Реферати » Реферати з економіки » Довірчі (трастові) операції комерційних банків

Довірчі (трастові) операції комерційних банків

безплатним угодам, звертати у свою власність або власність своїх співробітників або акціонерів.

9. У ході здійснення довірчого управління його майном Засновник має право:

9.1. на отримання звіту про діяльність Керуючого у строки, передбачені цим договором;

9.2. зажадати від Управителя заміни його співробітників, які безпосередньо здійснюють дії з довірчого управління його майном;

10. У процесі здійснення довірчого управління його майном Засновник зобов'язаний:

10.1. передати Керуючому засоби, зазначені в п. 1 цього договору, не пізніше двох тижнів з моменту підписання цього договору.

Під передачею коштів Керуючому в змісті даного договору слід розуміти зарахування обумовленої суми в повному обсязі на кореспондентський рахунок Керуючого;

10.2. не втручатися в оперативну діяльність Управ-ляющего.

11. У процесі здійснення довірчого управління майном Засновника Бенефіціар має право:

11.1. на отримання всіх вигод, доходів, отриманих у результаті здійснення довірчого управління майном, за винятком випадків, передбачених цим договором;

11.2. на отримання звітів про діяльність Керуючого у строки, встановлені цим договором;

11.3. відмовитися від прав, наданих цим договором.

III. ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ З довірчий

УПРАВЛІННЯМ І СПЛАТИ винагороди управителя

12. У процесі здійснення довірчого управління майном

Засновника Керуючий зобов'язаний сплачувати такі види податків, безпосередньо пов'язаних із здійсненням операцій з довірчого управління: податок на додану вартість, спецналог, податок на майно, податок на операції з цінними паперами. Всі інші податки сплачуються учасниками правовідносин з довірчого управління самостійно.

13. Суми податків, сплачені Керуючим відповідно до п. 12 цього договору, виключаються їм із суми, що підлягає перерахуванню Бенефіціару.

14. Управитель має право на відшкодування всіх витрат, пов'язаних з довірчим управлінням, за винятком тих, які були викликані його непрофесійними, непродуманими діями (п. 19 цього договору), якщо такі будуть.

15. Суми витрат з довірчого управління підлягають виключенню з суми, що підлягає перерахуванню Бенефіціару. Документи, що підтверджують зроблені витрати, повинні бути спрямовані _______________________ (Засновнику, Бенефициару) разом з черговим звітом.

16. Управитель має право на одержання винагороди у розмірі

________________ відсотків від доходу, отриманого в результаті довірчого управління. Сума винагороди виключається із суми, що підлягає перерахуванню Бенефіціару.

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ЗБИТКІВ

17. За незабезпечення збереження керованого майна (наявність і фізична цілісність) Керуючий несе відповідальність у порядку, встановленому законодавством для професійного зберігача.

18. Збитки, які виникли внаслідок нормального підприємницького ризику, несе Засновник.

19. Збитки, що виникли у Засновника в процесі довірчого управління в результаті непродуманих, непрофесійних дій Управителя, підлягають відшкодуванню останнім.

Критерієм відсутності вини Керуючого у виникненні

"підприємницьких" збитків є адекватність скоєних ним

дій з управління майном Засновника конкретним

обставинам і ринковій кон'юнктурі, які характерні для

грамотного професіонала в аналогічній ситуації.

20. При порушенні однієї зі сторін своїх зобов'язань у випадках, передбачених цим договором (див. пп. 22.1 і 22.3), друга сторона має право розірвати цей договір в односторонньому порядку шляхом направлення на адресу першої відповідного повідомлення .

Договір вважається розірваним в момент отримання адресатом цього повідомлення.

V. ТЕРМІН ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ЙОГО ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ

21. Цей договір набирає чинності з моменту підписання і діє до ____________________________________.

22. Договір може бути розірваний достроково в наступних випадках:

22.1. У разі неотримання Керуючим суми, зазначеної в п. 1 цього договору, протягом одного місяця з моменту підписання договору - на вимогу Управителя;

22.2. у разі відмови Керуючого замінити співробітників, що безпосередньо займаються управлінням майном Засновника, або відсутності відповіді на скаргу Засновника, містить це прохання, протягом одного місяця з моменту її отримання Керуючим - на вимогу Засновника;

22.3. у разі недосягнення Керуючим цілей довірчого управління (пп. 1 і 2 договори), появи збитків, неналежного виконання ним інших своїх зобов'язань, встановлених договором, - на вимогу Засновника;

22.4. в інших випадках, встановлених законодавством.

23. При достроковому розірванні договору здійснюються всі розрахунки, передбачені договором, для його нормального закінчення.

Всі збитки, безпосередньо пов'язані з достроковим розірванням договору, несе сторона, неналежне поводження якої з'явилося причиною такого розірвання.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН

Засновник Керуючий

Примітки.

* Закінчення. Початок див в № 10 за 1994 р.

1. Миркин Я., Медіна І. Довіряти чи трасту / / Економіка і життя,

1994, № 5 .

2. Венедиктова В.І. Посередницькі послуги комерційних банків.-

М., 1992, с. 53.

3. Тлумачний термінологічний словник-довідник. - М., Інфоконт,

1991, с. 37.

4. Відомості Верховної Ради та Уряду Російської Федерації, 1993, № 52, ст. 5079.

5. Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і

Верховної Ради Російської Федерації, 1992, № 11, ст. 523.

Примітки до додатка.

1. Дата не може встановлюватися пізніше найбільш ранньої з дат припинення термінів, на які закріплені у федеральній власності будь Акції.

2. Якщо інше не встановлено Особливими умовами договору (ст. 8).

Тут і далі факультативні частини в тексті договору виділені курсивом.

3. Якщо порядок використання дивідендів не регулюється Особливими умовами договору (ст. 8).

4. Якщо вони встановлені Засновником.

5. Встановлюються Засновником трасту.

6. Застосовується тільки при наявності рішень правомочних державних органів, прийнятих відповідно до законодавства Російської Федерації про бюджетний устрій.

7. Якщо це допускається зазначеним вище рішенням.

8. Не може перевищувати 10 відсотків.

9. Застосовується у випадках, коли Акції закріплені у федеральній власності на весь термін договору.

10. Не може перевищувати 10 відсотків від загальної кількості акцій, переданих за договором. Загальна вартість акцій, придбаних Довірчим власником в порядку реалізації зазначеного опціону, не може перевищувати 10 відсотків від дивідендів, отриманих за час дії договору про заснування трасту.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту shpora-zon.narod /

Сторінки: 1 2 3 4 5 6
 
Подібні реферати:
Керуючий інвестиційним фондом
Виключні права керуючого фондом. Порядок управління. Законодавчі обмеження щодо керуючого фондом.
Договір поставки
Поняття договору, порядок укладання, зміни та розірвання договору поставки. Відповідальність за ухилення від укладення договору. Порядок розгляду переддоговірних спорів при укладанні договорів.
Інвестиційні інститути
Види інвестиційних інститутів. Причини відмови у видачі ліцензії. Афілійовані особи фонду.
Професійна діяльність на ринку цінних паперів
Чому таке було можливо? Серед багатьох причин головна - не існувало правової бази. Були відсутні закони, які б регулювали фондовий ринок. І ось тільки тепер вони почали з'являтися.
Інвестиційні фонди
Історія інвестиційних фондів. Дві основні юридичні форми фондів: корпорація і траст.
Поняття відсотків у кредитному договорі
Визначення поняття відсотків в кредитному договорі дуже важливо, так як з цим пов'язані питання черговості погашення грошових вимог у разі часткового платежу, належних відсотків при достроковому поверненні кредиту.
Закон про мита
Під державним митом розуміється встановлений цим Законом обов'язковий і чинний на всій території Російської Федерації платіж, що стягується за вчинення юредически значимих дій або видати
Лізингові платежі
Лізингові компанії самостійно розробляють структуру лізингових платежів. Причому, в даний час лізингодавці не зобов'язані навіть інформувати про цю структуру потенційних або реальних клієнтів.
Операції з купівлі-продажу акцій і аудит фондів
Траснферт-агент. Аудитор фонду та його обов'язки. Звітність за результатами фінансового року.
Протягом якого терміну акції та інші цінні папери повинні бути оплачені
Цінні папери, будучи узагальненим поняттям і існуючи в різних видах, є необхідним засобом юридичної техніки в різних областях ринкової економіки.
Визначення та облік афілійованих осіб
Відповідно до пункту 4 статті 93 Федерального закону від 26.12.95 № 208-ФЗ "Про акціонерні товариства" акціонерне товариство зобов'язане вести облік його афілійованих осіб та подавати звітність про них відповідно до вимог законодавства.
Оцінка майна, отриманого в якості внеску до статутного капіталу
Внесення активів в якості внеску до статутного капіталу є одним із способів їх надходження на новостворені організації, а також у тому випадку, коли організація збільшує свій капітал.
Банкрутство підприємств і організацій
Згідно ст. 65 Цивільного кодексу РФ (ГК РФ) юридична особа може бути визнана банкрутом за рішенням суду, якщо воно не в змозі задовольнити вимоги кредиторів. На відміну від ЦК РФ Федеральний закон
Податкові ризики при пайовому будівництві
Обов'язок забудовника за договором пайового будівництва платити ПДВ не піддається сумніву. Однак розмір належних до сплати сум теоретично можливо зменшити.
Структури інвестиційних фондів
Рада директорів. Адміністративна структура. Керуючий фонду. Банк-депозитарій.
Вторинне звернення паїв пайових інвестиційних фондів
Поява в останні роки великої кількості пайових інвестиційних фондів пов'язане в першу чергу із збільшеним інтересом до цих інструментів з боку інвесторів.
Господарське право
Розгорнуті відповіді на екзаменаційні питання.
Економіка будівельного підприємства
Формування ціни пропозиції підрядника на будівництво об'єкта. Структура витрат на виробництво СМР. Договір підряду.
Класифікація організаційно-правових форм комерційних підприємств РФ
У табличній формі представлені докладні характеристики всіх варіантів комерційних підприємств.

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар