Реферати » Реферати з економіки » Ціна і рентабельність у зовнішній торгівлі

Ціна і рентабельність у зовнішній торгівлі

також ряд стратегій, які підприємству не рекомендується застосовувати, тому що вони або заборонені державою, або йдуть в розріз з етикою ринку. Наслідками застосування таких стратегій можуть бути застосування санкцій державними органами, які заходи у конкурентів. До числа заборонених стратегій відносяться:
. стратегія монополістичного ціноутворення - спрямовані на встановлення і підтримання монопольно - високих цін. Зазвичай з переслідуванням мети отримання надприбутку або монопольного прибутку.

Заборонено законодавством.
. стратегія демпінгових цін - тобто ринкових цін, свідомо занижених підприємством у порівнянні зі сформованим ринковим рівнем цін з метою отримання великих переваг відносно своїх конкурентів. Ця стратегія ціноутворення відноситься до монополістичної діяльності.
. стратегії ціноутворення, засновані на угодах господарюючих суб'єктів, що обмежують конкуренцію - в тому числі угоди, спрямовані на:
. встановлення цін, знижок, надбавок, націнок;
. підвищення, зниження або підтримання цін на аукціонах і торгах;
. розподіл ринку за територіальною ознакою або якому-небудь іншій ознаці, обмеження доступу на ринок, відмова від укладання договорів з певними продавцями чи покупцями.
. стратегії ціноутворення, що ведуть до порушення встановленого нормативними актами порядку ціноутворення
. стратегії ціноутворення, що переслідують спекулятивні цілі.

2. Цінова політика фірми

Політика високих і низьких цін.

Кожна з вищеописаних стратегій може бути пов'язана з високими або низькими цінами.

Застосування політики високих цін виправдано, якщо:

. товар унікальний або надійно охороняємо патентами

. товар складно розробити або виробляти

. ціна не є вирішальним чинником для покупців даного товару

. розмір ринку занадто малий, щоб залучити конкурентів

. потрібно багато зусиль, щоб навчити потенційних покупців користуватися даним товаром

. у фірми обмежені фінансові джерела і немає можливостей знайти додаткові кошти.

Застосування політики низьких цін рекомендується в умовах, протилежних вказаним. Це не означає обов'язкового вибору тієї чи іншої політики при перевазі одного з даних умов, а означає, що якщо є деякі з перерахованих вище умов, то варто розглянути можливість застосування відповідної політики ціноутворення.

Наприклад, якщо у компанії обмежені фінансові можливості, то варто розглянути варіант політики високих цін, так як низькі ціни в даному випадку не принесуть достатньо прибутку для розвитку компанії. Однак висока ціна може занадто швидко залучити конкурентів, з якими через недостатню фінансової підтримки буде важко боротися. Потрібне ретельне вивчення ситуації для вирішення цієї проблеми.

1. Цілі цінової політики та її роль

Цілеспрямована цінова політика в маркетингу полягає в наступному: треба встановлювати на свої товари такі ціни і так змінювати їх залежно від ситуації на ринку, щоб опанувати певною часткою ринку, отримати намічений обсяг прибутку і т.д., тобто, по суті, вирішити оперативні завдання, пов'язані з реалізацією товару в певній фазі його життєвого циклу, відповісти на діяльність конкурентів і т.д. Все це забезпечує і вирішення стратегічних завдань.

Важливість ціни для керівників маркетингу істотно зросла. У дослідженні, проведеному в 1964 році, вони ставили ціноутворення на шосте за значенням місце серед 12 маркетингових чинників - після планування продукту, маркетингових досліджень, управління збутом, реклами, стимулювання збуту й обслуговування споживачів. Половина керівників висловили думку, що ціноутворення не входить в п'ять найбільш важливих чинників. Однак опитування керівників у 1986 році показав, що ціноутворення є найбільш важливим, ключовим питанням, важливіше впровадження нової продукції, сегментації ринків, витрат збуту і 14 інших чинників.

Для цього є ряд причин. Протягом 70-х і початку 80-х років зростали витрати і ціни. Це збільшило увагу компаній і споживачів до питань цін. Зменшення регулювання систем банків, транспорту й інших областей економіки підсилило цінову конкуренцію.

2. Фактори, що впливають на рішення по цінах

На прийняття рішень по цінах на експортні товари впливає низка факторів:

1 ) Сегмент ринку, на який компанія спрямовує свої зусилля;

2) Обсяг продажів;

3) Рентабельність виробництва;

4) Життєвий цикл товару;

5) Стратегія компанії.

1) Вирішуючи задачу про рівень ціни, фірма може використовувати принцип послідовного проходу по сегментах ринку. Товар спочатку може пропонуватися тим сегментам ринку, на яких покупці готові заплатити високу ціну з міркувань престижного або іншого порядку. Високий рівень цін розрахований на так званих «покупців-новаторів» . Вони бескопромісно приймають нові товари і готові платити, аби бути в числі перших власників.

Зазвичай такий підхід використовується по відношенню до споживчих товарів тривалого користування, а також деяким товарам виробничого призначення - особливо виробам «високої технології» .

Після призначення підвищених цін на першому етапі продажів, фірми переходять до постачань товарів за нижчими цінами, послідовно переходячи на такі сегменти ринку, які характеризуються більшою еластичністю попиту.
Обов'язковими передумовами такого методу роботи на ринку повинні бути: ефективний патентний захист; неможливість для конкурентів швидко розкрити
«ноу-хау» і створити імітацію нашого товару.

2) Обсяг продажів по різному впливає на рівень цін. Зазвичай при великому обсязі продажів низька ціна, а при малому - висока.

Компанія може досягти більшого обсягу виробництва за допомогою економії на масштабах виробництва, яка позначає скорочення витрат виробництва одиниці продукції та послуг по мірі зростання обсягу в одиницю часу. Проводячи таку політику компанія прагне стати виробником з низькими витратами. Такі переваги можуть бути у компаній, які використовують передову технологію або мають доступ до джерел сировини.

Компанії, що виробляють товари високої якості, призначають високі ціни на свою продукцію. Виробництво характеризується високим співвідношенням змінних витрат до постійних витрат.

Призначаючи ціни необхідно брати до уваги еластичність і не еластичність ринку. Можливо фірма піде на зменшення ціни на надії, що відбудеться збільшення обсягу продажів. Однак, якщо ринок не еластичний, обсяг продажів зміниться незначно, і компанія втратить частину прибутку. Іноді обсяг продажів у разі збільшення ціни істотно збільшується. Подібний варіант зовсім еластичного попиту виникає тоді, коли покупці більш високо оцінюють товар і сприймають його якість як більш високе, якщо на нього призначена висока ціна.

Коли співвідношення ціни і попиту еластично, тобто невеликі зміни ціни викликають значні зміни продажів, прибутку можуть збільшуватися при зменшенні цін і, навпаки, зменшаться при збільшенні.

3) Рентабельність виробництва передбачає тісний зв'язок рівня ціни з усіма показниками господарської діяльності фірми: зростання обсягів продажів і виробництва, поліпшення технології виробництва, скорочення витрат виробництва і обігу, підвищення норми завантаження обладнання, високий рівень витрат на наукові дослідження і розробки.

4) Важливість концепції життєвого циклу товару полягає в тому, що вона визначає необхідність протягом усього періоду проводити у відношенні товару не одну, а кілька модифікацій цінової політики, що істотно впливає на рівень цін.

Життєвий цикл товару вказує компанії на те, що:

. час перебування товару на ринку є обмеженим;

. в сучасних умовах конкуренції на ринку і при прискорених темпах розвитку технології виробництва життєвий цикл товару має тенденцію до скорочення;

. обсяги продажів і прибуток змінюються за цілком певної закономірності: проникнення на ринок, зростання продажів, зрілість і падіння продажів;

. на кожній фазі життєвого циклу товару необхідний гнучкий підхід до ціни.

На початковому етапі керівник компанії, що експортує товар в багато країн, може використовувати як політику низьких, так і високих цін залежно про цілей глобальної стратегії компанії.

На стадії зрілості життєвого циклу товару компанія розташовує значно меншими можливостями у варіюванні цін. Під час росту продажів реальні продажні ціни мають тенденцію до зниження в результаті можливостей масового виробництва і під тиском конкурентів.
Зменшуються вони в період зрілості, хоча в кінцевому підсумку стабілізуються.
Тому експортер повинен бути готовий до того, що йому доведеться виробляти кілька змін цін.

На стадії падіння продажів компанія прагне отримати якомога більший прибуток від продажу товару, шукаючи одночасно шляхи для того, щоб піти з ринку. На цьому етапі можна припинити всі заходи щодо стимулювання збуту, що дасть можливість збільшити прибуток, але може привести до падіння обсягу продажів. Іноді рівень попиту на товар може бути збільшений шляхом проведення відповідної для конкретних умов маркетингової політики.

Таким чином, компанії можуть застосовувати різну політику цін на різних етапах життєвого циклу товару. При цьому вона повинна не тільки визначати еластичність попиту, але і шукати шляхи зміни попиту з тим, щоб поліпшити становище свого товару по відношенню до товарів конкурентів. Ціна товару повинна розглядатися не ізольовано, а в поєднанні з іншими складовими маркетингового комплексу.

5) Питання загальної стратегії, як правило, визначають і можливу політику у сфері цін для кожного конкретного випадку. До числа напрямків спільної політики ставляться такі, як завоювання частки ринку, розробка нових або модернізація вже випущених товарів для нових, в тому числі і експортних ринків. Засобами здійснення кожного з цих напрямків

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар