На главную » Рефераты по экономике » Проблеми та перспективи малого бізнесу

Проблеми та перспективи малого бізнесу

власних акцій, облігацій та інших видів цінних паперів, а також кредитні інвестиції.

До третьої групи слід віднести надходження коштів від фінансово-банківської системи у порядку перерозподілу. До таких джерел відносяться: фінансові ресурси, що формуються на пайових засадах; страхове відшкодування ризиків; фінансові ресурси, що надійшли від концернів, асоціацій тощо; дивіденди та проценти за цінні папери інших емітентів; бюджетні субсидії, інші види ресурсів.

Фінансові ресурси малих підприємств у 1995 році досяглі 166500,2 млрд.крб., у т.ч. балансовий прибуток - 98664,0 млрд.крб., податок на додану вартість, акцизний збір та інші витрати, що виключаються з виручки від реалізації, - 67836,2 млрд.крб. У кооперативах фінансові ресурси становили 8275,4 млрд.крб.: балансовий прибуток - 4440,4 млрд.крб., податок на додану вартість, акцизний збір та інші витрати, що виключаються з виручки від реалізації, - 3835,0 млрд.крб. (табл. 3.2).
|Таблиця 3.2 |
|Основні показники діяльності малих підприємств та кооперативів у 1993-1995|
|рр. (млрд.крб.) |
| |1993 |1994 |1995 |
|Виручка (валовий доход)|16202,4|1946,3 |128899,|10545,0|492609,|29815,4 |
|від реалізації | | |5 | |1 | |
|продукції, робіт, | | | | | | |
|послуг | | | | | | |
|Податок на додану |3286,3 |320,7 |24956,7|1816,1 |67836,2|3835,0 |
|вартість, акцизний збір| | | | | | |
|та інші витрати, що | | | | | | |
|виключаються з виручки | | | | | | |
|від реалізації | | | | | | |
|Фінансовий результат |1158,5 |52,7 |6449,7 |235,3 |14917,2|380,0 |
|від позареалізаційних | | | | | | |
|операцій | | | | | | |
|Балансовий |4219,4 |392,5 |31723,0|2080,0 |98664,0|4440,4 |
|прибуток/збиток | | | | | | |
|Витрати на виробництво |9855,2 |1285,8 |78669,5|6884,5 |338648,|21874,2 |
|реалізованої продукції | | | | |9 | |
|Фінансові ресурси |7505,7 |713,2 |56679,7|3896,1 |166500,|8275,4 |
| | | | | |2 | |
|Розраховано за даними Міністерства статистки України |
|МСП - Малі |КООП - Кооперативи |
|підприємства; | |

Якщо розглянути роль фінансів малого бізнесу у народному господарстві, зокрема за балансовим прибутком, то видно, що питома вага балансового прибутку малих підприємств в 1994 році в торгівлі та громадському харчуванні досягає 38,5% , в постачанні та збуті - 20,6%, у побутовому обслуговуванні населення - 17,2%, в будівництві - 16,1%, на транспорті -
10,9%. В цілому балансовий прибуток малих підприємств становить лише 6,1% від загального балансового прибутку галузей народного господарства. У 1995 році балансовий прибуток малих підприємств дорівнював 98664,0 млрд.крб.
(5,8%), станом на 1 липня 1996 року - 62118,0 млрд.крб. (8,0%).

Розглянемо деякі показники фінансово-економічної діяльності суб'єктів малого бізнесу, зокрема малих підприємств. Для визначення фінансово-економічної ефективності діяльності малих підприємств визначемо два показники: продуктивність праці та рентабельність. Насамперед, розглянемо продуктивність праці, яка визначається за формулою:

Тоді продуктивність праці на малих підприємствах у 1995 році становила
94,6 млн.крб. на одного чоловіка. У народному господарстві продуктивність праці становила відповідно 78,2 млн.крб./чол. Таким чином, продуктивність праці у суб'єктів малого підприємництва на 20% вище, ніж у народному господарстві.

Розглянемо інший показник фінансово-економічної ефективності діяльності малих підприємств - рівень рентабельності, як співвідношення прибутку та собівартості. Цей показник останнім часом дещо знижується. Так, у 1993 році він становив 42,8%, у 1994р. - 40,3%, у 1995р. - 29,1%. Проте він майже у
1,5 раза вищий, ніж у середньому по народному господарству, який у 1993 році був 36,8%, у 1994р. - 25,6%, у 1995р. - 20,0%; значно менший цей показник у промисловості: 1993р. - 35,6%, 1994р. - 24,7%, 1995р. - 16,6%
(табл.2.8).
|Таблиця 2.8 |
|Рентабельність малих підприємств та галузей народного господарства |
| |1991 |1993 |1994 |1995 |
|Балансовий прибуток МП, млрд.крб. |1,7 |4219,4 |31723,4 |98664,0 |
|Витрати на виробництво реалізованої|7,5 |9855,2 |78669,5 |338649,0 |
|продукції МП, млрд.крб. | | | | |
|Рівень рентабельності МП, % |23,2 |42,8 |40,3 |29,1 |
|Рівень рентабельності галузей |-|36,8 |25,6 |20,0 |
|народного господарства (прибуток | | | | |
|від реалізації продукції до | | | | |
|собівартості реалізованої | | | | |
|продукції), % | | | | |
|Рівень рентабельності промислових |21,1 |35,6 |24,7 |16,6 |
|галузей, % | | | | |
|За даними Міністерства статистики України |

Ринкові відносини вимагають від суб'єктів малого бізнесу грамотної оцінки фінансового стану свого підприємства, фінансової ситуації у народному господарстві країни в цілому. Інакше вони не зможуть прийняти правильні управлінські рішення в цій сфері і їхні шанси на успіх у конкурентній ринковій боротьбі залишатимуться мінімальними.

Неймовірно важкий тягар оподаткування, обмеженість або повна відсутність матеріально-фінансових та кредитних ресурсів спонукає багатьох суб'єктів малого підприємництва збочити у тіньову економіку. На нашу думку, суб'єкти малого підприємництва умовно можна поділити на дві групи: ті, що зайняті у формальному державному та недержавному секторі, а також - у неформальному секторі. До першої групи слід відносити діючі суб'єкти підприємницької діяльності, які:

- здійснюють офіційно зареєстровані види діяльності;

- сплачують відповідні податки;

- звітують в органах статистики.

До неформального сектора або тіньової економіки слід відносити суб'єкти малого підприємництва, які:

- зареєстровані, але не сплачують податки і не звітують в органах державної статистки;

- не пройшли відповідну державну реєстрацію;

- здійснюють незареєстровану та заборонену чинним законодавством економічну діяльність, або ведуть її без спеціального дозволу (ліцензії) на відповідні види діяльності.

За способом здійснення неформальної діяльності та отримання доходів слід виділити такі категорії:

- індивідуально зайняті;

- працівники та власники малих незареєстрованих виробничих одиниць;

- офіційно не оформлені працівники у зареєстрованих організаціях;

- діяльність підприємств формального сектора, яка не враховується та не оподатковується, але дає їхнім працівникам невраховані доходи;

- неврахована діяльність працівників формального сектора, яка здійснюється на робочому місці тощо.

Серед працівників, зайнятих у неформальному секторі, є такі, котрі зайняті тільки у неформальному секторі, а також, такі, хто зайнятий як у неформальному, так і у формальному секторах. Тобто, неформальний сектор
(тіньову економіку) умовно можна поділити на дві частини: тіньова економіка у "класичній" формі (діяльність незареєстрованих суб'єктів підприємництва, здійснення протизаконної діяльності тощо) і "напівформальний" сектор
(діяльність зареєстрованих суб'єктів, яка не враховується, не оподатковується тощо).

Слід також зазначити, що неформальний сектор малого підприємництва (як і всієї економіки), не можна вважати феноменом ринкової економіки. Він існував і раніше і був представлений репетиторами, будівельниками-
"шабашниками", кравцями, домопрацівниками, перекупниками (які іменувалися
"спекулянтами") тощо, існувала і тіньова економіка. Проте останніми роками склад, обсяги, характер неформального сектора різко змінилися. Насамперед, чисельність зайнятих у цьому секторі в багато разів збільшилася, різко зросла питома вага торгівлі, з'явилися істотно нові для нас явища - вулична торгівля, "човникарі", розширилися масштаби "класичної тіньової економіки".
Неформальний сектор став фактично самостійним сегментом ринкової економіки.
Крім того, значна частина людей поєднує роботу у формальному та неформальному секторах.

Тому мале підприємництво на початковому етапі його становлення є
"об'єктивною" реальною нішею для неформального сектора. Однак роль цього сектора для нашої економіки та ринку праці не є однозначною. З одного боку, очевидна його позитивна роль у вирішені проблем зайнятості та доходів населення. З іншого боку, він створює умови для розвитку кримінального середовища. Крім того, для зайнятих у неформальному секторі відсутні соціальні гарантії, не контролюються умови їх праці. Відбувається відтік частки кваліфікованих та перспективних працівників з формального сектора, що негативно впливає на його ефективність. Зайнятість людини у неформальному секторі, насамперед у таких сферах малого бізнесу, як торгівля і громадське харчування (72,3% за загальним обсягом балансового прибутку у липні 1996 року), побутове обслуговування населення (57,1%), постачання та збут (23,4%), призводить до втрати кваліфікації, професійних навичок. Через нерегулярність характеру зайнятості люди відволікаються від систематичної роботи. Все це є наслідком не лише негативних тенденцій розвитку малого підприємництва, а насамперед, загальноекономічних труднощів кризового характеру.

Лібералізація економічних процесів не привела до скорочення неформального сектора економіки, а, на жаль, навпаки, лише сприяла його зростанню. Багато в чому це зумовлено неефективною економічною політикою держави. Своєю податковою, зовнішньоекономічною, валютною політикою, режимом регулювання тих чи інших сфер економічної діяльності держава
"заганяла" у "тінь" цілі галузі економіки. Невідповідність між новим законодавством, спрямованим на регулювання економічних процесів за принципами класичного ринку, та реальною економічною практикою призвела до деформації господарських процесів, істотного послаблення впливу держави на розвиток економіки. Було створено легітимну основу криміналізації економіки, тіньового накопичення капіталу, його застосування в цілях, що не відповідають інтересам розбудови національної економіки.

Головною причиною зростання неформального сектора економіки є можливість швидкого збагачення у сфері товарного та фінансового обігу, - з одного боку, та дуже великі труднощі для малого підприємництва у сфері виробництва - з іншого. Як наслідок, формування нового

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
Подобные рефераты:
Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні
Становлення малого бізнесу України проходило (і зараз проходить) в динамічних, часто змінюваних умовах. З перших років здійснення економічної реформи в Україні, попри об'єктивні труднощі перехідного періоду, ві
Оцінка фінансового стану підприємства
Одним із важливих законів є Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 р. №697-XII. Метою цього закону є забезпечення вільного економічного самовизначення громадян, використання природних, економічних, на
Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення
Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю товарно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валов
Проблемы рынка труда Украины
Рух товарів та послуг у здоровій економіці, орієнтованій на критерії ефективності і здатній до саморегулювання, відбувається на основі ринкових відносин. У ринковій економіці товар робоча сила купується і прод
Економіка бджільництва
Бджільництво - особлива і надзвичайно цінна галузь сільського господарства. Її основою є розведення медоносних бджіл, які існують бджолинними сім'ями - своєрідними біологічними одиницями. Бджільництво дає осно
Персонал підприємства
Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку економіки є люди; їх майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності. Існує непересічна залежність конкурентоспроможності економ
Витрати обігу
В умовах розвитку ринкових відносин важливе значення набуває аналіз господарської діяльності, який дає можливість всебічно вивчити діяльність підприємств, своєчасно виявити недоліки і застосувати заходи по їх
Затрати виробництва, ціна і прибуток
Будь яке підприємство або фірма намагається отримати якомога більший дохід від своєї діяльності, а отже прагне не тільки продати свій товар за максимально високою ціною, а скоротити свої витрати на виробництво
Лизинг
2. Ознаки та види лізингу..........................................................15 а) лізинг як економічна категорія........................................15 б) об'єкти та суб'єкти лізингових відносин .........................16 в) класифікаційна характеристика видів лізингу................19
Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на суча ...
Серед загальнонаукових методів можна виділити структурно-функціональний метод, який передбачає розгляд будь-якого економічного явища як системного з обов'язковим аналізом функцій взаємодіючих елементів. Так, з
Інноваційна діяльність підприємства
За масштабністю і ступенем впливу на ефективність діяльності певних ланок суспільного виробництва усі новини та нововведення можна об'єднати у дві групи - локальні (поодинокі, окремі) та глобальні (великомасш
Реструктуризація підприємств
Деформована структура промисловості викликала високий рівень матеріало-та енергоспоживання. «Тим більше, що за останні роки ця ситуація ще більше погіршилась. Так, наприклад, в галузевій структурі значно зрос
Методичка для дипломников
У вступі дипломного проекту з технічних, економічних, соціальних та екологічних позицій освітлюється призначення проектованого об(екту, області його пристосування, рівень корисності для споживача, пояснюються
Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістич ...
У світовій системі економіки чималу роль грають колишні соціалістичні країни. До цієї групи відносяться країни, у яких довгий час існував соціалістичний режим. Розглянемо основні тенденції розвитку виробництва
Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ Найдієвішим засобом запобігання банкрутству підприємства є фінансова санація. У чому полягає сутність фінансової санації підприємств ? Термін «санація» походить в
Особливості перехідної економіки України
Тому в період розбудови незалежної Української держави гостро постало питання про економічні реформи. Перехід до ринку - одна з ключових проблем, вирішення якої визначить перспективи розвитку економіки України
Товарные рынки Украины
Тенденції і суперечності розвитку зовнішньої торгівлі України в 1992-1995 рр. Україна належить до країн з високою експортною квотою у валовому внутрішньому продукті (ВВП).
Державне і договірне регулювання оплати праці
Заробітна плата - це економічна категорія, що відображає відносини між власником підприємства (або його представником) і найманим працівником з приводу розподілу новоствореної вартості (доходу).
Сутність витрат та методи їх зниження
Відхід від централізовано - планової системи господарювання і перехід до ринкової економіки по-новому порушує питання про методи ведення економічної діяльності підприємства. Традиційні структури та форми госпо
Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на під ...
В Україні розвинута багатогалузева хімія і нафтохімія. Найкрупнішими підрозділами названої галузі є виробництва основної хімії (49 % всієї товарної продукції галузі), лакофарбова (6 %), промисловість пластмасо

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар