На главную » Рефераты по экономике » Проблеми та перспективи малого бізнесу

Проблеми та перспективи малого бізнесу

соціально-економічному та політичному житті кожної країни (табл. 1). Показниками вагомої ролі малого бізнесу як інтегруючого структурного елемента системи сучасної ринкової економіки є передусім дані про його кількісні параметри.
|Таблиця 1 |
|Стан розвитку малого та середнього підприємництва в деяких країнах1 |
|Країна |Кількість|Кількість |Зайнято |Частка МСП |Частка МСП|
| |МСП, тис.|МСП на |в МСП |у загальній|у ВВП (%) |
| | |1000 чол. |(млн. |кількості | |
| | |населення |чол.) |зайнятих | |
| | | | |(%) | |
|Великобританія |2630 |46 |13,6 |49 |50...53 |
|Німеччина |2290 |37 |18,5 |46 |50...54 |
|Італія |3920 |68 |16,8 |73 |57...60 |
|Франція |1980 |35 |15,2 |54 |55...62 |
|Країни ЄС |15770 |45 |68 |72 |63...67 |
|США |19300 |74,2 |70,2 |54 |50...52 |
|Японія |6450 |49,6 |39,5 |78 |52...55 |
|Російська Федерація|836,2 |5,65 |8,1 |9,6 |10...11 |
|Україна 2 |281,2 |5,4 |1,0 |4,6 |5,0...5,5 |
|1 Малый бизнес России. Проблемы и перспективы. Москва, РАРМП,1996.-С.11 |
|2 Розраховано за даними Міністерства статистики України станом на |
|01.01.96р. (кількість МСП - кількість зареєстрованих малих підприємств) |

Так, частка малих та середніх підприємств у загальній кількості підприємств змінюється по країнах - від 94% у Великобританії до 99,9% у
Франції. Кількість діючих малих підприємств в Україні за останні чотири роки збільшилась майже вдвічі (з 50496 у 1992 році до 91601 станом на 1 січня 1996 року).

Про місце і значення малого та середнього бізнесу (МСП) свідчать показники його ролі в ринковій економіці, зокрема частка МСП у загальній кількості зайнятих та його частка у ВВП. Так частка МСП у загальній кількості зайнятих становить понад половину у США та Франції (54%), у країнах ЄС (72%), в Італії (73%), в Японії (78%).

В Україні ж станом на 1 січня 1996 року середньооблікова кількість працівників малих підприємств становила 1042,2 тис. чоловік, тобто - лише
4,6% зайнятого населення. В Російській Федерації цей показник становив
9,6%. Більше половини ВВП у зазначених країнах припадає на сектор малого підприємництва та середнього бізнесу. Частка малих підприємств у валовому внутрішньому продукті України у 10-12 разів менша, ніж у розвинутих країнах, і становить лише близько 5,5%. В Російській Федерації цей показник вдвічі більше - 10-11% (табл. 2.1, мал.2.1).

Якщо розглянути фінансові результати діяльності народного господарства
України, то частка малих підприємств у балансовому прибутку за I півріччя
1996 року значно вище - 8%, а в окремих галузях малі підприємства, за цим показником, мають значну питому вагу. Зокрема, у торгівлі та громадському харчуванні цей показник становить 72,3%, в побутовому обслуговуванні населення - 57,1%, постачанні та збуті - 23,4%, будівництві - 20% (табл.2).

|Таблиця 2 |
|Фінансові результати діяльності народного господарства за I півріччя 1996 |
|року (балансовий прибуток) |
|Галузі народного господарства |Показники по |малі підприємства |
| |народному | |
| |господарству, | |
| |млрд.крб. | |
| | |млрд.крб. |% |
|Всього |776310,9 |62118,0 |8,0 |
|у тому числі: | | | |
|Промисловість |356324,5 |14367,2 |4,0 |
|Транспорт та зв'язок |219321,4 |1131,5 |4,0 |
|Будівництво |50644,7 |10121,5 |20,0 |
|Торгівля та громадське |34715,7 |25103,8 |72,3 |
|харчування | | | |
|Постачання та збут |13046,7 |3048,4 |23,4 |
|Заготівлі |6382,7 |53,4 |0,8 |
|Житлово-комунальне господарство |3294,5 |78,3 |2,4 |
|Побутове обслуговування |2033,4 |1161,1 |57,1 |
|населення | | | |
|Фінанси, кредит, страхування |70542,5 |784,2 |1,1 |
|Розраховано за даними Міністерства статистики України без спільних і |
|сільськогосподарських підприємств |

Малий бізнес має не лише економіко-виробничі та соціально-економічні переваги, а саме: гнучкість, динамізм, пристосування до мінливостей технології, здатність оперативно створювати та упроваджувати нову техніку та технологію, забезпечення соціальної стабільності, насичення ринку праці новими робочими місцями, відкритість доступу та легкість входження до цього сектора економіки. Але малий бізнес має також і значні соціально-психологічні переваги, в основі яких лежить специфічна мотивація до праці, яка передбачає подолання елементів відчуження і залучення елементів економічного та неекономічного заохочення.

Малому бізнесу притаманні соціальні джерела активізації колективної праці, чого не існує на великих фірмах. Властивий для невеликих підприємств дух ініціативи, підприємливості та динамізму виражається в особливих людських відносинах та специфічному соціально-психологічному кліматі. У невеликих трудових колективах, пов'язаних єдиним прагненням до самостійності та виживання, відроджується почуття господаря, скорочуються до мінімуму елементи бюрократизму. Незначний чисельний склад малих підприємств дозволяє зблизити інтереси керівництва та підлеглих, між співробітниками тут, як правило, відсутня боротьба за престиж, яка поглинає значну частину творчої енергії працюючих у великих корпораціях. На малих фірмах відносини у трудовому колективі відзначаються простотою, відсутністю відчуженості, що породжує особливу атмосферу сумісної праці, яка допомагає швидкому вирішенню трудових конфліктів між адміністрацією і робітниками.

Малий бізнес здатен залучати до роботи на своїх підприємствах таких спеціалістів, які працюють на свій страх та ризик і навіть за меншу винагороду. Причина такої зацікавленості полягає у тяжінні до самостійності та реалізації своїх потенційних творчих можливостей, що значно важче зробити на великих підприємствах.

Отже, відродження і розвиток малого бізнесу в Україні вкрай необхідні.
Становлення значної кількості суб'єктів малого бізнесу має, безперечно, позитивне значення для національної економіки, що в значній мірі обумовить створення сучасної ринкової економіки з соціальною спрямованістю.

2. МОНІТОРИНГ МАЛОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ

Становлення малого бізнесу України проходило (і зараз проходить) в динамічних, часто змінюваних умовах. З перших років здійснення економічної реформи в Україні, попри об'єктивні труднощі перехідного періоду, відбувається швидке зростання недержавного сектора економіки, яке супроводжувалось зростанням кількості суб'єктів малого бізнесу.

Одним із основних показників, що характеризують процес становлення малого бізнесу, є динаміка зміни кількості діючих суб'єктів малого підприємництва (табл. 2.1).

Найбільш інтенсивно малий бізнес розвивався у 1992 році, тобто після прийняття законів України "Про підприємництво", "Про підприємства в
Україні" та інших, які спонукали підприємливих людей на законних підставах започаткувати свою справу, спробувати себе в бізнесі. Сприяли цьому і пільги в оподаткуванні новоутворених малих підприємств, що, з іншого боку, спонукало до зменшення кооперативів з наступним створенням нових малих підприємств. Діюче законодавство не зобов'язувало та й не дозволяло податковим органам встановлювати джерела надходження майна в новостворювані підприємства, тобто пільги в оподаткуванні надавались як підприємствам, що були створені громадянами, які раніше не займалися підприємницькою діяльністю, так і підприємствам, в які громадяни вносили майно, отримане після ліквідації кооперативів. Однак, якщо мала місце перереєстрація кооперативу в мале підприємство, то така пільга не надавалася.
|Таблиця 2.1 |
|Кількість діючих суб'єктів малого бізнесу України у 1991-1996 рр. |
|Темпи зміни, % |100 |257,7 |148,5 |106,4 |114,7 |93,4 |
|Кооперативи |27486 |17243 |9777 |5972 |4418 |3268 |
|Темпи зміни, % |100 |62,7 |56,7 |61,1 |74,0 |74,0 |
|Фермерські |2098 |14681 |27739 |31983 |34778 |35266 |
|господарства | | | | | | |
|Темпи зміни, % |100 |699,8 |188,9 |115,3 |108,7 |101,4 |
|Всього |49182 |82420 |112519 |117782 |130797 |124044 |
|Темпи зміни, % |100 |167,6 |136,5 |104,7 |111,1 |94,8 |
|Розраховано за даними Міністерства статистики України |
|* станом на 01.07.1996р. |

У 1995 році (порівняно з 1991р.) кількість малих підприємств збільшилася майже в 4,7 раза, а кількість фермерських господарств майже в
17 разів, однак кількість діючих кооперативів зменшилась більше ніж в 6,2 раза. Водночас, вже у 1992-1993 роках проявляються негативні тенденції у процесі становлення та розвитку малого бізнесу. Про це свідчить динаміка зміни кількості суб'єктів малого бізнесу, зокрема малих підприємств і кооперативів (мал. 2.2).

Про негативні тенденції процесу формування та розвитку малого бізнесу свідчить також такий показник як кількість зайнятих у малому бізнесі (табл.
2.2, мал. 2.3).


|Таблиця 2.2 |
|Кількість зайнятих у малому бізнесі України у 1991-1996рр. |
|Кооперативи |811800 |337100 |193520 |117906 |82467 |50355 |
|Фермерські |5300 |36700 |69400 |80000 |86700 |88160 |
|господарства3 | | | | | | |
|Громадяни-підприємці, |-|200292 |426594 |672257 |859579 |8671852 |
|що зареєстровані | | | | | | |
|Всього |1454100|1484992|1727741|1856606|2071171|1944643 |
|Розраховано за даними Міністерства статистики України та Державної |
|Податкової Адміністрації України |
|1 станом на 01.07.1996 |2 станом на 01.12.1996 |3 За експертною оцінкою |
|р. |р. | |

Найбільш суттєвий спад темпів приросту кількості працюючих порівняно із темпами приросту кількості суб'єктів господарювання відбувся по малих підприємствах у 1994 році, відповідно 95% проти 106,4%. Це є свідченням того, що вже в 1993-1994 роках малі підприємства не були зацікавлені в розширенні своєї діяльності, особливо в сфері матеріального виробництва, що підтверджується і аналізом структури розподілу діючих малих підприємств за галузями економіки.

На нашу думку, це пояснюється наступними обставинами: зміна державою податкової політики, тобто перехід до сплати податку з доходів, а не з прибутку підприємств; значне погіршення загальноекономічної ситуації в країні; відсутність

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
Подобные рефераты:
Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні
Становлення малого бізнесу України проходило (і зараз проходить) в динамічних, часто змінюваних умовах. З перших років здійснення економічної реформи в Україні, попри об'єктивні труднощі перехідного періоду, ві
Оцінка фінансового стану підприємства
Одним із важливих законів є Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 р. №697-XII. Метою цього закону є забезпечення вільного економічного самовизначення громадян, використання природних, економічних, на
Товарные рынки Украины
Тенденції і суперечності розвитку зовнішньої торгівлі України в 1992-1995 рр. Україна належить до країн з високою експортною квотою у валовому внутрішньому продукті (ВВП).
Реструктуризація підприємств
Деформована структура промисловості викликала високий рівень матеріало-та енергоспоживання. «Тим більше, що за останні роки ця ситуація ще більше погіршилась. Так, наприклад, в галузевій структурі значно зрос
Проблемы рынка труда Украины
Рух товарів та послуг у здоровій економіці, орієнтованій на критерії ефективності і здатній до саморегулювання, відбувається на основі ринкових відносин. У ринковій економіці товар робоча сила купується і прод
Лизинг
2. Ознаки та види лізингу..........................................................15 а) лізинг як економічна категорія........................................15 б) об'єкти та суб'єкти лізингових відносин .........................16 в) класифікаційна характеристика видів лізингу................19
Використання трудових ресурсів Західної України
Перехід до ринкової економіки на сучасному етапі характеризується поступовим зрушенням в структурі зайнятості населення за галузями, сферами та секторами економіки України. Розглядаючи проблеми структурних зру
Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Україні
Головна причина, що обумовила кризовий стан в АПК України, - це тривала відсутність еквівалентності обміну між продукцією сільського господарства та товарами і послугами що надаються йому. Вона зумовила величе
Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на суча ...
Серед загальнонаукових методів можна виділити структурно-функціональний метод, який передбачає розгляд будь-якого економічного явища як системного з обов'язковим аналізом функцій взаємодіючих елементів. Так, з
Особливості перехідної економіки України
Тому в період розбудови незалежної Української держави гостро постало питання про економічні реформи. Перехід до ринку - одна з ключових проблем, вирішення якої визначить перспективи розвитку економіки України
Малый бизнес
Підтримка становлення та розвитку малого бізнесу (МП) в Україні є одним з визначальних пріоритетів державної політики з перших років економічних реформ. Вагома роль малих і середніх підприємств у забезпеченні
Додатки до курсової роботи апк в суч умовах
Таб.1 Валовий збір сільськогосподарських культур у всіх категоріях господарств України | ( тис. тонн ) | | |всього|у тому числі |2002р. |2001р. | | | |справних | | | |Трактори |245,7 |191,1 |0,
Державне і договірне регулювання оплати праці
Заробітна плата - це економічна категорія, що відображає відносини між власником підприємства (або його представником) і найманим працівником з приводу розподілу новоствореної вартості (доходу).
Особенности государственной поддержки аграрного сектора в Украине
Мета теми - з`ясувати особливості сільськогосподарського виробництва, сутність рентних відносин та основні шляхи радикальних перетворень власності у сільському господарстві України, провести аналіз відносин вл
Машинобудівний комплекс України
Галузева структура й асортимент продукції машинобудування зумовлюють особливості розміщення його виробництва. Особливо великий вплив на розміщення окремих галузей і підгалузей машинобудування мають технологічн
Анализ использования МТП
Високий рівень використання енергетичних ресурсів господарства позитивно впливає на збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення ефективності використання землі, зростання продуктивності
Трудовой потенциал Украины
В усі часи економісти різних поглядів, шкіл і напрямів визнавали, що праця є одним із найголовніших факторів економічного розвитку. Недвозначно на це натякає християнська заповідь: "в поті лиця твого будеш їс
Вплив російської кризи на економіку України
Серпневий рецидив фінансової кризи в Російській Федерації став закономірним наслідком занепаду реального сектору економіки, значного дефіциту бюджету і незадовільного виконання його дохідної частини, неконтрол
Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення
Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю товарно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валов
Персонал підприємства
Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку економіки є люди; їх майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності. Існує непересічна залежність конкурентоспроможності економ