Реферати » Реферати з економіки » Визначення та розрахунок капітальних вкладень на виробничому ділянці

Визначення та розрахунок капітальних вкладень на виробничому ділянці

де Soi - виробнича площа, займана одиницею обладнання, м2; kfi - коефіцієнт, що враховує додаткову площу, що припадає на обладнання; hi - висота приміщення цеху, в якому виконується операція, м;

Цзд - вартість 1м3 виробничої будівлі, руб.

Виробнича площа Soi, займана окремою одиницею устаткування або робочим місцем, визначається за довідниками, каталогами, прейскурантами на обладнання або компановку. У разі наближених розрахунків Soi приймається, як середня величина для даного виду обладнання або робочих місць.

Коефіцієнт kfi враховує площу, додають по всьому периметру зони, що забезпечує достатній розрив із сусіднім обладнанням відповідно до норм техніки безпеки і зручністю експлуатації, а також додаткову площу, яка включає проходи, проїзди, службові та побутові приміщення. Для металорізального обладнання площею до 2м2 коефіцієнт приймаємо рівним 4,0, а для обладнання з площею от2м2 до 4 м2 - 3,5.

Приймемо висоту приміщення цеху від підлоги до ферми-5м (без кранового навантаження).

Вартість одиниці питомої площі будівлі цеху прийнята приблизно рівною діючої вартості на будівельному заводі г.Челябинска.

Розрахунок площі ділянки і вартості будівлі зведемо в таблицю № 3.

Таблиця № 3

Розрахунок вартості будівлі

| Найменування, тип, марка | Колі | Площа | Площа | Коефіцієнт, | Питома | Висота | Вартість | Вартість |
| обору-| кість | одиниці | зайнята | враховує | площа | помещени | 1м3 | будівлі, |
| нання | оборудо | оборудо | оборудо | додатк. | Обладнання | я цеху, | питомої | руб |
| | | ва | | площа kfi | я, м2 | м | площі, | |
| | вання, | ня | ванием | | | | руб | |
| | шт | Soi | | | | | Цзд | |
| | 1 | 3,087 | 3,087 | 3,5 | 10,805 | 5 | 3925 | 212048 |
| Горизонтально-фрезерний | | | | | | | | |
| 6Т80 | | | | | | | | |
| | 1 | 3,745 | 3,745 | 3,5 | 13,1 | 5 | 3925 | 257087 |
| Токарно-гвинторізний 1К62 | | | | | | | | |
| | 1 | 1,072 | 1,072 | 4,0 | 4,288 | 5 | 3925 | 84152 |
| Зубо фрезерний 5К301П | | | | | | | | |
| | 1 | 17,55 | 17,55 | 3,5 | 61,425 | 5 | 3925 | 1205466 |
| Кругло-шліфувальний 3М161Е | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 1 | 0,72 | 0,72 | 4,0 | 2,88 | 5 | 3925 | 56520 |
| Верстак слюсарний | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | 5 | 3925 | 1815273 |
| Усього | | | | | | | | |
7. Розрахунок вартості інших виробничих фондів

Капіталовкладення в підйомно-транспортне обладнання Ко.п.т.прінімаются в розмірі 10-15% від вартості технологічного обладнання, за умови якщо механічні і транспортують пристрою не закріплені за окремими робочими місцями.

Приймемо для розрахунку: ділянка обслуговується двома автокарі, загальна вартість яких становить 2х8500 = 17000 руб.

За відсутності достовірних вихідних даних для розрахунку окремих елементів капіталовкладень прямим порядком можна прийняти наближені, непрямі методи їх розрахунку.

Вартість контрольно-вимірювальних і регулюючих приладів, що не закріплених за окремими робочими місцями і обслуговуючих одночасно всю ділянку або цех, встановлюють пропорційно вартості технологічного обладнання. Приймемо для розрахунку 10%.

Ко.у. = 313880х10% = 31388 руб.

Витрати на інструмент і пристосування приймемо в розрахунку розмірі 10% вартості технологічного обладнання.

Ко.пр. = 313880х10% = 31388 руб.

Вкладення в виробничий і господарський інвентар визначаються за наступними укрупненим нормативам: для виробничого інвентарю 1,5-5% від вартості основного обладнання (примі для розрахунку 2%), для господарського інвентарю 10-15 руб. на одного робітника (основного і допоміжного) та 25-
30 руб. на одного ІТП і службовця.

Ко.інв. = 313880х2% = 6278 руб.

Результати розрахунків вартості виробничих фондів зводимо в таблицю №
4.

Таблиця № 4
| Група основних фондів | Балансова вартість, |
| | руб |
| Будинки | 1815273 |
| Технологічне обладнання | 313 880 |
| (робітники і силові машини) | |
| | 31388 |
| Вимірювальні прилади та пристрої | |
| Підйомно-транспортні засоби | 17000 |
| Інструменти | 31388 |
| Виробничо-господарський інвентар | 6278 |
| Разом | 2215207 |

2. Розрахунок собівартості продукції

Цехова собівартість виробу.

Цехова собівартість виробу охоплює витрати на основні і допоміжні матеріали, з / плату, на утримання та експлуатацію устаткування, оснащення, приміщення та ін.

Витрати на матеріали по кожному процесу виготовлення деталі (вироби) включають всі види як основних, так і допоміжних матеріалів технологічного призначення, потрібних цього процеса.

До складу матеріальних витрат по процесу повинні бути включені також витрати на напівфабрикати покупні (наприклад заготовки) та комплектуючі вироби, якщо вони потрібні в цьому процесі.

Прямі витрати на матеріали розраховуються за формулою:

де mзаг-маса заготовки, кг; mд - маса деталі, кг;

Цм-ціна матеріалу, руб / кг;

Цотх-ціна відходів, руб / кг.

Приймемо для розрахунку ціну за 1кг, заданої у вихідних даних, стали 18ХГТ -
5 руб / кг, ціну відходів-20% від вартості металу, що становить 1 руб / кг, тоді

Допоміжні матеріали технологічного призначення не включають в себе матеріали необхідні для експлуатації обладнання (обтиральні, мастильні, емульсії та ін.). Вони розраховуються в групі витрат з утримання обладнання.

2.2 Розрахунок потреби в робочій силі і фонду зарплати

2.2.1 Розрахунок балансу робочого часу одного робітника (при п'яти-денного робочого тижня)

Для визначення потреби в робочій силі необхідно знати структуру балансу робочого часу. Величина робочого часу, виражена в человеко-днях, характеризується календарним, табельною максимально можливим і фактично відпрацьованим фондами робочого часу.

Календарний фонд (КФ) часу дорівнює сумі людино-днів явок і человеко-днів неявок, включаючи святкові та вихідні дні.

Табельний фонд (ТФ) менше календарного фонду (КФ) на число людино-днів святкових і вихідних днів (ЧД пр. Та вих.)

ТФ = КФ - ЧД пр і вих

Максимально можливий фонд характеризує величину максимально наявного робочого часу, яку повинен відпрацювати за законом кожен робочий (за мінусом чергових відпусток).

МВФ = ТФ - ЧДочер. отп .;

Фактичний фонд часу менше максимально можливого фонду на число цілоденних простоїв та інших неявок.

ФВ = ТФ - ЧДцелод.прост. - ЧД проч.неявок;

Всі ці види фондів часу можна обчислити в людино-годинах, помноживши людино-дні на нормальну тривалість робочого дня. При 5-денному робочому тижні тривалість робочого дня становить 8 годин на добу, т.к. номінальна тривалість робочого тижня не повинна перевищувати 40 годин згідно ст. 42 КЗпП РФ.

Фактична тривалість робочого дня менше номінальної через втрати в зв'язку укороченим передсвятковим днем ??для працівників не досягли 18 років і пр. Приймемо для розрахунку втрати до 10%, що складе 0,8 години.

Зведемо в таблицю № 5 розрахунок ефективного фонду часу одного робітника
Fе.р, розрахованого шляхом вирахування з табельного фонду планованих цілоденних внутрізмінних втрат робочого часу.

Таблиця № 5

Баланс робочого часу одного робітника на 1999 рік
| № | Показники | Од. | Кількість |
| п / п | | вим. | |
| 1 | Загальна кількість календарних днів | дні | 365 |
| 2 | Кількість святкових і вихідних днів | дні | 114 |
| 3 | Табельний фонд робочого часу | дні | 251 |
| 4 | Планові цілоденні та внутрішньозмінні втрати | | |
| | робочого часу, всього | дні | 33 |
| | в тому числі: | | |
| | чергову відпустку | дні | 24 |
| | відпустка у зв'язку з пологами | дні | - |
| | неявки по хворобі | дні | 5 |
| | державні обов'язки | дні | 2 |
| | інші неявки, дозволені законом | дні | 2 |
| 5 | Явочний фонд робочого часу | дні | 218 |
| 6 | Номінальна тривалість робочого дня | годину | 8,0 |
| 7 | Внутрісменние втрати робочого часу | час | 0,8 |
| 8 | Фактична тривалість робочого дня | годину | 7,2 |
| 9 | Ефективний фонд часу одного робітника Fе.р. | Час | 1569,6 |

2.2.2 Розрахунок чисельності основних робочих

Потреба в трудових ресурсах за професіями проводиться на основі трудомісткості виробничої програми за видами робіт, планованого коефіцієнта виконання норм виробітку (kв) та ефективного фонду робочого часу (Fе.р.)

Коефіцієнт виконання норм kb приймається для діючого виробництва за фактичними даними виконання норм на аналогічних роботах.
Приймемо для розрахунку kb = 1,1.

Підставляючи вихідні дані у формулу визначаємо розрахункову чисельність для фрезерної операції № 1

Решта результатів розрахунків зведемо в таблицю № 6

Таблиця № 6
| № | Найменування | Найменування | Розрив | Час | Трудоем-| Розрахункова |
| п / п | операції | професії | д | поштучна, | кістку на | численнос |
| | | робочого | | | програму | ть |
| | | | | tштi, |, годину | |
| | | | | годину | | |
| 1 | Фрезерна | фрезерувальник | 2 | 0,017 | 173,4 | 0,10 |
| 2 | Токарська | токар | 2 | 0,038 | 387,4 | 0,22 |
| 3 | Токарська | токар | 3 | 0,047 | 479,4 | 0,28 |
| 4 | Шліценарезная | фрезерувальник | 3 | 0,135 | 1377 | 0,80 |
| 5 | Токарська | токар | 2 | 0,025 | 255 | 0,15 |
| 6 | Різьбонарізна | токар | 2 | 0,052 | 530,4 | 0,31 |
| 7 | Шліфувальна | шліфувальник | 3 | 0,027 | 275,4 | 0,16 |
| 8 | слюсарну | слюсар | 2 | 0,03 | 306 | 0,18 |

Число робочих по кожній професії і кваліфікації, розраховане за формулою, підлягає коректуванню з урахуванням конкретних виробничих умов: кількості

Сторінки: 1 2 3 4

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар