Реферати » Реферати з економіки » Проблеми циклічного розвитку економіки

Проблеми циклічного розвитку економіки

склався на кінець
2000 рівень резервних вимог. При цьому окремим банкам не будуть представлятися додаткові пільги по резервним вимогам.

Ресурсну підтримку банків в 2001 році Національний банк припускає здійснювати в обмежених обсягах і на умовах, які відповідають запозичення у кредитора останньої інвестиції, до ресурсів якого звертаються лише в разі гострого браку ліквідності в банківській системі в цілому.

Проведення наміченої на 2001 рік грошово-кредитної політики і ефективність її впливу на розвиток соціально-економічних процесів в Республіці Білорусь безпосередньо залежать від створення відповідних умов у сфері розвитку банківської системи, фінансового ринку та реального сектора економіки, а також від реалізації Прогнозу соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2001 рік та виконання Закону Республіки
Білорусь "Про бюджет Республіки Білорусь на 2001 рік".

Розвиток банківської системи.

* Забезпечення фінансової стійкості банків;

* Прийняття заходів забезпечують надійність банківської системи країни;

* Нарощування банківського капіталу, збільшення ресурсної бази за рахунок залучення коштів юридичних осіб та населення;

* Залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій;

* Вдосконалення нормативної та правової бази національної платіжної системи (забезпечення її високого ступеня безпеки, операційної надійності та ефективності);

У 2001 році продовжується робота щодо розвитку ринку цінних паперів, удосконалення його правової бази, інфраструктури та інструментарію для мобілізації як внутрішніх, так і зовнішніх джерел фінансування дефіциту республіканського бюджету.

З метою збільшення припливу іноземних інвестицій в економіку Республіки
Білорусь буде проводитися робота з розвитку організованого біржового ринку корпоративних і муніципальних цінних паперів.

Ідеї "розвитку", "економічного зростання", "підйому", "формування прогресивної структурної політики" мають стати стрижневими напрямами проектування бюджету на наступний рік. Грошово-кредитна політика сьогодні підпорядкована лише рішенню завдань зменшення впливу бюджетного дефіциту на платоспроможність господарюючих суб'єктів і інфляцію. В даний час вона затиснута в лещатах двох імперативів - рівня інфляції та рівня бюджетного дефіциту і не робить істотного впливу на економіку. Для того щоб направити цю політику на розвиток економіки, буде потрібно визнати роль і значення кредиту на авансування виробництва та забезпеченні безперервності кругообігу коштів, враховувати специфіку кредитування оборотних коштів і основного капіталу. Це дасть можливість виробити більш обгрунтований підхід до визначення розміру грошової маси. Тоді вона буде активно впливати на формування бюджету, а не тільки механічно виводитися з бюджетних проектировок. При такому підході емісію можна розглядати як один з факторів економічного зростання за умови чіткого встановлення каналів використання додаткової грошової маси, нейтралізації її впливу на зростання цін.


6.3 Інвестиційна політика.

З початку 90-х років необхідність збільшення обсягу вітчизняних і зарубіжних інвестицій у білоруську економіку з метою підйому виробництва підприємств було однією з найбільш важливих програмних завдань. Хоча політика по формуванню сприятливого інвестиційного клімату залишалися для уряду в числі пріоритетних, вирішена вона, за великим рахунком, не була. Низький рівень інтересу вітчизняних інвесторів у промисловість був пов'язаний як з високими ризиками (значна частина кредитів не поверталася підприємствами), так і з бурхливим розвитком ринку державних облігацій, значно більш дохідним, ніж кредитування промисловості.

Одна з причин несприятливого інвестиційного клімату в Білорусі криється у характері нинішньої податкової системи, настільки далекою від досконалості. Так вважають і іноземні інвестори і фахівці.

Іншими основними причинами низької активності іноземного капіталу на території Білорусі представляються:

* правова нестабільність, супроводжується прийняттям нових і зміною чинних законодавчих актів, складне державне регулювання, регламентований безліччю постійно змінюються актів та інструкцій;

* Низькі темпи економічних перетворень;

* Невелика ємність внутрішнього ринку

ВИСНОВОК.

Намальовану картину криз і циклів не можна вважати повною. Крім вивчених форм існують глобальні тривалі кризові явища, викликані чинниками самого різного походження. Це проблема слаборазвитости, екологічний, демографічний, енергетична кризи.

Особливо слід відзначити дуже болісні і порою тривалі потрясіння, обумовлені недосконалістю, збитковістю самої соціально-економічної і політичної системи. Прикладів подібного роду можна знайти чимало. Важким як для країни, так і для світу в цілому є всеохоплюючий і глибоку кризу, в якому виявилося, підкоряючись неминучого ходу подій, наша держава. Вихід із неї передбачає необхідність «творчого руйнування» (Й. Шумпетер) основ і механізмів колишньої економічної системи.

Зрозуміло, кризи, порушення сформованих структур, коливання кон'юнктури, незалежно від їх об'єктивної функції, болючі в соціальному сенсі. «Тільки пляшки в барі добре переносять хитавицю» - зауважив один котрий подорожував гуманіст.

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
8

стабілізаторів "і, відповідно, немає необхідності в коригуваннях податкового законодавства зміни конкретних значень рівня податкового навантаження на економіку. У цих умовах визначальне значення мають рішення про розміри та структуру бюджетних видатків, рівні і способах фінансування бюджетного дефіциту, а також внутрішнього і зовнішнього державного боргу.
Розробка бюджетно-податкової політики і здійснювані її основі розрахунки бюджету припускають визначення конкретних кількісних значень і якісних характеристик таких основних показників.

6.1 Бюджетно-податкові інструменти

Бюджетно-податкова політика - інструмент поточної кон'юнктурної політики держави, орієнтованої головним чином на підтримку макроекономічної стабільності. Як і грошово-кредитна і валютна політика, вона визначає стан платіжного балансу країни, рівень заборгованості, темпи інфляції та економічного зростання. Політика в галузі оподаткування, державних витрат і запозичень впливає на поведінку виробників і споживачів, а також на розподіл доходів і багатства в економіці країни. Основні рішення бюджетно-податкової політики на черговий фінансовий рік (рівень і динаміка податкового навантаження, бюджетного дефіциту і державного боргу) допомагають знизити і запобігти розвитку виниклих дисбалансів в макроекономіці. Реалізуються вони в ході складання і виконання державного бюджету, який з'єднує в собі бюджети всіх рівнів і бути повним фінансовим відбитком участі в економіці, його взаємодії з суспільством.
При оцінці стану державних фінансів, визначенні основних рішень в області бюджетно-податкової політики і розрахунках державного бюджету використовується весь комплекс методів статистичного і макроекономічного аналізу, експертних оцінок, нормативний і балансові методи.
Відповідний розділ річного Прогнозу соціально-економічного розвитку
Республіки Білорусь повинен включати і щодо реалізації в майбутньому року намічених у довго-і середньострокових прогнозах структурних реформ в бюджетно-податковій сфері.
Рекомендації з проведення структурних реформ у всіх типах прогнозів розробляються окремо по податкової та бюджетної системам з урахуванням досягнутих на момент складання прогнозу результатів реформування та конкретних проблем, що виникають в ході практичного застосування бюджетного та податкового законодавства.


Реформування податкової системи


Основи чинної нині податкової системи Республіки Білорусь були закладені на початку 90-х років і орієнтовані на перехід до ринкової економіки. Однак прийняті 1991-1992 рр. податкові закони багато в чому відбивали колишні підходи до оподаткування і відрізнялися глибиною проробки. Сама специфіка перехідного періоду, невизначеність майбутніх структурних змін в економіці, відсутність досвіду і знань про міжнародну практику побудови ефективних податкових систем, пристосованих до умов ринкової економіки, з'явилися головними причинами того, що податкова система Республіки Білорусь, як і інших країн СНД, мала суттєві недоліки. До них, зокрема, відносяться:

- Спотворена податкова структура рахунок невиправдано високу частку непрямих податків і низької частки індивідуального прибуткового податку, податків на власність і майно;

- Наявність різноманітних дрібних відрахувань і зборів в цільові бюджетні та позабюджетні фонди;

- Чи не пропрацьованість питань запровадження і справляння місцевих податків і зборів;

- Невпорядкованість запровадження різноманітних реєстраційних, ліцензійних та інших цільових зборів.

- Враховуючи необхідність радикальних змін, було розроблено та схвалена Урядом Республіки Білорусь Концепція реформування податкової системи республіки, відповідно до якої змінені самі підходи до перетворень у податковій сфері.

- У цих межах протягом 1997-2000 рр. були проведені суттєві перетворення практично всіх основних податків і зборів (введена залікова система податку на додану вартість, прийнято нову редакцію законів про акцизи і прибутковий податок з фізичних осіб, істотні зміни внесені до законодавства про податки на прибуток і доходи), вжито заходи щодо скорочення і зниження ставок низки дрібних зборів та відрахувань, а також їх консолідації у бюджеті шляхом перетворення на цільові бюджетні фонди.

- Мета подальшої податкової реформи полягає не в тому, щоб збирати більше податків і на цій основі постійно збільшувати державні витрати і вирішувати проблеми бюджетного дефіциту, а в тому, щоб:

- а) у міру ринкових перетворень в економіці знизити загальний рівень податкових вилучень;

- Б) зробити податкову систему більш справедливою по відношенню до платників податків, які у різних економічних умовах, і поліпшити податкову структуру;

- В) підвищити рівень нейтральності податкової системи по відношенню до економічних рішень виробників і споживачів;

- При цьому система адміністрування податків повинна забезпечувати зниження витрат виконання податкового законодавства, як для держави, так і для платників податків.


Реформування бюджетної системи


За минулі роки досягнуто значне просування у будівництві бюджетною системою, відповідає сучасним вимогам. Фактично, вона пройшла трансформацію від адміністративно-командних механізмів перерозподілу всіх громадських ресурсів до поєднання побудованої на ринкових засадах податкової системи та бюджетних видатків, які забезпечують переважно функціонування державної системи соціального захисту, бюджетних організацій і державного сектора економіки. Прямі субсидії недержавному сектору відіграють незначну роль. Розвивається система державних закупівель на конкурсній основі. Введено загальноприйнята класифікація витрат і доходів бюджету (включаючи

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар