На главную » Рефераты по экономике » Проблеми та перспективи малого бізнесу

Проблеми та перспективи малого бізнесу

07.02.97р. створена
Ліцензійна палата України, на яку покладено завдання:

- узагальнення практики застосування законодавства з питань ліцензування підприємницької діяльності та державної реєстрації суб'єктів підприємництва, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;

- методичного керівництва роботою, пов'язаного з ліцензуванням та реєстрацією;

- координація роботи органів, що здійснюють ліцензування та реєстрацію;

- контролю за додержанням порядку видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій та державної реєстрації суб'єктів підприємництва органами, що виконують ці функції.

Як показує практика, значні труднощі у діяльності підприємств малого бізнесу створюються зайвим, а значить непотрібним втручанням контролюючих органів. Нині контрольно-ревізійні функції виконують десятки різних контролюючих органів. Кожен із них діє за власними нормативними та інструктивними документами, якими встановлюються методи, порядок, і періодичність контролю, що не погоджені і не скоординовані між собою. Дуже часто різні контролюючі органи інспектують одні і ті ж документи, і ці дії носять безсистемний характер, що дезорганізує роботу суб'єктів малого бізнесу, веде до непродуктивних затрат праці і зниження активності підприємств.

Неузгодженість в діях органів контролю призводить до того, що суб'єкти малого бізнесу підлягають за короткий строк багаторазовим перевіркам.
Підприємці в своїй більшості не мають достовірної та достатньої інформації про права та повноваження контролюючих органів і не можуть відстояти свої інтереси.

Одним з найнегативніших факторів у роботі контролюючих органів є те, що законодавчо закріплено їх "самофінансування". Так Державна Податкова
Адміністрація 30% від штрафних санкцій, що її співробітниками накладено на підприємство, отримує на власний рахунок. Це стимулює антиекономічну активність працівників окремої державної структури за будь-що знайти хоч найменше порушення у кожного (!) суб'єкта економічної діяльності, і накласти відповідний штраф. При цьому перш за все переслідується мета отримання адміністративного штрафу (від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів)
- так документально зафіксовано випадок, коли мале підприємство перевірялось на протязі тижня, і в результаті у бюджет було донараховано менше 5 гривень (для порівняння: тижнева заробітна плата інспектора ДПА становить біля 50 гривень).

Таким чином, діюча неефективна та трудомістка система контролю діяльності суб'єктів малого бізнесу є одним із адміністративних бар'єрів для нормального функціонування підприємств.

З метою її удосконалення доцільно:

- визначити граничний перелік контролюючих органів;

- встановити регламентні строки, періодичність та послідовність контрольних перевірок;

- розробити єдиний механізм відповідальності контролюючих органів та посадових осіб за порушення, які мали місце під час перевірок;

- забезпечити підприємців нормативними документами, які регламентують діяльність відповідних контролюючих органів.

Значне місце серед адміністративних бар'єрів займають рішення місцевих та регіональних органів державної влади. Масовий характер набули прямі порушення місцевими органами державної влади чинного законодавства щодо підприємницької діяльності. Основними видами порушень є замах на майно підприємців, обмеження на міжрегіональне переміщення товарів, незаконне регулювання цін, стягнення не передбачених законодавством зборів, втручання в сферу господарської діяльності суб'єктів малого бізнесу.

Так, наприклад, Одеська обласна державна адміністрація прийняла рішення
(розпорядження від 06.12.96р. №470/А-96), "що вивіз за межі області сільськогосподарської продукції, особливо зерна, соняшника і продуктів їх переробки суб'єктами підприємницької діяльності може здійснюватися лише за контрактами, які укладені на Одеській аграрній біржі". Це пряме порушення діючих законів України і, в першу чергу, Конституції України.

Одним з яскравих прикладів міністерсько-адміністративного диктату є відношення до підприємництва з боку монополистів - наприклад Міністерства зв'язку України, яке ще з соціалістичних часів СРСР залишило десятикратну різницю у тарифах для населення та підприємств. Найбільш показним при цьому є той факт, що навіть і в цьому випадку сумарні надходження від підприємств набагато менше, аніж від населення. Це є сучасним продовженням хибного стратегічного курсу в державному управлінні на розподіл об'єктів оточующого економічного середовища на "своїх та чужих", на неприродну для ринкового суспільства диференціацію субєктів, на економічне укріплення закритого суспільства.

Також в умовах, коли значна частина ресурсів, які необхідні для початку власного бізнесу та розвитку суб'єктам малого бізнесу, знаходиться у державній або комунальній власності, порядок надання цих ресурсів та ступінь їх доступності стає важливим чинником розвитку малого бізнесу. А з іншого боку надає можливості для утворення штучних адміністративних перепон та посилення корумпованості адміністративного апарату.

5. ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Аналіз стану малого підприємництва в Україні свідчить про те, що суттєвих зрушень у розвитку цього сектора ринкової економіки ще не відбулося, а останнім часом ситуація погіршується. Так, темпи зростання кількості діючих малих підприємств (до попереднього року) у 1992 році становили - 257,7%, у 1993 році - 148,5%, у 1994 році - 106,4%, у 1995 році
- 114,7%, у 1996 році - 93,4%. Обсяги виробленої ними продукції та наданих послуг не перевищують 5% виробленої в Україні продукції.

Уповільненими темпами утверджуються фермерські господарства в аграрному секторі. На 1.07.96р. їх налічувалося 35,3 тис. з площею сільськогосподарських угідь 820,6 тис. га, що становить лише 2% загальної площі. Однак вони створюються більш повільними темпами, ніж у попередні роки. За 1992 рік їх кількість зросла на 12,6 тис., або в 7 разів, за
1993р. - на 13,1 тис. (в 1,9 рази), за 1994р. - на 4,2 тис. (на 15%), за
1995р. - на 2,7 тис. (на 8,7%), за І півріччя 1996р. - на 0,5 тис.(на
1,4%). Через складне фінансове становище в галузі та інші причини в 1994 році припинили діяльність 1,9 тис. фермерських господарств (в 1993 році -
975).

Аналіз засвідчує, що головними причинами гальмування розвитку малого підприємництва в Україні є:

- відсутність дійового механізму реалізації державної політики щодо підтримки малого підприємництва. Це питання ще не посіло належного місця і в діяльності місцевих органів державної виконавчої влади;

- неймовірно важкий тягар оподаткування, що примушує багатьох суб'єктів малого підприємництва збочити в тіньову економіку. Про це, зокрема, свідчить той факт, що неухильно зменшується питома вага діючих малих підприємств до кількості зареєстрованих. У 1992 році цей показних становив
49,4%, у 1993р. - 47,7%, у 1994р. - 37,3%, станом на 01.01.96р. з 281,2 тис. зареєстрованих в Україні малих підприємств діяло лише 91,6 тис., тобто менше, ніж третина (32,6%). Найгірший стан справ у м.Києві,
Кіровоградській, Одеській та Вінницькій областях (мал. 2.7);

- низькі темпи та перекоси в процесі реформування власності. Усього в
1995 році приватизовано 13093 об'єкти малої приватизації, що становить лише
58,3% від річного завдання. У Донецькій області цей показник становив майже
100%, а в Одеській - 104,4%. Водночас менше ніж третину річного завдання виконано у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Херсонській та
Чернігівській областях, а в Республіці Крим - лише 15,3%;

- відсутність належного нормативно-правового забезпечення розвитку малого бізнесу, як і підприємництва в цілому. Недостатньо врегульовані відносини суб'єктів підприємницької діяльності з органами влади і управління, відсутній законодавчий механізм державної фінансової підтримки малого підприємництва, немає єдиного трактування понять: "підприємництво",
"малий бізнес", "суб'єкти підприємницької діяльності" тощо;

- обмеженість або повна відсутність матеріально-фінансових ресурсів.
Багато малих підприємств не розпочали свою діяльність через відсутність достатньої суми стартового капіталу, власних виробничих площ та устаткування;

- недосконалість системи обліку та статистичної звітності малого підприємництва, обмеженість інформаційного та консультативного забезпечення, недосконалість системи навчання та перепідготовки кадрів для підприємницької діяльності тощо.

На тенденції розвитку малого підприємництва в Україні безпосередньо впливає негативна динаміка основних макроекономічних показників. Так, у
1994-96 роках в Україні спостерігався спад ВВП. Цей ключовий показник розвитку економіки держави був у 1994 році - на 23%, у 1995 році - на
11,8%, а у 1996 році на 10,0% меншим порівняно з попередніми роками. Спад
ВВП призвів до зменшення внутрішніх фінансових ресурсів держави, обігових коштів у суб'єктів підприємницької діяльності, зниження купівельної спроможності населення України тощо.

До основних макроекономічних чинників, які впливають на розвиток малого підприємництва, слід віднести передусім такі:

. обмеженість внутрішнього попиту та наявність кризи збуту на внутрішньому ринку у зв'язку з браком вільних фінансових коштів підприємств та зниженням реальних доходів населення;

. вкрай незначну інвестиційну активність, відсутність переливу коштів з фінансового в реальний сектор економіки, обмеженість (або відсутність) кредитів.

Разом з тим, малий бізнес в Україні має певні риси, які суттєво відрізняють його від підприємництва більшості зарубіжних країн, а саме:

. низький рівень технічної озброєності при значному інноваційному потенціалі;

. низький управлінський рівень, бракує знань, досвіду та культури ринкових відносин;

. прагнення до максимальної самостійності (більшість зарубіжних малих підприємств працює за умов франчайзинга, субпідряду тощо, а у нас це відсутнє);

. поєднання в межах одного малого підприємства декількох видів діяльності, неможливість в більшості випадків орієнтуватися на однопродуктову модель розвитку;

. відсутність системи самоорганізації та недостатня інфраструктура підтримки малого підприємництва;

. відсутність повної і вірогідної інформації про стан та кон'юнктуру ринку, низький рівень консультаційних послуг

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
Подобные рефераты:
Оцінка фінансового стану підприємства
Одним із важливих законів є Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 р. №697-XII. Метою цього закону є забезпечення вільного економічного самовизначення громадян, використання природних, економічних, на
Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні
Становлення малого бізнесу України проходило (і зараз проходить) в динамічних, часто змінюваних умовах. З перших років здійснення економічної реформи в Україні, попри об'єктивні труднощі перехідного періоду, ві
Лизинг
2. Ознаки та види лізингу..........................................................15 а) лізинг як економічна категорія........................................15 б) об'єкти та суб'єкти лізингових відносин .........................16 в) класифікаційна характеристика видів лізингу................19
Державне регулювання ЗЕД
Міжнародні економічні відносини є однією з найбільш динамічно розвинутих сфер економічного життя. Економічні зв'язки між державами мають багатовікову історію. Протягом сторіч вони існували переважно як зовніш
Товарные рынки Украины
Тенденції і суперечності розвитку зовнішньої торгівлі України в 1992-1995 рр. Україна належить до країн з високою експортною квотою у валовому внутрішньому продукті (ВВП).
Особливості перехідної економіки України
Тому в період розбудови незалежної Української держави гостро постало питання про економічні реформи. Перехід до ринку - одна з ключових проблем, вирішення якої визначить перспективи розвитку економіки України
Державне і договірне регулювання оплати праці
Заробітна плата - це економічна категорія, що відображає відносини між власником підприємства (або його представником) і найманим працівником з приводу розподілу новоствореної вартості (доходу).
Реструктуризація підприємств
Деформована структура промисловості викликала високий рівень матеріало-та енергоспоживання. «Тим більше, що за останні роки ця ситуація ще більше погіршилась. Так, наприклад, в галузевій структурі значно зрос
Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на суча ...
Серед загальнонаукових методів можна виділити структурно-функціональний метод, який передбачає розгляд будь-якого економічного явища як системного з обов'язковим аналізом функцій взаємодіючих елементів. Так, з
Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення
Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю товарно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валов
Малый бизнес
Підтримка становлення та розвитку малого бізнесу (МП) в Україні є одним з визначальних пріоритетів державної політики з перших років економічних реформ. Вагома роль малих і середніх підприємств у забезпеченні
Вплив російської кризи на економіку України
Серпневий рецидив фінансової кризи в Російській Федерації став закономірним наслідком занепаду реального сектору економіки, значного дефіциту бюджету і незадовільного виконання його дохідної частини, неконтрол
Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці
З початку 90-х років ці проблеми гостро стали перед Україною: без прийняття твердих і послідовних мір проти монополізму не можна сподіватися на успіх економічної реформи і перехід до ринкової економіки. Успіх
Проблемы рынка труда Украины
Рух товарів та послуг у здоровій економіці, орієнтованій на критерії ефективності і здатній до саморегулювання, відбувається на основі ринкових відносин. У ринковій економіці товар робоча сила купується і прод
Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Україні
Головна причина, що обумовила кризовий стан в АПК України, - це тривала відсутність еквівалентності обміну між продукцією сільського господарства та товарами і послугами що надаються йому. Вона зумовила величе
Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ Найдієвішим засобом запобігання банкрутству підприємства є фінансова санація. У чому полягає сутність фінансової санації підприємств ? Термін «санація» походить в
Персонал підприємства
Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку економіки є люди; їх майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності. Існує непересічна залежність конкурентоспроможності економ
Исследование украинского рынка сельскохозяйственной и пищевой продукции
Національний орган з стандартизації України (Держстандарт України), створюючи національну систему технічного регулювання, орієнтується на довгострокові стратегії Міжнародної організації з стандартизації ISO, а
Ринкова інфраструктура
система заснувань і організацій (банків, бірж, ярмарків, страхових компаній, консультаційних і інформаційно-маркетингових фірм і т.д.), забезпечуючих вільний рух товарів і послуг на ринку.
Ценообразование на продукцию с/х в Австрии
Ядром системи є створена в 1957 р. Паритетна комісія з питань цін та заробітної плати, яку очолює Федеральний канцлер Австрії. Крім представників «соціальних партнерів» , сюди входять міністри економіки, сільсь

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар