Реферати » Реферати з економіки» Довірчі (трастові) операції комерційних банків

Довірчі (трастові) операції комерційних банків

або трудових відносинах з особами, до яких можуть бути застосовані ті чи інші з вищенаведених визначень (дана вимога поширюється також на посадових осіб органів управління Трастового власника - юридичної особи, які мають право здійснювати угоди від його імені).

7.4. Довірчий власник не вправі брати участь в інших органах управління акціонерним товариством, крім загальних зборів акціонерів і Ради директорів.

Стаття 8 Особливі умови [5]

8.1. При визначенні того, в чому полягають інтереси бенефіціарів за даним договором, довірчого власнику слід виходити з того, що:

_________________________________________________________________

(формулюються критерії визначення інтересів держави,

_____________________________________________________________________.

якщо вони відображені у відповідному рішенні Уряду)

8.2. Національні інтереси Російської Федерації вимагають, щоб

Довірчий власник при розпорядженні Акціями забезпечував:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(у випадках, передбачених Державною програмою

приватизації, зазначаються вимоги, встановлені рішеннями

Президента, Уряду Російської Федерації, Державного

комітету Російської Федерації з управління державним майном і що відбилися в планах приватизації та установчих документах підприємств, в тому числі порядок узгодження прийнятих рішень про реорганізацію та ліквідацію підприємств - емітентів Акцій)

8.3. З метою обмеження домінуючого становища на ринках

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(вказуються види товарів, робіт чи послуг)

Довірчий власник зобов'язаний: _______________________________

_____________________________________________________________________.

(на підставі рішень і пропозицій Державного комітету Російської Федерації з антимонопольної політики і підтримки нових економічних структур або його територіального органу формулюються антимонопольні вимоги, які пред'являються до конкретних підприємств або групам підприємств, акції яких передаються в траст за даним договором)

8.4. Довірчий власник має право залишати у своєму

розпорядженні ________ відсотків дивідендів, одержуваних по Акцій, для

використання на цілі інвестування у діяльність

підприємств-емітентів (групи підприємств, акціями яких він

володіє [7]).

8.5. Загальна сума, щорічно виплачується бенефіціару по

договором, не може бути менше

_________________________________________ рублів.

(сума прописом)

Зазначена величина встановлюється на момент підписання договору і при визначенні розмірів виплат наступних періодів підлягає індексації пропорційно індексації мінімального рівня оплати праці, яка здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації.

Стаття 9 Право на винагороду

Довірчий власник має право на одержання винагороди у наступних розмірах:

________ [8] (прописом) відсотків від сум, отриманих у вигляді дивідендів по акціях;

небудь:

Довірчий власник має право на одержання щорічної винагороди в розмірі _______________ (прописом) тисяч рублів [9];

небудь:

Довірчий власник має право на отримання винагороди

у вигляді опціону не більше ніж на _________ [10] (прописом) акцій

______________________________________, (найменування емітента)

реалізованого після припинення договору в разі, якщо всі його умови були сумлінно виконані Довірчим власником).

Довірчий власник має право на повне відшкодування понесених ним необхідних витрат, пов'язаних з управлінням Пакетом.

Стаття 10 Права та обов'язки Засновника

10.1. Засновник трасту має право:

а) перевіряти виконання договору Довірчим власником і

отримувати всі відомості і звіти, представлені Довірчим

власником державним органам і суду відповідно до

умовами цього договору і діючим законодавством;

б) повідомляти бенефіціарів, державним органам і суду будь-які відомості про управління Пакетом;

в) пред'являти довірчий власник у разі порушення ним цього договору позови з метою винесення судом рішень, зобов'язуючих його до виконання договору і усуненню несприятливих для бенефіціарів наслідків допущених ним порушень;

г) у разі втрати особливої ??довіри до довірчого власника пред'явити йому позов про дострокове припинення цього договору.

10.2. Засновник трасту зобов'язаний передати довірчого власнику всі документи та відомості, необхідні для виконання обов'язків і здійснення прав за цим договором.

Стаття 11 Права бенефіціарів

11.1. Бенефіціарій за цим договором має право:

а) пред'явити позов довірчого власника в разі порушення ним цього договору або невиконання або неналежного виконання ним обов'язків, що випливають з цього договору;

б) отримувати дивіденди по акціях за вирахуванням сум, що залишаються в

розпорядженні Трастового власника відповідно до рішень

правомочних державних органів, а також належних

довірчого власника у вигляді компенсації витрат і

винагороди, передбаченої договором.

11.2. У разі, якщо в період дії договору Урядом

Російської Федерації буде в установленому порядку прийнято рішення про

передачу Акцій з федеральної власності у державну

власність суб'єктів Російської Федерації, права бенефіціарів

переходять до відповідного бюджету з початку місяця, наступного за датою набуття чинності зазначеного рішення.

Якщо зазначеним рішенням передбачається передача частини Акцій,

розділ коштів, що підлягають виплаті бенефіціарів, здійснюється

пропорційно числу акцій одного емітента, що відносяться до

відповідним видам державної власності.

11.3. Кошти, що передаються Довірчим власником

бенефіціарів, перераховуються в наступному порядку:

________________________________________________________ (вказуються: періодичність виплат, _______________________________________________________. Номера рахунків та інші вимоги)

Стаття 12 Відповідальність Трастового власника За

зобов'язаннями, які виникають у нього у зв'язку з виконанням договору,

Довірчий власник несе при недостатності майна,

переданого в траст, субсидіарну відповідальність своїм майном і

майновими правами

Довірчий власник несе відповідальність за будь-яку шкоду або збиток, заподіяний їм інтересам бенефіціарів (бенефіціара) при управлінні Пакетом, за винятком шкоди або шкоди, заподіяної дією непереборної сили.

Стаття 13 Вирішення спорів

Спори, що виникають з цього договору, вирішуються судом або арбітражним судом.

Стаття 14 Юридичні адреси та реквізити сторін

Засновник трасту: ______________________________________________

_______________________________________________________.

Довірчий власник: ______________________________________

_______________________________________________________.

Цей договір здійснений в трьох примірниках, які мають однакову

юридичну силу і зберігаються у Засновника, Трастового

власника і в _____________________________________________________

_______________________________________________________.

(найменування органу нотаріату)

ПІДПИСИ СТОРІН:

засновника довірчого

траст СОБСТВЕННИК

засвідчується:

(нотаріус)

* * *

Примірний договір

про довірче управління майном

м.Москва & quot; ___ & quot; _______ 199__г.

Комерційний банк & quot; ____________________________ & quot ;, надалі

іменований & quot; Керуючий & quot ;, в особі Голови Правління

______________________________, що діє на підставі Статуту, з

одного боку, і _______________________________________, іменований в

надалі & quot; Засновник & quot ;, в особі ________________________, діючого

на підставі ____________________, з іншого боку, уклали

цей договір про наступне.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Засновник передає Керуючому грошові кошти у валюті

Російської Федерації в сумі ______________________________________ в якості капіталу для подальшого вкладення в різні об'єкти інвестування (надалі - майно) і довірчого управління ними.

Під довірчим управлінням майном в сенсі справжнього

договору розуміється професійна діяльність Керуючого,

яка полягає у вчиненні ним комплексу юридично значимих і

фактичних дій (включаючи організаційні) з майном і

грошовими коштами Засновника, спрямованих на отримання максимально можливого прибутку.

Довірчий характер управління розкривається в п. 5 даного договору.

2. Об'єкти інвестування вибираються Керуючим. Ними можуть бути: цінні папери, іноземна валюта, банківські вклади та інше майно, яке з точки зору ситуації і складається ринкової кон'юнктури може принести прибуток протягом строку дії цього договору в розмірі не менше ______________ відсотків річних на вкладений капітал.

Як об'єктів інвестування не можуть бути використані:

цінні папери, емітовані Керуючим, вкладення в статутні капітали російських підприємств, створених в організаційно-правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю, низьколіквідні активи.

3. Бенефіціаром за цим договором є

_______________________________________________________.

Цей договір укладено на користь Бенефіціара.

4. Власником коштів, переданих Керуючому, а також майна, що перебуває в управлінні, є Засновник.

5. При здійсненні своїх прав і виконанні обов'язків

Керуючий повинен діяти сумлінно і тим способом, що є найкращим з точки зору Бенефіціара.

Відносини, що виникають між сторонами у зв'язку з виконанням цього договору, характеризуються особливою довірою, що чиниться Засновником Керуючому як особі, яке здатне, на його думку, здійснювати права на передане майно. Управитель не вправі доручати третім особам виконання обов'язків, покладених на нього цим договором, за винятком випадків, ним встановлених.

II. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ

6. У процесі здійснення довірчого управління майном Засновника Управитель має право:

6.1. вчиняти всі юридично значущі і фактичні дії, необхідні для інвестування отриманих від Засновника коштів у різні високоліквідні активи. Ці дії відбуваються Керуючим від свого імені, але за рахунок Засновника. Керуючий повинен бути позначений як власник майна, що перебуває у нього в управлінні;

6.2. вчиняти від свого імені, але за рахунок Засновника все юридично значимі і фактичні дії, необхідні для здійснення довірчого управління майном та досягнення його мети (пп. 1 і 2 цього договору), які відповідно до закону мають право здійснювати власник майна, за винятком випадків, встановлених цим договором;

6.3. продавати майно, що перебуває у нього в довірчому управлінні, якщо це пов'язано з необхідністю відшкодування збитків, що виникли в результаті нормального підприємницького ризику, з метою зменшення або запобігання таких збитків, в інших передбачених цим договором випадках, а також якщо ці дії викликані інтересами Бенефіціар або Засновника , а також є об'єктивно необхідними з точки зору економічної доцільності;

6.4. доручити своїм співробітникам (на підставі належно

оформленої довіреності) вчиняти від його імені всі дії,

необхідні для здійснення довірчого управління;

6.5. пред'являти претензії і позови, необхідні для захисту прав і законних інтересів Засновника та Бенефициара, пов'язані з довірчим управлінням;

6.6. на одержання винагороди у розмірах, зазначених у п. 16 цього договору;

6.7. інвестувати кошти, виручені від продажу майна, що перебуває у нього в довірчому управлінні (п. 6.3 договору), в інші об'єкти інвестиційної діяльності з урахуванням обмежень, встановлених п. 2 цього договору.

7. У процесі здійснення довірчого управління майном

Засновника Керуючий зобов'язаний;

7.1. відособити майно, придбане ним за рахунок коштів

Засновника, від власного майна;

7.2. вести бухгалтерський облік коштів Засновника, майна, що перебуває в довірчому управлінні, доходів, принесених цим майном; проводити розрахунок винагороди, що належить Керуючому, і тієї частини доходу, яка передається Бенефициару, інші розрахунки, вчиняти інші бухгалтерські та банківські операції, необхідні для здійснення довірчого управління і виконання цього договору;

7.3. забезпечити високий професійний рівень довірчого управління майном Засновника, для чого виділити для безпосередньої реалізації цілей цього договору професійно підготовлених співробітників;

7.4. забезпечити збереження переданих коштів і майна, що знаходиться в довірчому управлінні;

7.5. передавати Бенефициару всі вигоди і доходи, отримані від

довірчого управління майном, за винятком коштів,

спрямованих на покриття витрат, пов'язаних з довірчим

управлінням, податків, належить Управителю винагороди, інших платежів і витрат, передбачених цим договором.

Належні Бенефициару суми повинні перераховуватися йому платіжним дорученням щоквартально не пізніше ______________ числа місяця, наступного за завершеним кварталом;

7.6. представляти звіт про свою діяльність Засновнику та

Бенефициару;

7.7. по закінченні терміну дії даного договору реалізувати майно, що перебуває в довірчому управлінні, і передати Засновнику виручені кошти не пізніше ___________ з моменту закінчення цього договору.

Сума, передана Засновнику по закінченні терміну дії договору, не може бути менше зазначеної в п. 1, якщо її зменшення не пов'язане з обставинами нормального підприємницького ризику (пп. 18 - 19 договору).

На прохання Засновника знаходиться в довірчому управлінні майно передається йому в натурі.

8. Управитель не має права використовувати майно, що перебуває у нього в довірчому управлінні, для оплати власних боргів, не пов'язаних з довірчим управлінням, не може передавати його в заставу для забезпечення власних зобов'язань, відчужувати по

Сторінки: 1 2 3 4 5 6

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар