Реферати » Реферати з економіки » Дефіцит державного бюджету

Дефіцит державного бюджету

дивитися на реферати схожі на "Дефіцит державного бюджету"

Азовський регіональний інститут управління ПРИ ЗАПОРІЗЬКОМУ

ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Кафедра економіки і менеджменту

Курсова робота

З ДИСЦИПЛІНИ "МАКРОЕКОНОМІКА"

на тему: "Дефіцит державного бюджету та його соціально-економічні причини в Україні"

студента 204 групи факультету управління

Лінцова Ігоря Васильовича

Науковий керівник

Кандидат економічних наук

Несторенко Тетяна Петрівна

Бердянськ

2000
ЗМІСТ

Введення .............................................................................. ... 3
Основні положення в бюджетній політиці .................. ................. 4
Основні поняття. Поняття бюджетного дефіциту. ......... ..... 4
Концептуальні підходи до бюджету ...... .......................... ........ 8

1.3 Чинники зростання бюджетного дефіциту ........................... ............... 12

2. Практика бюджетних відносин в Україні .............................. ..... 14

2.1 Макроекономічні чинники дефіциту бюджету в

Україна ........................................................................... .. .15

2.2 Можливості виходу з ситуації ..................... 29
Висновки ............................................. ....................................... 31
Перелік посилань ........................................................................ 32
Програми .............................................................................. 33

Введення.

В існуючій економічній ситуації в Україні існують явища, які пояснюються "перехідним віком" нашої економіки. До таких явищ деякі вчені-економісти відносять і дефіцит бюджету.

У курсовій роботі розглянута ця проблема. Після введення необхідних визначень порівнюються кілька різних підходів до складання бюджету і його використання, потім розглядаються кількісні параметри дефіциту.

Цілями цієї роботи було:

. детальний розгляд теоретичних аспектів проблеми;

. аналіз ситуації в Україні;

. освоєння та обробка наукової бази, щодо розрахунків бюджетного дефіциту і факторів, на нього впливають.

Ніхто не буде заперечувати актуальність цієї теми. Адже зараз практично, ні більше не менше - вирішується доля майбутніх поколінь в
Україна.

При зваженому підході дефіцит зможе стимулювати суспільне виробництво і, в кінцевому підсумку, допомогти економіці вийти з існуючої кризи.

Навпаки, ігнорування об'єктивних економічних законів напевно призведе до непосильної вантажу у вигляді величезного державного боргу, що лягає на плечі всього українського народу.

1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ У БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ

1.1 Основні поняття. Поняття бюджетного дефіциту.

Бюджетні відносини являють собою фінансові відносини держави на регіональному та місцевому рівнях з державними, акціонерними та іншими підприємствами і організаціями, а також населенням з приводу формування і використання централізованого фонду грошових ресурсів. для забезпечення функцій органів державної влади.
Зосередження фінансових ресурсів в бюджеті необхідно для успішної реалізації фінансової політики держави.

Бюджет є формою освіти і витрачання грошових коштів.
Сукупність усіх видів бюджетів утворює бюджетну систему держави.
Взаємозв'язок між її окремими ланками, організацію та принципи побудови бюджетної системи прийнято називати бюджетним пристроєм.

Регіональні та місцеві органи державної влади і управління за допомогою бюджетних відносин отримують у своє розпорядження певну частину перерозподіляється національного доходу, яка спрямовується на строго визначені цілі залежно від розмежування функцій між рівнями управління.

Бюджетна система України складається з трьох ланок:
Держбюджет України;
Регіональні бюджети. До них відносяться обласні бюджети, бюджет автономної республіки Крим, міські бюджети Києва і Севастополя;
Місцеві бюджети.

Бюджетна система покликана відігравати важливу роль в реалізації фінансової політики держави, цілі якої обумовлюються його економічною політикою. При цьому значення державного фінансового регулювання через бюджетну систему важко переоцінити, хоча не можна не враховувати що відбуваються в даний час зміни в практиці перерозподілу фінансових ресурсів. Це перерозподіл все більшою мірою здійснюється через фінансовий ринок виходячи з їх попиту і пропозиції.
Тому роль державного регулювання ринкових відносин повинна посилюватися через системи: податкову, фінансових санкцій і пільг. Єдність бюджетної системи в нових умовах реалізується через єдину соціально-економічну політику і правову базу, використання єдиних бюджетних класифікацій і форм бюджетної документації, взаємодія бюджетів всіх рівнів та узгодження принципів бюджетного процесу.

Бюджетний процес являє собою регламентовану законом діяльність органів влади щодо складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів.

Його складовою частиною є бюджетне регулювання, тобто частковий перерозподіл фінансових ресурсів між бюджетом різних рівнів.

Державний бюджет України є основним фінансовим планом держави, який затверджується Верховною Радою України та схвалюється і що має статус закону. Через цей бюджет мобілізуються фінансові ресурси, необхідні для подальшого їх перерозподілу і використання для цілей державного регулювання економічного розвитку країни і реалізації соціальної політики на території всієї України. Крім того, за рахунок коштів державного бюджету покриваються такі витрати, як утримання органів державного управління, забезпечення потреб оборони країни, обслуговування державного боргу, поповнення державних запасів, резервів і ін.

Складання і виконання бюджету базується на бюджетної класифікації, у якій виділяються цільові напрямки державної діяльності, що випливають з основних функцій держави.

Залежно від впливу на процес розширеного відтворення бюджетні витрати діляться на поточні (на забезпечення поточних потреб) і капітальні (на інвестиційні потреби та приріст запасів).

Бюджетна класифікація є забезпеченням адресного виділення фінансових ресурсів, за допомогою якої вирішується проблема кому, скільки і на які цілі виділяються фінансові ресурси з державного бюджету.
Бюджетна класифікація повинна забезпечувати можливість економічного аналізу державних витрат.

Згідно економічної класифікації усі витрати розмежовуються відповідно до предметної (економічної) структурою бюджету, тобто. за напрямками витрачання (на оплату праці державних службовців, капітальні вкладення в основні фонди, виплату субсидій підприємствам і населенню і т.д.

Серед видатків державного бюджету особливе місце займають витрати по поточному обслуговуванню державного внутрішнього і зовнішнього боргу. Він виникає при використанні державного кредиту для покриття бюджетного дефіциту (його поява пов'язана з перевищенням бюджетних витрат над доходами). Це значить, що держава стає позичальником фінансових коштів у населення, банків і підприємств або іншої держави або у міжнародних фінансових організацій. Формами залучення позикових коштів для фінансування витрат бюджету можуть бути випуск і розміщення державних зобов'язань, і різні позики (Національного банку, комерційних банків, позабюджетних фондів і т. д.)

В умовах переходу до ринкових відносин формування дохідної частини придбало в основному податковий характер.

Податкові доходи - це обов'язкові, безоплатні, безповоротні платежі на користь бюджету.

Провідне місце серед податкових доходів державного бюджету (понад
1/3) займає податок на додану вартість. Разом з митом і податком на прибуток він перевищує 2/3 податкових доходів.

Серед неподаткових доходів на 1995 головними були: від приватизації
, зовнішньоекономічної діяльності, реалізації державних запасів. До неподаткових доходів належить і повернення бюджетних позик.

Податки та збори є основними джерелами формування не лише державного, а й регіональних і місцевих бюджетів.

Податки, що надходять до відповідних бюджетів, носять назву закріплених доходів. Крім того, нижчестоящому бюджету для покриття його витрат з вищестоящого бюджету можуть перераховуватися понад закріплених за ним доходів додаткові кошти в різних формах. Вони отримали назву регулюючих доходів.

Регулюючі доходи дозволяють регіональним та місцевим органам влади мати необхідні для виконання їхніх функцій фінансові ресурси, збалансувати дохідну і видаткову частину бюджетів.

Передані кошти вищого бюджету, використовувані на фінансування цільового заходи, називаються субвенціями.

Міністерство фінансів України як державний орган виконавчої влади та його органи на місцях забезпечують управління фінансами і розробку фінансової політики держави.

Забезпечуючи виконання державного бюджету, Мінфін здійснює контроль за надходженням та цільовим використанням коштів, що виділяються з державного бюджету підприємствам, установам та організаціям. Після закінчення року звіт про виконання державного бюджету і подає їх до Уряду.

Бюджетний дефіцит - перевищення видатків бюджету над його доходами - це фінансове явище, з яким в ті чи інші періоди своєї історії неминуче стикалися всі держави світу. Безперечно, бюджетний дефіцит - небажане для держави явище: його фінансування на основі грошової емісії гарантовано веде до інфляції, за допомогою не емісійних коштів - до зростання державного боргу. Проте бюджетний дефіцит не можна однозначно відносити до розряду надзвичайних, катастрофічних подій, так як різним може бути якість, природа дефіциту. Він може бути пов'язаний з необхідністю здійснення великих державних вкладень у розвиток економіки, і тоді дефіцит не є відображенням кризового течії громадських процесів, а скоріше стає наслідком прагнення держави забезпечити прогресивні зрушення в структурі суспільного відтворення.

Концептуальні підходи до бюджету

Чи є виправданим викликати бюджетний дефіцит і потім жити з постійно зростаючим державним боргом? Або бюджет повинен бути щорічно збалансованим, нехай навіть шляхом введення законодавчих заходів або прийняття поправок з Конституції? Дійсно, зміст державної фіскальної політики полягає в тому, щоб державний бюджет зводився з дефіцитом під час спадів і мав би позитивне сальдо в періоди інфляції. Це абсолютно справедливо припускає, що застосування активної фіскальної політики навряд чи може дати збалансований бюджет в кожен конкретний рік. Чи повинно це бути предметом занепокоєння? Давайте підійдемо з цієї проблеми, розглянувши економічні наслідки кількох протилежних концептуальних підходів до бюджету.

Щорічно балансується бюджет

До світової кризи 30-х років щорічно балансується бюджет загальновизнано вважався бажаною метою державних фінансів. Однак при найближчому розгляді стає очевидним, що щорічно балансується бюджет в основному виключає фіскальну діяльність держави як антициклическую, стабілізуючу силу. Гірше того, щорічно балансується бюджет насправді поглиблює коливання економічного циклу. Ілюстрація: припустимо, що економіка несподівано стикається з тривалим періодом безробіття та падіння доходів. Як показано на малюнку 1, при таких обставинах податкові надходження автоматично скоротяться. Прагнучи збалансувати бюджет, уряд повинен або

1) збільшити ставки податку; або

2) скоротити державні витрати;

Сторінки: 1 2 3

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар