Реферати » Реферати по економіці » Місцевий бюджет. Податковий контроль і правопорушення у системі оподаткування

Місцевий бюджет. Податковий контроль і правопорушення у системі оподаткування

прийоми. Аналіз порушень податкового законодавства показує, що вони в більшій частині пов'язані з підробками в первинних та інших бухгалтерських документах. Виявити їх можна шляхом спеціального дослідження даних обліку. Підробки в документах зовні виявляються в таких формах, як протиріччя в змісті окремого документа, кількох взаємопов'язаних документів, а також відхилення від звичайного порядку руху цінностей.

Для встановлення кожної із зазначених форм протиріч застосовуються свої прийоми дослідження. Так можуть застосовуватися формальна, арифметична і нормативна перевірка.

Формальна перевірка - проводиться зовнішній огляд документа, перевіряється наявність в ньому всіх необхідних реквізитів, яких або сторонніх записів, позначок.

При арифметичній перевірці контролюється правильність підрахунку підсумкових сум в документі як по горизонталі, так і по вертикалі. При перевірці розрахунків з податків арифметична перевірка дає можливість перевірити правильність арифметичного підрахунку того чи іншого показника, наприклад, оподатковуваного прибутку, суми податку та т. П. В формах розрахунків звичайно вказується порядок розрахунку показників.

Нормативна перевірка - це перевірка змісту документа з точки зору відповідності його діючим нормативним актам, правилам. Саме цей метод дозволяє виявити незаконні за змістом документи, встановити факти необгрунтованого списання витрат на собівартість продукції понад встановлені норми, неправильного застосування ставки податку тощо. П.

Саме за допомогою даних прийомів дослідження окремого документа при виявленні порушення податкового законодавства можна виявити помилки при визначенні об'єкта оподаткування та розрахунку сум податку.

До прийомів дослідження декількох документів, що відображають одну і ту ж або взаємопов'язані операції, відносяться зустрічна перевірка і метод взаємного контролю.

Зустрічна перевірка - це зіставлення різних примірників одного і того ж документа. Він застосовується для документів, оформлених в декількох примірниках - накладні, рахунки-фактури і т. П. Примірники документа знаходиться або в різних структурних підрозділах, або в різних організаціях. В умовах правильного відображення господарської операції різні екземпляри мають одне і теж зміст. Не збіг будь-яких показників або відсутність одного з примірників можуть свідчити про укриття доходів від оподаткування.

Метод взаємного контролю документів являє собою дослідження різних документів, прямо або побічно відображають певні господарські операції. Облік на підприємстві побудований таким чином, що, інформація про одні й ті ж операції відображається в різних документах.

В результаті таких досліджень виявляються не підтверджені документами операції, враховані при розрахунку податків, або не повністю враховані операції.

На підприємствах, провідних лише сумовий облік реалізації товарів, одним з ефективних прийомів виявлення ознак укриття доходів від оподаткування є контрольне звірення залишків. За допомогою цього прийому в ряді випадків можна документально виявити надходження неврахованих товарів. Для його застосування співробітникові податкової інспекції необхідно мати по перевіряється об'єкту інвентаризаційні описи на початок і кінець періоду та документи на оприбуткування та відпуск товарів. При вивченні цих документів складається таблиця, в якій відбиваються: залишки товарів на початок і кінець періоду, прихід і витрата товарів. Сутність прийому контрольного звірення залишків полягає в порівнянні максимально можливого залишку, який обчислюється шляхом додавання залишку товару на початок періоду та приходу і вирахування документованого витрати, із залишком за описом на кінець досліджуваного періоду. Негативним ознакою є перевищення фактичного залишку над максимально можливим. Слід мати на увазі, що виявлені зміни можуть бути викликані і випадковими помилками в документах.

Таким чином, існує безліч різноманітних методів здійснення податкового контролю, але все-таки необхідно продовжувати удосконалювати форми і методи податкового контролю, враховуючи при цьому зарубіжний досвід, адаптований до наших російських умов.

3.3. Податкові правопорушення.

Податкове правопорушення - протиправне, винне діяння, у вигляді умисного або не умисного дії чи бездіяльності суб'єкта податкових правовідносин, що порушує права та інтереси учасників даного виду суспільних відносин, за яке законодавством встановлена ??певна відповідальність фінансового, адміністративного або кримінального характеру. Протиправність податкового правопорушення полягає у недотриманні правової форми даного діяння, винність полягає в скоєнні даного порушення навмисно або з необережності.

Таке визначення податкового правопорушення можна виділити з багатьох робіт по даній темі, причому, у багатьох роботах досить докладно описані і види відповідальності, і права учасників податкових правовідносин, але не достатньо розкриті самі суб'єкти даної сфери суспільних відносин .

Причини виникнення податкових правопорушень в Росії, на мій погляд завжди були одні і ті ж, а якщо і змінювалися, то незначно. Всі ці причини можна розділити на три умовні категорії:

правові;

Економічні;

Моральні.

Економічні причини обумовлені дією досить високих податкових ставок і неможливістю деяких платників податків своєчасно і повно сплачувати податки. Причина в тому, що, на мою думку, законодавець, вводячи такі високі податкові ставки, не враховує сформовану країни економічну ситуацію, законодавець, мабуть, розраховує на підприємства, що займаються торгово-закупівельною діяльністю та які мають постійний і досить високий дохід. Так, такі підприємства можуть своєчасно і сповна сплачувати податки, але ж є й інші підприємства, підприємства - виробники, часто використовують застаріле обладнання, що не мають обігових коштів і не може себе реалізувати свою продукцію через її неконкурентноспособности. Наслідком цього стає неплатоспроможність підприємства та неможливість оплати ним податкових платежів.

Моральними причинами є, на мою думку, низька правова культура, неприязне ставлення до наявної податкової системи і, не в останню чергу, користь платників податків. Низька правова культура обумовлена ??історичним чинником - існування інституту податкового права, в більш не менше цивілізованому вигляді, нараховує в Україні не багатьом більше ста років. За цей час не змогла сформуватися в країні культура, подібна податковій культурі західноєвропейських держав, де історія збору податків нараховує багато століть. Адже це на тлі боротьби з одноосібної владою монарха на введення та збір податків, у країнах західної Європи сформувався інститут парламенту.

Неприязне ставлення до наявної податкової системи грунтується на попередніх причинах, платник податків не може поважати систему, яка не поважає його, як платника податків, не враховує його можливість оплати податків.

Користь, умисел при ухилянні від сплати податків грають не останню роль в причинах існування податкових правопорушень. Однак, не всі правопорушення подібного характеру мають особисту мотивацію.

Керівники, можуть використовувати приховані від оподаткування кошти на розвиток свого підприємства. І у них існує зацікавленість іншого роду, що виражається в прагненні поліпшити фінансовий стан свого підприємства.

Як видно з вищеописаного, на виникнення податкових правопорушень впливають причини не тільки суб'єктивного, а й об'єктивного характеру, що слід враховувати в сформованій в країні економічної обстановці.

3.4. Відповідальність за вчинення податкового правопорушення.

Законодавство встановлює, що в разі, передбаченому НК, відповідальність за вчинення податкових правопорушень несуть організації та фізичні особи. При цьому фізична особа, може бути притягнута до податкової відповідальності лише з шістнадцятирічного віку. Костьольна висновків податкових органів про притягнення до відповідальності осіб, винних у скоєнні податкових правопорушень, надолужити відзначити наступні моменти:

Відносно правопорушень, виявлених за результатами виїзної податкової перевірки, висновки і рішення податкових (митних) органів можуть вважатися остаточними тільки при згоді притягається до відповідальності особи з висновками перевіряючих і його бажанні добровільно сплатити суму штрафних санкцій. В іншому випадку проводять перевірку органи зобов'язані звернутися до суду.

Порушення податкового законодавства, які скоювалися банками, «не в якості самостійних платників податків або податкових агентів, а в якості свого роду« агентів уряду » , через які виробляються платежі до бюджету або позабюджетні фонди ... виділені в спеціальну категорію порушень та виведені в окрему главу » .

3.5. Форми вини при скоєнні податкового правопорушення.

Згідно Російському законодавству винним у скоєнні податкового правопорушення визнається особа, яка вчинила протиправне діяння навмисно або з необережності.

Таким чином, законодавчо встановлено дві форми вини, тобто і відповідальність за одне й те саме правопорушення.

Податкове правопорушення визнається вчиненим умисно, коли особа, яка скоїла, усвідомлювало протиправний характер своїх дій (бездіяльності), бажала або свідомо допускав настання шкідливих наслідків таких дій (бездіяльності).

Податкове правопорушення визнається вчиненим з необережності, якщо особа, яка його вчинила, не усвідомлювала протиправного характеру своїх дій (бездіяльності) або шкідливий характер цих дій (бездіяльності), хоча повинна була і могла це усвідомлювати.

Необхідно враховувати, що організація не може діяти самостійно, тому вина організації у вчиненні податкового правопорушення визначається залежно від вини її посадових осіб або її представників, дії (бездіяльність) яких зумовили вчинення даного податкового правопорушення.

Якщо посадова особа організації навмисно спотворило податкову звітність, то дані дії будуть розглядатися як навмисна фальсифікація документів, вчинена їх посадовою особою.

Мірою відповідальності за вчинення податкового правопорушення є податкова санкція. Податкові санкції встановлюються і застосовуються у вигляді грошових стягнень (штрафів) у розмірах, передбачених відповідними статтями НК. При наявності хоча б одного пом'якшує відповідальність обставини розмір штрафу підлягає зменшенню не менш ніж у два рази в порівнянні з розміром, встановленим за вчинення даного податкового правопорушення. При наявності обставини, обтяжливого провину платника податків, розмір штрафу збільшується на 100%. При вчиненні однією особою двох і більше податкових правопорушень податкові санкції стягуються за кожне правопорушення окремо без поглинання менш суворої санкції більш суворою.

Сума штрафу, присудженого платнику податків за спричинило заборгованість порушення законодавства, підлягає перерахуванню з його рахунків тільки після перерахування в повному обсязі цієї суми заборгованості та відповідних пенею, в черговості, встановленої цивільним законодавством України. Податкові санкції стягуються з платників податків лише в судовому порядку.

Висновок.

В результаті виконаної роботи можна зробити наступні висновки та припущення.

У роботі визначено бюджет і структура бюджетного процесу. Основні завдання розгляду ролі місцевого бюджету в соціально-економічному розвитку регіону полягає в наступному. Сформулювати

Сторінки: 1 2 3 4

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар