Реферати » Реферати з економіки » Проблеми циклічного розвитку економіки

Проблеми циклічного розвитку економіки

в основному показник динаміки рівня податкового навантаження, який безпосередньо залежить від двох головних факторів, що визначають реальні тенденції змін податкового тиску на економіку: застосування податків і зборів та їх ставок.

У країнах з перехідною економікою крім названих чинників принциповими є рішення про перегляду сформованих методів побудови і механізмів справляння кожного з застосовуваних податків і зборів. В податкових системах таких країн звичайно є податки, що стягуються безпосередньо з виручки від реалізації товарів

(робіт, послуг), істотно збільшує реальне податковий тиск на економіку й рахунок допустимого багаторазового оподаткування одних і тих же елементів вартості , що впливають не тільки на динаміку споживчого попиту, а й безпосередньо на темпи виробництва, інвестицій та експорту. Яскравий приклад такого податку - методи та механізми справляння податку на додану вартість, які діяли Республіці

Білорусь до запровадження з 1 січня 2000 залікової системи.

3. Обсяг і структура державних витрат і зобов'язань.

4. Рівень і рівень фінансування (ліквідації) бюджетного дефіциту

(профіциту)

Це головні показники бюджетно-податкової політики, оскільки від їх конкретних значень безпосередньо залежать можливості подолання виниклих в економіці дисбалансів.

Розрізняють такі методи фінансування бюджетного дефіциту: а) чисте іноземне кредитування (зовнішні позики); б) позики у населення за допомогою продажу державних цінних паперів; в) грошова емісія або мають самі наслідки кредити у національної банківської системи. Найбільш сильна антиінфляційний захід - повне вилучення з обігу виниклого бюджетного надлишку.

5. Рівень і динаміка державного боргу.

Таким чином, змістовно весь комплекс конкретних рішень і заходів бюджетно-податкової політики на поточну перспективу включає:

. вибір виходячи з оцінки стану господарської кон'юнктури і цілей загальної економічної курсу основних напрямів і завдань бюджетно-податкової політики;

. визначення та кількісну оцінку необхідних змін в динаміці податкового навантаження на економіку і конкретних рішень, що забезпечують їх досягнення (зміни до податкових ставках і кількості застосовуваних податків і зборів, вдосконалення методів побудови і механізмів справляння конкретних податків);

. оцінку допустимих параметрів рівня бюджетного дефіциту

(профіциту), вибір і обгрунтування доцільних способів його фінансування (використання).

. Визначення можливих обсягів державних витрат, вибір і обгрунтування пріоритетів, визначальних їх структуру в прогнозованому періоді;

. Оцінку допустимих параметрів внутрішнього і зовнішнього державного боргу.

У відповідному розділі річного Прогнозу соціально-економічного розвитку повинні утримуватися також передбачені в довго-і середньострокових прогнозах заходи реформування податкової та бюджетної систем, підлягають реалізації у майбутньому році.

6.2 Грошово-кредитні інструменти
Сучасна грошово-кредитна політика часто виглядає "плаванням проти течії", вона покликана стимулювати ділову активність в умовах депресії і стабілізувати економічне піднесення, щоб уникнути перегріву
Головною метою грошово-кредитної політики в 2001 році є забезпечення стійкості білоруського рубля, в тому числі його купівельної спроможності курсу стосовно іноземних валют. У 2000 році Національний банк з допомогою Уряду Республіки Білорусь вдалося досягти позитивних результатів у реалізації щодо жорсткої грошово кредитної політики, що дозволило перейти до єдиного обмінного курсу білоруського рубля на всіх сегментах валютного ринку, в певній мірі уповільнити темпи інфляції, значно збільшити державні золотовалютні резерви.
Оцінка склалася 2000 року динаміки макроекономічних показників свідчить про те, що проведена Національним банком у 2000 році грошово-кредитна політика загалом справила позитивний вплив на досягнення параметрів прогнозу соціально-економічного розвитку.
Основні напрямки грошово-кредитної політики Республіки Білорусь на 2001 рік включають основні підсумки соціально-економічного розвитку, грошово-кредитної сфери, валютного ринку та банківської системи Республіки Білорусь за 2000 рік, аналіз причин відхилень фактичних параметрів економіки та грошової сфери від прогнозу на 2000 рік, особливості розвитку і цільові орієнтири, а також найважливіші заходи грошово-кредитної політики
Республіки Білорусь на 2001 рік.
В основу єдиної державної грошово-кредитної політики на 2001 рік покладено макроекономічні характеристики, цілі та завдання, передбачені
Прогнозом соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2001 рік.
Залежність стійкого економічного зростання Республіки Білорусь від зовнішньоекономічних зв'язків, багато в чому визначених курсом білоруського рубля, висуває як пріоритетне завдання грошово-кредитної політики забезпечення плавної передбачуваною динаміки єдиного (уніфікованого) курсу білоруського рубля на всіх сегментах валютного ринку.

Цілі і завдання грошово-кредитної політики на 2001 рік


Основними цілями грошово-кредитної політики Республіки Білорусь та діяльності Національного банку є захист і забезпечення стійкості білоруського рубля, зокрема його купівельної спроможності і курсу по відношенню до іноземних валют, розвиток і зміцнення банківської системи
Республіки Білорусь, забезпечення ефективного, надійного і безпечного функціонування платіжної системи.
Як складова частина економічної політики, найважливішими завданнями якої є закріплення та розвиток тенденцій сталого зростання економіки, підвищення рівня життя населення, зниження інфляції, грошово-кредитна і валютна політика Республіки Білорусь у 2001 році орієнтована на виконання прогнозу соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2001 рік, закону Республіки Білорусь "Про бюджет Республіки Білорусь на
2001 рік", Угоди між Республікою Білорусь і Російською Федерацією про введення єдиної грошової одиниці і формування єдиного емісійного центру
Союзної держави.
Для забезпечення макроекономічної та фінансової стабілізації метою грошово-кредитної і валютної політики Республіки Білорусь в 2001 році є обмеження рахунок монетарних чинників інфляційних процесів на рівні не більше 2.5 відсотка в середньому за місяць. На розвиток інфляційних процесів значний вплив в короткостроковому періоді надають чинники, які перебувають поза сферою грошово-кредитної політики (політика тарифів і податків, політика регулювання цін на соціально значущі товари та цін природних монополій, розрив у цінах світового і внутрішнього ринків на деякі види енергоресурсів).
В якості пріоритетного завдання грошово-кредитної політики на 2001 рік ставиться забезпечення плавної, передбачуваною динаміки єдиного
(уніфікованого) курсу білоруського рубля на всіх сегментах валютного ринку.

Параметри грошово-кредитних показників


В досягненні мети та вирішенні пріоритетного завдання грошово-кредитної політики особлива роль 2001 року належить формуванню найважливіших грошово кредитних показників в білоруських рублях, чистих іноземних активів органів грошово-кредитного регулювання в необхідних параметрах, а також забезпечення позитивних реальних процентних ставок на грошовому ринку.
Проведення конкретних операцій Національний банк здійснюватиме на основі обліку створених тенденцій у розвитку економіки та грошово-кредитної сфери, включаючи характеристики реального і номінального ВВП, умов зовнішньої торгівлі та світових цін, торговельного та платіжного балансів, золотовалютних резервів, валютного курсу, ситуації на грошовому і валютному ринках.

При вирішенні пріоритетного завдання грошово-кредитні показники у білоруських рублях є індикативними. Однак в процесі проведення грошово-кредитної політики, виходячи із залежності курсу білоруського рубля та інфляції від грошової пропозиції в білоруських рублях, грошово-кредитні параметри повинні підтримуватися на певних рівнях.

Важливою умовою є також збільшення та раціональне використання золотовалютних резервів держави, і, перш за все чистих іноземних активів органів грошово-кредитного регулювання.

Внутрішні джерела формування іноземних активів рахунок купівлі Національним банком іноземної валюти будуть обмежені в зв'язку з направленням грошової емісії Національного банку на фінансування дефіциту республіканського бюджету. Проблематичним також збільшення іноземних активів рахунок продажу акцій та іншого державного майна за іноземну валюту.

Масштаби зміни іноземних активів у зв'язку з проведенням Національним банком інтервенцій на валютному ринку для утримання в передбаченої динаміці курсу білоруського рубля залежатимуть від попиту та пропозиції на іноземну валюту. При збільшенні грошової пропозиції в білоруських рублях на 59.1 відсотка і додатковому реальному зростанні попиту на гроші для підтримки курсу білоруського рубля в необхідної динаміці валютні інтервенції за 2001 рік оцінюються в обсязі 16.3 млн. Доларів США. Якщо приріст рублевої грошової маси виявиться великим, то проведення валютних інтервенцій буде потрібно у великих масштабах. При перевищенні пропозиції іноземної валюти над попитом на неї валютні інтервенції проводитися не будуть, створиться можливість збільшення чистих іноземних активів шляхом купівлі Національним банком іноземної валюти.

Таким чином, за 2001 рік чисті іноземні активи збільшаться на
20.8 млн. Доларів США і на 01.01.2002 складуть 171.3 млн. Доларів США, в тому числі чисті іноземні активи у ВКВ (або чисті міжнародні резерви) - 160 млн. доларів США.

Інструменти грошово-кредитної політики також підпорядковані забезпеченню заданого курсу білоруського рубля.

Особлива роль при цьому належить процентній політиці. Її основним орієнтиром є формування умов для забезпечення стійкого перевищення прибутковості за операціями в білоруських рублях над прибутковістю активів в іноземній валюті при позитивному рівні процентних ставок в реальному вираженні.

У 2001 році збережуться, в основному, підходи до формування обов'язкових резервних вимог, сформованих в 2000 році. Основним положенням обов'язкового резервування від коштів, що залучаються банками в білоруських рублях, залишиться механізм пересічну підтримки необхідної величини резервів протягом місяця. Це дозволить банкам на беземісійній основі використовувати частину резервного фонду для регулювання своєї поточної ліквідності, що сприятиме згладжуванню коливань ліквідних коштів банків і процентних ставок міжбанківського кредиту. Норма обов'язкового резервування як інструменту грошово-кредитного регулювання може використовуватися при необхідності для підтримки грошової пропозиції та поточної ліквідності банків на рівнях, що забезпечують досягнення курсом білоруського рубля заданих параметрів. Протягом 2001 року буде підтримуватися, в основному,

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар