Реферати » Реферати з економіки » Формування і використання місцевого бюджету муніципального освіти

Формування і використання місцевого бюджету муніципального освіти

державної влади суб'єктів
Російської Федерації має право здійснювати контроль за витрачанням коштів, виділених ними муніципальним утворенням на виконання федеральних цільових і регіональних програм, а також у формі субвенцій.

Фонд фінансової підтримки муніципальних утворень створюється в бюджеті суб'єкта Російської Федерації. Кошти фонду фінансової підтримки муніципальних утворень формуються шляхом відрахувань від федеральних і регіональних податків, що надходять до бюджету суб'єкта Російської Федерації.
Розподіл коштів фонду фінансової підтримки муніципальних утворень здійснюється відповідно до фіксованою формулою, що враховує чисельність населення муніципального освіти, частку дітей дошкільного та шкільного віку в загальній чисельності населення муніципального освіти, частку осіб пенсійного віку в загальній чисельності населення муніципального освіти, площа території муніципального освіти, рівень душовою забезпеченості бюджетними коштами муніципального освіти, а також інші чинники, що визначають особливості даного суб'єкта Російської Федерації. Частка кожного муніципального освіти в загальному обсязі коштів фонду фінансової підтримки муніципальних утворень встановлюється у відсотках і затверджується законом суб'єкта Російської
Федерації про бюджет суб'єкта Російської Федерації. Перерахування коштів до місцевих бюджетів з фонду фінансової підтримки муніципальних утворень здійснюється щомісяця всім муніципальним утворенням, що має право на фінансову допомогу. Відомості про фактичний обсяг коштів фондів фінансової підтримки муніципальних утворень публікуються в засобах масової інформації щомісяця. Представницькі органи місцевого самоврядування самостійно розробляють положення про бюджетний процес в даному муніципальному освіту відповідно до загальних принципів бюджетного процесу, встановленими федеральними законами і законами суб'єкта
Російської Федерації. Складання проектів місцевих бюджетів, затвердження і виконання місцевих бюджетів здійснюються відповідно до бюджетної класифікацією Російської Федерації та бюджетної класифікацією суб'єкта
Російської Федерації. Рішення про цілі, формах і сумах довгострокових (на термін понад один рік) запозичень приймає представницький орган місцевого самоврядування в порядку, встановленому статутом муніципального освіти. У разі, якщо місцевий бюджет не затверджений до 1 січня планованого фінансового року, витрачання фінансових коштів муніципального освіти до затвердження місцевого бюджету проводиться за відповідними статтями місцевого бюджету минув фінансового року щомісяця в розмірі однієї дванадцятої суми фактично зроблених витрат з урахуванням індексу споживчих цін. Контроль за виконанням місцевих бюджетів здійснюється представницькими органами місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування мають право залучати для цієї мети аудиторів. Органи місцевого самоврядування публікують відомості про виконання місцевого бюджету за минулий фінансовий рік. Муніципальні освіти представляють в установленому порядку відомості про виконання місцевих бюджетів до Державного комітету Російської Федерації по статистиці.

Видаткова частина місцевих бюджетів включає:

4) витрати, пов'язані з вирішенням питань місцевого значення, встановлені законодавством Російської Федерації і законодавством суб'єкта Російської Федерації:

2) витрати, пов'язані із здійсненням окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування;

3) витрати, пов'язані з обслуговуванням і погашенням боргу за муніципальними позиками;

4) витрати, пов'язані з обслуговуванням і погашенням муніципального боргу по позиках;

5) асигнування на страхування муніципальних службовців, об'єктів муніципальної власності, а також цивільної відповідальності і підприємницького ризику;

6) інші витрати, передбачені статутом муніципального освіти.

Порядок виконання видаткової частини місцевого бюджету встановлюється статутом муніципального освіти або іншим правовим актом органу місцевого самоврядування. Розміщення муніципального замовлення на виконання робіт
(надання послуг), що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, здійснюється на основі відкритого конкурсу, правила якого встановлюються представницьким органом місцевого самоврядування.
Замовником по муніципальному замовленням на виконання робіт (надання послуг), що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, виступають органи або посадові особи місцевого самоврядування.

Органи місцевого самоврядування виконують функції з організації місцевих фінансів у взаємодії з фінансово-кредитними організаціями, що діють як на території відповідного муніципального освіти, так і за її межами. Органи місцевого самоврядування сприяють розвитку ринку місцевих фінансів, місцевих фінансово-кредитних організацій. Органи місцевого самоврядування в порядку, передбаченому законодавством
Російської Федерації і законодавством суб'єктів Російської Федерації, має право: вибирати з числа банків уповноважений банк шляхом проведення відкритого конкурсу; здійснювати емісію муніципальних облігацій і житлових сертифікатів.

Органи місцевого самоврядування не має права передавати кошти місцевого бюджету та земельні ділянки, що перебувають у муніципальній власності, до статутних фондів (капітали) банків та інших кредитних організацій.

Взаємодія органів місцевого самоврядування з територіальними органами Державної податкової служби Російської Федерації грунтується на: координацію та об'єднання зусиль з контролю за своєчасним і повним надходженням до відповідних бюджетів податкових платежів усіх видів, у тому числі місцевих податків і зборів ; взаємне надання необхідної інформації.

Представницький орган місцевого самоврядування має право за рахунок коштів місцевого бюджету створювати муніципальну податкову службу для збору місцевих податків. Діяльність органів муніципальної податкової служби здійснюється відповідно до Закону РРФСР «Про державну податкову службу РРФСР» в частині, що відноситься до предметів відання місцевого самоврядування.
Муніципальна податкова служба об'єднує і координує з територіальними органами МНС податкової служби Російської Федерації зусилля з контролю за дотриманням податкового законодавства Російської Федерації. Муніципальна податкова служба зобов'язана надавати Державній податковій службі
Російської Федерації всю необхідну інформацію. Органи місцевого самоврядування взаємодіють з територіальними органами Головного управління федерального казначейства Міністерства фінансів Російської
Федерації на основі дотримання державних інтересів і взаємного надання інформації. Органи місцевого самоврядування мають право укладати угоди з територіальними органами Головного управління федерального казначейства Міністерства фінансів Російської Федерації про обслуговування виконання місцевих бюджетів. В цьому випадку повноваження територіальних органів Головного управління федерального казначейства Міністерства фінансів
Російської Федерації поширюються на організації, що здійснюють операції з коштами місцевого бюджету. Територіальні органи Головного управління федерального казначейства Міністерства фінансів Російської
Федерації не має права відмовляти органам місцевого самоврядування в укладенні таких угод. З метою управління коштами місцевої казни і обслуговування виконання місцевого бюджету представницький орган місцевого самоврядування має право створювати муніципальне казначейство за рахунок коштів місцевого бюджету.

Органи місцевого самоврядування через територіальні органи Головного управління федерального казначейства Міністерства фінансів Російської
Федерації і згідно з укладеним договором має право покласти на уповноважений банк такі функції:

1. касове виконання місцевого бюджету;

2. касове обслуговування органів місцевого самоврядування;

3. розміщення (інвестування) вільних залишків коштів місцевого бюджету шляхом купівлі державних і муніципальних облігацій з обов'язковим зарахуванням доходів по ним до місцевого бюджету;

4. розміщення муніципальних облігацій і квитків муніципальних грошово-речових лотереї.

За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором сторони несуть відповідальність згідно з законодавством Російська
Федерації і на умовах, що встановлюються договором.

В відповідності до законодавства Російської Федерації органи місцевого самоврядування мають право: видавати передбачені місцевим бюджетом позички юридичним і фізичним особам за умови забезпечення фінансування видаткової частини місцевих бюджетів; отримувати в банках та інших кредитних організаціях короткострокові і довгострокові кредити на умовах, узгоджених з представницькими органами місцевого самоврядування.

Договір муніципальної позики укладається шляхом придбання громадянином або юридичною особою облямованих органом місцевого самоврядування муніципальних облігацій. Муніципальні облігації випускаються виключно в цілях реалізації програм і проектів розвитку муніципальної освіти, затверджених у порядку, встановленому статутом муніципального освіти. Випуск муніципальних облігацій забезпечується муніципальним майном і коштами місцевих бюджетів.

Порядок випуску муніципальних облігацій визначається законодавством Російської Федерації. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями муніципального освіти, а муніципальне утворення не несе відповідальності за зобов'язаннями держави.

Виконання зобов'язань по муніципальних облігаціях здійснюється за рахунок коштів місцевої казни відповідно до правовим актом органу місцевого самоврядування про місцевий бюджет на поточний фінансовий рік. Гранично допустима сума боргових зобов'язань органів місцевого самоврядування не повинна перевищувати 15 відсотків обсягу видаткової частини місцевого бюджету.
Короткострокові запозичення в будь-якій формі не можуть проводитися до затвердження місцевого бюджету на поточний фінансовий рік. Розміщення, обіг, поширення (продаж і купівля) муніципальних облігацій здійснюються відповідно до законодавства Російської Федерації.

| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| аналітична частина |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | |
| | | | | | Дипломна робота 061000 шифр |
| | | | | | |
| Змін | Лист | № докум. | Підпис | Дата | |
| | | | сь | | |
| Розробив | Зірка Л.В. | | | | Літер | Лист | Лист |
| | | | | Аналітична | | | в |
| | | | | частина | | | |
| Перевірив | Шмельков | | | | | | |
| | М.М. | | | | | | |
| | | | | | СПбГІСЕ |
| | | | | | ФЕУСС |
| Н. | Каракадько | | | | |
| Контроль | Т.В. | | | | |
| Затвердив | | | | | |

Глава 2 Бюджетний процес і міжбюджетні відносини.

1. Генезис місцевих бюджетів.

Бюджетна система Росії проіснувала понад шістдесят років. За цей час вона пройшла кілька етапів розвитку. Після встановлення
Радянської влади в Росії перші піврічні та річні бюджети складалися як єдині. Така централізація бюджетної системи була викликана вкрай важкої економічної та політичної ситуацією в країні.

Освіта в 1922 році Союзу Радянських Соціалістичних Республік послужило підставою для створення нової бюджетної системи держави. До неї увійшла широко розгалужена мережа бюджетів місцевих Рад, яка була наділена власними джерелами доходів. Організація різних видів бюджетів та порядок їх складання регулювалися законодавчими актами держави.

Бюджетне пристрій, що складаються з союзного бюджету, що фінансують загальнодержавні потреби, бюджетів союзних республік

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар