Реферати » Реферати з економіки » Ціна і рентабельність у зовнішній торгівлі

Ціна і рентабельність у зовнішній торгівлі

|
| | | си-| | | | були | | | |
| | | рует | | | | "прави | | | |
| | | увеліч | | | | льним | | | |
| | | ення | | | | "-| | | |
| | | издерж | | | | після | | | |
| | | ек | | | | зраді | | | |
| | | | | | | - | | | |
| | | (сама | | | | ня | | | |
| | | звичайна | | | | цін | | | |
| | | я | | | | продажів | | | |
| | | причин | | | | і не | | | |
| | | а - | | | | виросли | | | |
| | | | | | | і | | | |
| | | інфляційного | | | | (нееліт | | | |
| | | ія) | | | | стично | | | |
| | | | | | | ї | | | |
| | | | | | | ринок) | | | |
| | | * Перво | | | | * Догляд | | | |
| | | началь | | | | з | | | |
| | | ниє | | | | ринку | | | |
| | | ціни | | | | (ліквідувати | | | |
| | | були | | | | Дація | | | |
| | | "прави | | | | * Ціни | | | |
| | | льним | | | | були | | | |
| | | "-| | | | уменьш | | | |
| | | продажів | | | | єни | | | |
| | | і | | | | | | | |
| | | уменьш | | | | исключ | | | |
| | | аются | | | | даткови | | | |
| | | Бистре | | | | о для | | | |
| | | е, ніж | | | | увеліч | | | |
| | | уве-| | | | ення | | | |
| | | лічіва | | | | частки | | | |
| | | ються | | | | продажів | | | |
| | | прибув | | | | фірми | | | |
| | | і від | | | | на | | | |
| | | реали-| | | | ринку | | | |
| | | зації | | | | * Переді | | | |
| | | продук | | | | твраще | | | |
| | | ції | | | | ня | | | |
| | | (еласт | | | | внедре | | | |
| | | ічний | | | | ня | | | |
| | | ринок) | | | | на | | | |
| | | | | | | ринок | | | |
| | | | | | | нових | | | |
| | | | | | | конкур | | | |
| | | | | | | ентов | | | |
| | | | | | | * Ринок | | | |
| | | | | | | НЕ | | | |
| | | | | | | почуттів | | | |
| | | | | | | ІТЕЛ | | | |
| | | | | | | до | | | |
| | | | | | | більш | | | |
| | | | | | | низьким | | | |
| | | | | | | цінами, | | | |
| | | | | | | і | | | |
| | | | | | | обсяг | | | |
| | | | | | | продажів | | | |
| | | | | | | Залишитися | | | |
| | | | | | | ся | | | |
| | | | | | | відноси | | | |
| | | | | | | кові | | | |
| | | | | | | постою | | | |
| | | | | | | нним | | | |

3. Визначення ефективності підприємства

Ефективність діяльності підприємства оцінюється абсолютними і відносними показниками. Основний з них - прибуток. Прибуток - це кінцева мета і основний критерій діяльності фірми.

Визначення того, що таке прибуток, різна в різних компаніях.
Тому різноманітність визначень вказує на те, що необхідно бути дуже уважним при складанні показників рентабельності компаній; якщо показники прибутку мають різні назви та визначення, слід робити коригування, щоб упевнитися, що ми зіставляємо порівнянне.

Залежно про форми розрахунку про прибутки і збитки можуть встановлюватися такі показники прибутку:

. валовий прибуток або збиток (оборот, але без обліку інших операційних витрат, за вирахуванням виробничої собівартості, тобто затрат без урахування комерційних або адміністративно управлінських витрат);

. прибуток або збиток від основної діяльності після оподаткування

. прибуток або збиток за фінансовий рік [].

На практиці часто використовують термін «валовий прибуток» . Вона залежить від обсягу продажів, від прибутковості (різниця між чистими витратами і чистою продажною ціною) і системи заходів з реалізації. Валовий прибуток забезпечує:

. покриття всіх експлуатаційних витрат підприємства, що не залежать безпосередньо від товарообігу (обсяг продажів);

. погашення всіх боргів і позик;

. виплату відрахувань до пенсійного фонду;

. сплату всіх необхідних податків або відрахувань до державного фонду соціального страхування;

. заміну основних засобів, їх знос;

. підвищення витрат до того, як вони окупляться при підвищенні продажної ціни;

. збільшення обсягу капіталовкладень в міру зростання бізнесу;

. виплату дивідендів.

На основі отриманого прибутку обчислюються відносні показники рентабельності: рентабельність продажів, рентабельність активів, рентабельність основного капіталу, рентабельність власного капіталу, середня норма рентабельності.

Рентабельність продажів визначається за наступною формулою:

де Рпр - рентабельність продажів,

пригощають - прибуток звітного періоду,

Vотч - обсяг продажів за звітний період.

Мета обчислення цього коефіцієнта - показати, який віддачі домоглася компанія від кожної грошової одиниці обороту. Підвищення коефіцієнта означає або зростання цін при незмінних витратах виробництва або зниження витрат виробництва при збереженні колишніх цін. Зменшення коефіцієнта може відбутися як через зниження цін, яке не супроводжувалося скороченням витрат, так і в результаті підвищення собівартості, не супроводжується підвищенням цін. Зменшення цього показника означає падіння попиту на продукцію фірми і як наслідок зниження рентабельності продажів.

Загалом, чим вище значення коефіцієнта, тим з точки зору власників компанії, краще. Для працівників також перевага - працювати в високорентабельної компанії, за винятком, може бути, випадку, коли компанія отримує високі прибутки з причини низької заробітної плати або використання «непродуктивного» праці.

Рентабельність активів визначається за формулою:

де Ракта - рентабельність активів,

Аотч - активи на кінець звітного періоду.

Показник рентабельності активів показує ефективність використання інвестованого в майно фірми капіталу - основного і оборотного.
Низький рівень рентабельності активів у порівнянні з цим показником у інших фірм свідчить про низький попит на продукцію фірми або ж про перевкладання капіталу в активи.

Рентабельність основного капіталу визначається за формулою:

де Росн. к - рентабельність основного капітла,

Ок - основний капітал за вирахуванням амортизації на кінець звітного

періоду.

Чим вище величина розглянутого показника, тим ефективніше використання основних засобів фірми. Якщо рентабельність основного капіталу зростає, а рентабельність активів в цілому знижується, то можливі наступні варіанти: або зростають оборотні активи, або фірма закуповує готову продукцію, або відбувається зростання матеріально виробничих запасів, або збільшується дебіторська заборгованість або готівку. Додатковий аналіз динаміки структури оборотних активів допоможе прояснити причини становища.

Рентабельність власного капіталу свідчить про ефективність використання тієї частини капіталу, яка інвестована у фірму за рахунок власних джерел фінансування і розраховується за формулою:

де Рс.к - рентабельність власного капіталу,

Ск - власний капітал (балансова вартість) на кінець звітного

періоду

Рівень котирування акцій фірми залежить від зміни цього показника .

Показник середньої норми рентабельності фірми за певний період часу розраховується за формулою:

де Рср - середня норма рентабельності,

П - прибуток (чиста) за відповідний рік розглянутого

періоду,

А - балансова вартість активів за вирахуванням амортизації на кінець

кожного розглянутого періоду,

N - число років. []

ВИСНОВКИ

У цій роботі ми з'ясували роль ціни і рентабельності в зовнішній торгівлі.

У роботі були розглянуті основні положення ціноутворення для підприємств малого бізнесу. Такі підприємства

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар