Реферати » Реферати з економіки » Визначення та розрахунок капітальних вкладень на виробничому ділянці

Визначення та розрахунок капітальних вкладень на виробничому ділянці

дивитися на реферати схожі на "Визначення і розрахунок капітальних вкладень на виробничому ділянці"

Зміст

Введення
1. Визначення величини капітальних вкладень на ділянці .........
1. Розрахунок програми запуску ................................................ ...
2. Розрахунок чинного фонду часу роботи обладнання ...... ..
3. Розрахунок необхідної кількості обладнання ......................
4. Вибір технологічного обладнання .................................
5. Розрахунок вартості основного і допоміжного обладнання ..
6. Розрахунок вартості основних виробничих фондів .............
7. Розрахунок вартості інших виробничих фондів ................
2. Розрахунок технологічної собівартості виготовлення деталі ... ...
1. Витрати на матеріал ................................................ ...... ...
2. Розрахунок потреби в робочій силі і фонду зарплати ............ ...
2.2.1 Розрахунок балансу робочого часу одного робітника ( при п'яти-денного робочого тижня) ...................................................... ..
2.2.2 Розрахунок чисельності основних робочих ..................... ..........
2.2.3 Розрахунок фонду зарплати основних робочих ...........................
3. Витрати електроенергії на технологічні потреби ............... ..
4. Розрахунок витрат по утриманню та експлуатації обладнання (РСЕіО) ................................................... ..
5. Розрахунок фонду зарплати допоміжних робітників і апарату управління .... ............................................................ ...
2.6 Витрати на амортизацію обладнання .......... ......................
2.7 Технологічна собівартість виробу (деталі) .. ............. ....
3. Проектування планування ділянки ................................. ..

Висновок ....................................... ............................

Введення

В даний час, коли машинобудівні підприємства знаходяться у важких економічних умовах, дуже важливо для інженера-керівника не тільки знати техніку, технологію, але й організацію та управління виробництвом, щоб вміти економічно грамотно приймати рішення.

В курсовому проекті з організації та плануванні виробництва розглянуті основні методи розрахунків техніко-економічних і організаційних показників виробничої дільниці, що відображають технологічний процес виготовлення заданої деталі, а також спроектована планування механічного ділянки.

Грамотно зроблені розрахунки, дозволяють інженеру-керівникові правильно організувати роботу на ділянці, виявити шляхи підвищення продуктивності праці, віддачі виробничих фондів, зниження собівартості продукції та багатьох інших задач.

Виконання курсового проекту дозволило ознайомитися з методами розрахунків, прийнятими на одному з діючих верстатобудівному заводі р
Челябінська. Чисельні значення, прийняті для розрахунків в курсовій роботі, максимально наближені до діючих, що дає реальне уявлення про виробництво.

1. Визначення величини капітальних вкладень на проектованій ділянці.
1.1 Розрахунок програми запуску.

На підставі прийнятого до розрахунку обсягу випуску повинен бути розрахований обсяг запуску її в виробництва, що дозволяє врахувати додатковий обсяг робіт, викликаний наявністю шлюбу продукції. Крім того, слід враховувати число тих деталей, які використовуються в якості пробних при налагодженні обладнання в процесі виробництва і т.д.

Обсяг запуску і виробів у виробництво визначається за формулою:

;
Приймемо для розрахунку (= 2%, тоді

;
1.2 Розрахунок діючого фонду часу роботи обладнання

Для визначення продуктивності обладнання і потреби в ньому необхідно знати фонди часу його роботи. Розрізняють календарний, номінальний, дійсний і ефективний фонди часу роботи обладнання.

Календарний фонд часу визначається загальним числом годин за аналізований період.

Номінальний фонд часу дорівнює календарному часу за вирахуванням неробочих днів, змін і годин в плині періоду.

Дійсний фонд часу визначається на основі номінального фонду та планових простоїв обладнання в ремонті. Для одиниці обладнання він розраховується за формулою, ч / од:

, де Др-число робочих днів в планованому періоді;

Тсут-число робочих годин на добу;

Др.с.- число робочих днів скороченої тривалості в планованому періоді;

Тсокр-число годин, на яке скорочуються робоча доба;

Ррем-час простою обладнання в плановому ремонті, виражене у відсотках від номінального фонду (для універсального обладнання приймемо
3%);


* Означає: з урахуванням двох змінного режиму роботи;

Ефективний фонд часу роботи обладнання Fе визначається, як дійсний фонд його за вирахуванням внутрізмінних втрат з організаційно технічних причин (відсутність технічної документації, затримка з подачею заготовок і деталей на робоче місце, вихід устаткування з ладу і т.д.).

1.3 Розрахунок необхідної кількості обладнання

Розрахункова кількість одиниць обладнання по кожній операції визначається по формулі:

, де tштi-штучний час на i-тої операції, хв; kbi-коефіцієнт, що враховує виконання норм (при наявності технічно обгрунтованих норм часу приймемо 1,1).

Прийняте число одиниць обладнання Спр знаходиться округленням Ср до найближчого більшого цілого числа.

Завантаження устаткування за часом визначається за формулою:

Підставляючи вихідні дані у формулу, визначаємо розрахункове число одиниць обладнання для фрезерної операції №1:

Приймаємо Спр = 1, тоді;

Решта результатів розрахунку необхідного обладнання та його завантаження зведемо в таблицю № 1:

Таблица№1

Розрахунок потреби в обладнанні та його завантаження

| № п / п | Найменування | tштi, | Ср, | Спр, | Kзагр, |
| | операції | хв | шт | шт |% |
| 1 | Фрезерна | 1,0 | 0,04 | 1 | 4 |
| 2 | Токарська | 2,3 | 0,091 | 1 | 9 , 1 |
| 3 | Токарська | 2,8 | 0,111 | 1 | 11,1 |
| 4 | Шліценарезная | 8,1 | 0,322 | 1 | 32,2 |
| 5 | Токарська | 1,5 | 0,06 | 1 | 6 |
| 6 | Різьбонарізна | 3,1 | 0,123 | 1 | 12,3 |
| 7 | Шліфувальна | 1,6 | 0,064 | 1 | 6,4 |
| 8 | слюсарну | 1,8 |---|---|---|

Для виконання слюсарної операції № 8 металорізального обладнання не потрібно, тому що вона виконується слюсарним інструментом.

Аналіз коефіцієнтів завантаження обладнання і технологічного процесу виготовлення деталі дозволяє скоротити число необхідного обладнання шляхом виконання послідовних однорідних операцій на 1 верстаті:

Операції № 2, № 3, № 5 - токарні, операція № 6 різьбонарізна і може виконуватися на торкарно-гвинторізному верстаті, тоді:


Спр = 1,;

Всі інші операції повинні виконуватися на спеціальних верстатах.
Загальна кількість технологічного обладнання приймаємо в кількості 4 верстатів різного типу. При цьому середній коефіцієнт завантаження визначається:

1.4 Вибір технологічного обладнання

Технологічне обладнання вибирається з наявного в наявності обладнання з урахуванням технічних даних.

Приймемо для подальшого розрахунку:
> Верстат горизонтально-фрезерний 6Т80-для фрезерної операції № 1;
> Токарно-гвинторізний 1Л62. Для токарної операції № 2, токарної операції №

3, токарної операції № 5 і різьбонарізний операції № 6;
> Верстат зубо-фрезерний 5К301П., Для шліценарезной операції № 4;
> Верстат кругло-шліфувальний 3М161Е для шліфувальної операції № 7;
> Верстат слюсарний, для слюсарної операції № 8.

Потужність обладнання і число одиниць ремонтної складності визначається за паспортними даними вибраного обладнання.

1.5 Розрахунок вартості основного і допоміжного обладнання

Балансова вартість засобів встановлюється за даними підприємств, а за їх відсутності - на основі прейскурантів цін з урахуванням транспортних витрат, витрат на будівельно-Монтажні роботи. У необхідних випадках враховуються витрати на модернізацію, доведення й пристосування діючого обладнання до необхідних виробничих умов. Прийняті для розрахунку ціни на обладнання зведемо в таблицю. Умовно транспортно-заготівельні витрати приймемо в розмірі 8%, витрати на монтаж 10% від первісної ціни обладнання.

Приклад розрахунку балансової вартості обладнання по таблиці № 2

Верстат горизонтально-фрезерний 6Т80:
Кількість верстатів (n) - 1 ;
Оптова цена1 од. обладнання, руб (процідити.) - 69175;
Оптова ціна всього обладнання (ОЦ = процідити х h) - 69175;
Транспортні витрати, руб (Зтр = процідити х 8%) - 5534;
Витрати на монтаж, руб (Зм = процідити х 10%) - 6917,5;
Балансова вартість, руб (Сбал = процідити х Зтр х Зм) - 81626,5.

Таблиця № 2

Балансова вартість технологічного обладнання

| Наіменова | Кількість | Потужність | Сумарна | Кількість | Оптова | Транспорт | Витрати | Балансова | Балансова | Габарити |
| - | о, шт | од. | Потужність, | о одиниць | ціна | ні | на | я | я | од. |
| Ня, тип, м | | оборудо-| кВт | ремонтної | ед.обо-| витрати, | монтаж, | вартість | вартість | оборудо-|
| ар-| | вання, | | складності | рудования | руб | руб | од. | Всього | вання, м |
| ка обору-| | кВт | | |, руб | | | оборудо-| обору-| |
| | | | | | | | | вання, | нання, | |
| нання | | | | | | | | руб | руб | |
| Металорізальне обладнання |
| Горізон | 1 | 5,6 | 5,6 | 15 | 69175 | 5534 | 6917,5 | 81626,5 | 81626,5 | 2,020х1,5 |
| тально-фр | |?? | | | | | | | | 28 |
| Єзерна | | | | | | | | | | |
| 6Т80 | | | | | | | | | | |
| Токарно-в | 1 | 7,5 | 7,5 | 11 | 58200 | 4656 | 5820 | 68676 | 68676 | 3,212х1,1 |
| інторез | | | | | | | | | | 66 |
| ний 1К62 | | | | | | | | | | |
| Зубо-фрез | 1 | 2,2 | 2,2 | 15 | 85400 | 6832 | 8540 | 100772 | 100772 | 1,320х0,8 |
| орний | | | | | | | | | | 12 |
| 5К301П | | | | | | | | | | |
| Кругло-шл | 1 | 17 | 17 | 45 | 49525 | 3962 | 4952,5 | 58439,5 | 58439,5 | 3,754х4,6 |
| іфоваль | | | | | | | | | | 75 |
| ний | | | | | | | | | | |
| 3М161Е | | | | | | | | | | |
| | 4 | | 32,3 | | 262300 | 20984 | 26230 | 309514 | 309514 | |
| Разом | | | | | | | | | | |
| Допоміжне обладнання |
| Верстак | 1 | - | - | - | 3700 | 296 | 370 | 4366 | 4366 | 0,9х0,8 |
| слюсарний | | | | | | | | | | |
| | 5 | | 32,2 | | 266000 | 21280 | 26600 | 313880 | 313880 | |
| Усього | | | | | | | | | | |

1.6 Розрахунок вартості основних виробничих фондів

Капіталовкладення в будівлю ( руб.) по одному якомусь процесу виготовлення продукції:

Сторінки: 1 2 3 4

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар