Реферати » Реферати з економіки » Формування і використання місцевого бюджету муніципального освіти

Формування і використання місцевого бюджету муніципального освіти

на оплату витрат, оплата за якими вже зроблена, відділ місцевих бюджетів на підставі письмового звернення розпорядника формує реєстр вносяться виправлень в доручення на оплату витрат. Даний реєстр передається в управління обліку та звітності - головного бухгалтера для здійснення записів за спеціальним особовим рахунком.

Розпорядники ведуть бухгалтерський облік відповідно до чинних нормативних актів Російської Федерації з бухгалтерського обліку, у тому числі згідно з інструкціями та наказами Міністерства фінансів
Російської Федерації, на підставі виписок по особових рахунках і реєстрів проведених банком платіжних доручень. Розпорядники несуть відповідальність за:

. правильність складання документів до оплати;

. цільове використання бюджетних коштів;

. ефективне використання бюджетних коштів;

. достовірність і своєчасність подання звітів та інших відомостей, пов'язаних з використанням бюджетних коштів.

Головний розпорядник здійснює контроль за витрачанням коштів, наданих місцевим бюджетам муніципальних утворень, розташованих на території Санкт-Петербурга. При використанні муніципальними утвореннями субвенцій, повинен дотримуватися принцип адресності і цільового характеру бюджетних коштів. У разі виявлення факторів нецільового використання коштів субвенцій до порушників бюджетного законодавства застосовуються заходи, передбачені чинним законодавством.

Засоби фінансової допомоги надаються муніципальним утворенням
Санкт-Петербурга на безоплатній основі в розмірі різниці між мінімально необхідними витратами місцевих бюджетів муніципальних утворень Санкт-
Петербурга і отриманими за звітний період власними доходами з урахуванням коштів, перерахованих муніципальному освіті з Фонду фінансової підтримки місцевих бюджетів муніципальних утворень. Отримані муніципальними утвореннями кошти фінансової допомоги відображаються в дохідній частині місцевого бюджету по групі класифікації доходів 3000000
«Безоплатні перерахування» . Розгляд питання про надання місцевому бюджету муніципального освіти Санкт-Петербурга коштів фінансової допомоги проводиться на підставі письмового звернення.
Додаються такі документи:

Довідка про реквізити поточного рахунку по виконанню місцевого бюджету.

Завірені копії прийнятих органами місцевого самоврядування рішень про скасування, зниженні ставок і встановлених пільг чи відстрочок по місцевих податках і зборах, що зараховуються до місцевого бюджету.

Звіт про виконання місцевого бюджету станом на 01.12.2000 року, завірений фінансовим органом.

Довідка про результати звірки надходжень податків і неподаткових платежів до бюджету даного муніципального освіти станом на
01.12.2000 року.

Прогноз надходження доходів до бюджету муніципального освіти в грудні 2000 року.

Довідка ТФУ, підтверджуюча цільове використання виданих даним муніципальному освіті коштів фінансової підтримки з Фонду фінансової підтримки місцевих бюджетів муніципальних утворень Санкт-Петербурга.

Засоби фінансової допомоги повинні бути спрямовані в першу чергу на погашення раніше виданих місцевому бюджету бюджетних позичок з бюджету Санкт-
Петербурга.

Розрахунок сум коштів фінансової допомоги проводиться за такою формулою:

СФП = Р-(Д + П + Т) де:

СФП-суму коштів фінансової допомоги, що надаються місцевому бюджету для покриття мінімально необхідних витрат

Р-сума мінімально необхідних витрат місцевого бюджету

Д-сума фактичних доходів місцевого бюджету

П-прогнозована сума доходів місцевого бюджету без урахування трасфертов і субвенцій

Т-сума трасфертов з фонду фінансової підтримки місцевих бюджетів

Якщо в результаті розрахунку величина суми коштів фінансової допомоги виявиться негативною величиною, фінансова допомога місцевому бюджету даного муніципального освіти не надається. Перерахування коштів фінансової допомоги проводиться Управлінням казначейства Комітету фінансів з поточного рахунку по виконанню бюджету Санкт-Петербурга на поточні рахунки по виконанню місцевих бюджетів відповідно до розпорядження голови
Комітету фінансів на підставі розрахунку, підготовленого відділом місцевих бюджетів. Реальність та ефективність місцевого самоврядування визначається насамперед матеріально-фінансовими ресурсами, наявними в розпорядженні муніципальних утворень і складовими у своїй сукупності фінансово-економічні основи місцевого самоврядування. Ми вже зазначали вище, що фінансово-економічні основи місцевого самоврядування становлять:

А) муніципальна власність;

Б) місцеві бюджети та інші фінансові ресурси місцевого самоврядування;

В) майно, що перебуває у державній власності і передане в управління органам місцевого самоврядування.

З цих пунктів на практиці реалізується тільки один: муніципальне утворення формують, затверджують і виконують місцеві бюджети. Реальна відсутність прав на володіння майном, житлового та нежитлового фондів на території муніципальних округів гальмує їх фінансово-економічний розвиток, доходи від використання майна не надходять в муніципальні бюджети.

| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Практична частина |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | |
| | | | | | Дипломна робота 061000 шифр |
| | | | | | |
| Змін | Лист | № докум. | Підпис | Дата | |
| | | | сь | | |
| Розробив | Зірка Л.В. | | | | Літе | Лист | Лист |
| | | | | Практична | р | | в |
| | | | | частина | | | |
| Перевірив | Шмельков | | | | | | |
| | М.М. | | | | | | |
| | | | | | СПбГІСЕ |
| | | | | | ФЕУСС |
| Н. | Каракадько | | | | |
| Контроль | Т.В. | | | | |
| Затвердив | | | | | |

Глава 3 Бюджет м Петропалацу і організація його виконання.

3.1. Формування бюджетів муніципальних утворень г. Санкт-Петербурга.

Планування видатків місцевих бюджетів.

У грудні 2000 року Законодавчим Зборами Санкт-Петербурга був прийнятий Закон Санкт-Петербурга «Про бюджет Санкт-Петербурга на 2001 рік» .
Таким чином, для місцевих бюджетів муніципальних утворень законодавчо визначені:

. джерела доходів місцевих бюджетів муніципальних утворень Санкт-

Петербурга в 2001 році;

. нормативи мінімальної бюджетної забезпеченості місцевих бюджетів;

. мінімально необхідні видатки місцевих бюджетів;

. частка дотаційних муніципальних утворень у Фонді фінансової підтримки;

. порядок перерахування коштів з фонду фінансової підтримки місцевих бюджетів муніципальних утворень, сформованого в бюджеті Санкт-

Петербурга.

Звернемо увагу на планування видаткової частини місцевих бюджетів. В видаткову частину місцевого бюджету в обов'язковому порядку повинні бути включені мінімально необхідні витрати муніципального освіти, затверджені «Законом Санкт-Петербурга на 2001 рік» . Спрямування коштів на інші витрати, не передбачені нормативами мінімальної бюджетної забезпеченості, можливо тільки при наявності додаткових доходів місцевих бюджетів та забезпеченні фінансування мінімально необхідних видатків.

У проекті відомчої структури видатків місцевого бюджету видатки, передбачені нормативами мінімальної бюджетної забезпеченості місцевих бюджетів відповідно до бюджету Санкт-Петербурга на 2001 рік, враховані і розписані за кодами бюджетної класифікації. Кількість і перелік цільових статей, а також їхні економічні елементи у відомчій структурі видатків місцевого бюджету можуть змінюватися в залежності від рішень, що приймаються муніципальною радою. При прийнятті рішень про нові види витрат слід керуватися вимогами статті 69 і 70 Бюджетного кодексу РФ. При виділенні нових цільових статей повинні бути використані коди функціональної та економічної класифікації видатків [10].
Відомча класифікація видатків місцевих бюджетів є угрупованням витрат, що відображає розподіл бюджетних асигнувань по розпорядником бюджетних коштів, а в рамках їх бюджетів - за цільовими стаття і видам витрат. Цільові статті витрат слід кодувати, використовуючи тризначний код, затверджений в Законі і двозначний порядковий номер, відповідний конкретної цільової статті. Деталізація кодів, відповідна конкретним цільовим стаття, затверджується рішеннями представницького органу місцевого самоврядування.

Обсяг видатків в «Відомчою структурі видатків місцевого бюджету на 2001 рік» повинен збігатися з обсягом видатків в «Функціональної структурі видатків місцевого бюджету на 2001 рік» в розрізі видатків, підрозділів та економічних статей. Зміни та доповнення до місцевого бюджету муніципального утворення можуть бути внесені тільки на підставі постанови муніципальної ради.

Розглянемо нормативно-цільовий метод формування витрат бюджетів муніципальних утворень.

Визначимо перелік цільових статей бюджетних витрат, що відносяться до розділу (підрозділу) функціональної бюджетної класифікації (наприклад, до підрозділу 1402 «Загальна освіта» ). Для кожної цільової статті визначається контингент - чисельний показник, що виражає призначення і найбільшою мірою визначає величину необхідних витрат по даній цільовій статті (наприклад, для цільової статті «Витрати на утримання шкіл - це кількість учнів).

Для кожної цільової статті вводиться поняття об'єкта бюджетного фінансування - установи або організації, що фінансуються з відповідного бюджету для безпосереднього надання цільових послуг населенню (наприклад, для цільової статті «Витрати на утримання шкіл» таким об'єктом є школа) . Встановлюються фінансові нормативи бюджетних видатків на утримання різних спеціалізованих установ і організацій, якi характеризуються певним значенням обслуговується ними контингенту, а також з урахуванням їх специфічних особливостей та територіального розташування.

Розраховувати мінімальні нормативні витрати місцевого бюджету по фінансуванню цільової статті, характеризуемой певною величиною контингенту з даного муніципальному округу, з урахуванням його специфічних особливостей у здійсненні цільових послуг населенню за допомогою мережі спеціалізованих установ і організацій. Встановлюється% пайової участі бюджету Санкт-Петербурга, бюджетів муніципальних округів в Санкт-
Петербурзі в фінансуванні цільової статті. Викладений метод являє собою розрахунок сумарних бюджетних видатків на забезпечення діяльності існуючої мережі бюджетних установ за діючими нормативами.

Одним з істотних переваг даного методу є можливість його застосування як для розрахунку нормативів мінімальної бюджетної забезпеченості місцевих бюджетів, так і безпосередньо при формуванні видатків місцевих бюджетів. Поряд з об'єктами бюджетного фінансування, пропонується створити соціально-технічні паспорти для муніципальних округів, що відображають інформацію, необхідну для розрахунку видатків місцевих бюджетів.

На основі нормативно - цільового методу формування видатків місцевих бюджетів розроблено такі приватні методики:

А) Методика розрахунку нормативної кошторису витрат на утримання освітніх шкіл.

Б) Методика розрахунку

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар