Реферати » Реферати з економіки » Проблеми циклічного розвитку економіки

Проблеми циклічного розвитку економіки

економічну), а також джерел внутрішнього та зовнішнього фінансування бюджетного дефіциту і видів державного боргу.
Внесено суттєві правки в терміни та визначення бюджетного законодавства, конкретизовано принципи побудови бюджетної системи та організації бюджетного процесу. Ще не завершене формування казначейської системи виконання бюджету вже призвело до значного підвищення ефективності управління державними фінансами.
Незважаючи на ці досягнення, існуючі проблеми в організації бюджетного процесу ще такі великі, що поки неможливо говорити про завершення формування основи бюджетної системи. Потрібна серйозна реформа бюджетного законодавства. Основними цілями цієї реформи є:

- забезпечення стабільності і передбачуваності бюджетної системи на основі створення умов для повного і стійкого виконання фінансових зобов'язань держави і концентрації ресурсів бюджету на вирішенні ключових завдань при одночасному скороченні явно неефективних витрат;

- Прозорість бюджетів всіх рівнів і процедур прийняття бюджетних рішень, максимальна консолідація позабюджетних і цільових бюджетних фондів;

- Створення ефективної системи управління державними фінансами на всіх стадіях бюджетного процесу;

- Зниження боргового навантаження на економіку і перехід до нових принципів управління державним боргом і активами;

- Реформа між бюджетних відносин на основі більш чіткого розмежування видаткових і податкових повноважень між республіканським і місцевими бюджетами та формування нових систем фінансової підтримки регіонів.
Реформування бюджетної та податкових систем є обов'язковою умовою і основою для проведення ефективної бюджетно-податкової політики, яка проте, має свою логіку, принципи і методи розробки.

Загальна схема розрахунків і показники бюджетно-податкової політики

Бюджетно-податкова політика розробляється, як правило, на черговий фінансовий рік. Її цілі та напрямки безпосередньо залежать від обраного курсу загальної економічної стратегії і визначаються прогнозованим на майбутній рік станом економічної кон'юнктури. При високої господарської кон'юнктурі (перевищення сукупного попиту над сукупним пропозицією і превалювання інфляційних тенденцій) доцільно проведення жорсткої бюджетно-податкової політики, яка передбачає підвищення податкового тиску, скорочення державних витрат і бездефіцитність бюджету. Такі заходи у поєднанні з жорсткої грошово-кредитної політикою і обмежувальної політикою доходів дозволяють пов'язати надлишковий попит придушити інфляцію. Навпаки, якщо передбачається, що для економіки країни в прогнозованому періоді буде характерна низька господарська кон'юнктура (перевищення пропозиції над сукупним попитом і надлишкова безробіття), доцільна реалізація заходів м'якої, експансіоністської бюджетно-податкової політики, спрямованих на зниження рівня податкового навантаження на економіку, збільшення державних витрат і прийнятний рівень дефіциту бюджету, що в кінцевому підсумку стимулює попит збалансований рівень виробництва.
Проте в реальній економіці тенденції не бувають такі однозначні і однонаправлені. Завжди потрібно детальна проробка конкретних кількісних параметрів і характеристик бюджетно-податкової політики в рамках обраного з стану економічної кон'юнктури її основним напрямом. При цьому слід мати на увазі, що правильно сформульована, побудована на загальноприйнятих принципах податкова система сама реагує на коливання господарської кон'юнктури рахунок "вбудованих автоматичних

6. Бюджетні доходи та надходження, формовані переважно за рахунок податкових платежів , надходжень від державного майна та інших активів.

7. Загальний рівень податкового навантаження на економіку. Цей показник розраховується як відношення фактичних або прогнозованих податкових доходів держави до відповідних значень валового внутрішнього продукту.

Проте, розрахований таким чином рівень податкового навантаження прямо впливає тільки на особистий наявний дохід населення. Крім того, абсолютне значення цього показника не завжди вірно характеризує реальні тенденції податкового тиску. Тому при прогнозуванні конкретного комплексу заходів і характеристик бюджетно-податкової політики використовується в основному показник динаміки рівня податкового навантаження, який безпосередньо залежить від двох головних факторів, що визначають реальні тенденції змін податкового тиску на економіку: застосування податків і зборів та їх ставок.

У країнах з перехідною економікою крім названих чинників принциповими є рішення про перегляду сформованих методів побудови і механізмів справляння кожного з застосовуваних податків і зборів. В податкових системах таких країн звичайно є податки, що стягуються безпосередньо з виручки від реалізації товарів

(робіт, послуг), істотно збільшує реальне податковий тиск на економіку й рахунок допустимого багаторазового оподаткування одних і тих же елементів вартості , що впливають не тільки на динаміку споживчого попиту, а й безпосередньо на темпи виробництва, інвестицій та експорту. Яскравий приклад такого податку - методи та механізми справляння податку на додану вартість, які діяли Республіці

Білорусь до запровадження з 1 січня 2000 залікової системи.

8. Обсяг і структура державних витрат і зобов'язань.

9. Рівень і рівень фінансування (ліквідації) бюджетного дефіциту

(профіциту)

Це головні показники бюджетно-податкової політики, оскільки від їх конкретних значень безпосередньо залежать можливості подолання виниклих в економіці дисбалансів.

Розрізняють такі методи фінансування бюджетного дефіциту: а) чисте іноземне кредитування (зовнішні позики); б) позики у населення за допомогою продажу державних цінних паперів; в) грошова емісія або мають самі наслідки кредити у національної банківської системи. Найбільш сильна антиінфляційний захід - повне вилучення з обігу виниклого бюджетного надлишку.
10. Рівень і динаміка державного боргу.

Таким чином, змістовно весь комплекс конкретних рішень і заходів бюджетно-податкової політики на поточну перспективу включає:

. вибір виходячи з оцінки стану господарської кон'юнктури і цілей загальної економічної курсу основних напрямів і завдань бюджетно-податкової політики;

. визначення та кількісну оцінку необхідних змін в динаміці податкового навантаження на економіку і конкретних рішень, що забезпечують їх досягнення (зміни до податкових ставках і кількості застосовуваних податків і зборів, вдосконалення методів побудови і механізмів справляння конкретних податків);

. оцінку допустимих параметрів рівня бюджетного дефіциту

(профіциту), вибір і обгрунтування доцільних способів його фінансування (використання).

. Визначення можливих обсягів державних витрат, вибір і обгрунтування пріоритетів, визначальних їх структуру в прогнозованому періоді;

. Оцінку допустимих параметрів внутрішнього і зовнішнього державного боргу.

У відповідному розділі річного Прогнозу соціально-економічного розвитку повинні утримуватися також передбачені в довго-і середньострокових прогнозах заходи реформування податкової та бюджетної систем, підлягають реалізації у майбутньому році.

6.2 Грошово-кредитні інструменти

Головною метою грошово-кредитної політики в 2001 році є забезпечення стійкості білоруського рубля, в тому числі його купівельної спроможності курсу стосовно іноземних валют . У 2000 році Національний банк з допомогою Уряду Республіки Білорусь вдалося досягти позитивних результатів у реалізації щодо жорсткої грошово кредитної політики, що дозволило перейти до єдиного обмінного курсу білоруського рубля на всіх сегментах валютного ринку, в певній мірі уповільнити темпи інфляції, значно збільшити державні золотовалютні резерви.
Оцінка склалася 2000 року динаміки макроекономічних показників свідчить про те, що проведена Національним банком у 2000 році грошово-кредитна політика загалом справила позитивний вплив на досягнення параметрів прогнозу соціально-економічного розвитку.
Основні напрямки грошово-кредитної політики Республіки Білорусь на 2001 рік включають основні підсумки соціально-економічного розвитку, грошово-кредитної сфери, валютного ринку та банківської системи Республіки Білорусь за 2000 рік, аналіз причин відхилень фактичних параметрів економіки та грошової сфери від прогнозу на 2000 рік, особливості розвитку і цільові орієнтири, а також найважливіші заходи грошово-кредитної політики
Республіки Білорусь на 2001 рік.
В основу єдиної державної грошово-кредитної політики на 2001 рік покладено макроекономічні характеристики, цілі та завдання, передбачені
Прогнозом соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2001 рік.
Залежність стійкого економічного зростання Республіки Білорусь від зовнішньоекономічних зв'язків, багато в чому визначених курсом білоруського рубля, висуває як пріоритетне завдання грошово-кредитної політики забезпечення плавної передбачуваною динаміки єдиного (уніфікованого) курсу білоруського рубля на всіх сегментах валютного ринку.

Цілі і завдання грошово-кредитної політики на 2001 рік

Основними цілями грошово-кредитної політики Республіки Білорусь та діяльності Національного банку є захист і забезпечення стійкості білоруського рубля, зокрема його купівельної спроможності і курсу по відношенню до іноземних валют, розвиток і зміцнення банківської системи
Республіки Білорусь, забезпечення ефективного, надійного і безпечного функціонування платіжної системи.
Як складова частина економічної політики, найважливішими завданнями якої є закріплення та розвиток тенденцій сталого зростання економіки, підвищення рівня життя населення, зниження інфляції, грошово-кредитна і валютна політика Республіки Білорусь у 2001 році орієнтована на виконання прогнозу соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2001 рік, закону Республіки Білорусь "Про бюджет Республіки Білорусь на
2001 рік", Угоди між Республікою Білорусь і Російською Федерацією про введення єдиної грошової одиниці і формування єдиного емісійного центру
Союзної держави.
Для забезпечення макроекономічної та фінансової стабілізації метою грошово-кредитної і валютної політики Республіки Білорусь в 2001 році є обмеження рахунок монетарних чинників інфляційних процесів на рівні не більше 2.5 відсотка в середньому за місяць. На розвиток інфляційних процесів значний вплив в короткостроковому періоді надають чинники, які перебувають поза сферою грошово-кредитної політики (політика тарифів і податків, політика регулювання цін на соціально значущі товари та цін природних монополій, розрив у цінах світового і внутрішнього ринків на деякі види енергоресурсів).
В якості пріоритетного завдання грошово-кредитної політики на 2001 рік ставиться забезпечення плавної, передбачуваною динаміки єдиного
(уніфікованого) курсу білоруського рубля на

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар