склалися на основі інтернаціоналізації господарського життя
Міжнародний кредит
Міжнародні потоки капіталу. Сутнісна структура міжнародного кредиту Функціонування системи міжнародного кредиту вигоди і втрати. Інституційна структура міжнародного кредиту ..
Міжнародний валютний фонд
Міжнародний валютний фонд: завдання, функції, операції.